doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení FN Olomouc-Oddělení úrazové chirurgie
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 1. 2007
Datum ukončení řízení 1. 7. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Obnova pohybu horní končetiny u tetraplegických pacientů
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. (UP -Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Michael Houdek CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (LF MU,Úrazová nemocnice Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 5. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D. (2.LF UK -FN Motol Praha)
doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc. (LF UK Plzeň)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 5. 2007