Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/-1008
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5416
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Viktor Pacholík, nar. 15.12.1979 v Kroměříži
  Kontakt: pacholik@ped.muni.cz
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

  Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
  Poříčí 31
  639 00 Brno

Funkce na pracovišti
 • Vedoucí katedry
 • Odborný asistent se zaměřením na tělesnou výchovu a psychologii
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 státní závěrečná zkouška na FF UP: Psychologie (titul Mgr.)
 • 2012 státní doktorská zkouška na FSpS MU: Kinantropologie (titul Ph.D.)
 • 2011 státní závěrečná zkouška na FF UP: Psychologie (titul Bc.)
 • 2002 státní závěrečná zkouška na PdF MU: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
 • 1998 maturita na Střední pedagogické škole v Kroměříži

  Kurzy a semináře

 • 2010 Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblasti širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu
 • 2010 Kurz aplikované psychodiagnostiky - Testové metody
 • 2009 Time menagement (program Poradenského centra Masarykovy univerzity)
 • 2008 Kurz Psychomotorika
 • 2006 seminář Pronikání do bazální struktury psychické atuoregulace osobnosti: dotazníky PASKO, SPARO, BAROM, SUPSO, SIPO a DUSIN
 • 2005 Kurz Halliwickovy metody plavání

  Certifikáty

 • City & Guilds, B1
  anglický jazyk
 • Halliwick Instructor Certificate
  Kurz Halliwickova konceptu plavecké výuky (plavecká výuka osob se speciálními potřebami; Organizátor kurzu a poskytovatel licence: International Halliwick Association
Přehled zaměstnání
 • 2024 - dosud Vedoucí Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta)
 • 2024 - dosud Odborný asistent se zaměřením na tělesnou výchovu a psychologii (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví)
 • 2023 - 2024 Lektor se zaměřením na tělesnou výchovu (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví)
 • 2014 - 2023 Odborný asistent se zaměřením na psychologii (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií)
 • 2008 - 2014 Asistent (odborný asistent) se zaměřením na psychologii sportu (Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií)
 • 2011 - 2014 Administrátor projektu (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0037)
 • 2011 - 2014 Koordinátor spolupráce s ČR (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0037)
 • 2007 - 2007 Administrátor projektu (ROZV/72/2007)
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře:
  Psychologická propedeutika, Základy psychologie, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Psychologie sportu, Sociální dovednosti učitele, Psychomotorika, Halliwickova metoda plavání, Zdravotní tělesná výchova
 • Vedení a oponent bakalářských a diplomových prací
 • Člen zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
 • Lektor: psychomotorika, Halliwickův koncept plavecké výuky, psychologie sportu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ. Projekt OP VVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923. Hlavní řešitel. 2020 - 2023
 • Od začátečníka k mentorovi (podpůrné strategie vzdělávání učitelů ve Zlínském regionu) Projekt MŠMT. Spoluřešitel. 2016 - 2018
 • Podpora budování sociálních vztahů v dětském kolektivu prostřednictvím pohybových aktivit. Projekt IGA/FHS/2015/010. Hlavní řešitel. 2015 - 2016
 • Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonu v cyklistice II. Specifický výzkum FSpS MU. Spoluřešitel. 2014
 • Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonu v cyklistice. Specifický výzkum FSpS MU. Spoluřešitel. 2013
 • Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU. Projket OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0037. Administrátor projektu a Garant spolupráce s ČR. 2011 - 2014
 • Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti střelby v biatlonu. Specifický výzkum FSpS MU. Spoluřešitel. 2011 - 2014
 • Multimediální výukový materiál pro Halliwickovu metodu plavání. Grant FRVŠ: FRVS/0399/2010. Hlavní řešitel. 2011.
 • Poradenství na Masarykově univerzitě - Psychomotorická terapie. Rozvojový projekt MŠMT. Spoluřešitel. 2010.
 • Pohybem proti civilizačním chorobám. Ministerstvo zdravotnictví. Spoluřešitel. 2009
 • Poradenství na Masarykově univerzitě - Psychomotorická terapie. Rozvojový projekt MŠMT. Spoluřešitel. 2009.
 • Inovace studijních předmětů a rozvoj spolupráce při zkvalitňování učitelské způsobilosti učitelů základních škol a středních škol. Rozvojový projekt MŠMT, č. 63. Spoluřešitel a administrátor. 2009.
 • Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol,středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů. Rozvojový projekt MŠMT. Spoluřešitel a administrátor. 2008.
 • Halliwickova metoda plavání pro zdraví. Grant FRVŠ - hlavní řešitel. 2007.
 • Metodický videomateriál pro Halliwickovu metodu plavání. Specifický výzkum studentů FSpS MU - hlavní řešitel. 2007.
 • Vliv zážitkové pedagogiky na změny anxiozity u dětí - hl. řešitel. Specifický výzkum studentů FSpS MU, 2006.
 • Výukový videomateriál pro psychomotoriku - spoluřešitel. Specifický výzkum studentů FSpS MU, 2006.
 • Výzkum hodnotových orientací ve sportu - spolupracovník. Grant GAAV.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2022 pětidenní stáž na Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Polsko (projekt OP VVV)
 • 2017 pětidenní stáž na University of Ljubljana, Slovenia (ERASMUS+)
 • 2016 pětidenní stáž Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica (ERASMUS+)
 • 2014 pětidenní stáž na Katolické univerzitě v Ružomberoku (ERASMUS +)
 • 2010 pětidenní stáž Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ERASMUS)
 • 2007 pětidenní stáž Univerzita Komenského v Bratislavě (program Partnerství mezi univerzitami)
 • 22. 10. 2012 – 26. 10. 2012: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, SVN
  • CZ.1.07/2.4.00/17.0037
Universitní aktivity
 • Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek
 • Vedoucí a oponent bakalářských a diplomových prací
Mimouniversitní aktivity
 • člen České pedagogické společnosti
 • člen Českomoravské psychologické společnosti
 • člen Asociace psychologů sportu
 • člen České kinantropologické společnosti
 • člen Slovenské vedecké spoločnosti pre telesnů výchovu a sport
