Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.


kancelář: bud. E34/217
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7190
e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Identifikace osoby
 • Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Brno - Fakulta sportovních studií
  Katedra podpory zdraví
  Kamenice 5
  625 00 Brno
 • Masarykova univerzita Brno - Lékařská fakulta
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • LF MU - odborný asistent
 • FSpS MU - vedoucí Oddělení fyzioterapie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 - 2015 Masarykova univerzita Brno-Lékařská fakulta, doktorský studijní program "Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie" (Ph.D.)
 • 2003 - 2005 Univerzita Palackého v Olomouci–Lékařská fakulta, navazující magisterský studijní program N5342 Rehabilitace, studijní obor Klinická kineziologie a kinezioterapie (Mgr.)
 • 2000 - 2003 Univerzita Palackého v Olomouci–Lékařská fakulta, bakalářský studijní program B5342 Rehabilitace, studijní obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie (Bc.)
Přehled zaměstnání
 • 2016 - dosud: Masarykova univerzita Brno - Lékařská fakulta (Ústav ochrany a podpory zdraví), pozice: odborný asistent
 • 2015 - dosud: Masarykova univerzita Brno - Fakulta sportovních studií (Katedra podpory zdraví - Oddělení fyzioterapie), pozice: odborný asistent, vedoucí Oddělení fyzioterapie
 • 2005 - 2019: Fakultní nemocnice Brno (Rehabilitační oddělení - detašované pracoviště na Interní kardiologické klinice), pozice: odborný fyzioterapeut - specialista v kardiovaskulární rehabilitaci, vedoucí pro výuku oboru Fyzioterapie
 • 2020 - současnost: Ambulance fyzioterapie - Nestátní zdravotnické zařízení Fakulty sportovních studií MU Brno, pozice: odborný fyzioterapeut - specialista v kardiovaskulární rehabilitaci
Pedagogická činnost
 • 2011-dosud: FSpS - Výuka studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
  Zástupce garanta studijního programu
  Garant odborných praxí Fyzioterapie
  Aplikovaná fyzioterapie v interním lékařství - přednášky
  Úvod do fyzioterapie I - přednášky
  Úvod do fyzioterapie II - přednášky
  Fyzioterapie I - cvičení
  Fyzioterapie III - cvičení
  Fyzioterapie IV - cvičení
  Odborná praxe I, II, III, IV - cvičení
  Balneologie
  Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena
  FSpS: vedení a oponování závěrečných prací (obor Fyzioterapie)
 • 2010-dosud: FSpS - Výuka studijního programu B7401 Tělesná výchova a sport, obor Regenerace a výživa ve sportu
  Terciární rehabilitace - přednášky
  Praxe RVS I - cvičení
  Fyzioterapie - přednášky
  2016-dosud: FSpS - Výuka studijního programu N7401 Tělesná výchova a sport, obor Aplikovaná kineziologie
  Programy vytváření sekundární a terciární prevence civilizačních nemocí - přednášky
 • 2014-dosud: LF - Výuka studijního programu M5103 Všeobecné lékařství
  Ochrana a podpora zdraví II, IV
  Preventivní lékařství - cvičení
  Samostatná práce VL
 • 2015-dosud: LF - Výuka studijního programu N5345 Nutriční specialista
  Diabetologie
  Výživa a pohybová aktivita - přednášky
 • 2006-2011: LF - Výuka studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
  Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení
 • 2008-2011: LF - Výuka studijního programu N5345 Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
  Kinezioterapie I - cvičení
  Kinezioterapie II - cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitel projektů:
  MUNI/51/13/2017 Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku hematoonkologických pacientů
  CZ.1.07/2.4.00/17.0039 Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu
  CZ.1.07/2.2.00/15.0209 Inovace a modernizace studijního oboru: Regenerace a výživa ve sportu (odborný konzultant, inovátor předmětu Terciární rehabilitace)
  CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS - IMPACT (inovátor předmětu Aplikovaná fyzioterapie II)
 • Hlavní řešitel grantů:
  01/2018 - dosud: interní grant FN Brno (NIG 1/2017 Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u nemocných s primomanifestací ICHS a následné preventivní intervenční výstupy formou edukačních materiálů)
 • Spoluřešitel grantů:
  2017-2019: interní grant FN Brno (NIG 2/2016 Vývoj a proveditelnost kardiovaskulární rehabilitace založené na využití telemedicínských technologií)
  2015-2017: interní grant FN Brno (NIG 3/2014 Vliv desetitýdenního kombinovaného tréninku s řízeným ventilačním tréninkem na kardiorespirační ukazatele u pacientů s chronickým srdečním selháním)
  2012-2014: interní grant FN Brno (NIG 08/2011 Implementace standardizovaných map péče do klinické praxe na IKK)
Akademické stáže
 • 06/2015:
  Fiona Stanley Hospital, Perth - Western Australia (Cardiology - Coronary Unit, Intensive Care Unit, Allied Health - II. phase of Cardiac Rehabilitation, Pulmonary Rehabilitation)
  Curtin University - School of Physiotherapy and Exercise Sciences, Perth - Western Australia.
