Jednací řád Akademického senátu MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod č. j. MSMT-14535/2022-4 Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity ke dni podpisu 27. května 2022.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. června 2022)

Verze ke stažení a předchozí verze

 

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále též jen „Řád“) je vnitřním předpisem Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zároveň je vnitřním předpisem Akademického senátu MU (dále jen „AS MU“), který je v souladu se zákonem a Statutem MU (dále jen „Statut MU“) samosprávným zastupitelským akademickým orgánem MU.

(2) Tento Řád upravuje v souladu se zákonem a Statutem MU:

a) výkon členství a zabezpečení činnosti AS MU,

b) uspořádání AS MU,

c) jednání AS MU,

d) dokumentaci činnosti AS MU a informování o ní.

Část druhá
Výkon členství a zabezpečení činnosti AS MU

Článek 2
Práva a povinnosti členů

(1) Členství v AS MU a výkon funkce člena AS MU jsou nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana, dále s funkcí kvestora, kancléře, tajemníka fakulty a ředitele součásti vysoké školy.

(2) Člen AS MU má právo a povinnost zúčastnit se zasedání AS MU a jeho orgánů a aktivně se podílet na jejich činnosti. MU je povinna učinit přiměřená opatření k zajištění tohoto práva.

(3) Člen AS MU má při zasedání AS MU právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky a požadovat jejich řešení a rozhodovat o nich.

Článek 3
Zabezpečování činnosti AS MU

(1) Potřebnou administrativu spojenou s činností AS MU zajišťují pověření zaměstnanci rektorátu.

(2) Náklady na činnost AS MU jsou hrazeny z rozpočtu MU.

Část třetí
Uspořádání AS MU

Článek 4
Komory

(1) AS MU se vnitřně člení na komoru akademických pracovníků a na studentskou komoru.

(2) Komory AS MU samostatně zasedají, ustanovují své představitele a mohou přijímat v souladu se zákonem, Statutem MU a tímto Řádem vlastní pravidla pro jednání.

Článek 5
Předseda a místopředsedové

(1) V čele AS MU stojí předseda volený z řad členů komory akademických pracovníků systémem dvoukolové většinové volby. Předsedu v době nepřítomnosti zastupují místopředsedové. První místopředseda je volen nadpoloviční většinou hlasů všech členů studentské komory z jejich řad. Druhý místopředseda je volen nadpoloviční většinou hlasů všech členů komory akademických pracovníků z jejich řad.

(2) Předsedou je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS MU. Není-li zvolen předseda v prvním kole, koná se bezprostředně kolo druhé, kterého se účastní dva kandidáti z prvního kola, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu získaných hlasů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

(3) Neobdrží-li v druhém kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS MU, koná se volba nová. AS MU svým usnesením rozhodne, kdy se bude volba konat. Čl. 12 odst. 4 věta druhá se nepoužije.

(4) Předseda je odvolán, obdrží-li návrh na jeho odvolání nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS MU.

(5) Předseda řídí činnost a jednání AS MU, zastupuje AS MU navenek a plní další povinnosti podle tohoto Řádu, zejména sestavuje a zpřístupňuje členům AS MU program zasedání (čl. 13). Předsedající zpravidla neřídí bod, ve kterém probíhá volba, ve které sám kandiduje. V odůvodněných případech, zejména ve volebních bodech, může být vedením schůze kromě místopředsedů pověřen i předseda
Volební a mandátové komise (čl. 6).

Článek 6
Komise

(1) AS MU si zřizuje jako své poradní orgány komise. Vznikají dnem zřízení a zanikají dnem ustavujícího zasedání nového AS MU (čl. 9).

(2) Stálými komisemi AS MU jsou:

a) Volební a mandátová komise,

b) Legislativní komise,

c) Ekonomická komise.

(3) AS MU zřizuje svým usnesením další stálé nebo dočasné komise. Přitom vymezí jejich složení a úkoly.

(4) Předsedu Volební a mandátové komise vybírá AS MU z řad členů akademické obce MU, předsedy ostatních komisí vybírá AS MU z řad svých členů. Čl. 5 odst. 2 až 4 se použije obdobně. Předseda komise je zároveň jejím členem.

(5) Členy komise AS MU mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku. 

(6) Dojde-li u člena komise k zániku členství v akademické obci MU, jeho členství zaniká, nedojde-li na nejbližší následující schůzi AS MU k potvrzení jeho dalšího členství v komisi.

(7) Členství v komisi nezanikne v případě studenta, který v průběhu funkčního období ukončí své studium, avšak je přijat do jiného studijního programu na MU. Oznámí-li člen komise z řad studentů předsedovi AS MU nejpozději do 7 dnů od ukončení studia, že hodlá dále studovat a být zapsán ke studiu na MU, bude mu výkon práv a povinností spojených s mandátem člena komise navrácen dnem následujícím po dni zápisu do studia. Přesáhne-li doba mezi ukončením studia a zápisem do studia 4 měsíce nebo uplyne-li marně lhůta stanovená pro zápis ke studiu, uplatní se čl. 6 odst. 6.

