Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017 pod čj. MSMT-18282/2017 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj. MSMT-6300/2024-2 I. změnu Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě ke dni podpisu registrace.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. května 2024)

Verze pro tisk a předešlé verze 

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Předmět úpravy

Tento vnitřní předpis stanoví:

a) principy systému zajišťování kvality činností Masarykovy univerzity (dále jen „MU“);

b) prvky systému zajišťování kvality činností MU;

c) role, pravomoci a povinnosti jednotlivých aktérů v systému zajišťování kvality činností MU;

d) postupy zajišťování kvality vzdělávací činnosti MU;

e) postupy zajišťování kvality vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti MU (dále jen „tvůrčí činnost“);

f) postupy zajišťování kvality souvisejících činností MU;

g) pravidla sdílení informací o výsledcích zajišťování kvality činností MU;

h) pravidla hodnocení systému zajišťování kvality činností MU.

Článek 2
Návaznost na právní předpisy a vnitřní předpisy

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě (dále jen „Pravidla“) jsou vnitřním předpisem MU podle § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s čl. 54 odst. 2 písm. k) Statutu MU.

Článek 3
Základní pojmy

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

a) systémem zajišťování kvality činností MU (dále také „systém zajišťování kvality MU“) soubor vzájemně provázaných principů, pravidel a postupů, které ověřují dodržování standardů vymezených v právních předpisech a vnitřních předpisech MU nebo přispívají ke zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU;

b) systémem vnitřního hodnocení kvality činností MU soubor vzájemně provázaných pravidel, postupů a nástrojů pro hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU, které představují základ zajišťování kvality MU;

c) činnostmi MU vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti MU;

d) tvůrčí činností MU výzkumná a umělecká činnost MU.

Článek 4
Principy systému zajišťování kvality

Systém zajišťování kvality MU se zakládá zejména na následujících principech:

a) Cílem systému zajišťování kvality MU je dosahování vynikajících výsledků a zlepšování činností MU v oblastech vzdělávání, výzkumu a souvisejících činností.

b) Základem systému zajišťování kvality MU je provádění vnitřního hodnocení, které je uskutečňováno jako předběžné, průběžné nebo následné a je založeno na vhodném propojení prvků sebehodnocení, zpětné vazby a vyhodnocení relevantních dat, přičemž uplatnění konkrétních metod hodnocení se liší podle povahy hodnocené činnosti.

c) Do zajišťování kvality jsou zapojováni relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména z řad studentů MU, absolventů MU, zaměstnavatelů absolventů MU, akademických pracovníků a jiných zaměstnanců MU, oborové komunity z České republiky i ze zahraničí, za účelem poskytnutí zpětné vazby a získání celkového pohledu na uskutečňování činností MU.

d) V postupech vnitřního hodnocení se průběžně získávané dílčí poznatky v předem stanovených časových milnících integrují a posuzují komplexně.

e) Vnitřní hodnocení a na něj navazující rozhodování je transparentní proces, který se uskutečňuje dle jasně stanovených pravidel a kritérií, ve všech fázích je řádně zdokumentován a jeho výstupy jsou pravidelně komunikovány a prezentovány členům akademické obce a v přiměřeném rozsahu rovněž veřejnosti.

f) Systém zajišťování kvality MU vychází z mezinárodně uznávaných postupů.

Článek 5
Prvky systému zajišťování kvality

Systém zajišťování kvality MU zahrnuje:

a) soubor vnitřních předpisů MU zakotvujících zajišťování kvality MU a další doporučené postupy;

b) vnitřní hodnocení činností MU;

c) rozhodovací postupy orgánů MU a orgánů součástí MU související se zajišťováním kvality činností MU;

d) adresnou podporu pro soustavné zlepšování činností MU;

e) postupy vedoucí k zajišťování transparentnosti systému zajišťování kvality MU a ke zpřístupňování výsledků zajišťování kvality akademické obci i veřejnosti;

f) postupy vedoucí k pravidelnému ověřování funkčnosti a vhodnosti systému zajišťování kvality MU a k jeho průběžnému zlepšování.

