Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky MU

(ve znění účinném od 7.12.2009)

Část první
Disciplinární přestupek

Článek 1
Vymezení pojmu

(1)  Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovené

a)  zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) nebo jiným právním předpisem,

b)  vnitřním předpisem Masarykovy univerzity (dále jen „MU“), nebo

c)  vnitřním předpisem Fakulty informatiky (dále jen „fakulta“) univerzity.

(2)  Disciplinárním přestupkem je zejména:

a)  jakákoliv forma podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností;

b)  vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace, student vždy musí explicitně uvést všechny zdroje, ze kterých čerpal;

c)  odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez předchozího souhlasu alespoň jednoho z vyučujících kurzu, do něhož se práce odevzdává;

d)  poskytnutí své práce nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému;

e)  jakákoliv forma neoprávněné manipulace s taženými zkušebními otázkami či výměna testů při psaní písemných prací, jakož i použití nepovolených materiálů, informací a pomůcek při plnění studijních povinností;

f)  hrubé nebo opakované porušení povinností, pravidel a zákazů vyplývajících ze směrnice děkana fakulty týkající se studia;

g)  porušení pravidel a pokynů pro užívání počítačové sítě MU stanovených směrnicí rektora nebo děkana fakulty;

h)  úmyslné zničení, poškození, neoprávněné zcizení věci nebo zneužití majetku fakulty, univerzity či majetku jejího zaměstnance anebo majetku osoby jednající ve spolupráci s MU;

i)  agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči členu akademické obce, zaměstnanci MU nebo osobě jednající ve spolupráci s fakultou;

Článek 2
Disciplinární komise

(1)  Disciplinární komise je samosprávný akademický orgán fakulty tvořený 6 členy. Předseda je členem komise.

(2)  Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Děkan fakulty nemůže být členem disciplinární komise.

(3)  Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti MU.

(4)  Funkční období člena disciplinární komise skončí, není-li děkanem odvolán dříve, uplynutím 2 let ode dne jeho jmenování.

Část druhá
Disciplinární řízení

Článek 3
Účel disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení je třeba zejména zjistit nebo určit

a)  zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,

b)  zda je takový skutek disciplinárním přestupkem,

c)  zda disciplinární přestupek spáchal student,

d)  zda byl student v minulosti sankcionován za jiný disciplinární přestupek,

e)  zda lze disciplinární přestupek projednat,

f)  zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,

g)  zda a jaká disciplinární sankce má být za spáchání disciplinárního přestupku uložena.

Článek 4
Návrh na zahájení disciplinárního řízení

(1)  Disciplinární řízení se zahajuje na návrh. Podnět k projednání disciplinárního přestupku podává děkanovi zaměstnanec MU, zpravidla vedoucí katedry nebo vyučující. Je na úvaze děkana, zda podnět posoudí jako důvodný a podá disciplinární komisi návrh na zahájení disciplinárního řízení.

(2)  Návrh na zahájení disciplinárního řízení obsahuje zejména

a)  vylíčení skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, s uvedením ustanovení porušených předpisů dle čl. 1, včetně uvedení času a místa, kde měl být disciplinární přestupek spáchán,

b)  označení studenta, který měl skutek spáchat,

c)  odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,

d)  uvedení důkazů, o něž se návrh opírá.

Článek 5
Okolnosti vylučující projednání disciplinárního přestupku

Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže v téže věci již bylo rozhodnuto anebo jestliže od spáchání skutku, v němž je disciplinární přestupek spatřován, nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci uplynula lhůta jednoho roku.

Článek 6
Jednání Disciplinární komise

(1)  Termín jednání disciplinární komise musí být stanoven tak, aby ústní projednávání přestupku bylo započato nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení disciplinární komisi. Předseda komise současně zajistí, aby byl opis návrhu doručen studentovi, proti němuž má být disciplinární řízení zahájeno.

(2)  Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno. K ústnímu jednání musí být student řádně pozván. V nepřítomnosti studenta lze disciplinární řízení konat jen, jestliže se k němu nedostaví bez řádné omluvy doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti.

(3)  Za relevantní důvod se považuje zejména pracovní neschopnost doložená lékařským potvrzením, které osvědčuje zdravotní stav studenta ke dni konání ústního jednání, a z něhož výslovně vyplývá, že zdravotní indispozice brání studentovi v účasti na ústním jednání. Komise posoudí důvodnost omluvy a v případě, že ji akceptuje, stanoví nový termín jednání. Předseda disciplinární komise zajistí opakované obeslání studenta.

(4)  Disciplinární komise může usnesením jednání přerušit, jestliže okolnosti znemožňují v něm pokračovat (např. zjistí-li, že student má přerušeno studium).

Článek 7
Zahájení a průběh disciplinárního řízení

(1)  Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s obsahem podaného návrhu na zahájení disciplinárního řízení.

