Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. února 2022 pod čj. MSMT-4647/2022-3 Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity.

.........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

Ve znění účinném od 1. září 2022
PDF ke stažení

 

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) je vnitřním předpisem Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) ve smyslu § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) Tento Řád stanoví disciplinární přestupky studentů MU, upravuje podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupků a o disciplinárním řízení, včetně disciplinární komise a její Jednací řád, jakož i pravidla pro ukládání sankcí za disciplinární přestupky. Další podrobnosti může upravit disciplinární řád fakulty.

(3) Na řízení o disciplinárním přestupku podle tohoto Řádu se v případě, kdy tento Řád, disciplinární řád fakulty nebo zákon neobsahují zvláštní úpravu, použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

(4) Ustanovení tohoto Řádu týkající se studentů MU se použijí obdobně i na účastníky celoživotního vzdělávání na MU a na studenty zapsané ke studiu na jiné vysoké škole dočasně studující na MU.

Článek 2
Disciplinární přestupek

(1) Disciplinárním přestupkem (§ 64 zákona) je zejména:

a) podvádění při plnění studijních povinností nebo pokus o podvádění, a to zejména:

 1. opisování nebo nepovolená spolupráce,
 2. napovídání během testu jinému testovanému,
 3. nepovolená manipulace se zkušebními otázkami, testem nebo jiným zadáním písemné práce, 
 4. neoprávněné zveřejnění nebo rozšiřování zkušebních otázek, testu nebo jiného zadání písemné práce,
 5. užití nepovolených materiálů, informací nebo pomůcek včetně mobilních komunikačních zařízení,

b) plagiátorství, tj. užití obsahu, myšlenky nebo struktury jiného díla bez řádného uvedení zdroje a citace nebo bez řádného důvodu daného druhem užití a obvyklou mírou původnosti výsledného díla,

c) pomoc s podváděním nebo plagiátorstvím, např. poskytnutím práce nebo jiného plnění jinému studentovi s vědomím, že budou použity k podvádění nebo plagiátorství,

d) poskytnutí nebo využití služby spočívající ve vyhotovení práce jinou osobou než studentem předkládajícím tuto práci ke splnění své studijní povinnosti (tzv. „ghostwriting“);

e) odevzdání stejné nebo pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez předchozího souhlasu vyučujícího kurzu, do něhož se práce odevzdává,

f) porušování práv duševního vlastnictví, jejichž nositelem je MU, např. neoprávněnou manipulací se studijními materiály,

g) agresivní nebo narušující chování, zejména:

 1. sexuální obtěžování,
 2. šikanování, fyzické či psychické násilí nebo chování ponižující lidskou důstojnost,
 3. projevy rasismu nebo jiné projevy hrubé netolerance zejména na základě vyznání, sociálního postavení, pohlaví, národnostního nebo etnického původu,

h) zneužívání alkoholu nebo omamných a psychotropních látek v prostorách MU nebo vstup do prostor MU anebo účast na výuce pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek,

i) neoprávněný nebo bezdůvodný vstup do prostor MU se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek,

j) prodlení se zaplacením pravomocně vyměřeného poplatku za studium,

k) nedovolené užití nebo poškození majetku MU nebo informačních technologií MU,

l) poškození dobrého jména MU.

(2) Pokus disciplinárního přestupku je jednání studenta, které bezprostředně směruje k dokonání disciplinárního přestupku, a kterého se student dopustil v úmyslu disciplinární přestupek spáchat, jestliže k dokonání disciplinárního přestupku nedošlo. Pokus disciplinárního přestupku je postižitelný dle tohoto Řádu, pokud tak stanoví tento Řád.

(3) K odpovědnosti za disciplinární přestupek postačí zavinění z nedbalosti. K posouzení zavinění se použije přiměřeně § 15 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise je samosprávný akademický orgán.

(2) Počet členů a náhradníků disciplinární komise fakulty a délku jejich funkčního období stanoví disciplinární řád fakulty.

