Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., rozená Emmerová
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D.,obor Pedagogika na ÚPV FF MU
 • 1999: Mgr., obor Pedagogika a Sociologie, FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2000: ÚPV FF MU
Pedagogická činnost
 • Základy sociologie
 • Blok expertů
 • Odborná praxe
 • Školní didaktika
 • Základy demografie
 • Metody a techniky pedagogického výzkumu
 • Environmentální výchova
 • Základy pedagogiky
 • Vedení magisterských a bakalářských diplomových prací, závěrečných a ročníkových prací
 • Členka zkušební komise pro SZK oboru Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016:Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU, MUNI/21/TRN/2016. Škola ve venkovské komunitě perspektivou zřizovatelů.
 • 2013 - 2016: Grantová agentura MU, MUNI/M/0012/2013.Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
 • 2012: Grantový fond děkana FF MU, MUNI/21/TRN/2011. Český pedagogický výzkum základních škol na venkově (řešitelka)
 • 2007 – 2009:Grantová agentura České republiky, reg. č. 406/07/0806. Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje (řešitelka)
 • 2004 - 2008: MPSV, reg. č. IJ 017/04-DP2. Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
 • 09/2006 - 06/2007: Program rektora MU podporu tvůrčí činnosti studentů č. 20061421F0020MU. Málotřídky v současném vzdělávacím systému (řešitelka)
 • 2001-2003: GA ČR r.č. 406/01/1077. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (spoluřešitelka)
 • 2001-2002: NVF,Praha. České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně:identifikace nabídek a jejich náročnost a požadavky na zpracovatele (spoluřešitelka)
Akademické stáže
 • 2001: studijní návštěva na Institute of Education, London
Mimouniversitní aktivity
 • 2013 - 2014:'The Future for schools in rural Europe: an engagement with place and social justice'.EERA Network Funding.
 • 2000-2001:IPWEM - International Programme for Women in Educational Management (Sokrates, Comenius 3.1.)
 • 2000:2nd Regional Early Childhood Care and Development Meeting; Central and Eastern European ECCD Network
Vybrané publikace
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Možnosti práce s diverzitou žáků : z případových studií základních škol. In Konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 26.-27. 3 .2015, České Budějovice. 2015. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Podoby inkluzivního vzdělávání. Z případových studií základních škol. 2015. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Dealing with students´ diversity in the context of inclusion. In ECER 2015, Budapest; Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina TRNKOVÁ. Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. In Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014. 2014. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Inkluze v základní škole: případová studie. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.-10. 9. 2014. 2014. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Aiming at Inclusive Schools: Czech School Leaders’ Perspectives. In European Conference of Educational Research, Porto, 1-5 September 2014. 2014. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina a Zdeněk KUČERA. Transformations of spatial relationships within elementary education provision under educational policy. In The Eruopean Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6. Digitální knihovna FF MU info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Kateřina TRNKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Milan POL. Akontabilita školních poradenských pracovišť? Z výzkumu inkluze ve školách. In Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014. 2014. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Školy mizející z map. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 171 -175, 4 s. Studia Paedagogica. ISSN 1803-7437. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina a Dana KNOTOVÁ. Koncept komunitních škol a málotřídky - inspirace nebo realita? Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, roč. 137, č. 4, s. 23-27. ISSN 0323-0449. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina a Silvie KUČEROVÁ. Rural Schools Spatial Development in Czechia? Parallel, Phase Delay or Alternative to the West? In Rural Schools Research through Europe, Prague (Czechia), June 28–29, 2013. 2013. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Milan POL. Inkluze ve vzdělávání optikou mezinárodních dokumentů. In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al. Vzdělání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 15-30. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Geografický prostor v českém pedagogickém výzkumu základních škol. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Educational Research of Rural Elementary Schools. 2012. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník? In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 139-144. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2012-2-10. Digitální knihovna FF info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Rural schools: wrinklers for mayors? European Countryside. Varšava, 2009, roč. 1, č. 2, s. 105-112. ISSN 1803-8417. URL info
 • KNOTOVÁ, Dana, Kateřina TRNKOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách- izolovaní a nekvalifikovaní? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, č. 2, s. 51-69, 18 s. ISSN 1803-7437. info
 • KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Málotřídní školy a volnočasové aktivity. Trnava: Trnavská univerzita, 2008. URL info
 • KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Málotřídní školy a volnočasové aktivity. In Pedagogika volného času- teória a prax. Trnava: Trnavská univerzita, 2008, s. 56-62. ISBN 978-80-8082-171-5. info
 • KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Cooperation Between Small Schools and Municipalities in the Czech Republic. 2008. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Rural Schools: Wrinkles for Mayors? 2008. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Obce s málotřídkou. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 53-64, 11 s. ISSN 1211-6971. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Dospělí v environmentálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 233-264, 31 s. studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. CZECH EDUCATIONAL POLICIES TOWARDS SMALL SCHOOLS WITH COMPOSITE CLASSES. 2007. vyd. Leeds: Brotheron library, 2007. URL info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Podmínky vzdělávání na málotřídních školách. In Renata Jandová. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 124-133. ISBN 978-80-7394-061-4. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol: situace v Jihomoravském kraji. In Studia Paedagogica U12. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 13 - 26, 13 s. ISBN 978-80-210-4472-2. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Česká vzdělávací politika vůči málotřídním školám - analýza státních dokumentů a legislativy. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 137-144. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Málotřídní školy a faktory ovlivňující jejich existenci a fungování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 205 s. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce na řízení a rozvoji málotřídních škol: některé zahraniční inspirace. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět konané 1. - 3. 3. 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006, s. 566-573. ISBN 80-213-1539-3. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Žák na málotřídní škole: témata zahraničního výzkumu. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvku 14. konference ČAPV. (CD rom). 2006. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století. In Studia Paedagogica U11. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 133-144, 11 s. ISBN 80-210-4143-9. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce málotřídních škol. Učitelské listy [online]. Agentura Strom, 2006, roč. 15, č. 5, s. 1-7. ISSN 1210-6313. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U9. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 52 (2004), č. 1, s. 59-72. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 176 s. ISBN 80-210-3598-6. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina TRNKOVÁ, Klára ŠEĎOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 103-116. ISSN 1211-6971. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina a Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti prosazování zájmů rodiči ve škole. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 22-37. ISSN 1211-4669. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Kateřina EMMEROVÁ. Kde děti hledají pomoc. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: Lingua - Informační a vzdělávací centrum, 2002, s. 71-78. ISBN 80-238-8161-2. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina. Konference ERNAPE 2001: Spolupráce mezi rodinami, školami a komunitami. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Paedagogica. U7. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 123-126. ISBN 80-210-2814-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. The Role of Parents as Educational and Social Partners of Schools in the Czech Republic: legislation and media analysis. European Educational Research Journal. 2002, roč. 1, č. 3, s. 480-496, 16 s. ISSN 1474-9041. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina. Diskuse nad problematikou žen ve školním managementu. In Sborník prací FF BU. Studia Paedagogica. řada U 5-6. první. Brno: Masarykova Univserzita, 2001, s. 61-70. ISBN 80-210-2554-9. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001, s. 49-53. ISBN 90 5554 177 X. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina. Málotřídky v současném prostředí českého venkova. Studia Paedagogica U 3-4. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Paedagogica. 1. vydání. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2000, s. 81-96. ISBN 80-210-2310-4. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina a Bohumíra LAZAROVÁ. IPWEM - Mezinárodní program pro ženy a o ženách ve školním managementu. Pedagogika. Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 2000, roč. 50, č. 4, s. 428-429. ISSN 3330-3815. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina. Obraz učitelů v českém denním tisku. Edited by Milada Rabušicová. 1998, 93 s. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina a Masarykova univerzita (Brno : 1990-). Fakulta filozofická. Lipnice 95 - zpráva o posluchačích nezávislé a alternativní hudby. Sociální studia. Č. 2. In EMMEROVÁ, Kateřina. Sociální studia č. 2. (G39). Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 192-193. ISBN 80-210-1705-8. info

15. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info