PhDr. Roman Hytych, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Jméno
Pracoviště
 • Privátní praxe, Mrkosova 35, 615 00 Brno, www.psycholog-hytych.cz
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • psycholog, psychoterapeut
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004-2010 postgraduální studium sociální psychologie FSS MU, PsÚ AV ČR, Brno
 • 2001-2004 magisterské studium psychologie FSS MU, Brno
 • 1998-2001 bakalářské studium psychologie a sociologie FSS MU, Brno
 • 1998-2001 psychoterapeutický výcvik v satiterapii
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud: zakládající člen Centra pro výzkum psychoterapie (http://psych.fss.muni.cz/psychotherapyresearch/cs/) 2011-2015: člen výzkumného týmu grantového projektu GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii 2009-dosud: odborný asistent na katedře psychologie FSS MU
 • 2007-dosud: redaktor časopisu Psychoterapie: Praxe-Inspirace-Konfrontace; od roku 2011 šéfredaktor
 • 2006–2009: psycholog, metodik projektu „Na kraji cesty“, YMCA, Brno
 • 2004-2008: Středisko výchovné péče Help Me, Brno, psycholog, psychoterapeut
 • 2002-dosud: Internetová poradna (psychologické poradenství), redaktor
 • 2004-2005: Krizové centrum pro matky s dětmi SPONDEA, psycholog, psychoterapeut
 • 2002-2004: výzkum Sociálních reprezentací smrti a tradičních metod psychohygieny na Sri Lance a v Barmě, projekt supervidován prof. PhDr. Ivo Čermákem, Csc.
 • 2001-2002: Občanské sdružení Práh (pečující o dlouhodobě duševně nemocné), psychoterapeut a koordinátor psychoterapeutických služeb, case-manager
Pedagogická činnost
 • Kulturní antropologie (PSY151)
 • Úvod do kvalitativního výzkumu (PSY194)
 • Sociálně psychologický výcvik ve skupině (PSY114)
 • Etika v práci psychologa (PSY534)
 • Metodologie psychologie (PSY 118)
 • Současná psychoterapie (PST410)
 • Psychoterapie a poradenství v praxi (PSY404)
 • Psychoterapie s dětmi a dospívajícími (PST449)
 • Psychoterapeutické techniky I. (PST412)
 • Mindfulness in Psychotherapy (PSY545)
 • Psychotherapy: Theory, practise and research (PST453)
 • Duševní hygiena (PSY 146)
Vybrané publikace
 • Romana Plchová, Roman Hytych, Tomáš Řiháček, Jan Roubal & Zbyněk Vybíral (2016): How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration, British Journal of Guidance & Counselling, DOI:10.1080/03069885.2016.1213371
 • Sedlkáková, T., Hytych, R. (2015). "Stárnu ale nejsem seniorkou": Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien. Československá psychológie, 59, 6, 562-577.
 • Wurmová, N. Hytych, R. (2015). Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka. Psychoterapie, 9, 3, 186-197.
 • ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983.
 • Hytych, R., Čevelíček, M. (2013). Využití formulace případu při výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. Psychiatria, Psychoterapia, Psychosomatika, 20, 4. 59-60.
 • Čevelíček, M., Hytych, R., Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie 5, 447-460.
 • Řiháček, T. Čermák, I., Hytych, R. (Eds.). (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press.
 • Řiháček, T., Hytych, R. (2013). Metoda zakotvené teorie. In T. Řiháček, I. Čermák, R. Hytych (Eds.), Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press.
 • Foltová, L., Hytych, R. (2012). Terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími. Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace. 3-4, 192-201.
 • Hytych, R. (2010a). Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In Vybíral, Z. Roubal, J. (Eds.) Současné psychoterapie. (pp. 584-598). Praha: Portál.
 • Hytych, R., Macek, P. (2010b). Kulturní a historická specifika utváření identity a sebepojetí dospívajících. In P. Macek, J. Širůček, I. Poledňová (Eds.). Sebepojetí a sebehodnocení v dětství a adolescenci. Brno: Barrister & Principal. (v tisku).
 • Hytych, R. (2009). Hledání opravdové důvěry. E-psychologie [online]. 3(2), 59-70. ISSN 1802-8853.
 • Hytych, R. (2008a). Smrt a nesmrtelnost. Praha: TRITON.
