Disciplinární řád a přestupky

Disciplinární přestupek a možnosti jeho potrestání jsou definovány v ustanovení § 6467 zákona o vysokých školách. Každá z fakult má vlastní disciplinární řád, ve kterém upravuje podmínky disciplinárního řízení na této konkrétní fakultě.

Přehled disciplinárních řádů fakult naleznete zde:

Disciplinární řády fakult

Disciplinární přestupek je na MU v souladu s obecnou právní úpravou definován jako zaviněné porušení povinnosti stanovené právním předpisem (zákonem o vysokých školách, vnitřním předpisem MU nebo vnitřním předpisem fakulty).

Zejména pak jde o jakoukoli formu:

  • podvádění,
  • opisování a napovídání při plnění studijních povinností,
  • vydávání i části cizí práce za vlastní,
  • porušení pravidel při užívání univerzitní počítačové sítě,
  • jakékoli agresivní jednání vůči zaměstnanci MU,
  • ničení majetku MU
  • užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v prostorách MU.

Tento výčet nelze považovat za úplný, disciplinárním přestupkem může být také další porušení povinností, pravidel nebo zákazů vydaných pověřeným orgánem univerzity či fakulty.

O potrestání studenta, který se dopustil disciplinárního přestupku, rozhoduje vždy disciplinární komise fakulty. Komise má 4 - 6 členů, z nichž polovinu musí tvořit zástupci studentů. Sankcí za porušení povinností může být napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia, nebo dokonce bezpodmínečné vyloučení za studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info