(8) Neusnese-li se AS MU v průběhu jejího funkčního období jinak, je komise způsobilá usnášet se za přítomnosti alespoň poloviny svých členů a její usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. AS MU může pro jednání komise stanovit též další pravidla.

(9) Komise AS MU se může usnášet per rollam, pokud to navrhne její předseda. Pro přijetí usnesení je v takovém případě zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.

Část čtvrtá
Jednání AS MU

Článek 7
Komunikace uvnitř AS MU a s AS MU mimo zasedání

(1) AS MU informuje členy akademické obce o své agendě prostřednictvím webových stránek MU.

(2) Pro komunikaci členů AS MU se zřizuje a provozuje hromadný e-mail.

Článek 8
Usnášeníschopnost

AS MU je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Článek 9
Ustavující zasedání

Předseda AS MU z předchozího volebního období svolává a do zvolení předsedy řídí ustavující zasedání AS MU. Zasedání svolá tak, aby se konalo nejpozději dva měsíce po začátku volebního období AS MU. Na programu ustavujícího zasedání je zejména souhrnná zpráva o výsledku voleb, volba předsedy AS MU, místopředsedů AS MU a příprava ustavení stálých komisí dle čl. 6.

Článek 10
Řádné zasedání

(1) Řádná zasedání AS MU se konají nejméně dvakrát za semestr.

(2) Harmonogram řádných zasedání schvaluje AS MU na návrh jeho předsedy, a to pro každý kalendářní rok. Harmonogram zasedání se zveřejní.

Článek 11
Mimořádné zasedání

(1) Mimořádné zasedání AS MU svolává jeho předseda, a to podle svého uvážení, nebo na žádost

a) nejméně jedné čtvrtiny členů AS MU,

b) akademického senátu kterékoliv fakulty MU,

c) rektora, případně zastupujícího prorektora.

(2) Žádost o svolání mimořádného zasedání AS MU se předkládá písemně a její součástí jsou návrhy k projednání. Termín zasedání stanovuje předseda, a to tak, aby se zasedání konalo nejdříve tři dny od oznámení termínu a zároveň nejpozději čtrnáct dnů po předložení žádosti. Není-li zasedání v tomto termínu svoláno, svolá jej místopředseda.

Článek 12
Předkládání návrhů

(1) Předložením návrhů na projednání věcí v AS MU, včetně podkladových materiálů, se rozumí předání návrhu předsedovi nebo jím pověřené osobě, kteří jsou povinni návrh neprodleně postoupit všem členům AS MU.

(2) Návrhy podle § 9 odst. 1 zákona, s výjimkou písmene h) zákona jsou předkládány nebo postupovány nejpozději devatenáct dnů před zasedáním, ostatní návrhy jsou předkládány nejpozději dvanáct dnů před zasedáním. Předseda je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě 2 dní od obdržení návrhů dle věty první.

(3) Komise nebo jednotliví členové AS MU mohou navrhovat změny či usnesení, a to nejpozději šest dnů před zasedáním předsedovi AS MU, který je bezodkladně postoupí všem členům AS MU.

(4) AS MU může projednat i návrhy předložené později, včetně návrhů předložených přímo na zasedání. AS MU návrh předložený po lhůtě podle odstavce 2 neprojedná, pokud s projednáním nesouhlasí alespoň jedna pětina přítomných.

(5) Nebyl-li předložený návrh AS MU projednán, má se za to, že je řádně a včas předložen k projednání na nejbližším zasedání AS MU. Povinnost předkladatele podle § 9 odst. 3 zákona tím není dotčena.

Článek 13
Program zasedání

(1) Program zasedání AS MU sestavuje a potřebné podklady zpřístupňuje členům AS MU předseda, a to nejpozději 11 dní před zasedáním. Přihlíží při tom k návrhům učiněným místopředsedy.

(2) Návrhy na změnu programu se projednávají na začátku zasedání AS MU.

Článek 14
Veřejnost zasedání

Zasedání AS MU jsou veřejná.

Článek 15
Hosté

(1) Na zasedání AS MU mají právo vystoupit, kdykoliv o to požádají:

a) rektor nebo v jeho zastoupení prorektor,

b) kvestor,

c) předseda správní rady nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen správní rady,

d) předsedou rady pro vnitřní hodnocení pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení,

e) děkan nebo v jeho zastoupení proděkan.

(2) Předkladatel návrhu má právo vystoupit při jeho projednávání.

(3) Další osoby mohou vystoupit se souhlasem předsedy AS MU.