(3) Disciplinární komise MU má čtyři členy a dva náhradníky. Funkční období člena disciplinární komise MU činí 2 roky.

(4) Členy a náhradníky disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty děkan z řad členů akademické obce fakulty. Děkan nemůže být členem disciplinární komise fakulty.

(5) Členy a náhradníky disciplinární komise MU jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu Akademického senátu MU rektor z řad členů akademické obce MU. Rektor nemůže být členem disciplinární komise MU.

(6) Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti zapsaní na fakultě. Polovinu členů disciplinární komise MU tvoří studenti zapsaní na MU. Náhradníky disciplinární komise MU tvoří jeden student zapsaný na MU a jeden akademický zaměstnanec MU. Členové disciplinární komise z řad studentů nesmí být v pracovním poměru k MU.

(7) Před uplynutím funkčního období zaniká členství v disciplinární komisi odvoláním dle odstavce 4 nebo 5, písemnou rezignací doručenou děkanovi/rektorovi nebo zánikem členství v příslušné části akademické obce fakulty nebo MU ve smyslu odstavce 4, 5 a 6. Členství v disciplinární komisi ve smyslu odstavce 6 zaniká též vznikem pracovního poměru dle odstavce 6, věty čtvrté.

Část druhá
Disciplinární řízení

Článek 4
Účel disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení je třeba zjistit nebo určit, zda:

a) se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,

b) je takový skutek disciplinárním přestupkem,

c) disciplinární přestupek spáchal student,

d) byla studentovi v minulosti uložena sankce za jiný disciplinární přestupek nebo zda bylo od uložení sankce upuštěno, protože samotné projednání disciplinárního přestupku vedlo k nápravě, má-li toto zjištění význam pro posouzení projednávaného přestupku,

e) lze disciplinární přestupek projednat,

f) byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně a

g) jaká disciplinární sankce má být za spáchání disciplinárního přestupku uložena.

Článek 5
Zahájení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární řízení vede disciplinární komise fakulty, na níž je student zapsán ke studiu. Není-li student zapsán ke studiu na žádné fakultě, vede disciplinární řízení disciplinární komise MU. Je-li student zapsán ke studiu současně na více fakultách, vede disciplinární řízení disciplinární komise té z fakult dotčených disciplinárním přestupkem, která jako první obdrží ve věci návrh děkana ve smyslu odstavce 3.

(2) Podnět k projednání disciplinárního přestupku může podat kdokoli. Podnět se podává děkanovi/rektorovi. Jeví-li se podnět důvodným, podá děkan/rektor disciplinární komisi návrh na zahájení disciplinárního řízení.

(3) Návrh děkana/rektora na zahájení disciplinárního řízení obsahuje přinejmenším: a) popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, s uvedením ustanovení porušených předpisů, včetně uvedení času a místa, kde měl být disciplinární přestupek spáchán, jsou-li známy, b) označení studenta, který měl skutek spáchat, c) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek, d) uvedení důkazů, o něž se návrh opírá.

(4) Disciplinární řízení se zahajuje z moci úřední. Řízení je zahájeno dnem, kdy bylo studentovi doručeno oznámení o zahájení řízení (§ 46 správního řádu a § 69 zákona) spolu se stejnopisem návrhu děkana/rektora; s oznámením o zahájení řízení může být spojeno předvolání (§ 59 správního řádu) k ústnímu jednání (§ 69 odst. 1 zákona).

(5) Před zahájením řízení si může disciplinární komise opatřovat nezbytná vysvětlení k prověření oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení disciplinárního řízení (§ 137 správního řádu).

Článek 6
Okolnosti vylučující projednání disciplinárního přestupku

Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže v téže věci již bylo v disciplinárním řízení rozhodnuto anebo jestliže od spáchání skutku, v němž je disciplinární přestupek spatřován, nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci uplynula lhůta jednoho roku. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou osoba není studentem.