 • Hytych, R. (2008b). Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace. 2, 79–85.
 • Trávníček, Z. Hytych, R. (2008). Estetika prožívání barev a elementů. In Petrjánošová, M., Masaryk, R., Lášticová, B. (Eds.). Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. (pp. 217-222). Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Hytych, R., Trávníček, Z. (2007). Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In. Gajdošíková, H. (Ed.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V — vybrané aspekty teorie a praxe (pp. 22–27). Praha: Karlova univerzita, Sdružení SCAN.
 • Hytych, R. (2006). Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance u populací theravádových mnichů a jejich podpůrců. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. 50, 3: 274–285.
 • Hytych, R. (2005). Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. In: Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (Eds.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí IV. – Kvalitativně nebo kvantitativně. (pp. 339–351). Brno, Olomouc, Psychologický ústav AV ČR, katedra psychologie Univerzity Palackého, Nakladatelství Scan.
 • Hytych, R. (2003). Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace: časopis pro psychoterapii. 14, 2: 98-103.
 • Hytych, R. (2002). Sociální reprezentace smrti u populace pracovníků onkologie. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. 46, 5: 462-471.
Příspěvky na konferencích
 • ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. A practitioner friendly way to get a research based feedback from the client. In The Aesthetics of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world. A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference, 22-25.9. 2016, Taormina, Sicily, Italy. 2016.
 • ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Stanislava DUDOVÁ, Jana KOSTÍNKOVÁ, Roman HYTYCH a Michal ČEVELÍČEK. Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu. 2015.
 • ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.
 • ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie: problémy a výzvy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015.
 • HYTYCH, Roman a Jan ROUBAL. Proces změny v Gestalt terapii: Případová studie. In 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2015.
 • HYTYCH, Roman, Ivo ČERMÁK a Tomáš ŘIHÁČEK. Případová studie jako vědecká cesta k poznání. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015.
 • ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28. 2014.
 • ČEVELÍČEK, Michal, Romana PLCHOVÁ a Roman HYTYCH. Research of Case Formulation skills and Reflexive Capacity in trainees as parts of Personal Therapeutic Approach. In 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. 2013.
 • ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Case formulation as a research and training tool. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.
 • PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH a Zbyněk VYBÍRAL. Training in psychotherapy integration (TPI) from the trainee’s perspective before the start of the training. In Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting. 2011.
 • Hytych, Roman. „Sociální reprezentace smti - obrazy v médiích a představy osob z pomáhajících profesí“ Konference Kvalitativní přístup a metody ve ve vědách o člověku, 2010, Brno.
 • Benda, Jan, Hytych, Roman. "Přínos satiterapie v kontextu nových, všímavost využívajících směrů" II. Mezinárodní psychoterapeutické sympózium – Integrace v psychoterapii,Katedra psychologie FSS MU, 2009, Brno,
 • Hytych, Roman. „Všímavost je klíčem pro zvládání smrti“ Konference I. Ústecké psychologické dny, 2008, Ústí nad Labem
 • Hytych, Roman, Trávníček, Zdeněk, „Estetika prožívání barev a elementů“ Konference Kvalitativní přístup a metody ve ve vědách o člověku, 2008, Bratislava,
 • Hytych, Roman. „Etnopsychologický výzkum, zdroj unikátních poznatků: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance“ Konference kulturní a sociální antropologie východní Asie, 2006, Olomouc,
 • Hytych, Roman. „From External Press to Inner Motivation: Educational-Therapeutic Process with Youth at Risk“ Thematic Conference, European Guidance Forum, 2006, Postdam, Germany,
 • Hytych, Roman, Trávníček, Zdeněk. „Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku?“ Konference Kvalitativní přístup a metody ve ve vědách o člověku, 2006, Praha.
 • Hytych, Roman. „Mapování a rozvíjení dovedností v blahodárném v rámci satiterapeutického přístupu při práci s mládeží ohroženou agresí a šikanou“ Primární prevence rizikového chování 2005, Praha,
 • Hytych, Roman. „Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance“ Konference Kvalitativní přístup a metody ve ve vědách o člověku, 2005, Olomouc.
 • Hytych, Roman. „Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance a v České republice“ Psychologické dny 2004, Olomouc.

28. 6. 2017