O pracovišti

Do rozsahu působnosti Odboru výzkumu náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

 • projektová podpora (vyjma rozsahu strukturálních fondů a rozvojových projektů),
 • studijní záležitosti v doktorských studijních programech (včetně přijímacího řízení,
 • koordinace a plánování výzkumu (včetně metodické podpory výzkumných týmů a pracovníků, řízení informací o vědě a výzkumu, výzkumných infrastruktur a etických otázek výzkumu),
 • komunikace vědy a výzkumu směrem k odborné veřejnosti a stakeholderům zapojeným do oblasti vědy a výzkumu na úrovni regionální, národní a mezinárodní,
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

- specifické činnosti

 • administrativa uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace na úrovni doktorských studijních programů,
 • koordinace systémů hodnocení kvality výzkumu a vývoje,
 • správa institucionální podpory výzkumu a vývoje v rámci MU,
 • metodická podpora a administrace Programu podpory výzkumu,
 • správa podpory specifického výzkumu v rámci MU,
 • administrativa Programu rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů,
 • grantová agentura Masarykovy univerzity (GA MU),
 • příprava a řízení celouniverzitních projektů na podporu vědy a výzkumu,
 • metodická podpora vykazování výzkumné a umělecké činnosti (RIV, RUV),
 • monitoring výzkumné a vývojové výkonnosti v rámci MU,
 • podpora fungování Mezinárodní vědecké rady (ISAB),
 • administrativa Vědecké rady univerzity.

- spravované evidence

 • Informační systém evidence projektů (ISEP),
 • InCites,
 • Systém pro sdílení infrastruktury pro výzkum a vývoj,
 • Institucionální repozitář (IS MU),
 • Aplikace pro habilitační a profesorská řízení (INET).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info