Článek 7
Projednání disciplinárního přestupku před disciplinární komisí

(1) Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení, zpravidla do 30 dní od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení, svolá předseda ústní jednání disciplinární komise. V případě potřeby může předseda před prvním jednáním disciplinární komise svolaným dle předchozí věty povolat náhradníka. Pokud je známo, že se některý z členů disciplinární komise nemůže jednání zúčastnit, povolá předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení disciplinární komise zůstalo zachováno. Náhradník má při jednání, ke kterému byl pozván, práva a povinnosti člena komise. Obdobně se postupuje v případě, že disciplinární komise bude projednávat záležitost studenta, který je členem disciplinární komise.

(2) Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno. Účastníkem řízení je pouze student. K ústnímu jednání musí být student řádně předvolán (§ 59 správního řádu), a to s nejméně pětidenním předstihem. Předvolání se doručuje zpravidla současně s oznámením o zahájení disciplinárního řízení dle čl. 5 odst. 4.

(3) V nepřítomnosti studenta lze jednání v disciplinárním řízení konat jen tehdy, jestliže se student nedostaví k tomuto jednání bez řádné a důvodné omluvy doručené předsedovi disciplinární komise nejpozději k okamžiku zahájení jednání.

(4) Za důvod omluvy dle odstavce 3 se považuje zejména potvrzení, z něhož výslovně vyplývá, že je studentovi znemožněna účast na jednání. Disciplinární komise posoudí důvodnost omluvy a v případě, že ji akceptuje, stanoví nový termín jednání. Předseda disciplinární komise zajistí předvolání studenta dle odstavce 2.

Článek 8
Průběh disciplinárního řízení

(1) Jednání disciplinární komise zahajuje předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise tím, že seznámí přítomné s obsahem návrhu na zahájení disciplinárního řízení a shrne případné výsledky předchozích jednání.

(2) Student má, s výjimkou porady a hlasování disciplinární komise, právo být přítomen jednání disciplinární komise, dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům k jednání, nahlížet do písemných podkladů (§ 38 správního řádu), nahlížet do protokolu o jednání s výjimkou protokolu o hlasování a pořizovat si z nich výpisy.

(3) Student si může v souladu s § 33 správního řádu zvolit svého zástupce. Zvolený zástupce, který se disciplinární komisi prokáže písemným zmocněním studenta, nebo jemuž student udělí své zmocnění před disciplinární komisí, má práva uvedená v odstavci 2.

(4) Skutkový stav věci se zjišťuje důkazy, které provádí disciplinární komise z vlastního podnětu, na návrh děkana nebo na návrh studenta. Disciplinární komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být bez důvodných pochybností zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil.

(5) Každý člen akademické obce univerzity nebo zaměstnanec univerzity, který není členem její akademické obce, je povinen dostavit se na předvolání disciplinární komise k ústnímu jednání a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení, je-li jeho svědectví navrženo jako důkaz. Může však výpověď odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. Členové akademické obce nebo zaměstnanci univerzity, kteří byli k jednání disciplinární komise předvoláni, aby se dostavili podat výpověď, se nesmějí ústního jednání účastnit do doby, než jsou disciplinární komisí vyslechnuti.

Článek 9
Skončení a přerušení disciplinárního řízení

(1) Uzná-li disciplinární komise výsledky provedeného dokazování za postačující pro posouzení projednávané věci, usnese se na návrhu rozhodnutí o disciplinárním přestupku.

(2) Disciplinární komise usnesením disciplinární řízení zastaví, jestliže v průběhu řízení vyšlo najevo, že:

a) skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není disciplinárním přestupkem,

b) disciplinární přestupek nespáchal dotčený student,

c) ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem (§ 55 nebo § 56 zákona), nebo

d) disciplinární přestupek nelze projednat dle čl. 6.

(3) Součástí návrhu na rozhodnutí o disciplinárním přestupku je výrok a odůvodnění.

