Etický kodex Masarykovy univerzity

(Pozn.: výklad zvýrazněných pojmů je poskytnut jako příloha na konci tohoto dokumentu)

1. Preambule

Masarykova univerzita je svým vznikem a historií neodmyslitelně spjata s existencí samostatné Československé republiky. Od počátku se nejen svým názvem, ale zejména akademickými hodnotami a vnitřní kulturou hlásí k demokratické tradici a morálním principům, které nazýváme masarykovskými. Ve své minulosti se Masarykova univerzita opakovaně potýkala s důsledky snah tuto demokratickou tradici omezit a na několik dekád dokonce ztratila své původní jméno. Právě proto si uvědomuje, že tvůrčí svoboda, společensky odpovědné předávání znalostí a dovedností z generace na generaci či rozvoj lidského vědění a vzdělanosti jsou neodmyslitelně spjaté s kultivací demokratického prostředí a respektováním základních morálních principů.

Osobní závazek k morální a akademické integritě, tedy k dodržování obecných principů svobody, odpovědnosti, poctivosti, slušnosti a respektu k druhým, by měl u všech, kdo na Masarykově univerzitě studují či pracují, přirozeně vyplývat ze sounáležitosti s univerzitní obcí.

Etický kodex Masarykovy univerzity nemůže být chápán jako jednoduchý návod pro snadné posuzování potenciálně problematických situací a jejich aktérů, neboť mravní rozměr lidského jednání v jeho různých podobách nelze obsáhnout v konečném výčtu bodů jakéhokoli předpisu či normy. Etický kodex je deklarací mravních hodnot a obecných morálních principů relevantních pro akademické prostředí, k nimž se Masarykova univerzita a její univerzitní obec aktivně hlásí. Nakolik jednotlivý lidský čin koresponduje s uvedenými hodnotami, pak není záležitostí prosté shody či neshody s konkrétním ustanovením, ale odpovědného a nestranného zvažování všech mravních rozměrů dané situace.

Masarykova univerzita a její univerzitní obec – tvořená všemi, kdo na univerzitě pracují nebo studují – se zavazují ctít a respektovat následující hodnoty.

2. Svoboda a odpovědnost

2.1  Masarykova univerzita a její univerzitní obec se hlásí k principu akademické svobody a zároveň si uvědomují, že svoboda není možná bez respektování základních právních a morálních norem a bez přijetí náležité odpovědnosti za důsledky vlastního jednání.

2.2  Masarykova univerzita je místem svobodné a kultivované výměny odborných názorů a svobodného, avšak zároveň společensky odpovědného výzkumu. Diskuse v akademickém prostředí je charakteristická názorovou pluralitou, intelektuální poctivostí a kritickým myšlením a je možná pouze tehdy, pokud je založena na vzájemné úctě zúčastněných stran.

3. Morální a akademická integrita

Všichni, kdo náleží k obci Masarykovy univerzity:

3.1  Respektují zákony České republiky a řídí se ve svém jednání obecnými morálními principy a oborovými etickými normami.

3.2  Snaží se rozvíjet vnitřní prostředí Masarykovy univerzity, aby jednání v souladu s obecnými morálními principy a oborovými etickými normami přirozeně umožňovalo a podporovalo, a jdou v tomto jednání příkladem.

3.3  Odmítají u sebe i druhých jednání, které je nezákonné nebo v rozporu s obecnými morálními principy nebo oborovými etickými normami, a akceptují důsledky vlastních činů, které jsou s těmito principy nebo normami v rozporu.

3.4  Hájí dobré jméno Masarykovy univerzity a při všech vhodných příležitostech ji důstojně reprezentují.

3.5  Zasazují se o rozšiřování a prohlubování poznání s cílem prospět člověku a společnosti, zušlechťovat veřejný prostor, chránit životní prostředí a podporovat sociálně odpovědné jednání.

