Knihovní řád

Směrnice Masarykovy univerzity č. 11/2014
(ve znění účinném od 1. května 2023)

PDF verze ke stažení a předchozí verze

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydávám tuto směrnici:

Článek 1
Předmět úpravy

Knihovní řád Masarykovy univerzity (dále „řád“) upravuje v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, organizaci a činnost systému knihoven Masarykovy univerzity (dále „MU“).

Článek 2
Systém knihoven MU

(1) Systém knihoven MU tvoří:

a) Knihovna Fakulty informatiky MU,

b) Knihovna Univerzitního centra Telč MU,

c) Knihovna univerzitního kampusu MU,

d) Středisko vědeckých informací Ekonomicko-správní fakulty MU,

e) Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky,

f) Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU,

g) Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU,

h) Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU,

i) Ústřední knihovna Právnické fakulty MU a

j) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU.

(2) Vedoucí příslušného hospodářského střediska může rozhodnout o členění knihoven dle odstavce 1 na dílčí knihovny.

Článek 3
Uživatelé

(1) Knihovny MU poskytují své služby registrovaným a neregistrovaným, interním a externím uživatelům.

(2) Interními uživateli jsou

a) studenti MU,

b) účastníci programů celoživotního vzdělávání MU,

c) zaměstnanci a další osoby v pracovněprávním vztahu k MU,

d) emeritní profesoři MU,

e) osoby se specifickými nároky studující či pracující na MU,

f) zahraniční studenti studující na MU,

g) zahraniční zaměstnanci pracující na MU.

(3) Za uživatele dle odstavce 2 písm. a) a b) se považuje také uživatel, který nejpozději ke dni ukončení studia na MU podal přihlášku k dalšímu studiu na MU, a to do:

a) marného uplynutí termínu pro zápis do dalšího studia,

b) marného uplynutí lhůty k podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí k dalšímu studiu,

c) doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí k dalšímu studiu,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

(4) V rámci kategorií interních uživatelů nejsou rozlišováni uživatelé z různých fakult a ostatních součástí MU. Provozní řády součástí systému knihoven MU mohou upravit rozsah poskytování některých knihovních a informačních služeb a dalších služeb různým skupinám uživatelů; vždy ale tak, aby platil jednotně pro všechny uživatele v rámci celé MU.

Článek 4
Registrace uživatelů a poplatky

(1) Registrovaným uživatelem je uživatel, který byl zaregistrován příslušnou součástí systému knihoven MU, seznámil se s tímto řádem a provozními řády součástí systému knihoven MU a platně uzavřel smlouvu o poskytování knihovních a informačních služeb. Vzor smlouvy o poskytování knihovních a informačních služeb vydává vedoucí Knihovnicko-informačního centra Ústavu výpočetní techniky (dále jen „KIC“).

(2) O registraci uživatele dle čl. 3 odst. 2 písm. e) rozhoduje pověřený pracovník Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky.

(3) Registrace dle odstavce 1 je evidována v univerzitním knihovním informačním systému a platí pro celý systém knihoven MU. Správcem univerzitního knihovního informačního systému je KIC.

(4) Osobní údaje interních uživatelů jsou pro účely registrace přebírány z ostatních informačních systémů MU.

(5) Registrace interních uživatelů platí po dobu trvání podmínek dle čl. 3 odst. 2. Registrace externích uživatelů platí po dobu 12 měsíců od registrace dle odstavce 1.

(6) Registrovaný uživatel se při užívání knihovních a informačních služeb prokazuje identifikačním průkazem MU nebo průkazem čtenáře.

(7) Registrace interních uživatelů je bezplatná.

(8) Výši poplatku za registraci externích uživatelů a poplatku za některé knihovní a informační služby a další služby stanoví vedoucí KIC.

Článek 5
Společná ustanovení

(1) Uživatel je povinen dodržovat tento řád a provozní řády součástí systému knihoven MU. Při nedodržení termínu výpůjční doby je každý uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu, jejíž výši stanoví vedoucí KIC.

(2) Uživatel je oprávněn podávat připomínky a náměty týkající se poskytování knihovních a informačních služeb vedoucímu příslušné součásti knihovního systému MU. Tím nejsou dotčeny předpisy o ochraně práv na MU.

(3) Vedoucí součásti knihovního systému MU nebo jím pověřený zaměstnanec je oprávněn rozhodnout o dočasném nebo trvalém omezení poskytování knihovních a informačních služeb nebo dalších služeb uživateli, který porušuje tento řád nebo provozní řád příslušné součásti systému knihoven MU.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Tato směrnice zrušuje Směrnici MU č. 11/2014 – Knihovní řád Masarykovy univerzity, ze dne 30. září 2014, účinnou od 1. října 2014.

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji vedoucího KIC.

(3) Tato směrnice náleží do oblasti metodického řízení „Knihovní služby“.

(4) Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji prorektora příslušného dle Organizačního řádu MU.

(5) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.

(6) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května 2023.

podepsáno elektronicky

Martin Bareš,
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info