prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

děkan Filozofické fakulty


kancelář: bud. C/C.214
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1501
e‑mail:
Životopis

Životopis

Osobní data
 • Rok a místo narození: 1961 ve Velkém Meziříčí
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • tel.: 549491501;
 • www.phil.muni.cz; www.phil.muni.cz/wupv
 • e-mail: pol@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • děkan
 • profesor Ústavu pedagogických věd FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008-09
  Masarykova univerzita, jmenovací řízení
 • 2000
  Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  habilitace, obor Pedagogika
 • 1989-1993
  Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  interní aspirantura, obor Pedagogika
 • 1983-1988
  Filozofická fakulta UJEP v Brně
  Pedagogika - ruský jazyk a literatura (diplom s vyznamenáním - PhDr.)
 • 1976-1980
  Gymnázium Velké Meziříčí
Přehled zaměstnání
 • duben 2009 - dosud
  profesor, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • květen 2000 - březen 2009
  docent, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • říjen 1992 - srpen 1999
  odborný asistent, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • září 1989 - červen 1992
  interní aspirant, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • červenec - září 1989
  asistent, katedra pedagogiky FF UJEP, Brno
 • září 1988 - červen 1989
  studijní pobyt, katedra pedagogiky FF UJEP, Brno
 • prosinec 1980 - srpen 1983
  dělník, Kablo Velké Meziříčí
Pedagogická činnost
 • Obecná pedagogika (přednášky a semináře)
 • Pedagogické teorie (přednášky a semináře)
 • Alternativní pedagogika (přednášky a semináře)
 • Řízení vzdělávacích institucí (přednášky a semináře)
 • Pedagogická evaluace (přednášky a semináře)
 • Vzdělávací politika (přednášky a semináře)
 • Vedení disertačních, diplomových, bakalářských a závěrečných prací
 • Předseda komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky oborů Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • Předseda oborové rady doktorského studia oboru Pedagogika, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • Člen komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky oboru Pedagogika, PedF MU, Brno
 • Člen komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky oboru Sociologie, FSS MU, Brno
 • Oponent dizertačních a habilitačních prací v ČR i zahraničí; člen a předseda habilitačních komisí
 • Garant specializačního studia Studium vedoucích pedagogických pracovníků (CŽV), Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
Vědeckovýzkumná činnost, vzdělávací a rozvojové projekty
 • Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2019
  Koordinátor české účasti v projektu "European Doctorate in Teacher Education" (Horizon 2020 - MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science)
 • 2013-2015
  Spoluřešitel projektu "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace" (Grantová agentura Masarykovy univerzity)
 • 2010-2012
  Hlavní řešitel projektu "Procesy organizačního učení a jejich vedení ve škole" (GA ČR)
 • 2009-2012
  Hlavní řešitel projektu "Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování" (GA ČR)
 • 2007-2009
  Hlavní řešitel projektu "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha" (GA ČR)
 • 2004-2008
  Spoluřešitel projektu "Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: principy, příležitosti a možnosti rozvoje" (MPSV ČR)
 • 2003-2006
  Hlavní řešitel projektu "Demokracie v české škole" (GA ČR)
 • 2004
  Člen týmu řešitelů výzkumného projektu "Vzdělávání poradců v České republice" (Národní vzdělávací fond ČR)
 • 2002-2005
  Garant postdoktorského projektu "Kultura školy a ICT" (řešitel Jiří Zounek) (GA ČR)
 • 2002-2003
  Člen týmu řešitelů "All-European Study on Policies and Practices in Education for Democratic Citizenship (EDC)" (Rada Evropy)
 • 2001-2004
  Garant postdoktorského projektu "Učitel a inovace" (řešitel Petr Novotný) (GA ČR)
 • 2001-2003
  Člen vedení týmu řešitelů projektu "Grantové nabídky a české školy" (Národní vzdělávací fond ČR)
 • 2000-2003
  Hlavní řešitel projektu "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje" (GA ČR)
 • 1997-1998
  hlavní řešitel projektu "Spolupráce učitelů jako faktor rozvoje škol" (MŠMT ČR)
 • 1996-1997
  Hlavní řešitel projektu "Management of Czech Schools: With or Without Teachers Participation?" (Research Support Scheme, Central European Univrsity)
 • 1995-1997
  Hlavní řešitel projektu "K vnějším vztahům školy v demokratické společnosti" (GAČR)
 • 1994
  Dílčí řešitel projektu "Spolupráce školy se sociálními partnery (se zaměřením na problematiku rady školy)" (MŠMT ČR, RS 2/2 94)

  Vzdělávací a rozvojové projekty - české
 • 2014
  Soutěž studentských prací v pedagogických oborech – Cena Gustava Adolfa Lindnera (MUNI/FR/0470/2014)
 • 2012
