PhDr. Ivana Kolářová, CSc.


kancelář: bud. B/5025
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5056
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Ivana Kolářová,CSc.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  katedra českého jazyka a literatury
  Adresa:
  Poříčí 7
  Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
  od října 2012 garant jazykovědné sekce, T-zástupce pro jazykovědnou sekci
 • od února 2019 zástupce vedoucího katedry, T-zástupce pro jazykovědnou sekci
 • od října 2019 členka Programové rady studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994 - ukončení rozšiřujícího studia německého jazyka na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem
  1988-1991 interní vědecká aspirantura (ukončena v r. 1991, v r. 1993 obhájena kandidátská disertační práce)
  1988 - absolvování Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor český jazyk - dějepis; získání titulu PhDr.
Přehled zaměstnání
 • 1. 9. 1999 - dosud odborná asistentka katedry českého jazyka PdF MU v Brně.
  1. 9. 1997 - 30. 8. 1999 odborná asistentka ÚBaK FPF Slezské univerzity v Opavě
  1. 9. 1991 - 30. 8. 1997 odborná asistentka katedry českého jazyka PdF UJEP v Ústí nad Labem
  1. 10. 1988 - 30. 8. 1991 interní vědecká aspirantka katedry bohemistiky FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Bakalářské a magisterské studium

  Obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  CJp002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy
  CJp006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
  CJ3BP_JSy1 Současná česká syntax I, CJ3BP_JSy2 Současná česká syntax II
  CJ3BP_JBoh Osobnosti současné české a zahraniční bohemistiky
  Obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  ZS1BP_CjC3 Současný český jazyk III - skladba
  ZS1BP_CjK3 Kapitoly ze současného českého jazyka
  ZS1BP_CjC4 Současný český jazyk IV - slovní zásoba a tvoření slov
  ZS1BP_CjK4 Kapitoly ze současného českého jazyka IV
  ZS1BP_CjJA Jazyková analýza textu

  Obor Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
  PdF:CJp317 Jazykový rozbor 2
  PdF:CJp318 Textová lingvistika

  Obor Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
  Mluvená čeština
  Rozšiřující studium Český jazyk a literatura pro SŠ(Celoživotní vzdělávání)

  CJ3DC_JTx1 Textová syntax 1, CJ3DC_JTx2 Textová syntax 2

  Rozšiřující studium Český jazyk a literatura pro ZŠ(Celoživotní vzdělávání; rozšíření učitelské kvalifikace)

  CJ2RC_JUCJ Úvod do studia českého jazyka
  CJ2RC_JSy1 Syntax českého jazyka 1
  CJ2RC_JSy2 Syntax českého jazyka 2
  CJ2RC_JJAT Jazyková analýza textu

  Předměty Erasmus Friendly
  CJMPE_JKTT Česká konverzace a tvorba textu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelství grantů

  Vědeckovýzkumné projekty
  * Spolupracovník řešitelského týmu grantu GA405/03/0377 Meze a možnosti gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. ÚJČ AV ČR 2003-2005
  * Člen řešitelského týmu grantu GA405/06/1057 Kapitoly z gramatiky češtiny. ÚJČ AV ČR 2006-2008
  * Spolupracovník D2 výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra psychologie

  * Spoluřešitelka grantu AKTION Erarbeitung von Studienplänen für Wahlfachmodulen Tschechisch an der Universität Innsbruck und Erneuerung der Studienprogramme für das Fach Bohemistik das Tschechische als Fremdsprache für die Lehrer (PädF MU, Brünn) / Vypracování studijních plánů pro volitelný studijní modul čeština na Univerzitě v Innsbrucku a inovace studijního programu bohemistika čeština jako cizí jazyk pro učitele (PdF MU Brno) 2001, 2002, 2003