 • spolupráce při organizhaci a vedení kurzu psychomotoriky pro pedagogické pracovníky
 • spolupráce při organizaci a vedení školení a kurzu Halliwickovy metody plavání
 • aktivní účast na odborných seminářích a vědeckých konferencích
Vybrané publikace
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Plavání osob se specifickými potřebami. In Alena Buková, Karol Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2012, s. 233-239. ISBN 978-80-7097-935-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 36 s. ISBN 978-80-210-5976-4. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením. In Marie Blahutková, Viktor Pacholík. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky, 2012, s. 135-147. ISBN 978-80-210-5976-4. URL info
 • ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, s. 88-100. ISSN 1338-0974. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách. In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 37-55. ed. 1. ISBN 978-80-210-5932-0. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu. In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách. In Výchova ke zdraví a kvalita života III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011, s. 286-296. ISBN 978-80-7394-303-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výskyt úzkosti u dětí mladšího školního věku na vybraných brněnských školách. In Řehulka, Evžen;. school and health 21 sTUDIE K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 191-196. ISBN 978-80-210-5722-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth, Psychologie aktivního způsobu života: Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Brno: Masarykova univerzita, 2010. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Jiří VOBORNÝ. Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích. In Daniel Heller, Pavel Michálek. 28. Psychologické dny: "Cesty psychologie a psychologie cest". Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2010, s. 498-508. ISBN 978-80-213-2193-9. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Iva VLČKOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 43 s. ISBN 978-80-210-4840-9. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby. In Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 46-77, 31 s. ISBN 978-80-210-5110-2. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Bez vozíku nad vodou - prožitkem ke kvalitě života vysokoškolských studentů. In Health Education and Quality of Life II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2009, 6 s. ISBN 978-80-7394-180-2. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Výkonová motivace a vrcholový sport. In Současný sportovní trénink. první. Praha: Olympia a ČOV, 2008, s. 252 - 257, 5 s. ISBN 978-80-7376-079-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008, s. 52-55. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby. In Zvedni se a běž. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 7-16. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4790-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Vrcholový sportovní výkon a reakce okolí. In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková, Irena. XXVI. Psychologické dny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 8 s. ISBN 978-80-210-4938-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohyb jako fenomén moderního zivotního stylu handicapovaných - Halliwickova metoda plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008, 6 s. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání v práci s handicapovanými osobami. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008, s. 189-192. ISBN 978-80-8083-565-1. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Psychomotorická terapie - webová prezentace. 2008. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výzkum vlivu Halliwickovy metody plavání na odstranění anxiozity z vodního prostředí u dětí a mládeže. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007, s. 75 - 79. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako cesta zážitkem pro odbourávání anxiozity. In Prožitek - zážitek - zkušenost. 2007. ISBN 978-80-7044-849-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí. In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Daniela JONÁŠOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 102-107. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Výuka psychomotoriky na FSpS MU. In Prvé psychomotorické dni. 2007. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Koncepce výuky zdravého životního stylu na FSpS MU pro tvorbu školních vzdělávacích projektů. In Teoretické základy zdraví. 2007. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výskyt anxiozity u dětí. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 4 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Petr HUTA. Halliwickova metoda plavání - webová prezentace. 2007. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Halliwickova metoda plavání. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2006, roč. 109, č. 18, s. 16-17. ISSN 0139-5718. Dostupná také elektronická verze článku info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Selected psychomotor activities for seniors. In Aging and Physical Activity 2006. 2006. ISBN 978-83-923916-2-3. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006, s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X. URL info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan, 2006, s. 55-55. ISBN 83-923916-2-4. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006, 6 s. ISBN 978-80-210-4145-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky. In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 214 - 224. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Vliv školní telesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentu. In Zborník príspevkov z 2. rocníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duricove dni". Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 324 - 331. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006, s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. "Laciné" hraní. Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, roč. 2/2006, č. 6, s. 63-64. ISSN 1214-603X. info

19. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info