Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., narozena 26. listopadu 1943, vdaná
Pracoviště
 • Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Emeritní profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Promovaný biolog 1967: Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně
 • RNDr. 1968: Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, disertační práce "Effect of humus substances on the production and quality of the biomass of Scenedesmus quadricauda"
 • CSc. 1984: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, disertační práce "Sociální percepce krajiny"
Přehled zaměstnání
 • 1967-1968: technik v Algologické laboratoři Mikrobiologického ústavu ČSAV, Třeboň
 • 1968: asistentka v Laboratoři sociologického výzkumu, Katedra sociologie, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně
 • 1970-1993: odborná asistentka, Katedra sociologie, Filozofická fakulta UJEP
 • 1993-1997: docentka v oboru sociologie, Katedra sociologie, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, habilitační spis "Ekologicky příznivé změny způsobu života"
 • 1997-nyní: profesorka v oboru sociologie, Filozofická fakulta (Fakulta sociálních studií) Masarykovy univerzity
 • 1998: zakladatelka studijního oboru Humanitní environmentalistika na FF MU (po rozdělení obor přešel na FSS MU)
 • 1999: zakladatelka (do r. 2003 vedoucí) Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Metody a techniky sociologického výzkumu (1970-1990)
 • Demografie (1978-1993)
 • Úvod do studia environmentalistiky (1999-2017)
 • Hodnotová řešení ekologických problémů (1999-2003)
 • Životní způsob a environmentální problémy (2004-2020)
 • Environmentální syntéza humanitních oborů (2017)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1978–1980: Relationships of the local population to the landscape of Kameničky: UNESCO MaB Project No. 91 „Function of Grasslands in Spring Region“
 • 1993 "Ekologicky příznivé varianty životního způsobu", součást Státního programu péče o životní prostředí Federálního výboru pro životní prostředí
 • 1994 "Sociální ekologie jako nástroj posilování interdisciplinarity a jako cíl vzdělání", Fond rozvoje vysokých škol
 • 1995-1997 "Sociologické a historické souvislosti ekologicky příznivého způsobu života" (vedení řešitelského týmu orientovaného na mezioborovou spolupráci mezi sociologií, dějinami starověku a dějinami středověku), Grantová agentura ČR (GA403/95/0527)
 • 1998–1999: "Humanitní studia environmentálních problémů", Open Society Fund
 • 1998: "Humanitní studia environmentálních problémů"- Fond rozvoje vysokých škol
 • 1999: "Humanitní environmentalistika - rozběh oboru" - Fond rozvoje vysokých škol
 • 2000: "Humanitní environmentalistika - završení přípravy studijního oboru", Vzdělávací nadace Jana Husa
 • 2001-2003: "Trvale udržitelný způsob život jako marginální a jako perspektivní fenomen", Grantová agentura České republiky (GA403/01/1106)
 • 2007-2009: "Individualizace životního způsobu v environmentální perspektivě", Grantová agentura České republiky (GA403/07/0804)
 • 2010–2012: "Environmentální aspekty životního způsobu I–III", projekty specifického výzkumu MU, řešitelka a odborná garantka
 • 2015–2016: "Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času", Grantová agentura ČR (GA15-05552S)
Akademické stáže
 • 1.9.1984 - 30.10.1984 NDR - Univerzita v Greifswaldu; studijní pobyt
 • 1.2.1991 - 30.3.1991 NSR - Mnichov; studijní a přednáškový pobyt
 • 1.8.1996 - 30.9.1996 Norsko - Lillehammer College; studijní a přednáškový pobyt
Universitní aktivity
 • Členka oborové rady Environmentální studia na FSS MU
 • Členka oborové komise Humanitní environmentalistika na FSS MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka čestného předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Nositelka Ceny Josefa Vavrouška, udělované Nadací Charty 77
 • 2004 Nositelka Ceny ministra životního prostředí, za celoživotní výzkumnou a popularizační práci v oblasti ekologicky příznivého životního způsobu
 • 2004 Nominace na Cenu předsedy Grantové agentury ČR za řešení badatelského projektu "Trvale udržitelný způsob život jako marginální a jako perspektivní fenomén"
 • 2009 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně
 • 2010 Nominace na cenu Milady Paulové
 • 2014 Nositelka Ceny rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
 • 2015 Nositelka Ceny města Brna
 • 2016 Nominace na Cenu rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin
 • 2018 Nositelka Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci - "Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti"
 • 2019 Nositelka Stříbrné medaile Masarykovy univerzity za ocenění mimořádných zásluh o rozvoj MU
 • 2020 Nositelka Ceny za přínos popularizaci vědy, Academia Film Olomouc
 • 2023 Nositelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy
Vybrané publikace
 • LIBROVÁ, Hana a Vojtěch PELIKÁN. Ethical Motivations and the Phenomenon of Disappointment in Two Types of Environmental Movements: Neo-Environmentalism & the Dark Mountain Project. Environmental Values. Cambridge: White Horse Press, roč. 25, č. 2, s. 167-193. ISSN 0963-2719. doi:10.3197/096327116X14552114338828. 2016. info
 • LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016. 2016. info
 • LIBROVÁ, Hana. Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, roč. 49, č. 1, s. 53-74. ISSN 0038-0288. 2013. URL info
 • LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk. 320 s. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496. 2003. info
 • LIBROVÁ, Hana. The Disparate Roots of Voluntary Modesty. Environmental values. Cambridge: White Horse Press, roč. 8, č. 3, s. 369-379. ISSN 0963-2719. 1999. info

30. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info