  Řešitel projektu Inovace předmětu Pedagogická evaluace (FRVS/1495/2012)
 • 2007-2008
  Koordinátor týmu partnera projektu "Učitelé pro učitele" (nositel Pedagogické centrum Vysočina - ESF a rozpočet ČR)
 • 2007
  Dílčí řešitel v rámci projektu "Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol, středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů" (řešitelka za FF MU dr. Radová), dílčí projekt "Rozvoj a inovace studia školského managementu na FF MU" (MŠMT ČR)
 • 2007
  Dílčí řešitel v rámci projektu "Kariérní růst akademických pracovníků Masarykovy univerzity jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání" (řešitel za FF MU prof. Zouhar) (MŠMT ČR)
 • 2007
  Dílčí řešitel v rámci projektu "Realizace strategie internacionalizace na Masarykově univerzitě" (řešitel za FF MU dr. Pavlík) (MŠMT ČR)
 • 2007
  Řešitel projektu "Inovace předmětu Řízení vzdělávacích institucí" (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2006
  Řešitel projektu "Inovace předmětu Doktorský seminář" (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2005
  Spoluřešitel transformačního a rozvojového projektu "E-learningová podpora specializačního studia Školský management" (řešitel: Jiří Zounek) (MŠMT ČR)
 • 2004
  Spoluřešitel projektu "Multimediální učebna pro studenty učitelství, psychologie a pedagogiky" (řešitel: Jiří Zounek) (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2004
  Řešitel projektu "Rozvoj doktorského studia Pedagogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity" (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2004 - 2006
  Řešitel transformačního a rozvojového projektu "Tříleté navazující magisterské studium oboru Pedagogika"(MŠMT ČR)
 • 2006
  Spoluřešitel projektu "Management pro ředitele středních škol" (MŠMT ČR)

  Vzdělávací a rozvojové projekty - mezinárodní
 • 2019-2020
  Evropská unie: koordinátor české účasti v projektu Enhancing European teacher education through University schools (2018-1-DE01-KA203-004221)
 • 2017-2020
  Evropská unie: člen koordinačního týmu projektu Leading learning by networking. (2017-1-CZ01-KA201-035502)
 • 2013-2014
  Evropská unie: koordinátor české účasti v projektu Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching (528356-LLP-2012-CH-COMENIUS-CM)
 • 2012-2016
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation (TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR)
 • 2012-2015
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Developing leadership capacity for data-informed school improvement (526499-LLP-1-2012-SI-COMENIUS-)
 • 2010
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Facts, Figures and Research in Local Education Policy Making (LLP/0847/2010)
 • 2009
  Norské fondy - Hlavní řešitel Inovace programu vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníku v Brně/Bergenu (EEA 3/004/08/2)
 • 2008
  ESF/rozpočet Slovinska - přizvaný zahraniční expert v projektu "Evalvacija sistema vzgoje in izobraževanja z vidika nacionalnih kazalnikov razvoj" (Systém evaluace vzdělávání z hlediska národních ukazatelů rozvoje) Centrum pro vzdělávání vedoucích pracovníků, Lublaň, Slovinsko
 • 2006 - dosud
  Evropská unie/asijské země - člen sítě "Workplace learning" v rámci The ASIA-EUROPE Education and Research HUB for Life Long Learning
 • 2006 - 2008
  Evropská unie - koordinátor české účasti projektu Socrates Comenius 2.1. "Teachers' ICT Competences – a way to effective learning for children with hearing difficulties"
 • 2007
  Evropská unie - člen expertní skupiny DG EAC project on "Preparation of the 2008 Joint Report on the implementation of the Education and Training 2010 work programme"
 • 2005 - 2007
  Evropská unie - koordinátor české účasti v Tempus Joint European Project "raining Courses for Institutional Building: Center for Retraining for Teachers Working in Secondary Specialized Education Establishments in Uzbekistan"
 • 2005 - 2007
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. ECOLAB (Economy and Labour Market)"
 • 2004 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Accompanying Measures "Bridges Across Boundaries: crossdisseminating quality development practices for schools in Southern & Eastern Europe"
 • 2003 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektech Socrates Comenius 2.1. "ESDP (European School Development Project)"
 • 2003 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. "ESIST (Evaluation Strategies for Improving School Leaders´ Training Programs – A European Perspective)"
 • 2003 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. "PROFILE (Professional Investigation and Learning for Headmasters)"
 • 2003 - 2004
  Evropská unie - garant projektu "Projekt mobilit" (Leonardo da Vinci a Národní vzdělávací fond)
 • 2003 a 2005
  Evropská unie - hlavní organizátor a garant projektů ARION "Quality, School Leadership and School Autonomy"