(4) Před vydáním návrhu na rozhodnutí o disciplinárním přestupku vyzve disciplinární komise studenta k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a dá mu možnost vyjádřit se k nim.

(5) Disciplinární komise může disciplinární řízení přerušit v případě, že student přeruší studium dle § 54 zákona, a to do doby opětovného zápisu do studia nebo do ukončení studia.

Článek 10
Rozhodování o disciplinárním přestupku

(1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan/rektor na základě návrhu disciplinární komise bez zbytečného odkladu ode dne, kdy návrh obdržel.

(2) Děkan/rektor může za podmínek čl. 12 rozhodnutím uložit sankci, kterou disciplinární komise navrhla, nebo sankci mírnější, nebo od uložení sankce upustit.

(3) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku je písemné a obsahuje:

a) označení univerzity, případně fakulty a jejího rektora/děkana,

b) jméno a příjmení studenta, datum narození, univerzitní číslo osoby (tzv. UČO), studijní program, místo trvalého pobytu, adresu určenou pro doručování, kterou student MU nahlásil dle § 61 zákona, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu,

c) výrok rozhodnutí, jímž se

 1. stanoví, že student spáchal disciplinární přestupek (s popisem skutku a uvedením porušených právních předpisů),
 2. a ukládá sankce, anebo se od jejího uložení dle § 65 odst. 2 zákona upouští;

d) odůvodnění,

e) poučení o právu studenta podat odvolání a způsobu uplatnění tohoto práva, včetně uvedení toho, kde a v jaké lhůtě se podává, od kterého dne se tato lhůta počítá, a který správní orgán o odvolání rozhoduje,

f) spisovou značku nebo číslo jednací, datum a místo vyhotovení, otisk úředního razítka,

g) jméno, funkce a podpis vydávající osoby.

(4) Rozhodnutí děkana/rektora o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem:

a) marného uplynutí lhůty pro podání odvolání,

b) doručení rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku mění nebo potvrzuje,

c) vzdání se práva na odvolání.

Článek 11
Odvolání

(1) Student, o jehož disciplinárním přestupku rozhodl děkan fakulty/rektor, má právo proti tomuto rozhodnutí podat odvolání.

(2) Právo podat odvolání nepřísluší studentovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.

(3) Jestliže student vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

(4) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(5) V odvolání student uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy MU nebo fakulty. Namítá-li student, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

(6) Odvolací lhůta činí 30 dnů a počíná běžet dnem doručení rozhodnutí. Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat student, který se s rozhodnutím prokazatelně seznámil.

(7) Student může požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila odvolání podat, avšak pouze za předpokladu, že s žádostí spojí odvolání; tomuto podání lze přiznat odkladný účinek, pokud studentovi hrozí vážná újma. Zmeškání odvolání se promine, prokáže-li student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. O prominutí zmeškání odvolání rozhoduje usnesením děkan/rektor; zmeškání odvolání nelze prominout, jestliže ode dne, kdy mělo být podáno, uplynul jeden rok.

(8) Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.

(9) Odvolání se podává u orgánu, který o přestupku rozhodl ve smyslu čl. 10 odst. 1. Pro odvolání proti rozhodnutí rektora se nepoužije odstavec 11 a 12.

(10) Děkan/rektor může na základě odvolání doplnit spis o další rozhodné skutečnosti. Před vydáním rozhodnutí o odvolání děkan/rektor vyzve studenta k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a dá mu možnost vyjádřit se k nim.

(11) Děkan může na základě odvolání rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti takovému rozhodnutí se lze odvolat.

(12) Neshledá-li děkan podmínky pro postup podle odstavce 11, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, jímž je rektor, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů. Ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání. Jestliže děkan před předáním spisu rektorovi zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.

(13) Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo vnitřními předpisy, se nepřihlíží.

