Statut Filozofické fakulty MU

(ve znění účinném od 2. 10. 2006)

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (dále FF) a její orgány jsou součástí univerzitní veřejné vysoké školy a v jejím rámci vykonávají pravomoci, které upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a svěřuje jí statut Masarykovy univerzity (dále MU), která je právnickou osobou.

(2) Název fakulty: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

  • překládá se do latiny: Universitas Masarykiana, Facultas philosophica
  • překládá se do angličtiny: Masaryk University, Faculty of Arts
  • zkratka: FF MU
  • sídlo: 602 00 Brno, Arna Nováka 1
  • symbol elektronického spojení: phil.muni.cz

Článek 2
Zaměření a činnosti fakulty

(1) Fakulta je vědeckopedagogickou institucí, která uskutečňuje vzdělávací, vědeckou a tvůrčí činnost v oblasti věd filozofických, historických, filologických, psychologických, pedagogických a věd o kultuře a umění.

(2) Vzdělávací činnost fakulta uskutečňuje v akreditovaných studijních programech, uvedených spolu s jednotlivými studijními obory v příloze č. 1 tohoto statutu, a v programech celoživotního vzdělávání.

(3) Fakulta vykonává v rozsahu stanoveném zákonem působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v oborech uvedených v příloze č. 2 tohoto statutu.

(4) Fakulta ve spolupráci s MU vytváří podmínky pro informační přístup ke knihovním a časopiseckým fondům a k elektronickým informacím.

(5) Fakulta ve spolupráci s MU vytváří podmínky pro zahraniční styky a mobilitu studentů a akademických pracovníků.

(6) Fakulta vykonává vydavatelskou činnost v souladu s obecně závaznými předpisy.

(7) Kromě věcí uvedených v § 24, odst. 1 zákona rozhodují orgány FF a jednají jménem MU také o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 32 statutu MU a rozhodují o věcech, uvedených v příloze 8 statutu MU, ve kterých je fakultám svěřeno rozhodování jménem MU.

Článek 3
Akademická obec a akademické svobody a práva

(1) Akademickou obec FF tvoří její akademičtí pracovníci a studenti. Členy akademické obce jsou po dobu svého působení na FF i hostující profesoři MU. Akademickou obec může svolat k projednání závažných záležitostí děkan nebo předseda akademického senátu FF.

(2) Všichni členové akademické obce požívají akademických svobod a práv podle § 4 zákona a čl. 2 statutu MU. Akademická obec fakulty je subjektem a garantem akademických práv a svobod svých členů, kteří jsou povinni tyto svobody hájit.

Článek 4
Studium a studenti

(1) Práva a povinnosti studentů FF určují ustanovení §§ 61 a 62 zákona, statutu MU a studijního a zkušebního řádu MU, který tvoří vnitřní předpis.

(2) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky fakultě.

(3) V podmínkách přijetí ke studiu v návaznosti na ustanovení §§ 48-50 zákona stanoví děkan po schválení v akademickém senátu FF pro příslušný akademický rok:

a) lhůtu pro podávání přihlášek a jejich formu

b) výši poplatku a způsob jeho úhrady

c) seznam studijních programů a v jejich rámci studijních oborů a jejich kombinací, ve kterých se v daném roce přijímací řízení koná

d) formu přijímací zkoušky a specifikaci jejích předmětů a požadovaných znalostí

e) požadavky na talentovou zkoušku, pokud je součástí přijímacího řízení

f) způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky a dalších skutečností dokládajících předpoklady ke studiu v daném studijním programu

g) minimální úroveň splnění požadavků pro přijetí ke studiu

h) předpokládaný počet přijímaných studentů

i) termín, kdy může uchazeč v souladu s § 50, odst. 6 zákona nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

(4) Přijímací zkoušky jsou písemné, nebo písemné a ústní. Na příslušných oborech může být rovněž zkouška talentová, která se pak skládá jako první. Uchazeč, který neuspěl u talentové zkoušky, není pozván k dalšímu kolu zkoušek. Zkoušky mohou probíhat dvoukolově jako zkouška písemná a ústní, přičemž podmínkou pokračování v ústní zkoušce je úspěch v písemné části. U přijímacího řízení do doktorského studia se zpravidla koná pouze ústní zkouška.