 • 1999 - 2005
  Rada Evropy - expertní činnost - rozvoj škol a školství, výchova k demokratickému občanství
 • 2001 - 2002
  Člen monitorovací skupiny projektu "Twining sites of citizenship"
 • 1999 - 2001
  Člen expertního týmu projektu "Democratic change in Albania: school and community based initiatives"
 • 2000 - 2004
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. "BWO (Lehrerfortbildung: Berufswahlorientierung und Berufliche Integration von Jugendlichen)"
 • 2000 - 2001
  Evropská unie - člen řešitelského týmu v projektu Leonardo da Vinci "Distant education of educational and career counsellors"
 • 1997 - 1998
  Evropská unie - člen týmu řešitelů programu Phare, projekt "České vzdělání a Evropa"
 • 1996 - 1999
  Nizozemí, Slovensko - člen expertního týmu sekce "Školský management v projektu Škola Zmena"
Akademické stáže
 • listopad 2007
  University of London, Institute of Education, Velká Británie, 2 týdny - řízení a vedení škol
 • listopad 2006
  University of London, Institute of Education, Velká Británie, 2 týdny - řízení a vedení škol
 • říjen 2005
  Krajská rada pro vzdělávání dospělých, Neapol, Itálie, 2 týdny - škola a vzdělávání dospělých
 • květen 2002
  Murcia Education Autority, Murcia, Španělsko, 2 týdny - řízení kvality
 • leden - únor 1998
  Management Development Centre, Institute of Education, University of London, Velká Británie, 2 měsíce - řízení změny
 • březen 1997
  Scuola Media A. Mazzoni, Spoleto, Itálie, 2 týdny - Škola a sociální participace
 • září - říjen 1996
  Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenaschappen, Universiteit van Amsterdam, Nizozemí, 2 měsíce - řízení ve vzdělávání
 • duben 1996
  Vrije Pedagogische Akademie, Zeist, Nizozemí, 1 měsíc - řízení změny
 • leden - únor 1995
  Management Development Centre, Institute of Education, University of London, Velká Británie, 2 měsíce - řízení vnějších vztahů škol
 • duben 1994
  European School of Educational Management, Department of Educational Studies, Oxford University, Velká Británie, 2 týdny - školský management
 • 1992 - 1993
  The Centre for Social Development, East Grinstead, West Sussex, Velká Británie, 11 měsíců - sociální a organizační rozvoj
 • 1991 - 1992
  Vrije Pedagogische Akademie, Zeist, Nizozemí, 6 měsíců - alternativní školství
Universitní aktivity
 • 2014-dosud
  děkan FF MU
 • 2012-2014
  proděkan pro vědu a doktorské studium na FF MU
 • 2007-2008; 2010-2011
  proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů na FF MU
 • 2000-2014
  vedoucí Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 2006-2008
  zástupce FF MU v Radě vysokých škol
 • 2014-dosud
  člen Vědecké rady MU
 • 2006-dosud
  člen Vědecké rady FF MU
 • 2009-dosud
  člen Vědecké rady PedF MU
 • 2006-2014
  člen Komise pro vědu FF MU
 • 2006-2009
  člen Disciplinární komise FF MU
 • 2008-dosud
  předseda redakční rady Studia paedagogica
 • 2000-2008
  člen redakční rady Sborníku prací FF BU, řada pedagogická
Mimouniversitní aktivity
 • 2017-dosud
  Člen poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast společenských a humanitních věd
 • 2015-2019
  Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • 2015-dosud
  Člen Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2013-2014
  Předseda panelu 407 - Psychologie, pedagogika; Grantová agentura České republiky
 • 2012-dosud
  Člen Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR
 • 2011-2012
  Místopředseda panelu 407 - Psychologie, pedagogika; Grantová agentura České republiky
 • 2011-2014
  Člen Vědecké rady Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici
 • 2010-2016
  Člen Akreditační komise vlády SR
 • 1999-2010
  Člen Pracovní skupiny pro psychologii, pedagogiku a kinantropologii při Akreditační komisi vlády ČR
 • 2002-2008
  Člen Vědecké rady PdF UK Praha
 • 2006-2019
  Člen Vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
 • 2001, 2003
  Člen panelu Národní priority výzkumu a rozvoje (Technologické centrum AV ČR)
 • 2015-dosud
  Člen oborové rady doktorského studia, program Pedagogika, FHS UTB ve Zlíně
 • 2005-dosud
  Člen oborové rady doktorského studia, program Pedagogika, FF UK Praha
 • 2011-2015
  Člen oborové rady doktorského studia, program Pedagogika, PedF UP, Olomouc
 • 2006-2015
  Člen oborové rady pro doktorské státní závěrečné zkoušky programu Specializace v pedagogice, PřF UP, Olomouc
 • 2006-2008
  Člen rady Institutu pedagogicko-psychologického poradenství Praha
 • 2007
  Hodnotitel programu Socrates Comenius (ČR) za období 2000-2006
 • 2007
  Člen atestační komise Psychologického ústavu AV ČR
 • 2005-dosud
  Hodnotitel projektů MŠMT ČR/ESF ČR
 • 2004-2019
  Zahraniční korespondent časopisu Pedagogické rozhľady (Banská Bystrica, Slovensko)
 • 2001-dosud
  Evaluátor projektů Socrates (NA Praha)
 • 2000-2003
  Člen evaluační skupiny projektu Leonardo da Vinci II "European competence in care and nursing"