(4) Přizvat další osoby k aktivní účasti na zasedání AS MU, a to zejména z důvodu podání informací, nebo výkladu k určitému bodu jednání může

a) předseda,

b) předkladatel projednávaného návrhu, a to se souhlasem předsedy.

Článek 16
Přijímání rozhodnutí

(1) O každém návrhu rozhoduje AS MU hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí podle programu. Je-li předložení návrhu následováno návrhy dílčích změn v původním návrhu, hlasuje AS MU nejdříve o pozměňovacích návrzích.

(2) Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů, pokud není zákonem a tímto Řádem stanoveno jinak.

(3) U usnesení týkajících se vnitřních předpisů MU a u usnesení týkajících se věcí, o nichž tak AS MU rozhodne, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Souhlasu většiny přítomných členů každé z komor AS MU je zapotřebí u usnesení ve věcech:

a) Studijního a zkušebního řádu MU,

b) Jednacího řádu AS MU,

c) Volebního řádu AS MU,

d) stipendií, zejména Stipendijního řádu MU,

e) poplatků podle § 58 zákona,

f) disciplinárních řádů pro studenty MU a jejích součástí.

(5) Zvláštní postup upravuje příloha č. 1 Statutu MU pro usnášení se o návrhu na jmenování rektora.

Článek 17
Veřejné hlasování

(1) Veřejně se v AS MU hlasuje zdvižením ruky, pomocí hlasovacího zařízení nebo pomocí hlasování v informačním systému.

(2) Při hlasování v AS MU o postupu se může od sčítání upustit a rozhodnout aklamací.

Článek 18
Tajné hlasování

(1) Tajně se v AS MU hlasuje ve věcech určených zákonem, Statutem MU nebo tímto Řádem.

(2) Tajně se v AS MU vždy hlasuje:

a) při volbě a odvolání předsedy AS MU,

b) při volbě a odvolání místopředsedů AS MU,

c) při volbě a odvolání předsedů komisí,

d) při vyjádření ke jmenování a odvolání prorektorů,

e) při vyslovování předchozího souhlasu se jmenováním a odvoláním členů vědecké rady,

f) při nominacích do Rady pro vnitřní hodnocení MU,

g) při vyslovování předchozího souhlasu se jmenováním a odvoláním členů Rady pro vnitřní hodnocení MU.

(3) Tajně se v AS MU hlasuje na návrh kteréhokoli člena AS MU, souhlasí-li s tím alespoň jedna desetina přítomných.

(4) Tajně se v AS MU hlasuje hlasovacími lístky, pomocí hlasovacího zařízení nebo pomocí hlasování v informačním systému.

Článek 19
Nesouhlas rektora s usnesením

Usnesení AS MU, s nímž rektor nesouhlasí, rektor neprovede a oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi AS MU s odůvodněním. V takovém případě jedná AS MU bez zbytečného odkladu o věci znovu. Pro opakované přijetí usnesení v této věci se vyžaduje souhlas třípětinové většiny všech členů.

Část pátá
Dokumentace činnosti AS MU

Článek 20
Zápis ze zasedání AS MU

(1) Přijatá usnesení AS MU jsou zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do tří dnů.

(2) Zápis ze zasedání AS MU pořizuje ve spolupráci s předsedajícím pověřený pracovník rektorátu. Zápis shrnuje průběh jednání, stanoviska vyslovená v rozpravě a uvádí usnesení včetně způsobu a výsledků hlasování o nich. Přílohou zápisu jsou zejména schválené předpisy a jiné písemné podklady, které tvoří podstatu usnesení.

(3) Zapisovatel si pro potřeby sepsání zápisu ze schůze pořizuje audiozáznam jednání AS MU. Tento záznam je archivován do nejbližší schůze AS MU, po níž je smazán.

(4) Elektronická verze zápisu je zpřístupněna všem členům AS MU do čtrnácti dnů od ukončení zasedání. Každý člen AS MU má právo vznést připomínky k zápisu do sedmi dnů od jeho zpřístupnění. Členové AS MU jsou neprodleně informováni o způsobu vypořádání připomínek. Neprodleně po vypořádání připomínek se zápis zveřejní.

(5) K evidenci jednotlivých dokumentů a spisů, jakož i k evidenci jejich pohybu se používají výhradně prostředky elektronického systému spisové služby v IS MU.

(6) Veškeré dokumenty a spisy se ukládají v souladu s předpisem MU upravujícím spisový řád, který stanovuje jednotná pravidla pro manipulaci s dokumenty a postup při skartačním řízení.

Část šestá
Společná a závěrečná ustanovení

Článek 21
Společná ustanovení

Většina ze všech členů se vypočítává z počtu mandátů stanoveného čl. 5 odst. 2 Statutu MU.

Článek 22
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. prosince 2016 pod čj. MSMT-37643/20176.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona AS MU dne 2. května 2022.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2022.

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info