(5) Zkušební komise pro přijímací zkoušku a přijímací komisi jmenuje děkan. Přijímací komise děkana provádí rovněž přezkumné řízení.

(6) Cizinci jsou přijati ke studiu v českém jazyce za podmínek stanovených pro české studenty, pokud jim dosažené vzdělání bylo uznáno za vzdělání zákonem vyžadované a pokud vyhověli podmínkám pro přijetí. Pro přijímaní cizinců v rámci mezinárodních smluv se tyto podmínky aplikují přiměřeně, zejména pokud jde o termíny přijímacího řízení. Za studium cizinců v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona stanoví děkan poplatek na základě kalkulace nákladů s ohledem na náročnost studia a počet těchto studentů. Pro toto studium jsou stanoveny odlišné podmínky přijímacího řízení.

(7) Výši poplatků a náhrad nákladů spojených se studiem, celoživotním vzděláváním a konáním některých řízení stanovuje v souladu se zákonem a vnitřními předpisy MU pro příslušný akademický rok děkan po projednání v akademickém senátu fakulty, a to před termínem stanoveným pro podávání přihlášek ke studiu pro daný akademický rok.

Článek 5
Rigorózní řízení

(1) Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou v téže oblasti studia vykonat postupem a za podmínek stanovených zákonem (§ 46 odst. 5, § 98 odst. 2 a § 99 odst. 5 zákona) a SaZŘ (část třetí, rigorózní řízení) státní rigorózní zkoušku. Po jejím úspěšném vykonání se uděluje akademický titul doktor filozofie (ve zkratce „PhDr.“, uvedené před jménem).

(2) Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia ve studijním programu, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i pravidla pro výši úhrady nákladů spojených s poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu této státní rigorózní zkoušky podle odstavce 1, stanoví zmíněný SaZŘ (část třetí, rigorózní řízení).

(3) Forma úhrady nákladů a splatnosti se zveřejní pro akademický rok nejpozději jeden měsíc před jejím zahájením na úřední desce.

Článek 6
Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci fakulty

(1) Akademickými pracovníky FF jsou ti její zaměstnanci, kteří na fakultě vykonávají pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. Na FF takto působí učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři) a vědečtí pracovníci.

(2) Akademičtí pracovníci mohou požádat ve smyslu § 76 zákona jednou za sedm let o tvůrčí volno v délce šesti měsíců. Tvůrčí volno uděluje, pokud tomu nebrání závažné důvody, rektor MU.

(3) Kromě členů akademické obce působí na FF další zaměstnanci fakulty, kteří se podílejí na vědeckovýzkumné, administrativní, organizační a technické činnosti v souladu s posláním FF MU.

Článek 7
Orgány FF

(1) Samosprávnými akademickými orgány FF jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalšími orgány FF jsou kolegium děkana, komise děkana a tajemník fakulty.

(2) Výsledky jednání akademického senátu, vědecké rady a kolegia děkana se zveřejňují elektronickým způsobem na intranetu fakulty.

Článek 8
Akademický senát

(1) Postavení akademického senátu FF (dále AS FF), jeho ustavení a působnost jsou určeny §§ 26 a 27 zákona.

(2) AS FF má 19 členů, zvolených z řad členů akademické obce způsobem stanoveným § 26 zákona, z toho je 7 studentů. Členství v AS je čestné a nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. Funkční období člena AS je tříleté.

(3) V čele AS FF je předseda zvolený senátem z akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad akademických pracovníků a druhý z řad studentů. Předseda AS FF nejméně jedenkrát za rok seznamuje akademickou obec FF s činností senátu.

(4) Senát zřizuje smírčí komisi a další komise pro jednotlivé oblasti své činnosti.

(5) AS FF se ve své činnosti řídí zákonem, statutem FF a volebním a jednacím řádem AS FF, který tvoří vnitřní předpis FF.