 • 2000-dosud
  Oponent výzkumných projektů GAČR, MPSV, MŠMT, VEGA (Slovensko)
 • 1996-1997
  Středoevropský editor časopisu "International Directions in Education"
 • 1995-1997
  Člen Association for Supervision and Curriculum Development International, Total Quality Management - Education Network
 • 1992-1995
  Český korespondent čtvrtletníku Rady Evropy "Newsletter/Faits nouveaux"
Ocenění odbornou komunitou
 • 2019
  Uděleno čestné členství v České pedagogické společnosti
 • 2016
  Udělena medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání" (medaile poř. č. 004)
 • 2016-dosud
  Člen redakční rady časopisu Revista Practicum (Malaga)
 • 2016-dosud
  Člen redakční rady časopisu Revista Internacional de Didáctica y Organización Educativa (Granada)
 • 2013-dosud
  Člen redakční rady časopisu Revista Lusófona de Educacao (Lisabon)
 • 2012-dosud
  Člen redakční rady časopisu Pedagogika
 • 2012-dosud
  Člen redakční rady časopisu Izglitibas vadiba (Education management), University of Latvia, Riga
 • 2011-dosud
  Člen redakční rady časopisu International Journal of Management in Education (Inderscience Publishers)
 • 2011-dosud
  Člen redakční rady časopisu Vodenje v vzgoji in izobraževanju (Leadership in Education), Slovinsko
 • 2011-dosud
  Člen redakční rady časopisu Pedagogika.sk
 • 2009
  Člen International Advisory Committee pro 33rd Collaborative Action Research Network (CARN) International Conference, Atény, Řecko
 • 2006-2007
  Člen expertního výboru ICSEI 2007 (International Congress for School Effectiveness and Improvement)
 • 2005
  Předseda organizačního výboru 14. konference ENIRDEM (22.-25. 9. 2005, Brno/Telč)
 • 2004-2005
  Předseda výboru ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management)
 • 2003-2009; 2018-dosud
  Člen výboru ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management)
 • 2004-dosud
  Člen redakční rady časopisu Pedagogická orientace
 • 1998-2012
  Člen výkonné redakce časopisu Pedagogika
 • 1996-1997
  Člen výboru ČAPV (Česká asociace pedagogického výzkumu)
Vybrané publikace
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Václav TROJAN a Tomáš BOUDA. Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 40, č. 2, s. 81-93. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2015.40.2.07. info
 • VERBIEST, Eric, Milan POL, Kristin VANLOMMEL, Paul MAHIEU, Bohumíra LAZAROVÁ, Kristina MALMBERG, Signe NEIMANE, Justina ERCULJ, Andrej SAVARIN, Agnis GLEIZUPS a Torbjörn HORTLUND. Becoming a data-wise school leader: Developing leadership capacity for data-informed school improvement. Sodobna pedagogika, Ljubljana: Sveza pedagoskih drustev Slovenije, 2014, roč. 65, č. 4, s. 64-78. ISSN 0038-0474. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education, Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. s. 187-197, 11 s. ISBN 978-605-4483-15-0. info
 • ERČULJ, Justina, Andrej SAVARIN, Eric VERBIEST, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Torbjörn HORTLUND, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Signe NEIMANE a Agnis GLEIZUPS. Developing leadership capacity for data-informed school improvement. In ENIRDELM 2013. Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice: Portorož, Slovenia, 19.-21. September. 2013. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Aktivity vzájemného učení očima expertů. In Štybnarová, Jana. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 95-104, 10 s. ISBN 978-80-86856-86-5. info
 • POL, Milan. Učící se škola a rozvoj školy. Na cestě ke kvalitě : bulletin projektu Cesta ke kvalitě, Praha: NÚV, 2012, Neuveden, č. 6, s. 2-3. ISSN 1804-1159. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. s. 95-106, 12 s. ISBN 978-3-902811-55-4. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-145. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012. s. 111-126, 16 s. ISBN 978-9935-9025-4-2. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012. info
 • POL, Milan. Autoevaluace škol - z čeho vychází a co nabízí. In Chvál, Martin. Školy na cestě ke kvalitě : systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 13-18, 6 s. ISBN 978-80-87652-47-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor szkoly : miesiecznik kierowniczkej kadry oswiatowej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 9 (225), s. 38-40. ISSN 1230-9508. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czas osobistych sprawdzianów - drugi etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 10 (226), s. 22-23. ISSN 1230-9508. info
 • SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Czech Republic. In Glenn, Charles L.; De Groof, Jan. Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Volume 2. Nijmegen (The Netherlands): Wolf Legal Publishers, 2012. s. 69-98, 30 s. ISBN 978-90-5850-906-2. info
 • POL, Milan. K dynamice profesní dráhy ředitelů škol. In Konference Znojemská jarní inspirace 2011. 2011. info
