Disciplinární řád a přestupky

Disciplinární přestupek a možnosti jeho potrestání jsou definovány v ustanovení § 64 - 67 zákona o vysokých školách. Každá z fakult má vlastní disciplinární řád, ve kterém upravuje podmínky disciplinárního řízení na této konkrétní fakultě.

Přehled disciplinárních řádů fakult naleznete zde:

Disciplinární přestupek je na MU v souladu s obecnou právní úpravou definován jako zaviněné porušení povinnosti stanovené právním předpisem (zákonem o vysokých školách, vnitřním předpisem MU nebo vnitřním předpisem fakulty).

Zejména pak jde o jakoukoli formu:

  • podvádění,
  • opisování a napovídání při plnění studijních povinností,
  • vydávání i části cizí práce za vlastní,
  • porušení pravidel při užívání univerzitní počítačové sítě,
  • jakékoli agresivní jednání vůči zaměstnanci MU,
  • ničení majetku MU
  • užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v prostorách MU.

Tento výčet nelze považovat za úplný, disciplinárním přestupkem může být také další porušení povinností, pravidel nebo zákazů vydaných pověřeným orgánem univerzity či fakulty.

O potrestání studenta, který se dopustil disciplinárního přestupku, rozhoduje vždy disciplinární komise fakulty. Komise má 4 - 6 členů, z nichž polovinu musí tvořit zástupci studentů. Sankcí za porušení povinností může být napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia, nebo dokonce bezpodmínečné vyloučení za studia.