Článek 9
Děkan

(1) Postavení děkana a jeho působnost určuje § 28 zákona a statut MU. Děkan je nejvyšším představitelem FF a jedná a rozhoduje jménem MU ve věcech fakulty. Za svou činnost odpovídá AS FF a rektorovi MU. Rektorovi MU děkan odpovídá zejména za dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů MU a FF, za organizaci pedagogické, vědecké a další činnosti, za vytváření podmínek pro tuto činnost a za hospodaření s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem. Funkční období děkana je čtyřleté, tatáž osoba může funkci děkana vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

(2) Děkana jmenuje na základě návrhu AS FF rektor MU. Na návrhu na jmenování děkana se usnáší senát způsobem stanoveným ve volebním a jednacím řádu AS FF, který je vnitřním předpisem FF. Návrh na jmenování děkana FF předkládá předseda AS FF rektorovi MU nejpozději 1 měsíc před koncem funkčního období dosavadního děkana. O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a termínu zasedání akademického senátu FF, jehož předmětem je usnášení se o návrhu na jmenování děkana, vyrozumí předseda AS FF rektora MU, který je oprávněn se tohoto jednání zúčastnit.

(3) Rektor může odvolat děkana z vlastního popudu, a to pouze se souhlasem akademického senátu FF a akademického senátu MU, v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem MU nebo FF. K souhlasu AS FF s návrhem na odvolání děkana je třeba souhlasu dvou třetin všech členů tohoto senátu.

Článek 10
Proděkani

(1) Proděkany FF jmenuje a odvolává po předchozím vyjádření AS FF děkan, který také stanoví jejich počet a funkční povinnosti. Jejich činnosti jsou zpravidla rozděleny takto: bakalářské, magisterské, doktorské studium, věda, vnější vztahy a styk s veřejností, výzkum a rozvoj fakulty. Jeden z proděkanů je určen jako zástupce děkana. Vzájemné zastupování proděkanů určuje děkan.

(2) Proděkani jednají jménem MU ve svěřených záležitostech fakulty. Mohou svolávat pro odpovídající úsek činnosti porady vedoucích, případně pověřených pracovníků pracovišť fakulty.

(3) Funkční období proděkanů končí s funkčním obdobím děkana.

Článek 11
Vědecká rada

(1) Postavení vědecké rady FF (dále VR FF), její ustavení a její působnost jsou dány §§ 29 a 30 zákona, tímto statutem a jednacím řádem VR FF, který je jejím vnitřním předpisem.

(2) Předsedou VR FF je děkan, VR se schází nejméně jednou za semestr. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. Funkční období členů VR je shodné s funkčním obdobím děkana, který je jmenoval.

Článek 12
Disciplinární komise

(1) Postavení disciplinární komise fakulty včetně jejího ustavení a její působnost vymezují §§ 31 a 69 zákona a disciplinární řád pro studenty FF, který je vnitřním předpisem FF.

(2) Disciplinární komise FF má šest členů, pokud při rozhodování dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy komise.

Článek 13
Kolegium děkana

(1) Kolegium děkana je poradním orgánem děkana.

(2) Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník fakulty a jeden student, delegovaný studentskou částí AS FF.

Článek 14
Komise děkana

Děkan může jmenovat pro konkrétní úseky činnosti FF komise jako poradní, případně i výkonné orgány. Předsedy komisí jmenuje děkan se souhlasem AS FF.

Článek 15
Tajemník fakulty

(1) Postavení a úkoly tajemníka fakulty stanoví § 32 zákona.

(2) Tajemníka na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan, kterému je tajemník přímo podřízen a odpovědný za svou činnost.

(3) Tajemník řídí a koordinuje hospodaření fakulty a práci děkanátu, případně dalších součástí fakulty, jak stanoví organizační řád FF. Metodicky je řízen kvestorem MU.

Článek 16
Děkanát

(1) Děkanát je správním a administrativním útvarem fakulty a děkana.

(2) Děkanát zabezpečuje administrativu akademických funkcionářů fakulty, studijní záležitosti, záležitosti související s hospodářskou činností a hospodařením fakulty, administrativu zahraničních styků, personálních záležitostí a veřejnou prezentaci fakulty. Podrobnosti stanoví organizační řád fakulty.

Článek 17
Organizační struktura fakulty

(1) Fakulta se člení na pedagogická, vědecká, vědeckoinformační, administrativní a účelová pracoviště. Organizační struktura je přílohou č. 3 tohoto statutu a vzájemné vazby pracovišť vymezuje organizační řád FF.

