JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra finančního práva a národního hospodářství


kancelář: 255
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4183
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Právnická fakulta
  Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
  Veveří 70, 61180 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: doktorské studium, program teoretické právní vědy, obor pracovní právo, (Ph.D.), téma disertační práce téma Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením, Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
 • 2006: rogorÓzní zkouška, obor pracovní právo (JUDr.), téma rigorózní práce Pracovní poměr na dobu určitou, Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
 • 1999 - 2004: Magisterský studijní program, obor právo (Mgr.), téma diplomová práce Hromadné vyhoštění a Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950, Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
 • 1993 - 1999: Gymnázium Hodonín, všeobecné zaměření
Přehled zaměstnání
 • 2009 dosud: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, odborný asistent,
 • 2006 - 2009: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, asistent,
  2009: Občanská poradna Brno, právní konzultant,
 • 2002 - 2003: SOZE Brno, praktikant
Pedagogická činnost
 • vedení a seminářů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na PrF. MU,
  vedení přednášek a seminářů v oblasti základů pracovního práva a sociálního zabezpečení v EU v rámci mezifakultního studia ESF, PrF,
  výuka v českého pracovního práva a evropského pracovního práva v rámci multidisciplinárního studia pro zahraniční studenty,
  školitel v doktorském studiu na PrF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013: spoluřešitel projektu specifického výzkumu Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo, MUNI/A/0865/2012,
  2013: spoluřešitel mezinárodního projektu Empower - Cooperation for Employees with Changed Working Abilities”.11240060,
  2012: spoluřešitel projektu specifického výzkumu Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období,MUNI/A/0925/2011,
  2011: spoluřešitel projektu specifického výzkumu Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období, MUNI/A/1006/2010
Akademické stáže
 • 2012 (listopad): studijní pobyt European University Institute, Firenze,
  2012 (duuben): výukový pobyt Università degli Studi di Siena, Facoltà di giurisprudenza,
  2006 (březen - červen) studijní pobyt Université d'Anger, Faculté de droit, d'économie et de gestion,
  2005 (listopad) studijní pobyt Université d'Anger, Faculté de droit, d'économie et de gestion
Univerzitní aktivity
 • 2012: spoluorganizátor konference Dny práva 2012,
  2009: člen vědeckého výboru konference COFOLA 2009,
  2008: spoluorganizátor konference COFOLA 2008
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk: státní všeobecná jazyková zkouška
  Italský jazyk státní základní jazyková zkouška
  Francouzský jazyk dobrá znalost slovem i písmem
Vybrané publikace
 • KOMENDOVÁ, Jana. Nerovné zacházení z důvodu věku v zaměstnání a při výkonu povolání. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, roč. 162, č. 2, s. 103-121. ISSN 0231-6625. 2023. Open access článku info
 • KOMENDOVÁ, Jana a Jan HORECKÝ. The Notion of “Worker” for the Purpose of EU Social Policy and its Interpretation by the Court of Justice of the European Union. Bialystok Legal Studies. Bialystok: Temida 2, roč. 26, č. 2, s. 51-60. ISSN 1689-7404. 2021. Open access časopisu info
 • KOMENDOVÁ, Jana a Aneta GIEDREWICZ-NIEVIŇSKA. Bialistockie Studia Prawnicze Zezsyt 2. 1. vyd. Byalistock: Taemida 2. ISSN 1689-7404. 2021. URL info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Výjimky z práva na rovné zacházení v pracovněprávních vztazích. In Šmíd Martin. Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. s. 123-137. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-850-8. 2020. Repozitář MU info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 2018, č. 6, s. 37-41. ISSN 1210-6348. 2018. Open access časopisu info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Martin Denis - Morsa Marc - Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen - Questions spéciales, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2015, 880 s. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, roč. 155, č. 5, s. 466-469. ISSN 0231-6625. 2016. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer, roč. 2016, č. 6, s. 20 - 24. ISSN 0032-6208. 2016. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Základy pracovního práva EU. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 252 s. ISBN 978-80-7552-286-3. 2016. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Několik poznámek k věkové diskriminaci v pracovněprávních vztazích. In Petr Polák. Sborník ze semináře Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti Veřejného ochránce práv. Praha: Wolters Kluwer. s. 208-218. ISBN 978-80-7552-410-2. 2016. URL info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené uspořádání jako forma diskriminace na základě zdravotního postižení v zaměstnání. In Ivana Šilhánková. Sborník ze semináře Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo. Praha: Wolters Kluwer. s. 28-36. ISBN 978-80-7478-916-8. 2016. URL info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Právo zaměstnance na dovolenou jako základní sociální právo. In Barancová Helena, Olšovská Andrea. Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. 1. vyd. Praha: Leges. s. 183-198. ISBN 978-80-7502-177-9. 2016. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Regulation of Telework in the EU Law. In Bieliński Arkadiusz, Giedrewicz-Niewińska Aneta, Szablowska-Juckiewicz Marzena. