prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.317
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1534
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Kosek, nar. 11. 6. 1972 ve Zlíně
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka FF MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021 jmenování profesorem pro obor český jazyk na FF MU v Brně
 • 2014 jmenování docentem pro obor český jazyk na FF MU v Brně, habilitační práce na téma Enklitika v češtině barokní doby
 • 1996-2002 Ph.D., doktorské postgraduální studium českého jazyka na Ústavu českého jazyka FF MU v Brně, disertační práce na téma Spojovací prostředky v češtině období baroka
 • 1990-1995 Mgr., Filozofická fakulta MU v Brně, obor český jazyk - historie, diplomová práce na téma Stylový a jazykový rozbor kázání Marka Damascéna
Přehled zaměstnání
 • od roku 2021 profesor na Ústavu českého jazyka FF MU
 • 2014-2021 docent na Ústavu českého jazyka FF MU
 • 2003-2014 odborný asistent na Ústavu českého jazyka FF MU
 • 1995-2009 odborný asistent na katedře českého jazyka FF OU v Ostravě
 • 1996-2004 člen (vědecký pracovník) Ústavu pro regionální studia OU
 • od roku 2000 do roku 2003 odborný asistent na katedře marketingových a sociálních komunikací Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Pedagogická činnost
 • FF MU v Brně: přednáška a seminář Historická mluvnice češtiny, přednáška a seminář Historická slovotvorba a syntax, semináře Staroslověnština, Barokní čeština, Editace českých raně novověkých textů (v minulosti přednáška a seminář Současný český jazyk - syntax)
 • FF OU v Ostravě: přednáška a seminář Historická gramatika a dialektologie, semináře Syntax, Základy slavistiky, Úvod do studia českého jazyka, Vývoj spisovné češtiny, Vývoj českého mluvnictví
 • UTB ve Zlíně: seminář a přednáška Český jazyk a stylistika
Vědeckovýzkumná činnost
 • historický vývoj češtiny, diachronní syntax, barokní čeština
 • editace pramenů starší češtiny: společně s Janem Malurou edice barokních památek - J. J. Božan: Slaviček rájský. Brno - Ostrava 1999, M. Tanner: Hora Olivetská, Brno - Ostrava 2001; Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Brno - Ostrava 2004
 • společně s Marií Škarpovou a Tomášem Slavickým edice - Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky. Brno 2012
 • od roku 2016 editor časopisu Linguistica Brunensia
 • od roku 2018 řešitel projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech (NAKI II, DG18P02OVV021), spoluřešitelé PhDr. Věra Frolcová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.), Mgr. Jiří Dufka (Moravská zemská knihovna v Brně), PhDr. Jana Poláková, Ph.D. (Moravské zemské muzeum v Brně)
 • 2017-2019 řešitel projektu Vývoj českých pronominálních enklitik (GA17-02545S), spoluřešitel doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (FF OU v Ostravě)
 • 2014-2018 člen Centra pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (14-36521G)
 • 2010-2012 řešitel projektu Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) - mezioborově koncipovaná kritická edice (GAČR, 406/10/1454), spoluřešitel Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D., (Etnologický ústav AV ČR)
 • 2007-2011 člen výzkumného záměru Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (výzkumný záměr MSM 0021622435)
 • 2005-2011 člen výzkumného centra (garant): Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny – Od praslovanských kořenů po současný stav (projekt LC 546)
 • 2004-2006 řešitel POST-DOC projektu Souvětí v barokní češtině (GA ČR 405/04/P065)
 • 1996-2005 člen výzkumného Centra regionálních studií OU (projekt MSM 179000001)
Akademické stáže
 • 1. 8. 2014 – 31. 1. 2016 vědecko-výzkumný pobyt, Slavisches Seminar, Universität Tübingen (Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler*innen, Alexander von Humboldt-Stiftung)
 • 1. 7. – 31. 12. 2011 habilitační stipendium pro postdoktorandy, Institut für Slawistik, Universität Wien (AKTION)
 • 1.10. – 31. 12. 1999 vědecko-výzkumný pobyt, Institut für Slawistik, Universität Wien (AKTION)
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 2016 člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i
 • 2014-2017 člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu RVVI (1 SHVa - SPOLEČENSKÉ VĚDY)
 • od roku 1996 člen Jazykovědného sdružení
Vybrané publikace
 • ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. Development of the word order of the reflexive enclitic sě/se dependent on a finite verb in Czech translations of the Gospel of Matthew from the 14th to the 21st century. JOURNAL OF HISTORICAL LINGUISTICS. NETHERLANDS: JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO, neuveden, neuveden, s. 1-42, 43 s. ISSN 2210-2116. doi:10.1075/jhl.21029.cec. 2023. URL info