(14) Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy MU nebo fakulty:

a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,

b) pokud napadené rozhodnutí vydal děkan, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání; v takovém případě rektor vysloví právní názor, jímž je děkan při novém projednání věci vázán, nebo

c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní ve prospěch studenta; v neprospěch studenta může rektor napadené rozhodnutí změnit jen pro jeho rozpor s právními předpisy.

(15) Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.

(16) Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne; jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. Dojde-li rektor k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc děkanovi.

(17) Neshledá-li rektor důvod k postupu podle odstavce 14 až 16, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí; jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.

(18) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi. Ustanovení čl. 9 odst. 4 se použije obdobně.

(19) Proti rozhodnutí rektora v odvolacím řízení se nelze dále odvolat. Proti novému rozhodnutí děkana dle odstavce 14 písm. b) lze podat odvolání.

(20) Pokud student vzal podané odvolání zpět, je řízení o odvolání zastaveno dnem zpětvzetí odvolání; dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci; o skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, se vydává usnesení, které se pouze poznamená do spisu a student se o něm vyrozumí; odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.

(21) Rektor/děkan přijme v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 13 vhodná opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

Článek 12
Ukládání sankcí

(1) Za spáchaný disciplinární přestupek lze uložit sankci:

a) napomenutí,

b) podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení, nebo

c) vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že disciplinární přestupek byl spáchán úmyslně.

(2) Při ukládání sankcí se přihlédne zejména k povaze disciplinárního přestupku, k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k pohnutkám studenta, jež vedly ke spáchání disciplinárního přestupku, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, včetně jeho studijních výsledků, a k tomu, zda spáchání disciplinárního přestupku litoval, případně projevil snahu o nápravu způsobených škodlivých následků.

(3) Je-li uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, platí, že se student ve stanovené lhůtě pod sankcí vyloučení ze studia nesmí dopustit dalšího disciplinárního přestupku nebo činu ještě závažnějšího.

(4) Od uložení sankce je možno upustit, lze-li mít za to, že již samotné projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě.

(5) Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků se uloží pouze sankce jediná.

(6) Nelze uložit sankci přísnější, než navrhla disciplinární komise.

(7) Sankce je vykonatelná dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku.

(8) Uložená disciplinární sankce se studentovi vyznačí ve studijním spisu a v informačním systému (dále jen „IS MU“) do evidence studia.

Článek 13
Výkon sankcí

(1) Sankce napomenutí se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta.

(2) Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a pověřený pracovník studijního oddělení po stanovenou lhůtu dohlíží na plnění podmínek osvědčení, o čemž podává děkanovi/rektorovi zprávu. Na základě informací studijního oddělení děkan/rektor posoudí, zda se student osvědčil či nikoliv. V případě, že se student neosvědčil, vydá o tom děkan/rektor rozhodnutí, na něž se přiměřeně použijí ustanovení čl. 10. Sankce podmíněného vyloučení ze studia ve spojení s rozhodnutím o tom, že se student neosvědčil, má účinky sankce vyloučení ze studia.

(3) Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že studentovi je dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku ukončeno studium.

Část třetí
Jednací řád disciplinární komise

Článek 14
Vnitřní organizace disciplinární komise

(1) Disciplinární komise si ze svých členů volí předsedu. K platnosti volby je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů disciplinární komise. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech členů disciplinární komise. Pokud potřebný počet hlasů nezíská žádný z kandidátů, volba se opakuje a ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

(2) Nemá-li disciplinární komise předsedu, svolává její jednání děkan/rektor; na takto svolaném jednání je volba předsedy prvním bodem programu.

(3) Předseda disciplinární komise:

a) organizuje činnost disciplinární komise a vystupuje jejím jménem navenek,

b) svolává, řídí a ukončuje jednání disciplinární komise, navrhuje pořad projednávaných přestupků.

(4) Disciplinární komise si ze svých členů volí místopředsedu, který v případě potřeby zastupuje předsedu disciplinární komise, zejména v jeho nepřítomnosti.