Článek 6
Metody hodnocení kvality činností

(1) Základem zajišťování kvality MU je vnitřní hodnocení činností MU, které se opírá o kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat a jejich vyhodnocování, zejména o využití dat z informačních systémů MU, hodnoticí rozhovory, dotazníková šetření a bibliometrický monitoring.

(2) Při hodnocení MU přihlédne k výsledkům hodnocení kvality činností MU provedeného vnějšími aktéry, například hodnoticí agenturou, která je zařazená v registru EQAR (Evropském registru agentur zabezpečujících kvalitu) nebo je členem sdružení ENQA (Evropské asociace pro zabezpečování kvality ve vysokém školství).

(3) Nestanoví-li vnitřní předpis MU nebo jiný předpis MU jinak, o metodě, termínu a formě výstupu hodnocení rozhoduje Rada pro vnitřní hodnocení MU (dále jen „RVH“) podle povahy hodnocené činnosti.

Část druhá
Osoby a orgány v systému zajišťování kvality

Článek 7
Vymezení osob a orgánů v systému zajišťování kvality

(1) Do zajišťování kvality MU jsou zapojováni relevantní vnitřní a vnější aktéři, kteří vytvářejí sdílenou kulturu kvality činností MU v souladu s principy systému zajišťování kvality MU.

(2) Působnost, pravomoci a povinnosti osob a orgánů v systému zajišťování kvality MU se řídí zákonem, Statutem MU a dalšími vnitřními předpisy MU, zejména vnitřním předpisem Řád kvality studijních programů MU (dále jen „předpis o studijních programech“), a na ně navazujícími doporučenými postupy orgánů MU.

(3) Systém zajišťování kvality MU vytvářejí a rozvíjejí zejména:

a) orgány MU a orgány součástí MU;

b) členové akademické obce MU.

(4) Orgány součástí MU a členové akademické obce součástí MU vytvářejí podmínky pro podporu soustavného zlepšování činností MU a provádějí opatření vyplývající z výsledků hodnocení kvality činností MU.

Článek 8
Rada pro vnitřní hodnocení

RVH je ústředním orgánem MU pro zajišťování kvality činností MU. RVH v souladu s tímto předpisem zejména:

a) rozhoduje o provedení hodnocení činností MU;

b) v návaznosti na provedené hodnocení udílí doporučení pro zlepšování a rozvoj hodnocené činnosti;

c) navrhuje adresnou podporu pro zlepšování činností MU;

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality činností MU;

e) zabezpečuje zpřístupňování výsledků zajišťování kvality činností MU v rámci MU i navenek.

Část třetí
Zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Článek 9
Působnost

Zajišťování kvality vzdělávací činnosti MU zahrnuje postupy:

a) hodnocení studijních programů (§ 44 zákona) a rozhodování o studijních programech;

b) hodnocení programů celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona);

c) hodnocení vzdělávání v kursu s mezinárodně uznávaným titulem (§ 60a zákona);

d) hodnocení přijímání do studia a podmínek studia;

e) hodnocení uznávání zahraničního vzdělání (§ 89 až 90a zákona);

f) hodnocení oblastí vzdělávání (§ 44a zákona) a na ně navazující postupy vedoucí nebo přispívající k adresné podpoře zlepšování vzdělávací činnosti MU.

Článek 10
Právní rámec zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Právní rámec zajišťování kvality vzdělávací činnosti MU tvoří zejména:

a) zákon;

b) nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství (dále jen „nařízení o standardech“), a další prováděcí předpisy;

c) Statut MU;

d) předpis o studijních programech;

e) Jednací řád RVH;

f) Studijní a zkušební řád MU;

g) Řád celoživotního vzdělávání MU.