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa: Difin. s. 247-255. ISBN 978-83-7930-625-1. 2015. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Objektivní důvody ospravedlňující opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. In Pichrt Jan, Morávek Jakub. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer. s. 105-114. ISBN 978-80-7478-975-5. 2015. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Objektivní důvody ospravedlňující opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. In Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? 2015. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Rodičovská dovolená pohledem práva EU - možnosti vyplývající z Revidované rámcové dohody o rodičovské dovolené. 2015. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Právní rámec výkonu práce z domova. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer, roč. 2015, č. 11, s. 15 - 21. ISSN 0032-6208. 2015. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Rodičovská dovolená pohledem práva EU - možnosti vyplývající z Revidované rámcové dohody o rodičovské dovolené. In Dana Hrabcová. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2015 na téma Slaďování rodinného a pracovního života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 36-48. ISBN 978-80-210-8121-5. 2015. URL info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Postavení rodičů dvojčat a vícerčat v pracovněprávních vztazích a v systému sociálního zabezpečení. Práce a mzda. Praha: Walters Kluwer, roč. 62, 7-8, s. 23-29. ISSN 0032-6208. 2014. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Ochrana zaměstnanců na rodičovské dovolené pohledem Soudního dvora EU - Nadežda Riežniece v. Zemkopibas ministrija, Lauku atbalsta dienests. In Andrea Olšovská. Labor ipse voluptas - Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. s. 241 - 250. ISBN 978-83-7490-769-9. 2014. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Ohrana rodičovství v právu EU a její implementace do právního řádu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, roč. 2014, č. 4, s. 360-367. ISSN 1210-9126. 2014. URL info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v zaměstnání. In Blaho Peter, Švecová Adriana. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Trnavská univerzita. s. 1009-1023. ISBN 978-80-8082-587-4. 2013. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Kdo je chráněn před diskriminací v pracovněprávních vztazích? In Dny práva 2012, 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 81-95. ISBN 978-80-210-6319-8. 2013. URL info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Implementation of International Conventions concerning Employment of Persons with Disabilities in the Czech Republic. Pésci Munkajogi Közlemények. Pésc, roč. 6, Special Edition, s. 53-75. ISSN 1789-7637. 2013. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Úprava agentur práce v normách přijatých Mezinárodní organizací práce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 21, č. 3, s. 347-353. ISSN 1210-9126. 2013. URL info
 • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ a Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: muniPRESS. 752 s. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1. 2012. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Úprava závislé práce v italském právním řádu – srovnání s právním řádem ČR. In Žatecká, Eva, Kováčová, Lucia, Nechvátalová, Lucie, Vomáčka, Vojtěch. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita. s. 1653-1663. ISBN 978-80-210-5929-0. 2012. URL info
 • GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 143 s. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4. 2012. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Implementation of International Standards relating to Social Protection of Unemployed in the Legislation of the Czech Republic. In Sociedad internacional de derecho del trabajo. X CONGRESO EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO. Sevilla: Sociedad internacional de derecho del trabajo. 10 s. 2011. URL info
 • GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Social Policy, Labour Law and Social Security Law. In One or Many? The Laws and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press. s. 159-166. ISBN 978-1-878326-20-1. 2011. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Právní aspekty agenturního zaměstnávání. Human Resources Management. Praha: Economia a.s., roč. 2009, č. 1, s. 54-57, 81 s. ISSN 1801-4690. 2009. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o. 158 s. Právo. ISBN 978-80-7418-022-4. 2009. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Zvýhodňování dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením při zadávání veřejných zakázek. In Veřejný zájem v obchodním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 168 . 176, 187 s. ISBN 978-80-210-4574-3. 2008. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní poměr na dobu určitou. Právní rádce. Praha: Economia, roč. 2008, č. 11, s. 38-42. ISSN 1210-4817. 2008. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Vymezení osob se zdravotním postižením pro účely pracovněprávních předpisů. Právní rádce. Praha: Economia, roč. 2008, č. 12, s. 33-38. ISSN 1210-4817. 2008. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní poměr na dobu určitou v právním řádu Evropských společenství. In Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4287-2. 2007. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Interpretace pojmu sociální výhody podle nařízení (EHS) 1612/68 v judikatuře Evropského soudního dvora. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, XV, č. 1, s. 76 - 81. ISSN 1210-9126. 2007. info

29. 4. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info