(5) Disciplinární komise spolupracuje se studijním oddělením/odborem fakulty/MU, které jí poskytuje nezbytné informace o studentech a veškerou potřebnou součinnost. Jednání disciplinární komise se účastní pověřený pracovník studijního oddělení fakulty, zpravidla studijní referent, jenž:

a) se organizačně podílí na zajištění činnosti disciplinární komise,

b) pořizuje protokol o jednání disciplinární komise v souladu s § 18 správního řádu,

c) zajišťuje evidenci veškerých písemností souvisejících s disciplinárním řízením v systému spisové služby,

d) administrativně zpracovává písemnosti disciplinární komise,

e) zajišťuje písemné vyhotovení rozhodnutí děkana/rektora o disciplinárním přestupku a jeho řádné odeslání,

f) poskytuje disciplinární komisi informace o stavu studia studenta, jehož disciplinární přestupek je projednáván,

g) informuje disciplinární komisi o tom, zda byl student již v minulosti sankcionován za spáchání disciplinárního přestupku, a

h) podává děkanovi/rektorovi zprávu o tom, zda student plní podmínky osvědčení stanovené rozhodnutím děkana/rektora o disciplinárním přestupku při uložení sankce podmíněného vyloučení.

Článek 15
Jednání disciplinární komise

Jednání disciplinární komise řídí její předseda. Předseda disciplinární komise odpovídá za to, že o každém jednání a hlasování bude pořízen protokol.

Článek 16
Rozhodování disciplinární komise

(1) Disciplinární komise rozhoduje ve věcech, jež náleží do její působnosti, usnesením.

(2) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Usnesení disciplinární komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů.

(3) Disciplinární komise hlasuje postupně o vině, o tom, zda bude uložena sankce, a o druhu sankce. Pokud disciplinární komise nedospěje k usnesení:

a) že je student vinen, navrhne děkanovi/rektorovi, aby řízení zastavil,

b) že bude uložena sankce, navrhne děkanovi/rektorovi, aby od uložení sankce upustil,

c) o uložení sankce vyloučení ze studia, hlasuje o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia,

d) o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia, navrhne děkanovi/rektorovi, aby uložil studentovi sankci napomenutí.

Část čtvrtá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 17
Doručování

(1) Doručování písemností v disciplinárním řízení se řídí § 69a odst. 2 zákona a § 19 a násl. správního řádu.

(2) Písemnosti vydané při úkonech v disciplinárním řízení, nejsou-li doručeny přímo při učinění těchto úkonů, doručí se na adresu uvedenou studentem v IS MU.

(3) Do vlastních rukou se písemnost doručuje,

a) jde-li o:

 1. předvolání studenta k disciplinárnímu řízení,
 2. předvolání člena akademické obce univerzity nebo zaměstnance univerzity podle čl. 8 odst. 5 tohoto Řádu,
 3. rozhodnutí o disciplinárním přestupku,
 4. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o disciplinárním přestupku,
 5. rozhodnutí o tom, že student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, se ve stanovené lhůtě neosvědčil,

b) jestliže tak stanoví orgán, který písemnost vydal.

(4) Dnem doručení písemnosti je den, kdy adresát písemnost převzal. Odepře-li adresát písemnost přijmout, má to účinky převzetí písemnosti.

(5) Nepodaří-li se písemnost v disciplinárním řízení doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž MU není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.

Článek 18
Přechodná ustanovení

(1) Odpovědnost za disciplinární přestupky se posoudí podle dosavadních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu; podle tohoto Řádu se posoudí jen tehdy, jestliže je to pro studenta příznivější.

(2) Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto Řádu se dokončí podle tohoto Řádu.

(3) Disciplinární komise ustavená před nabytím účinnosti tohoto Řádu se považuje za disciplinární komisi ustavenou podle tohoto Řádu.

Článek 19
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 17. ledna 2022.

(2) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info