RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.,
  narozen 23.1.1951 v Ostravě,
  ženatý, 3 děti
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988: CSc. v Ekonomické geografii, "Nadmístní střediska maloobchodu a služeb v ČSSR a jejich sféry vlivu"; Geografický ústav Československé akademie věd
 • 1982: RNDr. v Regionální geografii; Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1975: Mgr. v Geografii, "Tržní spotřeba obyvatelstva v okresech Semily a Trutnov"; Přírodovědecká fakulta UK Praha
Přehled zaměstnání
 • 1994-2017: odborný asistent, ESF MU
 • 1993-1994: vedoucí výzkumný a vývojový pracovník, Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst v Ostravě, pracoviště Regionální informační systém, Brno
 • 1992-1993: samostatný vědecký pracovník, Geografický ústav ČSAV, Brno
 • 1988-1992: vědecký pracovník, Geografický ústav ČSAV, Brno
 • 1985-1988: samostatný odborný pracovník, Geografický ústav ČSAV, Brno
 • 1979-1984: odborný pracovník, Geografický ústav ČSAV, Brno
 • 1976-1979: studijní pobyt, Geografický ústav ČSAV, Brno
Pedagogická činnost
 • prezenční bakalářské a magisterské studium ESF
  - Ekonomická geografie, 1994-2017
  - Evropská unie a euroregiony, 1995-2009
  - Evropská unie a právo, 2010-2017
  - Strukturální politika EU, 2002-2017
  - Hospodářská geografie ČR, 1995-2010
  - Informační systémy o území, 1994-2006
 • Česko-francouzský studijní program veřejné správy
  - Evropská unie a euroregiony, do 2016
 • Evropská hospodářská,správní a kulturní studia
  - Ekonomická geografie
  - Strukturální politika EU
 • kombinované bakalářské studium ESF
  - Ekonomická geografie, do 2017
  - Evropská unie a euroregiony, do 2009
  - Evropská unie a právo, 2010-2017
  - Strukturální politika EU, 2002-2017
 • doktorské studium ESF
  - Vědecká práce, do 2012
 • doktorské studium PřF
  - Regionální politika v EU
 • vedení bakalářských prací, 56 (od roku 2000)
 • vedení diplomových prací, 97 (od roku 2000)
 • vedení doktorských prací, 2
 • člen Komise pro státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě MU v programu Geografie a kartografie, obor Sociální geografie a regionální rozvoj (1992-2014);
 • člen Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Ekonomicko-správní fakultě MU v programu Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomie;
 • člen Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Přírodovědecké fakultě UK Praha:
  - obor Demografie
  - obor Regionální a politická geografie
  - obor Sociální geografie a regionální rozvoj;
 • člen Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Přírodovědecké fakultě MU:
  - obor Sociální geografie a regionální rozvoj (2019-)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2008-2012: projekt Akademie věd ČR - IAA301670901 "Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů"; člen řešitelského týmu
 • 2008-2011: projekt Grantové agentury ČR - GA403/09/0885 "Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času"; řešitel
 • 2007: rozvojový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - ROZV/75/2007 "Podpora konkurenceschopnosti doktorských studentů a post-doktorských pracovníků jako členů výzkumných týmů"; spoluřešitel
 • 2007: rozvojový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - ROZV/73/2007 "Kariérní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání"; spoluřešitel
 • 2004-2006: projekt Grantové agentury ČR - GA402/04/0535 "Transformace sektoru služeb na území ČR"; spoluřešitel
 • 2004-2006: výzkumný projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR - WA-101-04 "Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - kartografická vizualizace vybraných indikátorů"; spoluřešitel
 • 2004-2006: výzkumný projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR - CES 3010 "Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR"; spoluřešitel
 • 2004: výzkumný projekt Ministerstva vnitra ČR - VA 2004004003 "Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy"; člen řešitelského týmu
 • 2001-2003: projekt Grantové agentury ČR - GA402/01/0312 "Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky"; člen řešitelského týmu
 • 1999-2004: výzkumný záměr MŠMT ČR - MSM 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR"; spoluřešitel
 • 1997-1999: projekt Grantové agentury ČR - GA402/97/0012 "Regionální hodnocení vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory její aktivace"; člen řešitelského týmu
 • 1996: výzkumný projekt MŠMT ČR - RS96176 "Objektivizace financování základních škol školskými úřady a obcemi"; spoluřešitel
 • 1993: výzkumný úkol Ministerstva hospodářství ČR - č. 1/31/FI/1993 "Regionální informační systém (REIS)"; odpovědný řešitel