 • ZEMAN, Daniel, Pavel KOSEK, Martin BŘEZINA a Jiří PERGLER. Morphosyntactic Annotation in Universal Dependencies for Old Czech. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, roč. 74, č. 1, s. 214-222. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2023-0039. 2023. URL info
 • ZEMAN, Daniel, Pavel KOSEK, Martin BŘEZINA a Jiří PERGLER. Morphosyntactic Annotation in Universal Dependencies for Old Czech. In Slovko: 12th International Conference on Natural Language Processing and Corpus Linguistics. 2023. URL info
 • POLÁKOVÁ, Jana, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má : Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Výstava. 2022. URL info
 • POLÁKOVÁ, Jana, Hana BOČKOVÁ, Daniel DRÁPALA, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Marta KONDROVÁ, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má: Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: Katalog k výstavě / A Twelve Top Tree: Czech Religious Broadside Ballads and Pilgrimage Chapbooks: Exhibition catalogue. Ed. Michaela Boháčová. Brno: Moravské zemské muzeum,. 134 s. ISBN 978-80-7028-557-2. 2022. URL info
 • KOSEK, Pavel, Michaela BOHÁČOVÁ, Veronika BROMOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Věra FROLCOVÁ, Jiří DUFKA, Martin DROZDA, Jana POLÁKOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI, Olga NAVRÁTILOVÁ a Hana BOČKOVÁ. Czech broadside ballads in the international context. Brno 8 - 10 September 2022. 2022. program konference s videonahrávkami jednotlivých příspěvků info
 • BŘEZINA, Martin a Pavel KOSEK. Písmo kramářských tisků z let 1641–1862. In Historický text a jeho interpretace. 12.-14. října 2022, Kozojedy. 2022. info
 • MUTLOVÁ, Petra, Radek ČECH, Pavel KOSEK a Ján MAČUTEK. Spočítat Husa? Možnosti a meze kvantitativní analýzy starých textů. In Historický text a jeho interpretace. 12.-14. října 2022, Kozojedy. 2022. info
 • KOSEK, Pavel a Radek ČECH. Slovosled enklitického zájmena mi závislého na verbu finitu v Řečech nedělních a svátečních Tomáše Štítného ze Štítného. In Tre lingue, tre cuori. Studi in onore di François Esvan (eds. Petra Macurová - Marina di Filippo). Napoli: UniorPress. s. 123-135. ISBN 978-88-6719-240-3. 2022. info
 • FUMERTON, Patricia, Pavel KOSEK, Marie HANZELKOVÁ, Alena ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, Hana BOČKOVÁ, Veronika BROMOVÁ, Kateřina BŘEZINOVÁ, Iva BYDŽOVSKÁ, Jiří DUFKA, Piotr GROCHOWSKI, Věra FROLCOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Jitka MACHOVÁ, Hana GLOMBOVÁ, Romana MACHÁČKOVÁ, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ, Peter RUŠČIN, Kateřina SMYČKOVÁ, Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI, Monika SZTURCOVÁ, Dmitrij TIMOFEJEV, Jan MALURA, Jana POLÁKOVÁ a Jana PLESKALOVÁ. Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, c.1600–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press B. V. 498 s. ISBN 978-94-6372-155-4. doi:10.5117/9789463721554. 2022. URL info
 • FROLCOVÁ, Věra, Pavel KOSEK, Hana BOČKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Má svou známou notu : Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska. Brno: Host. 661 s. ISBN 978-80-275-1379-6. 2022. info
 • ČECH, Radek, Pavel KOSEK a Ján MAČUTEK. Czech translations of the Gospel of Matthew from the diachronic point of view – plus ça change... Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, roč. 72, č. 2, s. 656-666. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2021-0059. 2021. URL info
 • ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Ján MAČUTEK a Olga NAVRÁTILOVÁ. Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako možná výchozí jednotka lingvistické analýzy. Naše řeč. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 103, 1-2, s. 24-36. ISSN 0027-8203. 2020. URL URL info
 • KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Martin HORÁK. Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické. AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, roč. 143, 1-2, s. 99-147. ISSN 0024-4457. 2020. URL info
 • POLÁKOVÁ, Jana, Pavel KOSEK, Hana BOČKOVÁ, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou (2020). 2020. URL videoprohlídka info
 • KOSEK, Pavel, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Andrea JOCHMANOVÁ, Kateřina KOVÁROVÁ, Petra MEDŘÍKOVÁ, Jana POLÁKOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Markéta VLKOVÁ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou : Katalog k výstavě (2020) : Hana Glombová, ed. Brno: Moravské zemské muzeum. 128 s. ISBN 978-80-7028-532-9. 2020. elektronická verze katalogu info