3.6  Usilují o vytváření a udržování charakteru Masarykovy univerzity jako centra vzdělanosti, racionality, kritického myšlení, otevřenosti a společenské odpovědnosti.

3.7  Vedeni touhou odhalovat pravdu budují odborné poznání výhradně na základě poctivě získaných a zpracovaných dat a platných argumentů, nikoli na základě předsudků, ideologií či osobního prospěchu.

3.8  Řádně, pečlivě a poctivě vykonávají své pracovní či studijní povinnosti a plní závazky vůči univerzitě, širší odborné komunitě a společnosti a stejné jednání považují za žádoucí u druhých.

3.9  Využívají zdroje a zázemí poskytované Masarykovou univerzitou vždy v zájmu této univerzity a řádně pečují o její majetek.

3.10  Vykonávají vzdělávací, výzkumné a další aktivity v souladu s vlastní odbornou kompetencí, uvědomují si a respektují její meze.

3.11  Sledují vývoj poznání ve svém oboru, a prohlubují tak své znalosti a dovednosti.

3.12  Předcházejí možnému střetu zájmů ve všech jeho podobách a vlastní střet zájmů otevřeně deklarují.

3.13  Jednají transparentně ohledně mnohočetných vztahů, kdy vůči druhé osobě zastávají nejen profesní, ale i další roli, a aktivně spolupracují na opatřeních, která zabraňují pochybnostem o nestrannosti a integritě zúčastněných.

3.14  Nepřijímají ani nenabízejí neoprávněné finanční či jiné výhody.

3.15  Odmítají pochybné či podvodné profesní jednání ve všech podobách, například plagiátorství, autoplagiátorství, fabrikaci a falšování výzkumných dat či dokumentace nebo podvody při plnění studijních povinností.

3.16  Výsledky výzkumu publikují v souladu se zásadami publikační etiky.

3.17  Při hodnocení vědeckých výsledků postupují objektivně, nezaujatě a berou v potaz zejména jejich validitu a vědeckou hodnotu.

3.18  S daty a informacemi zacházejí odpovědně, zejména důvěrné a citlivé informace svědomitě chrání.

3.19  Předcházejí negativním dopadům svých vzdělávacích, výzkumných a dalších aktivit na jednotlivce i celou společnost a přebírají odpovědnost, pokud k nim jejich vlastní vinou dojde.

3.20  Při výzkumu dbají na dodržování oborových etických standardů, řádnou ochranu zúčastněných osob i dodržování norem pro práci s pokusnými zvířaty.

3.21  Vyučující usilují o to, aby studujícím co nejlépe zprostředkovali poznání svého oboru, a pomáhají vytvářet optimální podmínky a prostředí pro jejich studium. Práci a výsledky studujících hodnotí nestranně a spravedlivě.

4. Slušnost a respekt

4.1  Univerzitní obec jedná s vědomím, že univerzita je od svých počátků společenstvím se sdíleným posláním, a proto by vztahy v rámci univerzity měly být rozvíjeny v duchu sounáležitosti, spolupráce a férové soutěživosti.

Všichni, kdo náleží k univerzitní obci:

4.2  Respektují základní pravidla slušného chování v osobní komunikaci i korespondenci a projevují vstřícnost.

4.3  K ostatním se chovají uctivě a s respektem k jejich lidské důstojnosti a jejich roli v rámci univerzity. Nezneužívají svého postavení a vyhýbají se manipulativnímu jednání; rovněž očekávají čestný přístup od ostatních a netolerují případy manipulace a zneužívání moci.

4.4  Projevují respekt k základním lidským právům, k odlišným názorům a zkušenostem; rovněž prokazují úctu jiným akademickým oborům a institucím a usilují o prostředí otevřené různým přístupům vědeckého bádání.

4.5  Odmítají všechny formy obtěžování, šikany, vyhrožování, zneužívání, ponižování a diskriminace například na základě etnicity, náboženství, věku, pohlaví, genderu, sexuální orientace, politického přesvědčení či hendikepu.