  Rozvojové projekty

  * Spoluřešitelka grantu z Fondu rozvoje vysokých škol "Další vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby regionu". Pedagogická fakulta UJEP, katedra bohemistiky. Ústí nad Labem, 1996
  Spoluřešitelka grantu z Fondu rozvoje vysokých škol "Další vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby regionu". Pedagogická fakulta UJEP, katedra bohemistiky. Ústí nad Labem, 1997 (do odchodu z pracoviště)
  * Spoluřešitelka grantu z Fondu rozvoje vysokých škol Návrh studijních programů jednooborového studia učitelské češtiny (do srpna 1997 do odchodu z UJEP v Ústí nad Labem)
  Spoluřešitelka grantu Další vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce. PdF MU v Brně 2001; 2003
  * Spolupráce na projektu získaném v rámci programu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. PdF MU v Brně 2000, 2001, 2002, 2003 (projekt úspěšně ukončen)
  Spolupráce na projektu získaném v rámci programu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. Okruh Region. PdF MU v Brně 2002 (pokračování projektu z r. 2000)
Akademické stáže
 • * Srpen 1993 - Jazykový kurz němčiny (Goetheinstitut - Donaueschingen)
  * Prosinec 1993, prosinec 1995, prosinec 1996 - týdenní pobyt - Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czenstochowe
  * 11. 9. - 15. 9. 2001 - pracovní pobyt na Institutu slavistiky Univerzity v Innsbrucku
  * 21. - 25. 5.2002 - pracovní pobyt na Institutu slavistiky Univerzity v Innsbrucku
  * 28. 11. - 1. 12. 2005, listopad 2016 - pracovní pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě
  * 1.-5. 12. 2012 - pobyt Erasmus na Filozofické fakultě Prešovské univerzity
  * duben 2015 - pobyt Erasmus na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1 týden)
  * 24.-28. 4.2017 - pobyt Erasmus na Fakultě polské a klasické filologie Univerzity v Poznani (Polsko) * 23.-27. 4. 2018 - pobyt Erasmus na Univerzitě ve Wroclavi (Polsko)
Universitní aktivity
 • Redakční činnost:

