JUDr. Dominik Židek, Ph.D.

odborný asistent – Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva


kancelář: 223
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8431
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
  narozen: 7. února 1989 v Brně
Pracoviště
 • Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • předseda Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Vzdělání a odborná kvalifikace
 • 2022: odborná justiční zkouška se stupněm hodnocení "výtečně způsobilý"
 • 2018: vysokoškolské doktorské vzdělání, Teoretické právní vědy, Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D., disertační práce: "Environmentalizace veřejného stavebního práva – současný stav a perspektivy", Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2018: státní rigorózní zkouška, Právo životního prostředí, JUDr., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013: vysokoškolské magisterské vzdělání s vyznamenáním, Právo a právní věda, Mgr., diplomová práce: "Soudní přezkum územních plánů", Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2008: středoškolské vzdělání s maturitou s vyznamenáním, Matiční gymnázium Ostrava
Přehled zaměstnání
 • říjen 2018 - současnost: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; odborný asistent
 • leden 2018 - současnost: Ústavní soud České republiky; asistent soudce
 • červenec 2014 - prosinec 2017: Krajský soud v Brně, správní úsek; asistent soudce
 • únor 2015 - srpen 2017: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; asistent
 • říjen 2012 - červen 2014: Asociace pro mezinárodní otázky; Finanční ředitel
 • 2011: Ministerstvo kultury České republiky; člen delegace ČR na 36. zasedání Generální konference UNESCO v Komisi kultura
 • 2011 - 2013: Asociace pro mezinárodní otázky; Projektový koordinátor v oblasti vzdělávání - "Pražský studentský summit"
 • 2008 - 2011: Asociace pro mezinárodní otázky; spolupracovník v oblasti vzdělávání
Pedagogická činnost
 • Výuka povinných a povinně volitelných kurzů, vedení bakalářských a diplomových prací, vedení doktorandů a člen zkušebních komisí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Výuka povinných a povinně volitelných kurzů a člen zkušebních komisí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
 • Vyžádané přednášky pro odbornou veřejnost (Ministerstvo obrany, Česká inspekce životního prostředí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Justiční akademie apod.)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020: Člen týmu projektu specifického výzkumu: "Analýza návrhu nového stavebního zákona z pohledu požadavků na ochranu životního prostředí"
 • 2017: Člen týmu projektu specifického výzkumu: "Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi"
 • 2015: Řešitel projektu specifického výzkumu: "Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu - analýza judikatury II"
 • 2014: Řešitel projektu specifického výzkumu: "Životní prostředí v procesech územního plánování - analýza judikatury I"
Akademické stáže a účasti na odborných školeních
 • září - prosinec 2023: Program Manažer - začínající manažer (MotivP a CERPEK MUNI)
 • červen 2023: Umělá inteligence ve výuce (CERPEK MUNI)
 • leden 2023: Ekonomika ochrany kulturních památek (Ekonomicko-správní fakulta MUNI)
 • únor 2021: Nové stavební právo (Havel & Partners Akademie)
 • leden 2021: Zajišťování majetku, jeho správa a související otázky (Justiční akademie)
 • červen 2018: Správní trestání (Justiční akademie)
 • červen 2017: Incidenční přezkum opatření obecné povahy, účast veřejnosti, EIA, IPPC (Justiční akademie)
 • září 2015: Aktuální problémy stavebního práva, opatření obecné povahy (Justiční akademie)
 • červen 2015: Dopravní problematika (Justiční akademie)
 • březen 2015: Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování podle Aarhuské úmluvy: role soudů (Justiční akademie)
 • únor 2015: Řízení před soudem se zaměřením na dokazování v hlavním líčení a práci se spisem (Justiční akademie)
 • leden 2015: Úvěrová, platební a kybernetická kriminalita (Justiční akademie)
 • říjen 2014: Aktuální judikatura Soudního dvora EU (Justiční akademie)
 • září 2014: Letní škola NOZ pro správní soudce a asistenty (Justiční akademie)
 • duben - květen 2014: Nejvyšší správní soud České republiky; stáž u předsedy senátu
Odborná specializace
 • procesy veřejného stavebního práva ve vazbě na ochranu environmentálních zájmů
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České společnosti pro stavební právo
 • člen České společnosti pro právo životního prostředí
 • člen Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Zahraniční pobyty, školení a stáže
 • červen 2023: Lisabon (Portugalsko) - "Environmental Crimes" (European Judicial Training Network)
 • únor 2017: Trier (Německo) - "How to Handle Court Proceeding Invoking Non-Compliance with EU Water Law" (Academy of European Law)
 • prosinec 2014: Bukurešť (Rumunsko) - "Acces to Court in Environmental Law Matters" (European Judicial Training Network)
 • červen 2012: Ljubljana (Slovinsko) - "First Contemporary Challenges of International Environmental Law" (University of Ljubljana)
Vybrané publikace
 • ŽIDEK, Dominik. Stavební zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Srovnávací texty. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023. 340 s. ISBN 978-80-7676-756-0. Web nakladatele info
 • ŽIDEK, Dominik. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.). České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2022, roč. 22, č. 2, s. 83-99. ISSN 1213-5542. Open access časopisu info
 • HANÁK, Jakub, Dominik ŽIDEK a Robert ČERNOCKÝ. Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář. 2., přepracované a rozšířené vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. 236 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7676-511-5. Katalog MU Web nakladatele info
 • ŽIDEK, Dominik. Classification of Environmental Administrative Acts in the Czech Legislation. In V. Bevanda (Ed.). ERAZ Conference – Knowlegde Based Sustainable Development: Vol 8. Conference Proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2022. s. 299-306. ISBN 978-86-80194-60-8. doi:10.31410/ERAZ.2022.299. Open access sborníku info