 • KOSEK, Pavel. KOUPIL, Ondřej (ed.). Beneš Optát – Petr Gzel – Václav Philomates. Gramatika česká (1533). Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-232-7. (Autorem jedné z úvodních studií Petr Voit, překlad Katja Brankačkec a František Martínek.). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, roč. 65, 1-2, s. 77-79. ISSN 2570-6861. 2020. URL info
 • KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Martin HORÁK. Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické. Listy filologické. AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, roč. 143, 3-4, s. 395-438. ISSN 0024-4457. 2020. URL info
 • KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Slovosled pronominálního enklitika mi závislého na verbu finitu v Bibli benátské. In Beley, Oleh. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. s. 11-28. ISBN 978-83-7977-554-5. 2020. URL info
 • ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. Full valency and the position of enclitics in the Old Czech. In Chen, Xinying; Ferrer-i-Cancho, Ramon. Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019). Stroudsburg, PA (USA): Association for Computational Linguistics. s. 83-88. ISBN 978-1-950737-65-9. 2019. Plný text info
 • KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics. Lüdenscheid: RAM-Verlag, roč. 40, č. 1, s. 51-62. ISSN 1617-8351. 2018. info
 • KOSEK, Pavel. Die Wortstellung des Konditionalauxiliars in der alttschechischen Olmützer Bibel. Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, roč. 74, č. 1, s. 1-29, 30 s. ISSN 0044-3492. 2018. info
 • KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce. In Malčík, Petr. Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 137-151. ISBN 978-80-7422-620-5. 2018. info
 • KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. On the competing word order positions of the Czech pronominal enclitics in the Oldest Czech Bible. In Institut für Slawistik und Hungarologie - Humboldt-Universität zu Berlin, 24 10 2018. 2018. URL info
 • KOSEK, Pavel. Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in der alttschechischen Olmützer Bibel. Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, roč. 62, č. 1, s. 22-41. ISSN 0043-2520. 2017. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosledné pozice enklitik v nejstarších českých prozaických textech. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11.1.2017, Praha. 2017. info
 • KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Development of Word Order of Czech pronominal enclitics. In Word Order and Information structure: a Cross- and Intra-Linguistic Perspective, Olomouc 23.-24.3.2017. 2017. info
 • KOSEK, Pavel. Grafika třetího vydání Snáře (1614) Václava Hájka z Libočan. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 10 s. ISBN 978-80-7422-563-5. 2017. info
 • KOSEK, Pavel. Die Graphie der zweiten Ausgabe des Traumbuchs (1581) von Václav Hájek z Libočan. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, roč. 5, č. 1, s. 57-79. ISSN 0084-0041. 2017. info
 • KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Word order of the reflexive sě in the oldest Czech Bible translation. Mechanisms and constraints on Clitic Climbing. In 19. 10. 2017, University Regensburg. 2017. info
 • KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Word order of enclitic pronouns in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. In Slavisches Seminar, Universität Tübingen, 22.11.2017. 2017. info
 • KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Word order of reflexive sě in the finite VP in the Oldest Czech Bible. In Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax, 3.-4.11.2017, Salzburg. 2017. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled verbálních klitik ve staročeské Bibli olomoucké. In 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 9.-11.5.2016. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Tzv. bratrský pravopis. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita. s. 102-115. ISBN 978-80-210-8207-6. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Grafika a hláskosloví v Hájkově Snáři 1581. In Diachronní setkání TÝNEC, AVČR, v.v.i, Týnec nad Sázavou 9.–11. listopadu 2016. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Grafika torza Snáře Václava Hájka z Libočan. In Borovský, Tomáš; Nokkala Miltová, Radka a kol. Sny mezi obrazem a textem. Vydání první. Praha: Nakladatelství lidové noviny. s. 72-91. ISBN 978-80-7422-511-6. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Periodizace vývoje češtiny. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 1312-1314. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Kondicionál ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 868-870. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Asigmatický aorist. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 128-129. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Bratrský pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 183-187. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel a Alena FIDLEROVÁ ANDRLOVÁ. Dějiny českého písma. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 300-304. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Dějiny češtiny na Slovensku. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 304-309. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Pavel KOSEK. Barokní čeština. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 155-159. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Futurum ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 558-560. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Pavel KOSEK. Humanistická čeština. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 651-654. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Imperativ ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 679-682. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel a Jana PLESKALOVÁ. Obrozenský pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 1220-1222. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel a Jana PLESKALOVÁ. Spřežkový pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 1746-1750. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Imperfektum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 682-684. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Préteritum ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 1409-1411. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Sigmatický aorist. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 1618-1620. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Slovesný čas ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 1673-1675. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj českého prézentu. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 2057-2059. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj českých klitik. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 2060-2064. ISBN 978-80-7422-480-5. 2016. info
 • KOSEK, Pavel. K vývoji českých slovních (en)klitik. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 8, č. 3, s. 61-72. ISSN 1803-876X. 2016. URL info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru ve starších českých biblích. Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, roč. 97, č. 1, s. 58-69. ISSN 0008-7386. 2015. URL info
 • KOSEK, Pavel. Die Entwicklung der Wortstellung der verbalen Enklitika im Tschechischen. In 12. Deutscher Slavistentag. Justus-Liebig-Universität Gießen 1.-3.10.2015. 2015. info
 • KOSEK, Pavel. Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles. In Ziková, M.; Caha, P.; Dočekal, M. Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell: Peter Lang. s. 178-198. ISBN 978-3-631-66251-9. 2015. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 63, č. 2, s. 109-124. ISSN 1803-7410. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • KOSEK, Pavel. Jiří Sarganeks offene Briefe. In Tschechisch im Exil - früher und heute (Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin), 4.12.2015. 2015. info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu českých slovních enklitik. In Lingvistický strukturalismus na počátku 21. století, Olomouc, 24. dubna 2014. 2014. info
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 211 s. ISBN 978-80-210-6906-0. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 112 s. ISBN 978-80-210-6974-9. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru v češtině. In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny, Praha, 17.-19. září 2014. 2014. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita ve staročeských biblích. In Institut für Slawistik, Universität Wien, 15 10 2014. 2014. info
 • KOSEK, Pavel. Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles. In Formal Description of Slavic Languages (FDSL 10.5), Brno 4. a 6. 12. 2014. 2014. info
 • KOSEK, Pavel. Die kritische Edition des tschechischen Gesangbuches "Jesličky. Staré nové písničky" (1658) – ein interdisziplinäres Unternehmen. In 15. prosince, Slavisches Seminar + Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Eberhard Karls Universität Tübingen. 2014. info
 • KOSEK, Pavel. Prézentní formy slovesa býti v češtině barokní doby. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica pragensia. Praha: Karolinum, roč. 42, č. 3, s. 105-117. ISSN 0323-0813. 2014. info
 • KOSEK, Pavel. Jazyk Jesliček F. Bridelia. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, roč. 136, č. 1-2, s. 125-160. ISSN 0024-4457. 2013. info
 • KOSEK, Pavel. Ale však – však ale v dějinách češtiny. Naše řeč. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 96, č. 4, s. 181-196. ISSN 0027-8203. 2013. info