  Spolupráce při redakci sborníku Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2513-1.
  Spolupráce při redakci sborníku E. Minářová, K. Ondrášková (eds.): Spisovnost a nespisovnost zdroje, proměny a perspektivy. Brno. Masarykova univerzita, 2004, s. 269-273. ISBN 80-210-3568-4.
  Spolueditorství monografie Stylistika v kontextu historie a současnosti (s K. Klímovou a J. M. Tuškovou)BR>
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v oborovém a verifikačním panelu, AI - jazykověda (2014 - dosud)
  Ediční a redakční práce
  Spolupráce při redakci sborníku Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná D, ročník 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodověd. fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2001. ISBN 80-7248-102-9.
  Recenzní činnost pro odborné časopisy
  Pravidelná recenzní činnost pro časopis Korpus - gramatika - axiologie, zařazený na seznam českých neimpaktovaných recenzovaných periodik
  Pravidelná recenzní činnost pro časopis Stylistyka (Polsko, Opole), zařazený do databáze ERIH+
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015: Cena děkana za významný tvůrčí čin (ocenění za dvoudílnou publikaci pro učitele oboru český jazyk 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií: Čeština zajímavě a komunikativně I, Čeština zajímavě a komunikačně II; spolu s K. Klímovou)
Vybrané publikace
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 661-715, 55 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření adverbií - sufixální deriváty a konverze. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 1076-1096, 21 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Adverbializace. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 1101-1106, 6 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa desubstantivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 958-998, 41 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadjektivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 998-1016, 19 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadverbiální. Slovesa deinterjekční. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 1020-1024, 5 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovotvorné procesy a prostředky derivační. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 125-133, 9 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80-210-8851-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kdy psát čárku před spojkou nebo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 1 s. Komenský, roč. 142, č. 02. ISSN 0323-0449. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zdánlivý soulad a odlišná slovotvorná motivace málo frekventovaných sloves ve srovnání s běžnými slovotvornými typy. In Balowski, M.. Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2016. s. 361-374, 14 s. Bohemica Posnaniensia 14. ISBN 978-83-63090-72-2. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mluvený projev žáků 1. stupně základní školy. Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 03, s. 21-25. ISSN 0323-0449. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu). Časopis pro moderní filologii, Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 97, č. 2, s. 179-189. ISSN 0008-7386. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Odraz každodenního vztahu člověka k živočichům v tvoření sloves od jejich názvů. In Mieczyslaw Balowski. Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2015. s. 327-342, 16 s. Bohemica Posnaniensia, fasc. 12. ISBN 978-83-63090-60-9. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu). In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 145-152, 8 s. ISBN 978-80-210-6114-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 163-178, 16 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kompozita (substantiva). In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 179-196, 18 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kompozita (adjektiva). In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 217-226, 10 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření sloves. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 226-271, 46 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření adverbií. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 272-281, 10 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření číslovek. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 282-287, 6 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Časování sloves. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 451-502, 52 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Komplement. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 685-703, 19 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Doplněk. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 722-724, 3 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Textová soudržnost. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 905-917, 13 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Atribut. In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 725-735, 11 s. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury. Stylistyka, Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2013, XXII, č. 1, s. 213-232. ISSN 1230-2287. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skladba. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 169-280, 112 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 273-410, 138 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Základní jevy koreference. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 979-1000, 22 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Kombinatorika temporálních konektorů. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 1081-1120, 40 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky zobrazení přírody Moravského krasu v myšlení člověka 18. století (podle knihy Alfreda Technika Mlýn na ponorné řece). In Balowski, M.; Hádková, M.. Svět kreslený slovem. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 225-234, 11 s. ISBN 978-80-7414-365-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Sufixální derivace sloves od substantivních názvů osob. In Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexander. Korpusová lingvistika Praha 2011 – 3 Gramatika a značkování korpusů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 24-37, 14 s. ISBN 978-80-7422-116-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. What is Most Often Healthy, Unhealthy or Pathological (Healthy Mentality, Unhealthy Diet, Pathological Condition). In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. Health Literacy through Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 47-58, 12 s. ISBN 978-80-210-5720-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Color in Symptomatic Images of Health and Disease in the Czech Language. In Řehulka, E. (ed.): School and Health: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 149-155, 7 s. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Health in Czech Phraseology: Who is Healthy as a Horse and Who has Robust Health? In School and Health 21, 2009. General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, MSD, 2009. s. 89-99, 11 s. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. The teachers role in creating a classrooom atmosphere that promotes the development of primary school pupils communication skills. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 387-396, 9 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pozice, významy a funkce výrazu JAK TO (na materiále Českého národního korpusu). Naše řeč, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2006, roč. 89, č. 1, s. 1-10. ISSN 0027-8203. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovo TO jako koreferent temporálních, lokalizačních a direktivních výrazů v českých textech. In BINDER, E. - STADLER, W. - WEINBERGER, H. (eds.) Zeit - Ort - Erinnerung. Slawistische Erkundungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Festschrift für Ingeborg Ohnheiser and Christine Engel zum 60. Geburtstag. 1. vyd. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, 2006. s. 409-423. ISBN 3-85124-221-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Ingeborg OHNHEISER, Jana OBROVSKÁ, Karel KOMÁREK a Ivana KOLÁŘOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno - Innsbruck: Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003. 303 s. Volná řada - Slavica Aenipontana, Band 11. ISBN 3-85124-207-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Takze jako navazovací výraz v souvětích i souvislých textech a jeho synonymie s výrazy jinými. Naše řeč, Praha: ÚJČ AV ČR, 2002, roč. 85, č. 2, s. 90-97. ISSN 0027-8203. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vliv komunikace na významové posuny některých sloves. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1997. 115 s. Acta Universitatis Purkynianae, sv. č. 24. ISBN 80-7044-179-8. info

9. 12. 2019