(2)  Při každém jednání disciplinární komise předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise nejprve seznámí přítomné s obsahem návrhu na zahájení řízení a shrne případné výsledky předchozích jednání.

(3)  Skutkový stav věci se zjišťuje důkazy, které provádí disciplinární komise z vlastního podnětu nebo na návrh děkana, příp. studenta.

(4)  Každý člen akademické obce fakulty nebo zaměstnanec univerzity je povinen dostavit se na výzvu disciplinární komise k disciplinárnímu řízení a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení, je-li jeho svědectví navrženo jako důkaz. Může však výpověď odepřít, pokud by se jejím poskytnutím vystavil nebezpečí, že proti němu, nebo osobě jemu blízké, bude zahájeno trestní či disciplinární řízení.

Článek 8
Skončení disciplinárního řízení

(1)  Uzná-li disciplinární komise výsledky provedeného dokazování za postačující pro posouzení projednávané věci, usnese se na návrhu rozhodnutí o disciplinárním přestupku. V případech uvedených v odstavci (2) tohoto článku navrhne děkanovi disciplinární řízení zastavit.

(2)  Disciplinární komise navrhne, aby děkan svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil, jestliže v průběhu řízení vyšlo najevo, že:

a)  skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není disciplinárním přestupkem,

b)  disciplinární přestupek nespáchal dotčený student,

c)  ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem (případy ukončení, či zanechání studia), nebo

d)  disciplinární přestupek nelze projednat (dle čl. 5).

(3)  Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí obsahovat přesné znění rozhodnutí, které má děkan vydat, jeho součástí musí být zejména výrok a odůvodnění.

Článek 9
Rozhodování o disciplinárním přestupku

(1)  Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí obsahovat

a)  označení univerzity, fakulty a jejího děkana,

b)  jméno a příjmení studenta, univerzitní číslo osoby (tzv. UČO), bydliště

c)  výrok rozhodnutí, jímž se

  1.  stanoví, že student spáchal disciplinární přestupek (s popisem skutku a uvedením porušených právních předpisů), a

  2.  ukládá sankce anebo se od jejího uložení dle § 65 odst. 2 zákona upouští,

d)  odůvodnění,

e)  poučení o právu studenta požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí a o lhůtě a způsobu uplatnění tohoto práva.

(2)  Student, o jehož disciplinárním přestupku rozhodl děkan fakulty, má právo požádat rektora MU ve lhůtě 30 dnů od dne doručení rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku přezkoumal. Žádost o přezkoumání se podává prostřednictvím děkana, který může žádosti vyhovět a své původní rozhodnutí změnit nebo zrušit; jinak předá věc k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora MU je konečné.

(3)  Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem

a)  marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

b)  doručení rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku mění, ruší nebo potvrzuje.

Článek 10
Ukládání sankcí

(1)  Za spáchaný disciplinární přestupek lze uložit sankci

a)  napomenutí,

b)  podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení, nebo

c)  vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že disciplinární přestupek byl spáchán úmyslně.

(2)  Při ukládání sankcí se přihlédne k povaze disciplinárního přestupku, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k pohnutkám studenta, jež vedly ke spáchání disciplinárního přestupku, k dosavadnímu chování studenta, včetně jeho studijních výsledků, a k tomu, zda spáchání disciplinárního přestupku litoval, případně projevil snahu o nápravu způsobených škodlivých následků.

(3)  Je-li uložena sankce podmínečného vyloučení ze studia, rozhodnutí vždy výslovně obsahuje podmínku, že se student ve stanovené lhůtě pod sankcí vyloučení ze studia nesmí dopustit dalšího disciplinárního přestupku nebo činu ještě závažnějšího.

(4)   Od uložení sankce je možno upustit, lze-li mít za to, že již samotné projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě.

(5)  Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků se uloží pouze sankce jediná.

(6)  Nelze uložit sankci přísnější, než navrhla disciplinární komise.

(7)  Sankce je vykonatelná dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku.

(8)  Uložená disciplinární sankce se studentovi vyznačí ve studijním spisu a v informačním systému (IS MU) do evidence studia.

Článek 11
Výkon sankcí

(1)  Sankce napomenutí se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a rozhodnutí o disciplinárním přestupku se vyvěsí na úřední desce fakulty po dobu 15 dnů. 

(2)  Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a pověřený pracovník studijního oddělení po stanovenou lhůtu dohlíží na plnění podmínek osvědčení, o čemž podává děkanovi zprávu. Na základě informací studijního oddělení děkan posoudí, zda se student osvědčil či nikoliv. V případě, že se student neosvědčil, vydá o tom děkan rozhodnutí, na něž se přiměřeně použijí ustanovení čl. 9. Sankce podmíněného vyloučení ze studia ve spojení s rozhodnutím o tom, že se student neosvědčil, má účinky sankce vyloučení ze studia.