 • KOSEK, Pavel. Word order of conditional auxiliary clitics in the Czech language of the Baroque period. In Dočekal Mojmír; Ziková Markéta. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang. s. 100-118. ISBN 978-3-631-63609-1. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky Staré nové písničky“. In XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.-9. květen 2012. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Ke slovosledným vlastnostem ale ve starších vývojových fázích češtiny. In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. s. 115-133. ISBN 978-80-86496-62-7. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj českého „však“. In Přednáška přednesená na Tschechischer Nachmittag Institut für Slawistik, Universität Wien, 17. 10. 2012. 2012. info
 • KOSEK, Pavel, Marie ŠKARPOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Sem, sem Děťátko – kritická edice české barokní písně. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, roč. 135, 1-2, s. 155-175. ISSN 0024-4457. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Die Interpunktion im Gesangbuch Jesličky Staré nové písničky von Fridrich Bridelius. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, roč. 47, neuvedeno, s. 193-221. ISSN 0081-7090. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Syntax výrazu ť v češtině barokního období. In Čmejrková, S.; Hoffmanová, J.; Klímová, J. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Vyd. 1. Praha: Karolinum. s. 225-234. ISBN 978-80-246-2121-0. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledných vlastností auxiliáru préterita ve starší češtině. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference - Grammar and corpora 2012: 4th International Conference. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 1-17. ISBN 978-80-7435-243-0. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledných vlastností auxiliáru préterita ve starší češtině. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference - Grammar and corpora 2012: 4th International Conference. Praha 28.–30.11.2012. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky Staré nové písničky“. In Bednaříková, Božena; Hernandezová, Pavla. Od slova k modelu jazyka. Sborník z XIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 133-145. ISBN 978-80-244-3960-0. 2012. info
 • KOSEK, Pavel, Tomáš SLAVICKÝ a Marie ŠKARPOVÁ. Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky. 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita. 480 s. ISBN 978-80-7294-918-2. 2012. info
 • KOSEK, Pavel. Dvě budějovické publikace o barokní češtině. Listy filologické 134, 1-2, 2011, 2011. info
 • KOSEK, Pavel. Česká enklitika. In Bohemistický kroužek, Institut für Slawistik, Universität Wien. 16.11.2011. 2011. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled klitik češtiny barokní doby. In Předneseno na konferenci. Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. Brno 04 11 2011. 2011. info
 • KOSEK, Pavel. Enklitika v češtině barokní doby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 360 s. ISBN 978-80-210-6264-1. 2011. info
 • KOSEK, Pavel, Marie ŠKARPOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Jesličky Fridricha Bridelia jako objekt interdisciplinární edice, Přednáška konaná na půdě Institut für Slawistik Universität Wien, 26. 5. 2010. In Přednáška konaná na půdě Institut für Slawistik Universität Wien, 26. 5. 2010. 2010. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled výrazu li v češtině pobělohorského období. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 58, 1-2, s. 225-345, 20 s. ISSN 1803-7410. 2010. info
 • KOSEK, Pavel. "Veřejné listy" Jiřího Sarganka. In JANEČKOVÁ, Marie, Jarmila ALEXOVÁ a Věra POSPÍŠILOVÁ. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci. s. 54-76. Jazykověda 4. ISBN 978-80-7420-008-3. 2010. info
 • KOSEK, Pavel. Word order of the conditional auxiliary in the Czech language of the Baroque period. Brno 25.-27. 11. 2010. In Formal Description of Slavic Languages 8.5. 2010. URL info
 • KOSEK, Pavel. Zásadní práce o vývoji češtiny. CESKA LITERATURA. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, roč. 58, č. 6, s. 796-804. ISSN 0009-0468. 2010. URL info
 • KOSEK, Pavel. Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce. In Čornejová Michaela, Rychnovská Lucie, Zemanová Jana. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brmo: Host – Masarykova univerzita,. s. 250-284, 34 s. ISBN 978-80-7294-508-5. 2010. info
 • KOSEK, Pavel, Tomáš SLAVICKÝ a Marie ŠKARPOVÁ. Antiqua Cuthna. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla F. Bridelia SJ (1619-1680). ISSN 1803-1374. 2010. info
