prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Střítecký Jaroslav, prof. PhDr., CSc.,nar. 4. 10. 1941 v Českém Meziříčí, okr. Rychnov n. Kn.
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy odd. estetiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arne Nováka 1, 660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994: profesor oboru filozofie
 • 1991: habilitace na FF MU z oboru filozofie na základě knihy "Dějiny a dějinost. Studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta" (1985)
 • 1968: docentem sociologie
 • 1978-1985: studium a nakonec i absolvování VUMLu
 • 1981: kandidátem filozofických věd, kandidátská práce" "Wilhelm Dilthey. Historické a filosofické zdroje duchovědné methodologie"
 • 1966: PhDr., disertace "Ke Gervinovu pojetí národa a sttátu"
 • 1964-1966: interní vědecký aspirant na katedře českých a světových dějin FF UJEP, školitel univ. prof. dr. Jaroslav Kurdrna, DrSc.
 • 1958-1963: Filosofická fakulta původně Masarykovy university, poté UJEP a dnes opět Masarykovy - obory hudební věda a historie, oba v diplonovém rozsahu
Přehled zaměstnání
 • 1995-dosud: profesor Ústavu hudební vědy FF MU, oddělení estetiky
 • 1994-1997: hostující profesor na Ústavu rakouských dějin Univerzity Leopolda Franzena v Innsbrucku
 • 1993-1995: hostující profesor na Institut für Kultursoziologie University Parise Lodrona v Salzburgu
 • 1990-1993 a 1995-1997: externí výuka na JAMU
 • 1990-1993: docent katedry sociologie a sociální práce na FF MU
 • 1981-1990: vedoucí katedry sociologie FF UJEP
 • 1970-1981: odborný asistent katedry sociologie FF UJEP
 • 1966-1970: odborný asistent katedry filozofie a metodologie věd FF UJEP
 • 1964-1966: vědecký aspirant katedry českých a světových dějin FF UJEP
Pedagogická činnost
 • 1966-1970: Kapitoly z dějin estetiky, Úvod do filosofie dějin
 • 1970-1993: Dějiny sociologie, Dějiny předsociologických sociálních teorií, Kapitoly z dějin estetiky (zprvu pod názvem "Umění a metoda", protože termín estetika se do r 1989. nesměl v úředním označení přednášek vyskytovat), kde hlavně teorie umění 17.-18. století, Sociologie kultury. Výběrové přednášky o středoevropském a ruském estetickém formalismu, o tzv. frankfurtské škole sociálněvědné, o problému sociální racionality a sporu mezi Habermasovou školou a francouzskými novostrukturalisty, o kolektivních identifikacích nacionálních i jiných, o středoevropských nacionalismech a jejich výrazech kulturních aj.
 • 1990-1993 a 1995-1997: výuka estetiky, teorie komunikace a sociologie umění na JAMU v Brně
 • 1993-1995: (v Salzburgu) Kolektivní identifikace nacionální a další, Dialektika sovícenství, Baudelairovské texty Waltera Benjamina, Max Weber jako sociolog hudby
 • 1994-1997: (v Innsbrucku) Středoevropské dějiny z mnohonárodnostního hlediska, Wilhelm Dilthey, Max Weber, Karl Mannheim
 • 1995-dosud: (na FF MU) Estetický formalismus středoevropský a ruský, Duch doby Goethovy (estetika 1750-1830), Středoevropská moderna, Thomas Bernhad a Peter Handke, Souborné umělecké dílo, Německý expresionismus a jeho kritikové
Vědeckovýzkumná činnost
 • Pražský, vídeňský a ruský estetický formalismus
 • Dějiny předsociologických sociálních teorií a dějiny sociologie
 • Kolektivní identifikační procesy se zaměřením na identifikační vzorce kulturní a nacionální
 • Pojetí přírody v literatuře a umění Goethovy doby a v německé romantice
 • Problém sociální racionality v debatě o postmoderně
 • Metodologické problémy sociálněvědného poznání (W. Dilthey, M. Weber, W. Benjamin, vědecký empirismus dnes
 • Moderní literatura německého jazyka
Akademické stáže
 • 1998: Österreichisches Institut für Südost- und Osteuropageschichte (2 měsíce)
 • 1997: Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften ve Vídni, visiting fellow (4 měsíce)
 • 1989: KUlturní stipendium města Mnichova (3 měsíce)
 • 1967-1968 a poté 6 měsíců v r. 1981: Institut für Europäische Geschichte v Mohuči
Universitní aktivity
 • 1990-1993: člen vědecké rady MU
 • 1981-1993: člen vědecké rady FF MU (zprvu UJEP)
Mimouniversitní aktivity
 • 1998-dosud: člen umělecké rady rektora JAMU
 • 1990-1993: člen vědecké rady Filosofického ústavu ČSAV v Praze