Článek 11
Zajišťování kvality studijních programů

(1) Zajišťování kvality studijních programů MU zahrnuje postupy schvalování, řízení a hodnocení studijních programů MU a je upraveno v předpise o studijních programech. Základem zajišťování kvality studijních programů MU je hodnocení studijních programů.

(2) Hodnocení ověřuje soulad studijních programů se Standardy kvality studijních programů MU a podporuje zlepšování podmínek pro výuku zaměřenou na studenta.

(3) Postupy vnitřního hodnocení studijního programu se uplatňují před vznikem oprávnění uskutečňovat studijní program i v průběhu jeho uskutečňování. Postupy hodnocení již uskutečňovaného studijního programu zahrnují vnitřní hodnocení studijního programu jednou za pět let a průběžné aktualizace vnitřního hodnocení studijního programu jednou za rok.

(4) Do postupů hodnocení se v souladu s předpisem o studijních programech zapojují zejména osoby podílející se na uskutečňování studijního programu, popřípadě další akademičtí pracovníci MU, členové programové, respektive oborové rady studijního programu, hodnotitelé z řad zástupců studentů, absolventů a zaměstnavatelů absolventů studijního programu, jakož i z řad akademických pracovníků jiných vysokých škol.

(5) Formou výstupu hodnocení je plán rozvoje studijního programu a jeho průběžné aktualizace.

(6) V případě zjištění nedostatků v návaznosti na hodnocení může RVH v souladu s předpisem o studijních programech uložit nápravné opatření.

Článek 12
Zajišťování kvality programů celoživotního vzdělávání

(1) Zajišťování kvality programů celoživotního vzdělávání zahrnuje hodnocení uskutečňování programů celoživotního vzdělávání v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání MU.

(2) Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména osoby podílející se na uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, účastníci programů celoživotního vzdělávání a instituce udílející akreditaci v případě programů celoživotního vzdělávání podléhajících akreditaci.

Článek 13
Zajišťování kvality vzdělávání s mezinárodně uznávaným titulem

(1) Pro zajišťování kvality vzdělávání v kursu s mezinárodně uznávaným titulem se použije čl. 12.

(2) Hodnocení vzdělávání kursu s mezinárodně uznávaným titulem se provádí zároveň s hodnocením studijního programu, k němuž je kurs s mezinárodně uznávaným titulem organizačně přiřazen.

Článek 14
Zajišťování kvality přijímání do studia a podmínek studia

(1) Zajišťování kvality přijímání do studia a podmínek studia zahrnuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU hodnocení, zda tyto podmínky:

a) zaručují rovné zacházení;

b) jsou vhodné a přiměřené ve vztahu k cílům studia a profilu absolventa;

c) přispívají k rozvoji a zlepšování vzdělávací činnosti MU.

(2) Hodnocení přijímání do studia a podmínek studia se provádí na základě rozhodnutí RVH. V rozhodnutí RVH stanoví termín, metodu a formu výstupu hodnocení.

(3) Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména osoby podílející se na uskutečňování studijních programů, uchazeči o studium a studenti MU.

(4) V návaznosti na provedené hodnocení udělí RVH doporučení pro zlepšování a rozvoj kvality přijímání do studia a podmínek studia.

Článek 15
Zajišťování kvality uznávání zahraničního vzdělání

(1) Zajišťováním kvality uznávání zahraničního vzdělání se pro účely tohoto předpisu rozumí zajišťování kvality uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

(2) Hodnocení uznávání zahraničního vzdělání se provádí na základě rozhodnutí RVH. V rozhodnutí RVH stanoví termín, metodu a formu výstupu hodnocení.

(3) Do postupů hodnocení se zapojují osoby podílející se na uskutečňování uznávání zahraničního vzdělání, jakož i žadatelé o uznání zahraničního vzdělání.