 • ŽIDEK, Dominik. Environmental protection in the Constitution of the Czech Republic. Journal of Agricultural and Environmental Law. Miskolc-Egyetemváros: CEDR Hungarian Association of Agricultural Law, 2021, roč. 16, č. 31, s. 145-160. ISSN 1788-6171. doi:10.21029/JAEL.2021.31.145. Open access časopisu info
 • ŽIDEK, Dominik. Rozhodnutí o pozemkových úpravách a jejich přezkum v České republice. In Pavlovič, Maroš. Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2021. s. 127-139. ISBN 978-80-571-0454-4. Open access sborníku info
 • ŽIDEK, Dominik. The legal regulation of reclamation activities in Czech legislation. In Radecka, Ewa; Nawrot, Filip. Green deal or green disorder? Selected issues. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2021. s. 375-389. ISBN 978-83-67153-09-6. Web nakladatele Repozitář MU info
 • HANÁK, Jakub, Dominik ŽIDEK a Robert ČERNOCKÝ. Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 190 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7598-634-4. Repozitář MU Web nakladatele info
 • PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. 1073 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8. Web nakladatele info
 • ŽIDEK, Dominik. Odnímání půdy z chráněných režimů z důvodu plánované výstavby. In Tkáčiková Jana; Vomáčka, Vojtěch; Žídek, Dominik a kol. Půda v právních vztazích - aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 168-181. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0. Open access fakulty info
 • ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 220 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-353-4. Web nakladatele info
 • ŽIDEK, Dominik. Ochrana kulturních památek při výstavbě pozemních komunikací. In Jančářová, Ilona; Hanák, Jakub a kol. Auta, auta, auta... a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. s. 180-199. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6. Open access fakulty info
 • ŽIDEK, Dominik. Stavební zákon a ochrana životního prostředí – novinky po 1. lednu 2018. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 31-40. ISSN 1211-6386. Web nakladatele Repozitář MU info
 • ŽIDEK, Dominik. Právo životního prostředí. In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 761-770. ISBN 978-80-7380-648-4. URL info
 • ŽIDEK, Dominik. Adaptace na klimatické změny z pohledu odpovědnosti státu za jeho závazky. Je současný stav udržitelný? In DAMOHORSKÝ, Milan; FRANKOVÁ, Martina; SOBOTKA Michal (eds.). Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2017. s. 127-135, 158 s. ISBN 978-80-87488-27-0. info
 • ŽIDEK, Dominik. Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí. In Hanák, Jakub, Průchová, Ivana a kol. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 142-155. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 595. ISBN 978-80-210-8597-8. Vědecký web open acess info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana a Dominik ŽIDEK. Natural Parks – Possibilities and Limits in the System of Instruments for the Protection of Nature and Landscapes from the Perspective of the Law. In Jančářová, Ilona, Dudová, Jana et al. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Právnická fakulta, 2017. s. 85-115. Publications of Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 600. ISBN 978-80-210-8815-3. Vědecký web open access info
 • ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. Správněprávní odpovědnost na úseku ochrany lesa na pomezí rekodifikace správního trestání. In KYSELOVSKÁ, Tereza; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; KŘÁPKOVÁ, Alica; KADLUBIEC, Vojtěch; CHORVÁT, Michal; DRLIČKOVÁ, Klára (eds.). COFOLA 2017 - sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 611., 2017. s. 1310-1331, 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0. URL info
 • ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 Sb. – základní přehled. In Vomáčka, Vojtěch. Židek, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 20-46. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. Vědecký web PrF info
 • ŽIDEK, Dominik. Výjimky jako specifický nástroj při ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, roč. 16, č. 3, s. 11-29. ISSN 1213-5542. Open access časopisu info
 • ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí? In KYSELOVSKÁ, Tereza; CHORVÁT, Michal; KADLUBIEC, Vojtěch; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica; DRLIČKOVÁ, Klára (eds.). Cofola 2016: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 564., 2016. s. 63-77, 1710 s. ISBN 978-80-210-8363-9. URL info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0. info
 • ŽIDEK, Dominik. Postavení zemědělského podnikatele v soudním přezkumu územních plánů. In Jančářová, Ilona; Hanák, Jakub; Průchová, Ivana a kolektiv. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 394-406. Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. info
 • ŽIDEK, Dominik. Stát jako subjekt zodpovědný za znečištění ovzduší - aktuální vývoj judikatury. In KYSELOVSKÁ, Tereza; KADLUBIEC, Vojtěch; PROVAZNÍK, Jan; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica (eds.). Cofola 2015: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 532., 2015. s. 1006-1015, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2. URL info
 • ŽIDEK, Dominik. Přístup k soudům v otázkách ochrany životního prostředí na úrovni Evropské unie – je současný stav udržitelný? České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 2, s. 58-68. ISSN 1213-5542. Open access časopisu info
 • ŽIDEK, Dominik. Činnost obce během a po soudním přezkumu územního plánu. In DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. s. 52-72. ISBN 978-80-87975-31-2. info
 • ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech veřejného stavebního práva. In PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-34. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1. URL info
 • ŽIDEK, Dominik. Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů. In KYSELOVSKÁ, Tereza (ed.). Cofola International 2014 Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 1022-1033, 13 s. ISBN 978-80-210-7211-4. URL info
 • ŽIDEK, Dominik. Návrat pachtu do českého právního řádu a jeho důsledky pro katastr nemovitostí. In ŽATECKÁ, Eva (ed.). Cofola 2013: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 123-136. ISBN 978-80-210-6625-0. URL info

23. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info