 • 1990-1993: člen kolegia ČSAV (Ústav české a světové literatury v Praze)
 • 1976-1990: lektor nakl. Odeon pro německou literaturu
 • 1968-1970: člen redakční rady čsp. Host do domu
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1995-dosud: Österreichische Forschungsgemeinschaft, pravidelná pozvání k referátům na společenskovědních a vědeckoteoretických zasedáních
 • 1998-dosud: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Komission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, členství v devítičlenné Mezinárodní expertní radě pro výzkumný projekt "Orte des Gedächtnisses" (Místa paměti)
 • 1997: Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften ve Vídni, visiting fellow (4 měsíce)
 • 1996-dosud: Österreichische Akademie der Wissenschaften, členství v Komisi pro sociální dějiny
 • 1994-1997: hostující profesor na Ústavu rakouských dějin Univerzity Leopolda Franzena v Innsbrucku
 • 1993-1995: hostující profesor na Ústavu pro sociologii kultury University Parise Lodrona v Salzburgu
 • 1989-dosud: zakládající člen Skupiny německých a českých historiků při W. Reimers Stiftung v Bad Homburgu
 • 1989: kulturní stipendium města Mnichova
 • 1988: odborná a organizační spolupráce na cyklu přednášek o moderní české kultuře v mnichovském Kulturzentru Gasteig, zde přednášky "Češi-Němci-národní obrození"
 • 1987: pozvání k výuce dějin sociologie v zimním semestru na Universitě K. Marxe v Lipsku
 • 1981: pozvání k badatelskému pobytu a přednáškám, Institut für Europäische Geschichte v Mohuči
Vybrané publikace
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Wien und seine Nachbaren. Club of Vienna, 2003. info
 • STŘÍTECKÝ, Hermann. Krize moderního člověka. In:Lakosilová (vyd.): Cesta a odkaz T.G.Masaryka. Lidové noviny, 2002. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Když Rudi Dutschke osvobozoval proletariát a ten už se vozil v autech. In: Bariéry,6. Bariéry. Brno: Společnost přátel Konta Bariéry, 2002. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Lodivod nezapřahá. Brno: MU, 2002. ISBN 80-210-2852-1. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Thomas Bernhard a Peter Handke. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 1999, V 2, s. 85-99. ISSN 0231-7818. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Příběh rodinný. In Kristinčin návrat. 1. vyd. Praha: ND, 2000, s. 9-10. ISBN 80-7258-040-X. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Příběh básníka. In Kristinčin návrat. Praha: ND, 2000, s. 25-49. ISBN 80-7258-040-X. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Kristinčin návrat. In Kristinčin návrat. Praha: ND, 2000, s. 122-126. ISBN 80-7258-040-X. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Nedivadlo, nepróza a barok. In Před penzí. 1. vyd. Praha: ND, 2000, s. 63-77. ISBN 80-7258-052-3. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Příběh básníka. In: Hugo von Hofmannsthal. Kristinčin návrat. ND Praha, 2000. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Images. In Multikulturalität und Multiethzinität. 1. vyd. Wien: Peter Lang - Europäischer Verlag der wissenschaften, 1999, s. 185-192. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Brno - die tschechoslowakische Haupstadt der Moderne? In The Cross Roads of European Culture. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 97-108. ISBN 80-214-1249-6. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Zur Kulturtypologie Mitteleuropas. In Literatur als Text der Kultur. 1. vyd. Wien: Passagen Verlag, 1999. ISBN 85165-352-1. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Hugo von Hofmannsthal a kritika jazyka. In Grusková (vyd.): Dramatika viedenskej moderny. Divadelní ústav Bratislava a Divadelní ústav Praha, 1999. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Wer zuletzt lacht. Tschechen und Deutsche in den böhmischen Ländern. In Das bild vom anderen. Identäten, Mentalitäten, Mythen und Stereotypen in multiethnischen europäischen Regionen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1998, s. 71-75. ISBN 3-631-32533-9. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Zweigův román o nepravé vzpouře. In Opojení z proměny. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 241-248. ISBN 80-237-2149-6. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Erfahrungswissenschaft heute? In Krise der Moderne und Renaissance der Geistenwissenschaften. Wien: Böhlau Verlag, 1997, s. 30-43. ISBN 3-205-08804-3. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Svět Thomase Bernarda. In Obrys jednoho života. Praha: Mladá fronta, 1997, s. 436-461. ISBN 80-204-0655-7. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Sozialismus und Nation. Zur Revolutionskritik bei Thomas Garigue Masaryk. In Nation und Nationalismus in wissenschaftlichen Standardwerken Österreich-Ungarns 1867-1918. Wien: Böhlau Verlag, 1997, s. 159-175. ISBN 3-205-98631-8. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Znovuobjevování řeči II. In Zvláštní žena. Praha: ASA 2000, 1997, s. 101-117. ISBN 80-238-1343-9. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Mitteleuropa und seine Regionen. In Europa und seine Regionen. Frankfurt a. M.: Peter Lang - Europaeischer Verlag der Wissenschaftlichen, 1996, s. 26-37. ISBN 3-631-49939-6. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Tschechen in der alten Monarchie (Böhmen, Mähren, Schlesien). In Metropole und Provinzen in Altösterreich (1880-1918). Wien: Böhlau Verlag, 1996, s. 123-142. ISBN 3-205-98669-5. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Svědectví prožitého času. In Bod obratu. Praha: Mladá fronta, 1996, s. 461-466. ISBN 80-204-0655-7. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Vom Prager/Wiener Formalismus zum Prager Strukturalismus. In Wege zu einer Wiener Schule der Musiksoziologie. Wien: University, 1996, s. 35-48. ISBN 3-900782-28-8. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Hätte Thomas Masaryk zum österreichischen Durkheim werden können? In Krise und Exodus. Österreichische sozialwissenschaften in Miteteleuropa. Wien: WUV-Universiätsverlag, 1995, s. 135-145. ISBN 3-8511-4164-4. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Politische Strukturen und Konflikte in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. In Krise der Demokratie. Fragilität im Westen - Unwegbarkeiten im Osten. Köln-München-Wien: Signum Verlag, 1995, s. 63-71. ISBN 3-9269-5294-6. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. The Czech Question A Century Later. Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, August 1992. 1995, III, č. 1, s. 59-73. ISSN 1210-3861. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Kultur der Kritik. Musik im Zwiespalt nationaler Bewusstseinbildung. In Böhmen im 19. Jahrhundert. Frankfurt/Main-Berlin: Propyläen-Verlag, 1995, s. 87-97. ISBN 3-5490-5448-3. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Die tschechische Soziologie der Nachkriegszeit. In Soziologie und Geschichte - Geschichte der Soziologie. Hamburg: Krämer Verlag, 1995, s. 169-189. ISBN 3-9269-5294-6. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Böllův poslední román. In Ženy v krajině s řekou. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 207-215. ISBN 80-207-0503-8. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Die tschechische Soziologie der Nachkriegszeit. Sociologia Internationalis. 1994, roč. 32, č. 2, s. 207-225. ISSN 0380-164. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Identitäten, Identifikationen, Identifikatoren. In Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalsmustheorien. München: Oldenbourg Verlag, 1994, s. 53-66. ISBN 3-4865-6022-0. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Diltheyův strukturalismus dnes. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 1992, č. 2, s. 1-10. ISSN 0015-1831. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Form und Sinn: Zur Vorgeschichte des Prager Formalismus und Strukturalismus. Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. München: Oldenbourg Verlag, 1993, roč. 1992, č. 33, s. 88-100. ISSN 0523-8587. info
 • STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Die Tschechoslowakei nach dem Umbruch: Probleme und Perspektiven. Wien: Signum Verlag, 1993. ISBN 3-8543-6135-1. info

18. 1. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info