(2) Vedoucí pracovišť FF jmenuje děkan v souladu s Řádem výběrového řízení akademických pracovníků Masarykovy univerzity v Brně, vedoucí ústavů, kateder a seminářů FF pak obvykle na dobu pěti let. Vedoucí řídí činnost pracoviště a je děkanovi odpovědný za řádné využití sil a prostředků pracoviště a je zodpovědný za dodržování předpisu v ekonomické i studijní agendě dle své kompetence.

Článek 18
Hospodaření fakulty

(1) Fakulta hospodaří na základě rozpočtu MU s přidělenými finančními prostředky, jejichž rozdělení schvaluje podle § 27 zákona AS FF. Dále hospodaří s prostředky získanými doplňkovou činností.

(2) Při svém hospodaření se FF řídí pravidly hospodaření, která jsou stanovena přílohou č. 10 statutu MU.

Článek 19
Úřední deska fakulty

(1) FF má svou úřední desku, která je zřetelně označena a umístěna na dobře přístupném místě v budově děkanátu FF. Digitální úřední deska je součástí informačního systému MU.

(2) Na úřední desce se vyvěšují písemnosti týkající se MU a FF, dále pak rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až e) zákona, která byla odeslána do vlastních rukou a nebyla doručena.

Článek 20
Hodnocení činnosti fakulty

(1) Podmínky hodnocení FF, jeho postup a kritéria stanovuje rektor MU, případně MŠMT.

(2) Hodnocení sleduje kvalitu vzdělávacích, vědeckých a tvůrčích činností fakulty, členů její akademické obce, řídících a dalších zaměstnanců a hospodářskou efektivnost.

(3) Hodnocení vychází z naplňování dlouhodobého záměru FF, srovnání výkonu fakulty s jinými filozofickými fakultami v ČR i v zahraničí a uznání vědeckou komunitou a širší veřejností. Hodnocení se uskutečňuje každoročně jako součást zpracování výroční zprávy, která se zveřejňuje, a dále operativně na základě rozhodnutí rektora MU.

Článek 21
Matrika studentů

V souladu s čl. 34 statutu univerzity vede studijní oddělení FF na základě pověření děkana matriku studentů, která slouží k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům.

Článek 22
Stipendia

(1) Zásady pro poskytování stipendií studentům univerzity v souladu se zákonem a čl. 36 statutu univerzity stanoví vnitřní předpis univerzity s názvem Stipendijní řád MU.

(2) Bližší podrobnosti týkající se přiznávání stipendií studentům FF určují stipendijní programy vyhlašované v souladu se Stipendijním řádem MU.

Článek 23
Akademické insignie, obřady a ocenění

(1) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů a akademických tradic, práv a svobod jsou fakultní akademické insignie a akademické obřady.

(2) Akademickými funkcionáři fakulty jsou děkan, proděkani a po dobu promoce promotor.

(3) Akademickými insigniemi fakulty jsou děkanská medaile, řetěz, žezlo a taláry. K užívání fakultních talárů jsou oprávněni děkan, proděkani, předseda akademického senátu fakulty, členové vědecké rady fakulty, promotor, pedel, doktorandi při promoci, a další členové akademické obce v případě, že jsou pověřeni děkanem. Dokumentace insignií je uložena v Archivu MU.

(4) Akademickými obřady jsou inaugurace děkana, imatrikulace, promoce. Znění imatrikulačního a absolventského slibu obsahuje příloha č. 4 statutu.

(5) Fakulta uděluje svým pracovníkům, studentům a dalším, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti, medaile. Medaile uděluje děkan fakulty.

Článek 24
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Součástí tohoto statutu jsou následující přílohy:

(2) Vnitřními předpisy FF MU kromě tohoto statutu jsou:

  • Volební řád AS FF MU.
  • Jednací řád AS FF MU.
  • Jednací řád vědecké rady FF MU.
  • Disciplinární řád pro studenty FF MU.

(3) Tento statut a další vnitřní předpisy FF a také statut MU a vnitřní předpisy MU jsou uloženy na děkanátě FF.

(4) Ruší se statut FF ze dne 15. listopadu 1999 ve znění pozdějších změn a doplňků.

(5) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm b) zákona schválil tento statut AS FF dne 26. 9. 2006.

(6) Podle ust. § 9 odst. 1 písm b) zákona schválil tento statut Akademický senát univerzity dne 2. 10. 2006.

