Přiznávání akademických titulů

Absolventi vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium před 1. červencem 1990 a kterým nebyl přiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy, nabyli podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, akademický titul "magistr".

Osvědčení o tomto titulu vydává vysoká škola, která diplom vystavila, v případě jejího zániku právní nástupce vysoké školy. Masarykova univerzita vystavuje toto osvědčení pro absolventy Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Vyšší pedagogické školy v Brně a Pedagogického institutu v Brně a Jihlavě.

Žádost o vydání osvědčení s čestným prohlášením, že absolventovi nebyl přiznán žádný akademický titul podle dřívějších předpisů, je třeba doplnit úředně ověřenou kopií diplomu.

Žádosti vyřizuje Studijní odbor RMU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.

Absolventi postgraduálního studia, kteří získali podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách titul doktor (ve zkratce Dr.), mohou požádat o nahrazení zkratky Dr. zkratkou Ph.D.

Osvědčení o změně zkratky se vydává absolventům postgraduálního studia uskutečněného na Masarykově univerzitě na základě žádosti doplněné úředně ověřenou kopií diplomu.

Absolventům postgraduálního studia. kteří se získali podle § 21 odst.2, § 43 odst. 2 a § 22 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách akademický titul magistr a akademicko-vědecký titul doktor se přiznávají akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Osvědčení se vydává absolventům žadatelům, kteří na Masarykově univerzitě absolvovali alespoň postgraduální studium.

Osvědčení o přiznání titulu se vydává na základě žádosti doplněné úředně ověřenou kopií dokladů o přiznání akademického titulu magistr a akademicko-vědeckého titulu doktor.

Žádosti vyřizuje Odbor výzkumu RMU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.

Řízení o vydání osvědčení o akademických titulech se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a ukončuje se vydáním osvědčení nebo sdělením, že pro vydání osvědčení nejsou splněny zákonné podmínky. V případě, že Masarykova univerzita sdělí žadateli, že k vydání osvědčení o akademickém titulu nejsou splněny zákonné předpoklady, nejsou proti tomuto sdělení podle zákona přípustné opravné prostředky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info