(4) V návaznosti na provedené hodnocení udělí RVH doporučení pro zlepšování a rozvoj kvality uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Článek 16
Zajišťování kvality činností v rámci oblasti vzdělávání

(1) Zajišťování kvality činností MU v rámci oblasti vzdělávání zahrnuje hodnocení činností MU uskutečňovaných v rámci oblasti vzdělávání na základě institucionální akreditace, ve vztahu k požadavkům stanoveným nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.

(2) Hodnocení činností MU v rámci oblasti vzdělávání se provádí na základě rozhodnutí RVH. Termín hodnocení stanoví RVH tak, aby se uskutečnilo nejméně jednou za dobu, na kterou byla udělena institucionální akreditace. V rozhodnutí RVH rovněž stanoví metodu a formu výstupu hodnocení.

(3) Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména osoby podílející se na uskutečňování studijních programů v rámci oblasti vzdělávání a studenti studijních programů v rámci hodnocené oblasti vzdělávání.

(4) V návaznosti na provedené hodnocení udělí RVH oblasti vzdělávání doporučení, které je podkladem pro zpracování další žádosti o institucionální akreditaci.

Část čtvrtá
Zajišťování kvality tvůrčí činnosti

Článek 17
Působnost

Zajišťování kvality tvůrčí činnosti MU zahrnuje:

a) zajišťování kvality výzkumné činnosti MU;

b) zajišťování kvality umělecké činnosti MU.

Článek 18
Právní rámec zajišťování kvality tvůrčí činnosti MU

Právní rámec zajišťování kvality tvůrčí činnosti MU tvoří zejména:

a) zákon;

b) Statut MU;

c) Organizační řád MU;

d) Etický kodex akademických a odborných pracovníků MU;

e) národní metodické dokumenty související s hodnocením výzkumné činnosti.

Článek 19
Zajišťování kvality výzkumné činnosti MU

(1) Zajišťování kvality výzkumné činnosti MU zahrnuje postupy:

a) hodnocení výzkumné činnosti MU;

b) hodnocení akademických a vědeckých pracovníků podílejících se na výzkumné činnosti MU;

c) harmonizace postupů hodnocení výzkumné činnosti MU podle národního hodnocení výzkumu;

d) využití výsledků vnitřního hodnocení pro strategický rozvoj výzkumné činnosti MU;

e) podpory rozvoje kapacit pro výzkumnou činnost MU.

(2) Základem zajišťování kvality výzkumné činnosti MU je hodnocení výzkumné činnosti MU, které se provádí:

a) jednou za rok na základě bibliometrického monitoringu;

b) jednou za 5 let ve vazbě na národní hodnocení na úrovni pracovišť MU pro tvůrčí činnost (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona), přičemž podkladem pro vyhodnocení je bibliometrický monitoring a hodnocení formou odborného posouzení.

(3) Do postupů vnitřního hodnocení podle odstavce 2 se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zpravidla mezinárodní poradní orgán MU a další zahraniční odborníci.

(4) Provedená hodnocení jsou podkladem pro strategické rozhodování MU o dalším směřování výzkumné činnosti MU, včetně alokace podpory k jejímu rozvoji.

Článek 20
Zajišťování kvality umělecké činnosti

(1) Zajišťování kvality umělecké činnosti MU zahrnuje hodnocení uměleckých výstupů MU evidovaných v registru uměleckých výstupů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

(2) Hodnocení uměleckých výstupů MU se provádí na základě rozhodnutí RVH. V rozhodnutí RVH stanoví termín, metodu a formu výstupu hodnocení.

(3) Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména osoby podílející se na zpracování uměleckých výstupů MU a hodnotitelé s odpovídající uměleckou erudicí.

(4) V návaznosti na provedené hodnocení udělí RVH doporučení pro zlepšování a rozvoj umělecké činnosti MU.

