PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3282
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Doležalová, PhDr., Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009, červen - ukončení doktorského studijního programu, obor pedagogika, obhajoba disertační práce.. 2007, červen - rigorózní řízení - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra speciální pedagogiky, Brno – obhajoba rigorózní práce. 2007 – 2006 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra speciální pedagogiky, Brno, doplňující pedagogický program: Specializační studium speciální pedagogiky: Komunikační techniky u osob s narušenou komunikační schopností – obhajoba závěrečné práce. 2005 – 2000 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, studijní obor (dvouoborové studium): Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy a Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy (specializace: logopedie – surdopedie), obhajoba diplomové práce. 2000 – 1992 I. Německé zemské gymnázium v Brně, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2008 - dosud: PdF MU, katedra speciální pedagogiky, Brno.
Pedagogická činnost
 • Zaměření na speciální pedagogiku - obor: surdopedie. semináře: Základy speciální pedagogiky, Základy surdopedie, Specializace surdopedie, Komunikace sluchově postižených, Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených. Vedení bakalářských a diplomových prací u studujících oboru speciální pedagogika. Zkušební komise: státní závěrečné zkoušky - speciální pedagogika.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumný záměr, zadavatel MŠMT ČR, řešitelka prof. Marie Vítková, výzkumný tým 9, příjemce finací PdF MU, projekt Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, řešení projektu r. 2007 - 2013.
Universitní aktivity
 • Lektorka německého jazyka - Němčina pro neslyšící (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás).
Vybrané publikace
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 216-232. ISBN 978-80-8082-536-2. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii. Online. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012, s. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012, s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012, s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 199 s. ISBN 978-80-210-5993-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Jana LUKÁČOVÁ. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Stud. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka, Lenka HRICOVÁ a Hana ABBODOVÁ. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 45-54. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením . In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc, 2009, 17 s. ISBN 978-80-903832-7-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009, 16 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 45-59, 14 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Brno: Paido, 2008, s. 44-44, 12 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 36-43, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, s. 75-75, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Komunikační techniky užívané v komunikaci sluchově postižených studentů s vyučujícími na vysoké škole. In Mühlpachr, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007, s. 53-57. ISBN 978-80-7392-012-8. info

24. 10. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info