doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.


kancelář: pav. 08/02018a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Podmíněná oscilace pololineárních rovnic
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc. (Technická univerzita v Košicích)
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (ZĆU v Plzni)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT v Brně)
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016