Část pátá
Zajišťování kvality souvisejících činností

Článek 21
Působnost

Zajišťování kvality souvisejících činností MU zahrnuje postupy vnitřního hodnocení a podpory rozvoje činností, které vedou nebo přispívají k:

a) vytváření, udržování a zlepšování příznivých podmínek pro uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti MU, zejména formou:

  1. podpory kompetencí a rozvoje zaměstnanců;
  2. podpory mobility studentů a zaměstnanců;
  3. podpory spolkové činnosti studentů a zaměstnanců;
  4. podpory studentů se znevýhodněním, respektive se specifickými potřebami;
  5. knihovních a informačních služeb;
  6. poradenských služeb;
  7. služeb kolejí a menz;
  8. služeb pro sportovní aktivity;
  9. nakladatelské a ediční činnosti;
  10. materiálního a technického zabezpečení;

b) naplňování společenské odpovědnosti MU (část první, písm. A, díl III., bod 3 nařízení o standardech).

Článek 22
Právní rámec zajišťování kvality souvisejících činností

Právní rámec zajišťování kvality souvisejících činností MU tvoří zejména:

a) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU;

b) Řád výběrového řízení MU;

c) Stipendijní řád MU;

d) Pracovní řád MU a Vnitřní mzdový předpis MU;

e) Etický kodex akademických a odborných pracovníků MU;

f) Knihovní řád;

g) Směrnice o studiu osob se specifickými nároky.

Článek 23
Zajišťování kvality souvisejících činností

(1) Zajišťování kvality souvisejících činností MU zahrnuje postupy jejich vnitřního hodnocení, kterými se ověřuje naplňování cílů souvisejících činností podle čl. 21.

(2) Hodnocení souvisejících činností se provádí na základě rozhodnutí RVH. V rozhodnutí RVH stanoví termín, metodu a formu výstupu hodnocení.

(3) Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména uživatelé služeb a příjemci podpůrných procesů podle čl. 21, jakož i jejich poskytovatelé.

(4) V návaznosti na provedené hodnocení udělí RVH doporučení pro zlepšování a rozvoj souvisejících činností MU.

Část šestá
Propojení zajišťování kvality mezi vzdělávacími, tvůrčími a souvisejícími činnostmi

Článek 24
Propojení zajišťování kvality činností

Postupy zajišťování kvality činností MU jsou v rámci systému zajišťování kvality MU přiměřeně propojeny prostřednictvím:

a) společných principů systému zajišťování kvality MU podle čl. 4;

b) společných pravidel a postupů zajišťování kvality činností MU;

c) orgánů a osob působících v systému zajišťování kvality MU.

Článek 25
Propojení činností

(1) Vzdělávací, tvůrčí a související činnosti, jakož i osoby uskutečňující tyto činnosti jsou na MU přiměřeně propojovány za účelem jejich vzájemného příznivého ovlivňování, spolupráce, sdílení znalostí, dovedností, výsledků činností a poskytování zpětné vazby. K podpoře propojování vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností MU zajišťuje vzájemnou informovanost skrze vhodné nástroje vnitřní komunikace a vhodnou podporu pro spolupráci.

(2) Vzdělávací a tvůrčí činnost jsou na MU přiměřeně propojovány s ohledem na typ a profil studijního programu, zejména využitím vědeckých poznatků pro výuku a vzdělávání, jakož i pro zvyšování odborné úrovně studijního programu v souladu se současnou úrovní vědeckého poznání.

Část sedmá
Sdílení informací o zajišťování kvality MU

Článek 26
Sdílení výsledků zajišťování kvality činností

(1) Systém zajišťování kvality činností MU se zakládá na transparentních postupech, uskutečňuje se podle jasně stanovených pravidel a kritérií a ve všech svých fázích je řádně zdokumentován.

(2) MU v oblasti zajišťování kvality zveřejňuje prostřednictvím svých internetových stránek zejména:

a) základní informace o fungování systému zajišťování kvality (část první, písm. A, díl V., bod 12 nařízení o standardech);

b) rámcové výsledky hodnocení činností MU (§ 21 odst. 2 písm. b) zákona).