(7) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS MU.

prof. PhDr. Josef Krob, CSc., v. r.
děkan

Příloha č. 1 ke Statutu FF MU

Příloha č. 2 ke Statutu FF MU

Příloha č. 3 ke Statutu FF MU

Organizační struktura FF MU

Příloha č. 4 ke Statutu MU

Imatrikulační slib studenta FF MU

Při slavnostní imatrikulaci skládají studenti FF MU následující slib:

Slibuji,
že jako student/studentka Masarykovy univerzity vynaložím veškeré úsilí k dosažení co nejhlubšího poznání a k zvládnutí všeho, čeho je třeba k odborné práci v oboru, k jehož studiu jsem byl přijat, že se budu během svého studia řídit radami učitelů a dbát studijního řádu univerzity a fakulty a že svým jednáním nepoškodím obecně uznávanou vážnost Masarykovy univerzity a její Filozofické fakulty.

Sponze bakalářské, magisterské a doktorské

Při promocích absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia je podmínkou pro udělení příslušné akademické hodnosti sponze předepsaného znění, jejíž podstatou je slib, složený absolventem do rukou promotora. Při promocích čestných doktorů se text sponze modifikuje tak, aby odpovídal specifickým požadavkům. Jazykem sponze je u doktorandů latina, u absolventů magisterského nebo bakalářského studia latina nebo čeština.

Latinský text sponze:

Promotor:

[Dr.: Doctorandi, Mgr. Bc.: Scholares] clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui [Dr.: doctoris, Mgr. magistri, Bc.: baccalaurei] nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus. Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur:

Primum vos huius Universitatis, in qua [Dr.: summum in philosophia, Mgr.: magistri, Bc.: baccalaurei] gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res et rationes, quoad poteritis, adiuturos; dein honorem eum, quem in vos collaturus (-a) sum, integrum incolumemque servaturos; postremo studia humanitatis impigro labore culturos et provecturosnon sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat. Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?

Doctorandi, vel magisterii baccalaureatusve candidati singulatim:

Spondeo ac polliceor.

Promotor:

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus. Ergo ego promotor rite constitutus (promotrix rite constituta) vos ex decreto ordinis mei [Dr.: doctores, Mgr.: magistros, Bc.: baccalaureos] creo, creatos renuntio, omniaque [Dr.: doctoris, Mgr.: magistri, Bc.: baccalaurei] iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Masarykianae sigillo firmata vobis in manus trado.

Český text sponze:

Promotor:

Vážení [Dr.: doktorandi, Mgr., Bc.: diplomandi], vykonali jste s úspěchem zkoušky, jež jsou zákonem předepsány k prověření znalostí těch, kdož chtějí dosáhnout čestného titulu [Dr.: doktora filozofie, Mgr.: magistra, Bc.: bakaláře]. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám na tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, oniž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že budete vždy jednat tak, jak od vás žádá důstojnost, jíž se vám dostane, a jak to i my od vás s nadějí očekáváme.

Slíbíte tedy:

především, že tuto univerzitu, na níž dosáhnete [Dr.: vrcholné hodnosti doktora filozofie, Mgr.: hodnosti magistra, Bc.: hodnosti bakaláře], trvale uchováte ve vděčné paměti, a že její prospěch a zájmy budete vždy podle svých sil podporovat;

dále pak, že čest oné hodnosti, již vám udělím, zachováte bez poskvrny a bez úhony;

a konečně, že budete s neúnavnou pílí pěstovat a rozvíjet studium věcí lidských, ne pro špinavý zisk nebo marnou slávu, nýbrž proto, aby se šířila pravda, a aby její světlo, vněmž spočívá blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji.

Zavazujete se k tomu a slibujete to na své dobré svědomí?

Doktorandi, resp. kandidáti magisterského nebo bakalářského titulu jednotlivě:

Zavazuji se a slibuji.

Promotor:

Nic tedy již nebrání tomu, aby vám byla udělena hodnost, jíž toužíte dosáhnout. Pročež já, řádně ustanovený promotor (-á promotorka), vás z moci svého úřadu jmenuji [Dr.: doktory filozofie, Mgr.: magistry, Bc.: bakaláři], vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna [Dr.: práva a výsady doktora filozofie, Mgr.: magisterská práva a výsady, Bc.: bakalářská práva a výsady]. Na důkaz toho vám do rukou předávám tyto diplomy s pečetí Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info