Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. dubna 2017 pod čj. MSMT-8889/2017 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. května 2021 pod čj. MSMT-14650/2021-1 I. změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. června 2021)
Verze ke stažení (PDF)

Předešlá verze

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity (dále jen „RVH“) je vnitřním předpisem Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") ve spojení s čl. 54 odst. 2 písm. d) Statutu MU.

(2) Jednací řád RVH (dále jen „Řád“) upravuje jednání RVH.

Článek 2
Činnost RVH

(1) RVH je samosprávný akademický orgán MU zřízený Statutem MU, věnující se zajišťování a hodnocení kvality činností MU.

(2) RVH v souladu se zákonem, Statutem MU, vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU (dále jen „Pravidla systému zajišťování kvality“) a vnitřním předpisem Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU zejména:

a) schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality;

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU;

c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU a dodatky k této zprávě;

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU;

e) schvaluje studijní programy v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má MU institucionální akreditaci;

f) schvaluje záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace studijních programů.

Článek 3
Složení RVH

(1) RVH má 15 členů, kteří jsou ustanovováni, jmenováni a odvoláváni v souladu s čl. 9 Statutu MU. Členové RVH se aktivně účastní jejího jednání a podílejí se na její činnosti i v době mezi zasedáními. Členství v RVH je neslučitelné s funkcemi prorektora, děkana, proděkana a ředitele vysokoškolského ústavu zastávanými na MU.

(2) Členové RVH, s výjimkou členů narozených po 1. prosinci 1971, jsou v souvislosti se svým jmenováním povinni v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, předložit lustrační osvědčení Ministerstva vnitra a podle § 4 odst. 3 téhož zákona související čestné prohlášení.

Článek 4
Předkládání návrhů

(1) Návrhy na projednání věci v RVH včetně podkladových materiálů jsou elektronicky předkládány nejpozději třicet dnů před zasedáním RVH.

(2) V případě naléhavého zájmu může předseda RVH zařadit k projednání i návrhy předložené RVH později než ve lhůtě podle odst. 1.

(3) RVH projednává návrhy postupem podle čl. 7, a to bez zbytečného odkladu. Nebyl-li předložený návrh v RVH projednán, má se za to, že je řádně a včas předložen k projednání na nejbližším následujícím zasedání RVH.

Článek 5
Zasedání RVH

(1) Zasedání RVH svolává předseda RVH podle potřeby, zpravidla desetkrát v akademickém roce. Harmonogram řádných zasedání pro kalendářní rok RVH zveřejní.

(2) Program zasedání RVH stanoví a potřebné podklady zpřístupní členům RVH předseda RVH. Program zasedání RVH v dostatečném předstihu elektronicky zveřejní.

(3) Zasedání RVH řídí předseda RVH.

(4) Zasedání RVH jsou veřejná. V odůvodněných případech může o neveřejnosti části zasedání rozhodnout předseda RVH.

(5) V případě rozhodování RVH o studijním programu se projednání věci účastní děkan fakulty, jež studijní program uskutečňuje, a zpravidla také garant studijního programu; oba mají právo vystoupit, kdykoli o to požádají. Záměr zrušit studijní program může RVH projednat i tehdy, pokud se děkan fakulty a garant studijního programu zasedání nezúčastní.

(6) Na zasedání RVH mohou vystoupit, kdykoliv o to požádají:

a) prorektor;

b) člen Akademického senátu MU pověřený předsedou Akademického senátu MU;

c) předseda akademického senátu fakulty MU nebo jím pověřený člen akademického senátu fakulty MU, souvisí-li projednávaná věc s danou fakultou.

Další osoby mohou vystoupit se souhlasem předsedy RVH.

Článek 6
Usnášeníschopnost RVH

RVH je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

Článek 7
Přijímání rozhodnutí

(1) O každém návrhu RVH probíhá rozprava.

(2) Hlasování je neveřejné.

(3) Návrh RVH je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů RVH.

(4) Je-li člen RVH garantem studijního programu, jež se projednává, neúčastní se hlasování o dotčeném návrhu. Člen RVH, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování věci mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání RVH o této věci. RVH následně podle povahy věci rozhodne, zda se tento člen bude účastnit hlasování.

(5) O jednání RVH se pořizuje zápis, který se zveřejní elektronicky; to neplatí pro část zápisu, která shrnuje průběh neveřejné části zasedání. Přijatá usnesení jsou součástí zveřejněného zápisu.

Článek 8
Hlasování per rollam

(1) Jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání RVH, může předseda RVH vyhlásit hlasování per rollam. To neplatí, pokud vnitřní předpis MU výslovně zaručuje právo účasti na projednání věci osobě, která není členem RVH.

(2) Členové RVH obdrží znění návrhu usnesení k dané věci, příslušné podklady a informace o způsobu elektronického hlasování, a to včetně přiměřené lhůty pro hlasování.

(3) O průběhu a výsledku hlasování se pořizuje zápis, který se zveřejní elektronicky.

Článek 9
Společná ustanovení

Předseda RVH může pověřit místopředsedu RVH výkonem kterékoli pravomoci podle tohoto Řádu.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto Řádu a kontrolou jejich dodržování je pověřen předseda RVH.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 3. dubna 2017.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor

***

I. změny Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 3. května 2021.

I. změny Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

I. změny Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. června 2021. 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info