 • POL, Milan. Trends and issues in doctoral studies of education. 2011. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011. s. 147-157, 11 s. ISBN 978-963-306-111-4. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 248-253, 6 s. ISBN 978-80-8078-459-1. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-117, 9 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49. Fulltext info
 • POL, Milan a Justina ERČULJ. Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. Orbis Scholae, Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010, roč. 4, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-4637. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105. ISSN 1803-7437. info
 • POL, Milan. Výzkum školy jako organizačního fenoménu. In XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec, 7.- 8. 9. 2010. 2010. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. s. 39-56, 18 s. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010. info
 • POL, Milan. Vdochnovljajuščeje napravlenije. Nekotoryje razmyšlenija o podderžke škol. Pervoje sentjabrja. Moskva, 2010. 10 s. Upravlenije školoj. ISBN 978-5-9667-0704-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M.. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3. info
 • POL, Milan. Ke zkoumání školy jako organizace. In Wernerová, J.. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7372-722-2. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Workplace learning survey in the Czech Republic : Similarities and differences in the culture of workplace learning in two selected sectors. In Vietnam Forum : Lifelong Learning - Building a Learning Society : Proceedings. první. Ha Noi: Ministry of Education and Training, 2010. s. 247-259, 13 s. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa. Dyrektor szkoly, Wolters Kluwer Polska, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 34-36. ISSN 1230-9508. info
 • POL, Milan. Čemu i kak učiť rukovoditelej škol. Evropejskij vzgljad na problemu. 1. vyd. Moskva: Biblioteka "Pervogo sentjabrja" - Čistyje prudy., 2009. 29 s. Upravlenije školoj, 25. ISBN 978-5-9667-0538-1. info
 • POL, Milan. Samoocenivanije obrazovateĺnych učreždenij - novyj vyzov češskim školam. Professionaĺnoje obrazovanije, Moskva: Department obrazovanija goroda Moskvy, 2009, roč. 13, č. 3, s. 30-32. ISSN 1999-2262. info
 • POL, Milan a Justina ERČULJ. K evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. In Aktuálne problémy riadenia škol a školských zariadení na všetkých stupňoch riadenia. Nitra, 2009. 2009. info
 • POL, Milan. Learning through different stages of Czech headteachers´ careers. In ASEM LLL Conference "eLearning and Workplace Learning", Bangkok, 20.- 22. 7. 2009. 2009. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. K profesní a životní dráze ředitelů škol. In Proměny školy - celostátní konference NIDV pro management škol a školských zařízení. Praha, MŠMT ČR. 2009. info
 • JANÍK, Tomáš, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Pedagogický výzkum v zahraničí. In Průcha, J.. PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 809-812, 4 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JANÍK, Tomáš, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 809-812, 4 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Veřejná správa škol (školské rady). In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 324-328, 5 s. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR. In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 903-908, 6 s. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola. Nástroj ke stimulaci diskuze o hodnotách a prioritách školy. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-13. ISSN 1804-1159. info
 • POL, Milan. K tendencím v přípravě vedoucích pracovníků škol. In MRHAČ, J. a O. KNEJZLÍKOVÁ. Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-58, 10 s. ISBN 978-80-7368-491-4. info
 • POL, Milan. K rabote i podgotovke rukovodjaščich rabotnikov škol - zagraničnyje trendy i češskaja situacija. Taškent: Pedagogičeskij universitet, 2008. 42 s. Serija 1. ISBN nemá. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3. info
 • POL, Milan. Schools on the Threshold to the Era of Lifelong Learning. In Biloslavo, Roberto (ed.) Management v 21. stoletju. 1. vyd. Koper: University of Primorska, Faculty of Management, Koper, 2008. s. 109-132, 207 s. Monograph Series. ISBN 978-961-6573-84-9. info
 • POL, Milan. Škola na cestě k učící se organizaci. Orbis Scholae, Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, roč. 2, č. 3, s. 7-22. ISSN 1802-4637. info
 • POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-24, 16 s. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-204, 16 s. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • POL, Milan. Proměny v práci a přípravě vedoucích pracovníků škol. In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických pracovníkov). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2008. s. 135-142, 8 s. ISBN 978-80-969178-8-4. info
