Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

zástupce vedoucího oddělení – Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C15/108
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5605
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita

  Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě
  Kamenice 5
  625 00 Brno

  Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

Funkce na pracovišti
 • odborný asistent (CJV LF)
 • odborný pracovník (ÚKS FF)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Ph.D. - latinská medievistika
 • 2002: Mgr. - český jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura
Přehled zaměstnání
 • 2008-: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na LF MU
 • 2013-2015, 2017-: Ústav klasických studií FF MU
 • 2005-2011: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (FF MU)
Pedagogická činnost
 • Středověká latina
 • Latina pro bohemisty a slavisty
 • Středověké kroniky a legendy
 • Četba Vulgáty
 • Latina I-III
 • Základy lékařské terminologie
 • Lékařská latina
Vědeckovýzkumná činnost
 • Českolatinská historiografická literatura středověku
 • Obraz ideálního panovníka v literatuře vrcholného středověku
 • Rétorická výbava ve středověkém literárním žánru "laudatio"
 • Latinské spisy M. Jana Husa
 • Bartoloměj z Chlumce
Akademické stáže
 • 2003: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (5 měsíců)
Vybrané publikace
 • ŠVANDA, Libor, Natália GACHALLOVÁ a Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Tomáš Jordán, protomedicus Moraviae a brněnský lékař. In Jana Balegová - Erika Brodňaská. Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV. Zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky neolatinistiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024, s. 388-395. ISBN 978-80-574-0301-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/HTS-0302-9-0. Sborník ke stažení na stránce vydavatele Text příspěvku na Zenodo info
 • ŠVANDA, Libor. Využití aplikace Socrative při práci s autentickou lékařskou dokumentací. Příspěvek k tématu aktivizace studentů v hodinách lékařské terminologie. Online. In Aleš Beran, Šárka Blažková Sršňová, Jan Hřibal, Jana Bílková. Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR na 1. LF UK dne 16. 9. 2019. Praha: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, 2022, s. 58-65. ISBN 978-80-11-01659-3. Stáhnout. info
 • ŠVANDA, Libor. Diverzifikace kurzů latinské odborné terminologie na lékařských fakultách. In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU. Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 2022. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky. Online. In Dvořáčková, Veronika; Švanda, Libor; Rešková, Ivana. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.–10. 9. 2021 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 40-50. ISBN 978-80-280-0171-1. Stáhnout. info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena a Libor ŠVANDA. Hus’s Opera omnia. Tractatus varii and the current state of research. In Editing Reconsidered: Editors, Users and Curators of Medieval Sources in the 21st Century. 2022. info
 • MUTLOVÁ, Petra, Zuzana ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ, Lucie MAZALOVÁ a Libor ŠVANDA. Editing Reconsidered : Editors, Users and Curators of Medieval Sources in 21st Century. 2022. Conference Web info
 • ŠVANDA, Libor a Marta ŠIMEČKOVÁ. Dva pohledy na novou edici nejstaršího traktátu o českém pravopisu. Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, CXLIII, 1-2, s. 254-258. ISSN 0024-4457. Obsah čísla info
 • ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358. Web of the Journal Plný text info
 • ŠVANDA, Libor. Alena Hadravová, Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze (rec.). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2018, CXLI, 1-2, s. 261-263. ISSN 0024-4457. Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457. info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715. Článek online info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1. Optimed Repo info
 • ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4. Optimed Repo info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8. Optimed Repo info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016, 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3. info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016, s. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3. Repo info
 • ŠVANDA, Libor. člen Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 2016. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8. Sborník ke stažení Sborník online info
 • ŠVANDA, Libor a Jozefa ARTIMOVÁ. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. Online. In Kateřina Pořízková - Libor Švanda. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 119-121. ISBN 978-80-210-7789-8. Článek ke stažení Článek online Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435. Repozitář On-line verze periodika info
 • NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Turnhout: Brepols Publishers, 2013, 493 s. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5. Brepols info
 • ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402. Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA a Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu. In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013, s. 91-101. ISBN 978-80-223-3506-5. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace. In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012, s. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1. Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 209-222. ISSN 1803-7402. Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007, s. 123-133. ISBN 978-83-89407-22-1. info
 • ŠVANDA, Libor. Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. (rec.). Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2006, roč. 2006, 3-4, s. 440-442. ISSN 0024-4457. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19153 info
 • ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 137-147. ISBN 80-210-4069-6. info
 • ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura. 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19921 info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006, 640 s. ISBN 80-86488-35-7. info
 • ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006, s. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7. info
 • ŠVANDA, Libor. Chvály osob v Kosmově kronice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, N 10, s. 85-111. ISSN 1211-6335. info
 • ŠVANDA, Libor. Kosmova kronika česká. (rec.). In Relationes Budvicenses. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 159-160. Relationes Budvicenses 6. ISBN 80-7040-801-4. iliteratura (ISSN 1214-309X), 28. 4. 2005 info
 • ŠVANDA, Libor. Kronika tak řečeného Dalimila. (rec.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2005, CXXIV/2005, č. 2, s. 555-556. ISSN 0323-052X. iliteratura (ISSN 1214-309X), 13. 9. 2005 info
 • ŠVANDA, Libor. Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů (7. - 10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým". (rec.). Iliteratura. 2005, roč. 2005, 11. 11., s. 1-2. ISSN 1214-309X. URL: http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=18139 info
 • ŠVANDA, Libor. Daniel Škoviera, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi. (rec.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, N 8, s. 133-134. ISSN 1211-6335. info

1. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info