Plagiátorství

Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Při vytváření odborných textů v rámci studia je proto nezbytné seznámit se s pravidly citační a publikační etiky. Nejčastěji užívané citační styly včetně citační normy ISO 690 jsou zpracovány např. v Metodice tvorby bibliografických citací.

Sankce za plagiátorství jsou stanoveny již na úrovni autorského zákona. Z pohledu studia a vytváření závěrečných bakalářských, magisterských a disertačních prací, případně jiných prací v rámci studia, je plagiátorství jedním ze základních přestupků vůči akademickým mravům, a má tedy své místo mezi přestupky v disciplinárním řádu každé fakulty.

Za disciplinární přestupek lze uložit napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, nebo i vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že byl disciplinární přestupek spáchán úmyslně.

Odhalování plagiátů na MU

S plagiátorstvím je spojena otázka, jak plagiáty vyhledávat. Na Masarykově univerzitě slouží k odhalování potenciálních plagiátů speciální aplikace, která je implementována v Informačním systému MU. Systém na odhalování plagiátů umožňuje vzájemné srovnávání dokumentů, které jsou součástí jeho databáze. Pomocí funkce „vejce vejci“ je možné najít k danému dokumentu dokumenty obsahově podobné, tedy potenciální plagiáty. Tento nástroj mohou využívat vyučující, administrativní pracovníci i studenti.

Seminární práce, úkoly a eseje kontrolují uživatelé v tzv. Odevzdávárnách (složkách pro automatizovaný sběr úkolů) nebo ve svém osobním prostoru (Můj web, Úschovna). Kontrola závěrečných prací probíhá přímo v Archivu závěrečných prací MU. Kontrolu zpravidla provádí vedoucí práce. Odpovědnost vedoucího, resp. školitele za provedenou kontrolu je zakotvena ve Studijním a zkušebním řádu MU ve čl. 38, který rovněž upravuje povinnost zveřejňování závěrečných prací. Také Univerzitní repozitář MU pro evidenci publikační činnosti s možností sběru a zpřístupňování plných textů vědeckých publikací nabízí možnost kontroly podobnosti textu.

Algoritmus porovnávání se postupně zdokonaluje a rozšiřuje se i společná propojená databáze porovnávaných dokumentů. Tato databáze obsahuje práce škol, které využívají systém na odhalování plagiátů v závěrečných a absolventských pracích Theses.cz, systém na odhalování plagiátů v seminárních, maturitních a středoškolských pracích nebo jiných dokumentech Odevzdej.cz a také systém Repozitar.cz zaměřený na habilitační a vědecké publikace. Systém porovnává dokumenty s dalšími datovými úložišti a zdroji na internetu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info