4.6  Podporují osoby se specifickými potřebami a aktivně vytvářejí podmínky pro jejich působení na univerzitě.

4.7  Snaží se předcházet konfliktům, při jejich řešení postupují věcně, snaží se o vzájemné porozumění, respekt, férovost a otevřenou diskusi.

4.8  Vyučující přistupují ke studujícím jako k osobám, které touží po vzdělání a přicházejí na univerzitu motivovány jej získat, a berou v potaz jejich názory a myšlenky.

4.9  Studující přistupují k vyučujícím jako k osobám, které ve svém oboru dosáhly určité úrovně poznání a odbornosti, a tím garantují kvalitu vzdělávání.

5. Role univerzity v oblasti etiky a kultury

5.1  Masarykova univerzita dbá na to, aby byly všechny stránky jejího fungování v souladu s tímto Etickým kodexem. Ačkoliv má k dispozici nezbytné kontrolní mechanismy, klade důraz na osvětu, konzultační činnost a prevenci s cílem neetickému jednání předcházet namísto nutnosti ho postihovat.

5.2  Masarykova univerzita a její orgány včasně a efektivně řeší případy porušení tohoto Etického kodexu. Rovněž chrání ty, kdo v dobré víře na porušení Etického kodexu upozorní nebo v jejichž prospěch bylo na dané porušení upozorněno.


Výklad některých pojmů

(příloha Etického kodexu MU)

Střet zájmů

Střetem zájmů rozumíme situaci, kdy více protichůdných zájmů dané osoby narušuje objektivitu jejího rozhodování nebo jednání. Typicky jde o střet mezi zájmem na vlastním prospěchu a povinnostmi vůči zaměstnavateli. Střet zájmů obvykle vede k ohrožení nestrannosti osoby či nestranného výkonu její funkce a následné možnosti vzniku neoprávněného prospěchu pro ni samotnou nebo pro osobu jí blízkou.

Mnohočetné vztahy

Mnohočetnými vztahy rozumíme situace, kdy člověk ve vztahu ke druhé osobě zastává nejen profesní, ale i další roli, například v důsledku příbuzenství, romantického vztahu, osobního přátelství či nepřátelství nebo dalšího pracovněprávního vztahu mimo MU. Samy o sobě nejsou mnohočetné vztahy neetické, ale mohou se takovými stát, pokud ohrožují nestrannost osoby či její schopnost řádně plnit svou profesní roli nebo pokud vedou k poškozování či využívání druhé osoby. V takových případech můžeme mnohočetné vztahy chápat jako určitou formu střetu zájmů.

Fabrikace dat

Fabrikací dat rozumíme vytváření zcela fiktivních výzkumných dat, která nepocházejí ze skutečně provedeného výzkumu.

Falšování dat

Falšováním dat rozumíme záměrnou manipulaci s reálnými výzkumnými daty s cílem získat žádoucí výsledky.

Plagiátorství

Plagiátorstvím rozumíme využití myšlenek, obsahu, nebo struktury jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj tam, kde se očekává původní dílo.

Publikační etika

Publikační etikou rozumíme soubor pravidel, která regulují proces zveřejňování výsledků vědecké práce. Týká se jak autorů, tak editorů a recenzentů a jejím cílem je předcházet například následujícím problémům:

  • paralelní zaslání téhož článku do několika různých odborných časopisů bez vědomí editorů
  • fiktivní či nezasloužené spoluautorství
  • nekorektně vyžádaná citace, např. v rámci praxe tzv. citačních bratrstev nebo umělého zvyšování scientometrických ukazatelů
  • různé formy plagiátorství či autoplagiátorství
  • porušení důvěrnosti, objektivity a anonymity recenzního řízení
  • urážení autora či recenzenta během recenzního procesu
  • bezdůvodné prodlužování recenzního řízení
  • podvodné vykazování projektů, resp. grantů v publikacích nebo jiných výstupech výzkumné činnosti

Verze pro tisk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info