 • 1990-1993: mezinárodní vědecký program ČSAV a Maďarské akademie věd - téma "Regionální rozvoj středoevropského prostoru v nových ekonomických a geopolitických podmínkách" (GGÚ ČSAV a Center for Regional Studies, Pecs); odpovědný řešitel
 • 1990-1993: úkol základního výzkumu ČSAV "Hodnocení regionálních předpokladů socioekonomického rozvoje v České republice"; odpovědný řešitel
 • 1990-1993: úkol základního výzkumu ČSAV "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR"; odpovědný řešitel mapových listů D5 a D6 a spoluřešitel mapového listu B6
 • 1990-1993: grantový projekt ČSAV č. 31 412 "Regionální rozvoj a regionální politika v evropském kontextu"; člen řešitelského týmu
 • 1986-1990: mezinárodní vědecký program ČSAV a Akademie věd NDR - téma 9.4 "Komplexní rozbor regionů v ČSSR a NDR" (GGÚ ČSAV a Institut für Geographie und Geoökologie AW DDR, Leipzig); spoluřešitel
 • 1986-1990: mezinárodní vědecký program ČSAV a Bulharské akademie věd - téma 4.4 "Studium zákonitostí prostorových struktur v podmínkách rozvinuté socialistické společnosti" (GGÚ ČSAV a Geografski institut BAN, Sofia); spoluřešitel
 • 1986-1990: mezinárodní vědecký program ČSAV a polské akademie věd - téma 7.1 "Analýza a syntéza zákonitostí prostorových struktur v podmínkách rozvinuté socialistické společnosti (GGÚ ČSAV a Institut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN, Warszawa); spoluřešitel
 • 1986-1990: mezinárodní vědecký program GGÚ ČSAV a Martin Luther Universität, Halle - téma "Geografie v oblastním plánování"; spoluřešitel
 • 1986-1989: SPZV IX-11-4/02 "Komplexní sociálně geografická organizace území s předpoklady perspektivního vývoje oblastí ČSR (ČSSR)", odpovědný řešitel tématu "Stanovení a hodnocení základních komponent a aspektů stávající regionální diferenciace ČSR (ČSSR)"
 • 1986-1989: SPZV IX-11-4/04 "Sociálně geografická a ekonomickogeografická analýza a syntéza podmínek oblastního rozvoje", spoluřešitel tématu "Jihomoravský kraj - geografická analýza a syntéza předpokladů rozvoje"
 • 1981-1985: SPZV II-7-1/03 "Socioekonomický potenciál ČSR", člen řešitelského týmu
 • 1981-1985: SPZV II-7-2/09 "Soubor tematických map ČSSR a jeho vyjadřovací prostředky", člen řešitelského týmu
 • 1976-1980: SPZV II-5-1/6A "Ochrana životního prostředí lázní Luhačovic a přilehlého okolí", člen řešitelského týmu
 • 1976-1980: SPZV II-5-1/6B "Regionální hodnocení dílčích socioekonomických struktur", člen řešitelského týmu
Akademické stáže
 • 2002: Wirtschafts Universität Wien (1 semestr hostující přednášející)
 • 1996: European Institute of Public Administration, Maastricht, Nizozemsko
 • 1992: Academia Sinica (ČLR)
 • 1992: Finská akademie věd
 • 1989: Švédská akademie věd
 • 1988: Polská akademie věd
 • 1986: Bulharská akademie věd
Universitní aktivity
 • 2002-2007: proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studijní programy, ESF MU
 • 2002-2008: člen vědecké rady ESF MU
 • 2001-2002: člen akademického senátu ESF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1992-1993: člen vědecké rady Geografického ústavu ČSAV, resp. Geografického ústavu AV ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • místopředseda redakční rady vědeckého časopisu Regionální studia
 • člen redakční rady Atlasu krajiny ČR
Vybrané publikace
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Zákulisí vymezování administrativních regionů České republiky. In VI. diskuzní geografické fórum "Administrativní geografie a Staré struktury krajiny a územní plánování". 2017. info
 • KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Zdeněk ŠILHAN, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Teenageři v brněnských nákupních centrech: výsledky hlubších řízených rozhovorů nákupního chování. In Klímová, V., Žítek, V. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 574-581. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-74. info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Kristína BILKOVÁ, Peter BARLÍK a Jaroslav MARYÁŠ. Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak Republics. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 24, č. 1, s. 27-41. ISSN 1210-8812. doi:10.1515/mgr-2016-0003. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Josef KUNC, Petr TONEV a Zdeněk SZCZYRBA. Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: changes from the socialist period to present. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2014, roč. 22, č. 3, s. 18-28. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2014-0015. URL info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Změny ve spádovosti do zdravotnických zařízení v brněnské aglomeraci. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 735-739. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-95. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vývojové tendence ve spádovosti za službami na příkladě zázemí Brna. In Klímová, V., Žítek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 223-228. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-27. info
 • KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 194 s. ISBN 978-80-210-6020-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013. čítárna Munispace info
 • FRANTÁL, Bohumil, Jaroslav MARYÁŠ, Jakub JAŇURA, Pavel KLAPKA, Josef KUNC, Eva NOVÁKOVÁ, Robert OSMAN, Tadeusz SIWEK, Zdeněk SZCZYRBA, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5756-2012. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Atraction zones of services in hinterland of Brno. In Alternativi za razvitije na savremennija turizam. Varna: Nauka i ikonomika, 2010. s. 612-616. ISBN 978-954-21-0463-6. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Spádovostní poměry v jihomoravském regionu. In 1. Česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2008. s. 25-27. ISBN 978-80-245-1437-6. info
 • HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ, Tomáš KREJČÍ a Daniel SEIDENGLANZ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - aktualizace 2006. 2007. URL info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference v kvalitě pracovních sil v České republice. In Noví členovia EÚ - nové výzvy pre európsku regionálnu rozvojovú politiku. CD-ROM. Košice - Bratislava: Technická univerzita - Ekonomická univerzita, 2006. s. 253-256. ISBN 80-225-2060-8. info
 • HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ, Tomáš KREJČÍ a Daniel SEIDENGLANZ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - aktualizace 2005. 2006. URL info
 • SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK a Jaroslav MARYÁŠ. Procesy transformacyjne w handlu detalicznym w ukladzie regionalnym Republiky Czeskiej (modelowa sytuacja w regione Morawy Środkowej). In Kosiedowski, W. (ed.): Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji miedzynarodowej. Wloclawek: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu - Wloclawskie Towarzystwo Naukowe, 2005. s. 409-412. ISBN 83-60150-10-9. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Analýza prostorové struktury ČR z hlediska vztahu mezi správní a sídelní strukturou na mikroregionální úrovni. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2004. s. 87-91. ISBN 80-7097-595-4. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Nové územně správní členění České republiky - pověřené obce III. stupně. In Teória prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003. s. 109-113, 4 s. ISBN 80-7097-551-2. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ a Vladimír ŽÍTEK. Pracovní faktory. In Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 28-36. případová studie. ISBN 80-210-3304-5. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diferenciace podnikatelské aktivity fyzických osob jako jeden z indikátorů rozvojových prostorů Jihomoravského kraje. In VITURKA A KOL., Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 33-50. mimo edice. ISBN 80-210-2813-0. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference podnikatelské aktivity fyzických osob v pohostinství a ubytování. In V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 317-322. ISBN 80-210-3008-9. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální aspekty podnikatelské aktivity fyzických osob v České republice. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - The Czech Economy at the Turn of the Millennium. Část první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2001. s. 646-653. ISBN 80-210-2533-6. info
 • VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Jiří VYSTOUPIL a A KOL. Ekonomická geografie I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 156 s. ISBN 80-210-2595-6. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Reforma veřejné správy - návrh územně správního členění České republiky. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 40-45. ISBN 80-7194-413-0. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001. s. 79-91. ISBN 80-210-2572-7. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Podnikatelská aktivita fyzických osob jako indikátor transformační adaptace na příkladu Brněnského kraje. In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. s. 121-129. ISBN 80-210-2317-1. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v živnostenském podnikání. In Institucionální podpora podnikání v regionech - Institutional support of enterprise in regions. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. s. 89-94. ISBN 80-210-2403-8. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy hodnocení malého podnikání. In Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych. Wrocław: Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. s. 225-230. ISBN 83-87196-07-X. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Sídelní struktura a polarizace území NUTS II Jihovýchod. In III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 75-84. ISBN 80-210-2490-9. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy regionálních disparit na příkladě malého podnikání. In Geografické problémy teritoriálnych a administratívnych systémov. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB a Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu, 2000. s. 119-123. ISBN 80-8055-443-9. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. s. 83-91. ISBN 80-210-2065-2. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v malém podnikání v České republice. In Europa regionów. Współpraca regionalna 2000. Katowice (Polsko): Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1999. s. 45-54. ISBN 83-908258-8-0. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. The Regional Differences in Small Enerprise in the Czech Republic. In Acta Facultatis Rerum Naturalis Universitas Comeniae, Supplementum 2/II. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1999. s. 137-144. ISBN 80-223-150. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 119 s. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v podnikatelské aktivitě v ČR. In Aktuálne problémy regionálnéh rozvoja. Banska Bystrica: IROMAR Banská Bystrica, 1997. s. 213-217. ISBN 80-8055-052-2. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas České republiky 1995. 1997. URL info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Územní diferenciace soukromého podnikání v terciární sféře na příkladě okresu Svitavy. In Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně. 1996. s. 75-91. ISBN 80-210-1364-8. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané aspekty hodnocení drobného podnikání na okrese Frýdek-Místek. In Veřejná ekonomika, sociální politika a regionalistika. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - TU, 1995. s. 100-108. ISBN 80-7078-047-9. info
 • MARYÁŠ ET AL., Jaroslav. Zdravotnícke zariadenia I - Medical facilities I. In Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR - Atlas of environment and health of the population of the ČSFR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální výbor pro životní prostředí, 1992. info
 • MARYÁŠ ET AL., Jaroslav. Zdravotnícke zariadenia II - Medical facilities II. In Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR - Atlas of environment and health of the population of the ČSFR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální výbor pro životní prostředí, 1992. info
 • ŘEHÁK ET AL., Stanislav. Územní koncentrace výroby, bydlení a služeb - Territorial concentration of production, dwelling and services. In Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR - Atlas of environment and health of the population of the ČSFR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální výbor pro životní prostředí, 1992. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané aspekty hodnocení obslužných středisek v ČSFR. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992, roč. 29, č. 3-4, s. 85-126. ISSN 0375-6122. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Higher-than-local level retail and service centres in CSFR and their spheres of influence. In Analysis and synthesis of geographic systems. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992. s. 85-96. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionale Aspekte der sozio-ökonomischen Entwicklung in der Tschechischen Republik. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Wien, 1992, roč. 134, č. 3, s. 199-210, 11 s. ISSN 0029-9138. info
 • NOVÁKOVÁ (ED.) ET AL., Novákováet al. Obce a sídla. Zeměpisný lexikon ČR. 1. díl A - M. Praha: Academia, 1991. 603 s. ISBN 80-200-0316-9. info
 • NOVÁKOVÁ (ED.) ET AL., Novákováet al. Obce a sídla. Zeměpisný lexikon ČR. 2. díl N - Ž. Praha: Academia, 1991. 622 s. ISBN 80-200-0317-7. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Stanislav ŘEHÁK. Ještě k mapě "Regionální působnost středisek osídlení". Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1990, roč. 27, č. 2, s. 56-60. ISSN 0375-6122. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Stanislav ŘEHÁK. Depopulation of rural areas in the Czech Republic. In The processes of depopulation of rural areas in Central and Eastern Europe. Warszawa: Institut of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Science, 1990. s. 221-235. info
 • ŘEHÁK, Stanislav, Jaroslav MARYÁŠ, Jiří VYSTOUPIL a Václav TOUŠEK. Neue Serie thematischer Karten der Tschechoslowakei. In Sborník prací 13. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989. s. 39-45. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Základní rysy rozmístění občanské vybavenosti v ČSSR. Sborník Československé geografické společnosti. 1988, roč. 93, č. 3, s. 199-209. ISSN 1210-115X. info
