Disciplinární řád a přestupky

Disciplinární přestupek a možnosti jeho potrestání jsou definovány v ustanovení § 6467 zákona o vysokých školách.

Od 1. 9. 2022 platí na MU společný Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity. Každá z fakult má vlastní disciplinární řád, ve kterém upravuje podmínky disciplinárního řízení na této konkrétní fakultě.

Disciplinární řády fakult

Disciplinární přestupek je na MU v souladu s obecnou právní úpravou definován jako zaviněné porušení povinnosti stanovené právním předpisem, vnitřním předpisem MU nebo vnitřním předpisem součásti MU.

Zejména pak jde o jakoukoli formu:

 • podvádění při plnění studijních povinností nebo pokus o podvádění,
 • plagiátorství, tj. užití obsahu, myšlenky nebo struktury jiného díla bez řádného uvedení zdroje a citace,
 • pomoci s podváděním nebo plagiátorstvím,
 • odevzdání stejné nebo pozměněné práce ke splnění studijních povinností,
 • porušování práv duševního vlastnictví, jejichž nositelem je MU,
 • agresivního nebo narušujícího chování, zejména sexuálního obtěžování, fyzického či psychického násilí nebo projevů rasismu,
 • zneužívání alkoholu nebo omamných a psychotropních látek v prostorách MU,
 • vstupu do prostor MU se zbraní nebo jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život, zdraví nebo pořádek,
 • prodlení se zaplacením pravomocně vyměřeného poplatku za studium,
 • nedovoleného užití nebo poškození majetku MU,
 • poškození dobrého jména MU.

Tento výčet nelze považovat za úplný, disciplinárním přestupkem může být také další porušení povinností, pravidel nebo zákazů vydaných pověřeným orgánem univerzity či fakulty.

O potrestání studenta, který se dopustil disciplinárního přestupku, rozhoduje vždy disciplinární komise fakulty. Komise má 4 – 6 členů, z nichž polovinu musí tvořit zástupci studentů. Sankcí za porušení povinností může být napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia, nebo vyloučení ze studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info