Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

odborná asistentka – Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu


kancelář: bud. D33/319
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3515
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Dagmar Heiland Trávníková, nar. 25.6.1982 v Jihlavě
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Katedra společenských věd a managementu sportu, Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 certifikát Deutsche Akademie fur Psychomotorik
 • 2011 jazyková zkouška Cambridge - CPE z anglického jazyka
 • 2008 Ph.D., FSpS MU - obor kinantropologie
 • 2005 Mgr., PedF MU - učitelství pro SŠ, AJ / HV
 • 2002 všeobecná státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • 2000 maturita, Gymnázium v Jihlavě
Pedagogická činnost
 • Univerzitní výuka: Psychomotorické hry, Psychomotorika, Aplikovaná psychomotorika, Žonglování, Alternativní pohybové aktivity a hry, Teambuilding kurz, Týmové dovednosti, Sociální dovednosti učitele
 • Kurzy: lektor psychomotoriky, žonglování, Halliwickovy metody plavání, aplikovaných pohybových aktivit
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2016: AKTION ČR-Rakousko - Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními potřebami v zemích s různým sociokulturním pozadím
 • 2015: Metody osobnostního rozvoje z oblasti aplikovaných pohybových aktivit u osob se speciálními potřebami pro efektivnější uplatnění na trhu práce
 • 2011-2014: OPVK Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU, Aplikované pohybové aktivity
 • 2008: Disertační práce: Vliv žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj pozornosti a motorických dovedností u adolescentů se symptomy ADHD, poruch chování a učení
Akademické stáže
 • 2012:pobyt ERASMUS na Universitat Wien, Rakousko
 • 2011: pobyt ERASMUS na Universitat Osnabruck, Německo
 • 2011: pobyt v rámci spolupráce MU se zahraničními univerzitami na univerzitě Regensburg, Německo
 • 2007: pobyt na art school Espace Catastrophe, účast na workshopech "Juggling and Movement" a "Body and Rhythm", Brusel, Belgie
 • 2006: pobyt na konferenci Student Academy of Psychomotricity, Kodaň, Dánsko
Mimouniversitní aktivity
 • Člen České kinantropologické společnosti
 • Člen České asociace aplikovaných pohybových aktivit
 • Člen Divadla KUFR
 • Organizace Mezinárodního žonglérského setkání Brno Juggling Convention
 • Pravidelná reprezentace FSpS na popularizační akci Noc vědců
 • Pravidelná reprezentace FSpS na akci Dětský den Krtka s Hrochem
Vybrané publikace
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Netradiční pohybové aktivity pro studenty Masarykovy univerzity se zdravotním postižením. In Katedra tělesné výchovy a sportu, PdF UHK. Optimální působení tělesné zátaže. první. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu, PdF UHK, 2013. s. 292-297. ISBN 978-80-7435-245-4. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Jan ROZEHNAL. Use of Research Methods in Juggling at the Faculty of Sports Studies. In Lubomír Král et al. Pohyb a zdravie. I. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2012. s. 389-396. ISBN 978-80-8075-544-7. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Využití psychomotorických a žonglérských aktivit a her u osob se speciálními potřebami. In Milada Truksová, Ondřej Ješina. INTEGRACE – JINÁ CESTA VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 30-33. ISBN 978-80-244-3209-0. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování a jeho vliv na rozvoj pozornosti. In Daniel Heller; Pavel Michálek. 28. Psychologické dny „Cesty psychologie a psychologie cest“. 1. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011. s. 509-512. ISBN 978-80-213-2193-9. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Tomáš ULBRICH. Aplikované psychomotorické aktivity na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In 1.Česká národní konference Aplikovaných pohybových aktivit. 2011. ISBN 978-80-244-2764-5. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Use of Juggling and a Suitable Psychomotor Activity in Persons with Special Needs. In Dragan MIlanovic, Goran Sporiš. 6th International Scientific Conference on Kinesiology: „Integrative power of Kinesiology“. 1. vyd. Zahreb, Chorvatsko: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2011. s. 90-92, 770 s. ISBN 978-953-317-013-8. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Juggling as an Alternative Physical Activity within the Field of Psychomotricity. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 3, s. 369-372, 415 s. ISSN 1802-7679. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Jakub KRÁL. Pohybová výchova. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2011. 45 s. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování jako prostředek prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. In 6. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Marie BLAHUTKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Psychomotor Exercises in Patients with Parkinson´s Disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc: Palacký University, 2010, roč. 40, č. 3, s. 85-85, 141 s. ISSN 1212-1185. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Juggling and psychomotor activities in outdoor and experience education. Journal of Outdoor Activities. UJEP Ústí n.L.: UJEP Ústí n.L., 2009, roč. 2 (1), č. 2, s. 50-55, 100 s. ISSN 1802-3908. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Slavomír GORBÁR. Alternative Activities in Psychomotricity. In European Congress of Psychomotricity, Crossing Borders, Amsterdam. 2008. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 2008. vyd. FSpS MU Brno: Fakulta sportovních studií, 2008. ISBN 978-80-210-4587-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí. In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. s. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Celouniverzitní dílna žonglování. 2007. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Výzkum vlivu žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti adolescentů s poruchami pozornosti, chování a hyperaktivitou. In 2. mezinárodní studentská vědecká konference, FSpS Brno. 2007. vyd. Brno, FSpS: Fakulta sportovních studií, 2007. s. 121-124. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Lucie BRŮŽKOVÁ. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka. In Mezinárodní konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7040-993-0. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Selected psychomotor activities for seniors. In Aging and Physical Activity 2006. 2006. ISBN 978-83-923916-2-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky. In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. s. 214 - 224. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Vliv školní telesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentu. In Zborník príspevkov z 2. rocníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duricove dni". Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. s. 324 - 331. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglérská dílna na Konferenci "Prožitek-Zážitek-Zkušenost". 2006. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006. s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Pohybové aktivity pozitivně ovlivňující pozornost a další osobnostní koreláty u dětí s ADHD a poruchami chování. In Sport a kvalita života 2006. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2006. 6 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical Activity 2006. první. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. s. 5. ISBN 83-923916-2-4. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování s tvořivostí. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Praha, 2006, roč. 5/2006, č. 5, s. 78-80. ISSN 0049-9099. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005. s. 156 - 160, 4 s. ISBN 80-7077-691-9. info
 • SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů. In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005. s. 29. info

21. 9. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info