 • POL, Milan. O evalvaciji in samoevalvaciji ravnateljevega dela. In Erčulj, J. (eds.) Kazalniki kakovosti na področju ravnateljevega dela. 1. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008. s. 26-47, 22 s. ISBN 978-961-6637-15-2. info
 • POL, Milan. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolskem izobraževanju na Češkem. In Brejc, M. (eds.) Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov h kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 1. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008. s. 51-59, 9 s. ISBN 978-961-6637-18-3. info
 • POL, Milan, John MCBEATH, Tibor BARÁTH, Francesca BROTTO a Georgis BAGAKIS. Bridges across Boundaries´: enacting an ´exquisite sensitivity´ when meeting accountability pressures in diverse cultures. 2007. info
 • POL, Milan. Leadership and accountability: the context of school education in the Czech Republic. 2007. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007. s. 132-145, 13 s. 1. ISBN 978-80-86633-93-0. info
 • POL, Milan. Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika, Praha: UK, 2007, LVII, č. 3, s. 213-226. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan a Jana VAŠŤATKOVÁ. K řízení autoevaluace školy. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, roč. 59, č. 3, s. 274-286. ISSN 1335-1982. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES a R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007. s. 63-88, 25 s. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. info
 • POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management. In Dealing with Diversity - a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 81-95, 15 s. ISBN 80-210-4090-4. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 41-54. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Adult Actors´ Strive for Democracy in Czech Schools. 2006. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Czech Schools: on Needs of Adult Actors of the School Life. 2006. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X. info
 • POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Workplace learning. National review paper – the Czech Republic. 2006. URL info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9. info
 • POL, Milan. Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 140 s. ISBN 80-210-4090-4. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh Strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007 – 2013. Brno: MŠMT ČR, 2006. 42 s. info
 • POL, Milan. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. In Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006. s. 100-115, 15 s. 1. ISBN 80-246-1262-3. info
 • POL, Milan. O Processo de Bolonhae o Sistema Checo de Educacao. 1. vyd. Lisabon: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2006. 7. ISBN 80-210-4090-4. info
 • POL, Milan. Transformacija vysšego obrazovanija v Češskoj respublike. In VII Sibirskaja škola molodogo učenogo. Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji "Modernizacija professionaĺnogo poslevuzovskogo obrazovanija: teorija i praktika podgotovki naučno-pedagogičeskich kadrov". 1-. Tomsk, Ruská federace: Tomskij gosudarstvennyj univeritet, 2006. s. 28-34, 7 s. ISBN 5-93629-236-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Oblikovanje in udejanjanje vizije šole. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Kranj: Šola za ranvatelje, 2006, roč. 4, č. 3, s. 39-52. ISSN 1581-8225. info
 • POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET a L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. 226 s. ISBN 80-902614-8-5. info
 • POL, Milan. Pokračování projektu - pilotáž autoevaluace v českých školách. In POL, Milan, J. MACBEATH a M. SCHRATZ. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. s. 204-221, 17 s. Serena. ISBN 80-902614-8-5. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165. ISSN 1732-6729. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6. info
 • POL, Milan. Doktorandskoje obučenije v oblasti "Pedagogika" v Češskoj respublike: sovremennaja situacija i tendencii razvitija. In Modernizacija professionaľnogo poslevuzovskogo obrazovanija. 1. vyd. Tomsk, Ruská federace: Tomská státní pedagogická univerzita, 2005. s. 18-21, 4 s. ISBN 5-93629-205-3. info
 • POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Ředitelé a řízení kvality ve škole (... z případových studií). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2005, U10, č. 1, s. 49-66. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Justina ERČULJ, Dorota EKIERT-OLDROYD, Paul MAHIEU, Miloš NOVÁK a Anita TRNAVČEVIĆ. ESIST. Evaluation for Improving School Leaders Training Programmes. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2005. 80 s. 1. ISBN 961-91444-3-0. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Module Staff Development. In Handbook for trainers. Research-based training for headteachers. Brno: MU, 2005. s. 50-104, 54 s. 1. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 49-58. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, C. BIRZEA, D. KERR, R. MIKKELSEN, I. FROUMIN, B. LOSITO a M. SARDOC. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship. Strasbourg: Council of Europe, 2004. 130 s. 9 789287 156075. ISBN 92-871-5608-5. info
 • POL, Milan, J. AHONEN, G. DUNNING, I. IVANOVA a A. KELLEHER. Leadership and School Culture - Opportunities and Challenges. Proceedings of the ENIRDEM 2004 Conference. 2004. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line, Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7. University of Leeds info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu. In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. s. 59-68, 9 s. ISBN 80-969146-2-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3. info
 • POL, Milan. Ke konceptům rozvoje školy a jejich implikacím pro řízení a správu škol. In Mezinárodní konference Všeobecné vzdělávání pro všechny. Praha: MŠMT ČR a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 2004. s. 200-207, 9 s. ISBN 80-901461-7-1. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003. 128 s. EUROGUIDENCE 2003. ISBN 80-903125-9-4. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line, Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8. Education-line info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUSKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jirí ZOUNEK. Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. Education-line, Leeds: University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8. Education-line info
 • POL, Milan. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship (EDC). Regional Study. The Central European Region. 1. vyd. Strasbourg: Council of Europe 2003, 2003. 68 s. DGIV/EDU/CIT (2003) 26. info
 • POL, Milan a Peter KRAPF. Presentation of the programme of the Council of Europe "Education for citizenship and human rights in Bosnia and Herzegovina. Moskva: Council of Europe, 2003. Organisation and implementation of active methods. info
 • POL, Milan, Jukka AHONEN, P. GIDDINS, David OLDROYD, Justina ERČULJ, E. GROTH, Ilze IVANOVA a V. TARMAGALADZE. Leading Schools with a Global perspective. Proceedings of the International Conference. Riga: University of Latvia - Riga Teacher education Centre - Distance Education Centre of Latvia, 2003. 98 s. ISBN 9984-18-092-1. info
 • POL, Milan a R. MIKKELSEN. Northern and Central Europe. All-European Study Reports. 2003. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61. ISSN 1211-6971. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. On efforts to collegially develop teacher professionalism. In A Conference Tells Its Story. 1. vyd. Chelmford Essex: Earlybrave, 2002. s. 171-176. ISBN 1-900432-40-4. info
 • POL, Milan. K možnostem práce ředitele s iniciativní skupinou. Olomouc: Socrates-Comenius, 2002. 87527-CP-1-CZ-C31. URL info
 • POL, Milan. Poznámky k procesu řízení změny ve škole. Olomouc: Socrates - Comenius, 2002. 87527-CP-1-CZ-C31. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Ke snahám o kolegiální rozvoj učitelského profesionalismu. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločienskych zmien (riziká, problémy, perspektivy). 1. vyd. Prešov: FHPV Prešov, 2001. s. 172-177, 6 s. ISBN 80-8068-037-X. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje - k předvýzkumné fázi projektu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7042-181-9. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001. s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384. info
 • POL, Milan. Obecné trendy ve správě škol. In Komunikace školy s veřejností. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 83-94. 1. ISBN 80-7082-828-5. info
 • POL, Milan a Ernst MARX. K projektové práci ve školách (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj škol). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, U7, č. 1, s. 21-31. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan. K rozvoji škol v ČR. Pedagogické rozhĺady, Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrá Slovenska, 2001, roč. 10, č. 2, s. 27-31. ISSN 1335-0404. info
 • POL, Milan. School Effectiveness and Improvement in Czech Republic. What Shall Come After tfe first Decade of The Era? Toronto Kanada: International Congress for School Effectiveness and Improvement., 2001. 1. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. The White Book: What Does it Mean for Education in the Czech Republic? ICP online, 2001, roč. 1, č. 1, s. 1. info