(3)  Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že studentovi je dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku ukončeno studium ve všech studijních programech uskutečňovaných na fakultě.

Část třetí
Jednací řád disciplinární komise

Článek 12
Vnitřní organizace disciplinární komise

(1)  Předseda disciplinární komise

a)  organizuje činnost disciplinární komise a vystupuje jejím jménem navenek,

b)  svolává, řídí a ukončuje jednání disciplinární komise, navrhuje pořad projednávaných přestupků.

(2)  Disciplinární komise si ze svých členů zvolí místopředsedu, který v případě potřeby zastupuje předsedu disciplinární komise, zejména pak v jeho nepřítomnosti. 

(3)  Disciplinární komise úzce spolupracuje se studijním oddělením fakulty, které jí poskytuje nezbytné informace o studentech a veškerou potřebnou součinnost. Jednání komise se účastní pověřený pracovník studijního oddělení fakulty, zpravidla studijní referent, jenž

a)  se organizačně podílí na zajištění činnosti  komise,

b)  pořizuje zápis o jednání disciplinární komise,

c)  administrativně zpracovává další písemnosti komise,

d)  zajišťuje písemné vyhotovení rozhodnutí děkana o disciplinárním přestupku a jeho řádné odeslání,

e)  poskytuje disciplinární komisi informace o stavu studia studenta, jehož disciplinární přestupek je projednáván,

f)  informuje disciplinární komisi o tom, zda byl student již v minulosti sankcionován za spáchání disciplinárního přestupku, a

g)  podává děkanovi zprávu o tom, zda student plní podmínky osvědčení stanovené rozhodnutím děkana o disciplinárním přestupku při uložení sankce podmíněného vyloučení.

Článek 13
Jednání disciplinární komise

(1)  Jednání disciplinární komise je vždy veřejné, s výjimkou porad a hlasování o návrzích usnesení. Ústního jednání se však nesmí účastnit ti členové akademické obce, kteří byli dle čl. 7 odst. 4 vyzváni, aby se dostavili podat výpověď, pokud ještě nebyli disciplinární komisí vyslechnuti.

(2)  Předseda disciplinární komise odpovídá za to, že o každém jednání bude pořízen zápis.

Článek 14
Rozhodování disciplinární komise

(1)  Disciplinární komise rozhoduje ve věcech, jež náleží do její působnosti, usnesením.

(2)  Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.

(3)  K přijetí usnesení disciplinární komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů disciplinární komise; k přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek uložení nebo výkon sankce vyloučení ze studia je zapotřebí souhlasu většiny všech členů disciplinární komise.

(4)  V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy disciplinární komise.

Část čtvrtá
Společná ustanovení

Článek 15
Lhůty

(1)  Nestanoví-li lhůtu k provedení určitého úkonu v disciplinárním řízení vnitřní předpis, určí ji disciplinární komise.

(2)  Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, pokládá se za konec lhůty nejbližší následující pracovní den.

(3)  Disciplinární komise v disciplinárním řízení, a děkan nebo rektor v řízení o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku, může zmeškání lhůty ze závažných důvodů prominout, je-li součástí žádosti podání, které mělo být učiněno. Dnem doručení podání je v takovém případě den, kdy bylo zmeškání lhůty prominuto.

Článek 16
Doručování

(1)  Písemnosti vydané při úkonech podle tohoto vnitřního předpisu, nejsou-li doručeny přímo při učinění těchto úkonů, se doručí předáním studentovi do vlastních rukou na děkanátu fakult po výzvě k převzetí písemnosti, která je studentovi s lhůtou k převzetí zaslána e-mailem. Přijetí písemnosti student potvrdí podpisem.

(2)  Písemnost se doručuje do vlastních rukou,

a)  jde-li o

  1.  pozvánku studenta k disciplinárnímu řízení,

  2.  rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

  3.  rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

  4.  rozhodnutí o tom, že student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, se ve stanovené neosvědčil,

b)  jestliže tak stanoví orgán, který písemnost vydal.

(3)  Dnem doručení písemnosti je den, kdy adresát písemnost převzal. Odepře-li adresát písemnost přijmout, má to účinky převzetí písemnosti.

(4)  Nelze-li písemnost doručit podle odst. 1 nebo 2, doručí se vyvěšením na úřední desce fakulty po dobu 8 dnů (náhradní doručení). Poslední den této lhůty je dnem doručení písemnosti. V případě náhradního doručení se písemnost navíc zašle studentovi doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště.

Část pátá
Závěrečná ustanovení

Článek 17

(1)  Tento disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity dne 19. 10. 2009.

(2)  Tento disciplinární řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 7. 12. 2009.

(3)  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info