 • KOSEK, Pavel. Grafická stránka kancionálu F. Bridelia Jesličky staré nové písničky. Antiqua Cuthna. Praha: SOA v Praze - SOA Kutná Hora, roč. 4, neuvedeno, s. 95-112, 17 s. ISSN 1803-1374. 2010. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled pronominálních klitik v nefinitních frázích v barokní češtině. In konference Čeština ve formální gramatice, Brno 12. – 14.2.2009. 2009. info
 • KOSEK, Pavel. Recenze publikace "Studie z diachronní lingvistiky". KOMÁREK, Miroslav, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2009. info
 • KOSEK, Pavel. Wortstellung der pronominalen Klitika in der tschechischen Sprache der Barock-Periode. In LOUDOVÁ, Kateřina a Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Brno: Masarykova univerzita. s. 169-188, 367 s. ISBN 978-80-210-4944-4. 2009. info
 • KOSEK, Pavel. Word Order of the Pronominal Clitics in Non-finite Phrases in the Czech Baroque Language. In ZIKOVÁ, Markéta a Mojmír DOČEKAL. Czech in Formal Grammar. München: Lincom GmbH. s. 115-130, 256 s. ISBN 978-3-89586-282-3. 2009. info
 • KOSEK, Pavel. Syntax českého enklitika -li v historické perspektivě. In Jazykovědné sdružení v Ostravě. 2009. info
 • KOSEK, Pavel. Konektor až v češtině barokního období. In Varia Slavica. Sborník k příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 139-151, 12 s. ISBN 978-80-7106-943-0. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Klitikon „se“ v barokní češtině. In konference IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, 12.–14. května 2008, Olomouc. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana). In Přednášky a besedy z XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita. s. 103-126, 23 s. ISBN 978-80-210-4618-4. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Tzv. účinkové věty v barokní češtině. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, A 56, č. 1, s. 145-156, 11 s. ISSN 0231-7567. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Fridrich Bridelius SJ - stále nový a neznámý, Kutná Hora, 27.-30.11.2008. organizace konference společně s P. Bělohlávkovou, M. Škarpovou, T. Slavickým. 2008. URL info
 • KOSEK, Pavel. Grafická stránka kancionálu F. Bridelia Jesličky staré nové písničky. In konference Fridrich Bridelius SJ - stále nový a neznámý, Kutná Hora, 27.-30.11.2008. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Wortstellung der pronominalen Klitika der Tschechischen Sprache der Barock Periode. In konference Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics, Brno 25.–28. září 2008. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině. In KOSEK, Pavel a Michaela ČORNEJOVÁ. Jazyk a jeho proměny. Brno: Host. s. 86-100, 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století. In MACEK, Ondřej (ed.). Po vzoru Berojských. 2008. vyd. Praha: Kalich. s. 520-541, 21 s. ISBN 978-80-7017-088-5. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině. In Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 95-100, 381 s. ISBN 978-80-7394-075-1. 2008. info
 • KOSEK, Pavel. Úskalí editace českých exilových tisků 18. století. In konference VIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 15. 5. - 16. 5. 2007. 2007. info
 • KOSEK, Pavel. O jazyce českého exilu 18. století (na ukázce spisu "Obhájení učení evangelium svatého"). In Přednášky a besedy z XL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita. s. 76- 92, 16 s. ISBN 978-80-210-4336-7. 2007. info
 • KOSEK, Pavel. Tzv. účinkové věty v barokní češtině. In konference Člověk – jazyk – komunikace, České Budějovice 18. – 20. 9. 2007. 2007. info
 • KOSEK, Pavel. Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině. Listy filologické. Praha: Filozofický ústav AV ČR, roč. 130, 1-2, s. 61-87, 26 s. ISSN 0024-4457. 2007. info
 • KOSEK, Pavel. Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině. In Komunikace - styl - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 149-155, 6 s. ISBN 80-7040-819-7. 2006. info
 • KOSEK, Pavel. Stupňovací souvětí v barokní češtině. In konference VII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 15.5. – 17.5. 2006. 2006. info
 • KOSEK, Pavel. Příčinné spojky v barokní češtině. In Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha 29. 11. 2006. 2006. info
 • KOSEK, Pavel. Příčinné věty v barokní češtině. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien, roč. 52, s. 43- 62, 19 s. ISSN 0084-0041. 2006. info
 • KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického. In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. s. 181-190, 9 s. ISBN 80-86496-20-1. 2005. info
 • KOSEK, Pavel. Přípustkové věty v barokní češtině. In Čeština - jazyk slovanský 2. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 30-40, 10 s. ISBN 80-7368-122-6. 2005. info