 • POL, Milan. Organizační poradenství a autonomní rozvoj škol. In Zborník I. medzinárodnej konferencie projektu ŠKOLA ZMENA. 2000. vyd. Brezno: PdF UKF Nitra, Slovensko - Hogeschool Helicon Zeist, Nizozemí, 2000. s. 43-46, 4 s. info
 • POL, Milan. Intervision and supervision as challenging options for co-operation. In Lunenberg, M., Rubinstein, M. (red.): 'Zmena' is Slowaaks voor verandering... Verlag van een onderwijsondersteuningsproject. 1. vyd. Leuven - Apeldoom, Nizozemí: Garant, 2000. s. 85-90. 1. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráca učiteĺov -podmienka rozvoja školy. 2. vyd. Prešov: Metodické centrum Prešov, 2000. 93 s. ISBN 80-8045-192-3. info
 • POL, Milan. Další vzdělávání učitelů, kariérní růst a rozvoj škol:. In Škola v kontexte celoživotného učenia. Zborník z kolokvia. Prešov: Metodické centrum, 2000. s. 14-18. info
 • POL, Milan. The Return of the Vision: Comprehensive Nine-Year Basic Schooling for all Czech Students. ICP Online, Austrálie: ICP, 2000, roč. 1, neuvedeno, s. on-line. info
 • POL, Milan. Česká škola, participace a kolegialita. (Soubor přednášek k semináři "Klíče od školy evropské"). Olomouc: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR., 2000. 1. info
 • POL, Milan. On Reflective Practitioner Research in the Czech Education. In Kroath, F., Vernon, T., (eds.) A Conference Tells its Story. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000. s. 141-146, 6 s. ISBN 1-900-432-40-4. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1. info
 • POL, Milan. Plánovanie rozvoja školy s použitím špecifického systému posudzovania práce školy. In Kosová, B. a kol.: Změna a inovácie školy a výchovy. Učebné texty slovensko-holandského vzdelávania učiteľov v projekte Škola Zmena. 2000. ISBN 80-8050-322-2. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1. vyd. Berlin-New York: Waxmann, 1999. s. 110-121. ISBN 3-89325-702-0. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1. info
 • POL, Milan. Škola: organizace běžná, specifická či snad pospolitost? Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, U 3-4, č. 1, s. 59-80. ISSN 1211-6327. info
 • POL, Milan. Pohled na školu jako základ vztahů školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře. Ostrava: PedF OU, 1999. s. 16-20. ISBN 80-7042-149-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. Pedagogika, Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 156-168. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan. K participaci a spolupráci v řízení a správě škol. Olomouc: UP, 1999. 342 s. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? Brno: FF MU, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1745-7. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy. Závěrečná zpráva z výzkumu podporovaného MŠMT. Brno: MŠMT-RS 97 124, 1998. 92 s. Závěrečná zpráva. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity., Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34. ISSN 80-210-1753-8. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace, Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě. Sborník FF BU, Brno: FF BU Brno, 1997, roč. 1997, U2, s. 5-34. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan. Management of Czech Schools: with or without Teachers´ Participation? Brno: RSS CEU, 1997. 65 s. aa. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 129 s. ISBN 80-85931-32-X. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan. Participativní řízení škol a kroužky kvality jako jeho netradiční forma. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 51-66. Sborník prací FF BU, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, roč. 1, č. 1, s. 51-66. ISSN 1211-6327. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy - izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Brno: FF MU, 1995. 170 s. aa. ISBN 80-210-1097-5. info
 • POL, Milan. Rady škol jako produkt participativních a decentralizačních trendů. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, Praha: VÚOŠ Praha, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 6-9. ISSN 0139-8555. info
 • BOSÁKOVÁ, Alice a Milan POL. Spolupráce školy se sociálními partnery (se zaměřením na problematiku rady školy). Praha: MŠMT ČR, 1994. 69 s. Zpráva z grantového úkolu MŠMT ČR č. RS 2/2 94. info
 • POL, Milan. El impulso educativo de Steiner en Checoslovaquia. Revista de iniciativas antroposoficas, Barcelona, 1993, neuveden, 61-62, s. 3-10. info
 • POL, Milan. K impulsu waldorfských škol pro pluralitu v Čechách. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1993, XLIII, č. 3, s. 257-267. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan. K otázkám řízení waldorfských škol. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity., Brno: FF MU, 1992, roč. 1, č. 26, s. 49-58. ISSN 0231-7664. info
 • POL, Milan. Waldorf Education in Czechoslovakia: Two Years After the Velvet Revolution. AWSNA Newsletter, USA, 1991, roč. 3, č. 1, s. 18. info

13. 5. 2020