  Školitel: Associate Professor Andrew Maiorana.
  06/2018:
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha.
  Školitel: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Akademické funkce, členství v komisích
 • 2015 - dosud: člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) studijního oboru Fyzioterapie na FSpS MU
 • 2017 - dosud: školitel Ph.D. v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF MU
 • 2018 - dosud: zástupce garanta oboru Fyzioterapie na FSpS MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2005 - 2015: Unie fyzioterapeutů ČR
 • 2006 - dosud: Česká kardiologická společnost - Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace
 • 2016 - dosud: Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • 2016 - dosud: European Atherosclerosis Society
 • 2017 - dosud: jmenování MZ ČR členem Atestační komise pro obor fyzioterapeut (Aplikovaná fyzioterapie)
 • 2017 - dosud: člen Odborné rady Unie fyzioterapeutů ČR
 • 2017 - dosud: člen Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí
 • 2019 - dosud: člen Asociace profesionálních učitelů lyžování
 • Recenzent časopisu Central European Journal of Public Health
Vybraná publikační a odborná činnost
 • VYSOKÝ, Robert. 25 let Kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno. In XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2018. URL info
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. doi:. info
 • KONEČNÝ, Petr, Robert VYSOKÝ, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Ambit Media, 2017, roč. 80/113, č. 3, s. 316-322. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017316. URL info
 • VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Svatopluk NEHYBA a Václav CHALOUPKA. Cardiac Rehabilitation Training Program After Aortic Valve Replacement. In 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. 2017. ISBN 978-953-317-049-7. URL info
 • BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, Ondřej KOLAŘÍK, Robert VYSOKÝ a Jindřich ŠPINAR. Home-based cardiac telerehabilitation (CR-GPS) study. Rationale and design of a randomized controlled trial to evaluate the exercise intervention on patients after cardiovascular disease. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.474. URL info
 • DOSBABA, Filip, Ladislav BAŤALÍK, Petra ŽURKOVÁ, Robert VYSOKÝ a Ondřej LUDKA. THE PULMONARY EFFECTS OF EXSPIRATORY MUSCLE TRAINING IN PATIENTS WITH HEART FAILURE OF ISCHEMIC ETHIOLOGY. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.470. URL info
 • VYSOKÝ, Robert, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA a Václav CHALOUPKA. Cardiac rehabilitation training program focused on risk factors of coronary artery disease. In 85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS). 2017. ISSN 0021-9150. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.352. URL info
 • VYSOKÝ, Robert, Jana KUCHRÝKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Martin KROBOT a Filip DOSBABA. Respiratory Training Combined with Aerobic Training In Patient With Dilated Cardiomyopathy – A Case Study. In Zvonař Martin, Sajdlová Zuzana. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 269-281, 13 s. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA a Andrew MAIORANA. Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona Stanley Hospital - Perth, Western Australia. In XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 2016. ISSN 1338-3655. URL info
 • VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Andrea JANÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015. Odkaz na sborník abstrakt info
 • VYSOKÝ, Robert, Jindřich FIALA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA a Ondřej LUDKA. Preventive training programme for patients after acute coronary event - correlation between selected parameters and age groups. Central European Journal of Public Health, Praha: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, č. 3, s. 208-213. ISSN 1210-7778. info
 • VYSOKÝ, Robert, Filip DOSBABA a Ladislav BAŤALÍK. Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Med Sport Boh Slov 2014; 23(3):97. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014. s. 194-195, 2 s. ISSN 1210-5481. info
 • VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Ondřej LUDKA, Svatopluk NEHYBA a Ondřej KOLAŘÍK. Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci. In Barbora Kolářová, Petra Bastlová. Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 33-66. ISBN 978-80-244-4220-4. info
 • DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ondřej LUDKA, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Jindřich ŠPINAR a Ondřej KOLAŘÍK. Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 380-384. ISSN 2336-288X. info
 • VYSOKÝ, Robert, Ondřej LUDKA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, S. NEHYBA a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 507-511. ISSN 2336-288X. info
 • VYSOKÝ, Robert. Aplikovaná fyzioterapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 53 s. ISBN 978-80-210-7161-2. URL info
 • VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Andrea JANÍKOVÁ a Lubomír ELBL. Představení pilotního tréninkového programu pro pacienty s hematoonkologickým onemocněním. In Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481. info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, J. RADVANSKÝ, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, J. ŠUPITOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Význam fyzické aktivity u pacientů s hematoonkologickými malignitami. Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-5763. info
 • KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Ondřej SMOLKA a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybový program pro jedince s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Studia sportiva, Masarykova univerzita: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 167-172. ISSN 1802-7679. info
 • VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA a Iva TOMÁŠKOVÁ. Vliv dvouměsíčního ambulantního tréninku na kardiorespirační zdatnost u pacientů po akutním infarktu myokardu. In Sborník abstrakt XVII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010. ISBN 978-80-254-7092-3. info
 • VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Porovnání účinku kombinovaného tréninku na vybrané parametry u skupiny nemocných s anginou pectoris a po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt, II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, 2010. s. 16-33. ISBN 978-80-7392-138-5. info
 • VYSOKÝ, Robert, Miroslav JÍRA, Naděžda VOMELOVÁ a Jindřich VOMELA. Preskripce pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2010. s. 46-47, 2 s. ISSN 1210-5481. info
 • KONEČNÝ, Petr a Robert VYSOKÝ. Rehabilitace orofaciální oblasti při centrální paréze lícního nervu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, Vol. 17, No. 3, s. 123-126. ISSN 1211-2658. info
 • KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Lenka BERÁNKOVÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zhodnocení pilotního pohybového programu pro osoby s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění na Fakultě sportovních studií MU Brno. Med Sport Boh Slov, Praha: ČSTL, 2010, roč. 19, č. 4. ISSN 1210-5481. info
 • KONEČNÝ, Petr, M. KALČÍKOVÁ, M. ELFMARK a Robert VYSOKÝ. Paréza n. facialis u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 16, č. 2, s. 69-74. ISSN 1211-2658. info
 • VYSOKÝ, Robert a Šárka CHALOUPKOVÁ. Možnosti kinezioterapie u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. In III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR - Trendy ve fyzioterapii. 2009. info
 • NEHYBA, Svatopluk, Václav CHALOUPKA, Richard SOUČEK, Šárka CHALOUPKOVÁ, Robert VYSOKÝ, F. ŠTĚTKA a E. SKŘIČKOVÁ. Program řízené ambulantní rehabilitace u pacientů po operaci chlopenních srdečních vad. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 12. ISSN 0042-773X. info
 • VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA a Svatopluk NEHYBA. Zhodnocení efektu dvouměsíčního ambulantního tréninku u pacientů s ICHS. In Medicina Sportiva Boohemica et Slovaca, Sborník Abstrakt - Dny sportovní medicíny. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2009. 50 s. ISSN 1210-5481. info
 • VYSOKÝ, Robert a Petr KONEČNÝ. Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 14, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-2658. info
 • CHALOUPKOVÁ, Šárka, Robert VYSOKÝ, Václav CHALOUPKA a Svatopluk NEHYBA. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním. In XIV. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007. ISBN 978-80-239-8744-7. info
 • VYSOKÝ, Robert a Šárka CHALOUPKOVÁ. Seznámení s kardiovaskulární rehabilitací. Sestra, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 1-1. ISSN 1210-0404. info

6. 8. 2020