 • KOSEK, Pavel. O edici Benešovského jazykověreflexivních textů. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, roč. 128, 1-2, s. 181-190, 9 s. ISSN 0024-4457. 2005. info
 • KOSEK, Pavel. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Svazek 1, 2. Ostravská univerzita, 2005. info
 • KOSEK, Pavel. Časové věty v barokní češtině. In Slovanské studie IX. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 167-182, 5 s. ISBN 80-7368-126-9. 2005. info
 • KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, A 52, č. 1, s. 95-108. ISSN 0231-7567. 2004. info
 • KOSEK, Pavel. Recenze publikace "Tschechisch. Faszination der Vielfalt" Sodeyfi, H. - Newerkla, S. M. Wiesbaden 2002. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, roč. 4, č. 1, s. 72-74. ISSN 1642-9893. 2004. info
 • KOSEK, Pavel. O grafické stránce barokních exulantských tisků. In A cseh barokk új interpretációi (Nové interpretace českého baroka). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. s. 91-105, 14 s. ISBN 963-9206-09-1. 2004. info
 • MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita. 360 s. Old czech books X. ISBN 80-7042-660-8. 2004. info
 • KOSEK, Pavel. Spojovací prostředky v češtině období baroka. Ostrava: Ostravská univerzita. 180 s. Opera linguistica X. ISBN 80-7042-630-6. 2003. info
 • KOSEK, Pavel, Marcela GRYGERKOVÁ, Eva JANDOVÁ a Petr HRTÁNEK. Písmo a pravopis. Ostrava: Ostravská univerzita. 93 s. ISBN 80-7042-889-9. 2003. info
 • KOSEK, Pavel. Interpunkce "Hory Olivetské" Matěje Tannera. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, roč. 125, 1-2, s. 120-138, 18 s. ISSN 0024-4457. 2002. info
 • KOSEK, Pavel. Konjuktionen in der tschechischen Sprache der Barockperiode. In Čeština - univerzália a specifika. Brno: Nakladatelství Lidové noviny. s. 325-326. ISBN 80-7106-61. 2002. info
 • KOSEK, Pavel. Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. (recenze knihy: ŠTEYER, M. V. Žáček. /ed. D. Nečas/.). Tvar: literární týdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, roč. 13, č. 13, s. s. 20, 1 s. ISSN 0862-657X. 2002. info
 • KOSEK, Pavel. Spojka aniž v češtině období baroka. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, roč. 2, č. 2, s. 124-138, 14 s. ISSN 1642-9893. 2002. info
 • MALURA, Jan a Pavel (eds.) KOSEK. K. Motěšický: Ruční knížka (edice výboru reprezentativních modliteb). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, roč. 126, 1-2, s. 67-79, 12 s. ISSN 0024-4457. 2002. info
 • KOSEK, Pavel. Nářeční prvky v tisku Hory Olivetské. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, roč. 124, č. 3, s. 280-288. ISSN 0024-4457. 2001. info
 • KOSEK, Pavel. O edici staré gramatiky češtiny. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, roč. 1, č. 3, s. 243-246, 1 s. ISSN 1642-9893. 2001. info
 • MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Hora Olivetská. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita. 223 s. ISBN 80-7294-034-1. 2001. info
 • KOSEK, Pavel. Spojka "ješto" v češtině období baroka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, A 48, č. 1, s. 91-101, 10 s. ISSN 0231-7567. 2000. info
 • KOSEK, Pavel. Interpunkce písní kancionálu "Slaviček rájský" J. J. Božana. In Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice: Albert. s. 9-22. ISBN 80-85834-75-8. 1999. info
 • KOSEK, Pavel. Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1, A 47, s. 117 -128, 11 s. ISSN 0231-7567. 1999. info
 • KOSEK, Pavel. Rozbor nářečních prvků v kancionálu J. J. Božana "Slaviček rájský". In Linguistica 3. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 127-131. ISBN 80-7042-52. 1999. info
 • MALURA, Jan a Pavel KOSEK. J. J. Božan: Slaviček rájský. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita. 445 s. ISBN 80-86055-75-2. 1999. info
 • KOSEK, Pavel. Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků odvozených od výrazu "brže". Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, A 46, s. 131-141. ISSN 0231-7567. 1998. info
 • KOSEK, Pavel a Dana DAVIDOVÁ. Studentská jazykovědná konference Ostrava 8.12.1997. Ostrava: Ostravská univerzita. 177 s. ISBN 80-7042-497-4. 1998. info
 • KOSEK, Pavel. Funkční užití výrazu "sice" v češtině období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, A 45, č. 1, s. 95-103, 8 s. ISSN 0231-7567. 1997. info
 • KOSEK, Pavel. Studentská jazykovědná konference. 1997. info
 • KOSEK, Pavel. Specializace spojky "jak" v časových větách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, A 44, s. 115-121. ISSN 0231-7567. 1996. info
 • KOSEK, Pavel. Přijímací testy (1996) na obor český jazyk na FF OU. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita. s. 267-269. ISBN 80-210-1938-7. 1996. info

28. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info