(3) MU zpřístupňuje orgánům MU a orgánům součástí MU, jakož i Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a ministerstvu zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU a dodatky k této zprávě (§ 77b odst. 3 písm. b) zákona).

(4) MU zpřístupňuje RVH, dalším orgánům MU, orgánům součástí MU a členům akademické obce výsledky hodnocení kvality činností MU (část první, písm. A, díl V., bod 7 nařízení o standardech).

(5) Postupy zpřístupňování výsledků hodnocení studijních programů upravuje předpis o studijních programech.

Článek 27
Zpráva o vnitřním hodnocení činností

(1) RVH zpracovává v termínu, který si stanoví, nejméně však jednou za 5 let, zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU (dále jen „zpráva“), která v souladu s § 77b odst. 3 písm. b) zákona obsahuje zejména:

a) zhodnocení fungování systému zajišťování kvality MU;

b) dosažené kvalitativní výstupy MU v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti;

c) opatření přijatá k odstranění případných zjištěných nedostatků.

(2) Při zpracování zprávy vychází RVH zejména z:

a) výsledků provedených hodnocení kvality činností MU;

b) průběhu a výsledků uplatněných rozhodovacích postupů RVH, dalších orgánů MU a orgánů součástí MU související se zajišťováním kvality činností MU;

c) výsledků hodnocení systému zajišťování kvality MU, je-li v posuzovaném období provedeno;

d) podnětů a vyjádření vnitřních a vnějších aktérů systému zajišťování kvality MU;

e) informací, které si RVH v rámci zajišťování kvality opatřila, zejména prostřednictvím posudků či návštěv na příslušném pracovišti nebo ve výuce.

(3) Návrh zprávy projedná Vědecká rada MU; společně s jejím vyjádřením předloží předseda RVH návrh zprávy ke schválení Akademickému senátu MU. Schválenou zprávu poté projedná Správní rada MU.

(4) Zpráva je zveřejňována v souladu s čl. 26 odst. 3.

(5) Zpráva je každoročně aktualizována o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě činností MU; odstavce 1 až 4 platí pro dodatky ke zprávě obdobně.

Část osmá
Hodnocení systému zajišťování kvality

Článek 28
Postupy hodnocení systému zajišťování kvality

(1) Systém zajišťování kvality MU je průběžně vyhodnocován za účelem ověřování jeho funkčnosti a vhodnosti ve vztahu k prioritám MU vyplývajícím ze strategických dokumentů MU.

(2) V rámci hodnocení systému zajišťování kvality MU jsou hodnoceny jednotlivé prvky systému zajišťování kvality MU podle čl. 5.

(3) Hodnocení systému zajišťování kvality MU se provádí na základě rozhodnutí RVH. V rozhodnutí RVH stanoví termín, metodu a formu výstupu hodnocení.

(4) Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména osoby a orgány MU a orgány součástí MU uskutečňující činnosti podle tohoto předpisu, členové akademické obce MU, jakož i odborníci z oblasti zajišťování kvality ve vysokém školství.

(5) V návaznosti na provedené hodnocení udělí RVH doporučení pro zlepšování a rozvoj systému zajišťování kvality MU, které je podkladem pro zpracování strategických dokumentů MU a pro případné úpravy a doplnění vnitřních a jiných předpisů MU souvisejících se zajišťováním kvality činností MU.

Část devátá
Společná a závěrečná ustanovení

Článek 29
Hodnocení zaměstnanců

Pravidla a postup pro hodnocení zaměstnanců MU upravuje předpis MU o hodnocení zaměstnanců.

Článek 30
Závěrečná ustanovení

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto předpisu a kontrolou jeho dodržování je pověřen předseda RVH.

(2) Tento předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 5. června 2017.

(3) Tento předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.

(4) Tento předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

* * *

(1) I. změna Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 8. dubna 2024.

(2) I. změna Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) I. změna Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě nabývá účinnosti 1. května 2024.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info