Jednací řád Vědecké rady MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. ledna 2017 po čj. MSMT-2152/2017 Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol 

(ve znění účinném od 1. února 2017)
Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento řád upravuje jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity (dále jen "VR MU").

(2) Členy VR MU jsou významní představitelé oborů, v nichž Masarykova univerzita (dále jen „MU“) uskutečňuje svoji vzdělávací, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen "tvůrčí činnost“). Nejméně jedna třetina všech členů jsou odborníci z jiného pracoviště než MU.

(3) Předsedou VR MU je rektor. Rektor jmenuje a odvolává ostatní členy VR MU, a to po předchozím souhlasu Akademického senátu MU (dále jen „AS MU“).

(4) Členové VR MU, s výjimkou členů narozených po 1. prosinci 1971, jsou v souvislosti se svým jmenováním povinni v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, předložit lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR a podle § 4 odst. 3 téhož zákona související čestné prohlášení.

Článek 2
Činnost Vědecké rady MU

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ”zákon”) a Statutem Masarykovy univerzity VR MU:

a) projednává na návrh rektora návrh strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti MU (dále jen „tvůrčí činnost“) a každoroční plán realizace strategického záměru před jeho předložením AS MU,

b) projednává návrh výroční zprávy o činnosti MU před jeho předložením AS MU,

c) vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem,

d) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké rady fakulty; v případě řízení, která se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,

e) schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,

f) schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,

g) podává rektorovi návrh na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity (dále jen „RVH MU“),

h) projednává záměr rektora jmenovat nebo odvolat členy RVH MU,

i) projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací , tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU předložený rektorem před předložením návrhu AS MU,

j) projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU předložený předsedou RVH MU před předložením návrhu AS MU a návrhy dodatků k této zprávě,

k) schvaluje návrhy na udělení medailí MU, čestných doktorátů, případně dalších ocenění MU,

l) projednává návrhy na obsazování pracovních míst mimořádných profesorů,

m) vyjadřuje se k dalším záležitostem, které jí předloží rektor.

Článek 3
Zasedání Vědecké rady MU

(1) Zasedání VR MU svolává její předseda podle potřeby, zpravidla dvakrát za semestr.

(2) Program jednání stanovuje předseda VR MU a předem o něm informuje její členy. Předseda může kdykoli rozhodnout o změně programu jednání.

(3) Zasedání řídí předseda, případně jím pověřený prorektor MU (v takovém případě zastupuje předsedu v plném rozsahu pravomocí).

(4) Členové VR MU se aktivně účastní jejího jednání a podílejí se na její činnosti.

(5) Zasedání VR MU jsou veřejná s výjimkou neveřejné části diskuse před hlasováním o návrhu na jmenování profesorem nebo docentem. V odůvodněných případech může o neveřejnosti dalších částí jednání rozhodnout předseda.

(6) VR MU je způsobilá se usnášet, je-li při zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, pokud další předpisy nestanoví jinak.

(7) O jednání VR MU se pořizuje zápis.

Článek 4
Hlasování per rollam

(1) Předseda VR MU může vyhlásit hlasování per rollam, tj. mimo zasedání VR MU, jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání. V takovém případě probíhá hlasování elektronicky.

(2) Tento způsob hlasování není možný v případě návrhů, o nichž se VR MU usnáší tajným hlasováním.

(3) O vyhlášení hlasování per rollam informuje elektronicky členy VR MU její předseda. Členové obdrží znění návrhu k dané věci, příslušné podklady a informace o způsobu hlasování, a to včetně lhůty pro hlasování.

Článek 5
Usnášení Vědecké rady MU

(1) K platnému usnesení VR MU je třeba souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných, pokud zákon nebo vnitřní předpis MU nestanoví jinak.

(2) VR MU se v případech stanovených zákonem, případně vnitřním předpisem MU usnáší tajným hlasováním. V ostatních případech o způsobu hlasování rozhoduje předseda.

(3) Při projednávání návrhu, který se osobně týká člena VR MU (např. návrh na jmenování profesorem, návrh na udělení univerzitního ocenění), je jeho členství ve VR MU pro dotčenou část jednání suspendováno; to znamená, že se neúčastní neveřejné části jednání a hlasování o dotčeném návrhu.

Článek 6
Kvalifikační řízení

(1) Návrh na jmenování profesorem, respektive docentem je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů VR MU.

(2) Projednávání návrhu na jmenování profesorem je přítomen předseda komise nebo jím pověřený člen komise a uchazeč. Předseda komise představí uchazeče a informuje o výsledcích jednání komise. Následuje přednáška uchazeče, v níž členům VR MU představí svoji koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru. Následuje veřejná a neveřejná část diskuse a po ní tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.

(3) Projednávání návrhu na jmenování docentem je přítomen předseda komise nebo jím pověřený člen komise, který představí uchazeče a informuje o výsledcích jednání komise. Po vystoupení předsedy komise následuje veřejná a neveřejná část diskuse a po ní tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 1999, pod čj. 23 183/99-30, ve znění pozdějších změn a doplňků.

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto řádu a kontrolou jejich dodržování je pověřen prorektor pro akademické záležitosti.

(3) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 9. ledna 2017.

(4) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(5) Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info