 • ČTRNÁCT, Pavel a Jaroslav MARYÁŠ. Vývoj obyvatelstva ČSSR v letech 1961-1980. Sborník Československé geografické společnosti. 1988, roč. 93, č. 3, s. 162-168. ISSN 1210-115X. info
 • SCHMIDT, Ralf, Jaroslav MARYÁŠ a Pal BELUSZKY. Bedeutung und regionale Strukturen versorgungsräumlicher Stadt-Umland-Beziehungen. In Wissenschaftliche Mitteilungen 25. Leipzig: Institut für Geographie und Geoökologie der AW DDR, 1988. s. 149-161. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Stanislav ŘEHÁK. Regionální působnost středisek osídlení - Regional'naja funkcija centrov rasselenija - Areal Function of Central Places. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987. info
 • ČTRNÁCT, Pavel, Josef JEŽEK a Jaroslav MARYÁŠ. Vývoj počtu obyvatel - Rost čislennosti naselenija - Growth of Population 1961-1980. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987. info
 • BIČÍK, Ivan a Jaroslav MARYÁŠ. Vzdělanostní struktura obyvatelstva - Obrazovanije naselenija - Educational Structure of Population. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Dojížďka do škol a za službami - Pojezdki na učebu i k centram obsluživanija - Commuting to Schools and Services. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Občanská vybavenost - obchod, školství - Predprijatija rozničnoj torgovli, školy i učebnyje zavedenija - Civic Facilities - Trade, Schools. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Občanská vybavenost - služby, zdravotnictví - Kommunal'noje obsluživanije, zdravoochranenije - Service, Health Care. In Atlas obyvatelstva ČSSR - Atlas naselenija ČSSR - Population Atlas of the ČSSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Federální statistický úřad, 1987. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Stanislav ŘEHÁK. Soupis sociálně geografických regionů ČSSR. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1987, roč. 24, č. 2, s. 41-58. ISSN 0375-6122. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Stanislav ŘEHÁK, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. The automatized cartographical system DIGIKART and thematic maps compilation. In Proceedings EURO-CARTO VI. Brno: International Cartographic Association, 1987. s. 201-208. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Einzugsberichte der Versorgungs- und Dienstleistungszenter im Südmährischen Bezirk. In Sborník prací 10. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986. s. 45-51. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů ČSR. Přírodní vědy ve škole. 1986, roč. 37, č. 9, s. 355-359. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Typologia miast PRL i CSRS. In Zeszyty Zakladu geografii osadnictwa i ludnosci 1. Warszawa: Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN, 1985. s. 85-91. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vývoj obyvatelstva v letech 1961-1980. In Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů ČSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Český statistický úřad, 1984. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Vzdělání obyvatelstva. In Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů ČSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Český statistický úřad, 1984. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Dělníci. In Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů ČSR. Brno - Praha: Geografický ústav ČSAV - Český statistický úřad, 1984. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Razvitije naselenija v period 1961-1980 gg. In Sborník prací 7. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984. s. 77-82. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. K metodice výběru středisek a sfér jejich vlivu z hlediska maloobchodu. In Sborník prací 8. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984. s. 131-142. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Maloobchodní síť v České socialistické republice. In Soubor tematických map ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. K metodám výběru středisek maloobchodu a sfér jejich vlivu. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1983, roč. 20, č. 3, s. 61-81. ISSN 0375-6122. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Maloobchodní síť v systému osídlení ČSR. Studia Geographica 81. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1983, s. 97-108. ISSN 0587-1247. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Střediska maloobchodní sítě v ČSR. In Sborník referátů XV. sjezdu Československé geografické společnosti. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1981. s. 352-357. info

6. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info