Řád celoživotního vzdělávání MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. ledna 2017 po čj. MSMT - 2152/2017 Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. února 2017)
Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) upravuje v souladu s ustanovením § 60 a § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ”zákon”) a Statutem Masarykovy univerzity (dále jen “Statut”) bližší podmínky uskutečňování celoživotního vzdělávání (dále jen “CŽV”) a vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu na Masarykově univerzitě (dále jen “MU”).

Článek 2
Základní ustanovení

(1) CŽV (§ 60 zákona) se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů. CŽV tvoří na MU vzdělávací činnosti, které doplňují výuku v akreditovaných studijních programech, vědu a výzkum.

(2) Vzděláváním v mezinárodně uznávaném kursu (§ 60a zákona) se rozumí vzdělávání orientované především na zvýšení odbornosti v oblasti vzdělávací a v souvislosti s ní vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností na MU .

(3) Vzdělávání v programech CŽV a mezinárodně uznávaném kursu nezakládá jejich účastníkům právní postavení studenta podle zákona (§ 60 odst. 3 a § 60a odst. 3 zákona).

Článek 3
Program celoživotního vzdělávání

(1) Program CŽV může být orientován zájmově nebo na výkon povolání.

(2) Program CŽV může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce v prezenční nebo distanční formě vzdělávání nebo jejich kombinaci, a to zejména jako:

a) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,

b) specializační vzdělávání,

c) rozšiřující vzdělávání,

d) doplňující vzdělávání,

e) rekvalifikační vzdělávání,

f) tematické vzdělávání profesního nebo zájmového charakteru organizované zpravidla formou kursu, semináře, přednášky nebo cyklu přednášek,

g) vzdělávání v jednotlivých předmětech,

h) Univerzita třetího věku,

i) MjUNI a další vzdělávání pro děti a mládež.

(3) Program CŽV může být uskutečňován součástmi MU.

(4) Program CŽV včetně jeho zaměření podle odstavce 1 a formy vzdělávání podle odstavce 2 vyhlašuje vedoucí zaměstnanec součásti MU.

(5) Popis programu dle odstavce 2 písm. a) musí být zveřejněn nejméně jeden měsíc před uplynutím termínu pro podávání přihlášek ve veřejné části internetových stránek součásti MU, která program uskutečňuje, a musí obsahovat:

a) přesný název programu,

b) charakteristiku programu, případně profil absolventa,

c) požadované předpoklady uchazeče, způsob přijetí do vzdělávacího programu,

d) časový a obsahový plán vzdělávání v programu,

e) formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,

f) způsob ukončení vzdělávání,

g) další náležitosti, je-li to nutné.

(6) U jiných programů, než je program dle odstavce 2 písm. a) se postupuje u zveřejnění náležitostí programu a doby zveřejnění v závislosti na jeho charakteru.

(7) Programy CŽV jsou evidovány v Informačním systému MU, pokud z povahy programu nevyplývá jiný způsob evidence.

(8) Je-li uskutečňování programu CŽV podmíněno akreditací a:

a) oprávněnou osobou pro odeslání žádosti je rektor, je povinností součásti MU před podáním žádosti o akreditaci vzdělávacího programu předložit Studijnímu odboru rektorátu relevantní dokumenty k posouzení, a to v přiměřené lhůtě, nejméně však tři pracovní dny před termínem pro podání žádosti.

b) oprávněnou osobou pro odeslání žádosti je děkan nebo ředitel, je povinností součásti MU informovat o získání akreditace Studijní odbor rektorátu.

Jde-li o akreditaci vzdělávací instituce, platí totéž.

Článek 4
Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

(1) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu je orientován na zvýšení odbornosti.

(2) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce v prezenční nebo distanční formě nebo jejich kombinaci.

(3) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu uskutečňují součásti MU.

(4) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu včetně jeho zaměření podle odstavce 1 a formy vzdělávání podle odstavce 2 vyhlašuje vedoucí zaměstnanec součásti MU. Popis programu musí být zveřejněn nejméně jeden měsíc před uplynutím termínu pro podávání přihlášek ve veřejné části internetových stránek té součásti MU, která program uskutečňuje. Popis programu musí obsahovat:

a) přesný název programu,

b) charakteristiku programu, případně profil absolventa,

c) požadované předpoklady uchazeče, způsob přijetí do programu vzdělávání,

d) časový a obsahový plán programu,

e) formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,

f) způsob ukončení vzdělávání,

g) další náležitosti, je-li to nutné.

(5) Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu je evidován v Informačním systému MU.

Článek 5
Přijímání uchazečů do programu

(1) Do programu CŽV a do programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu přijímá uchazeče vedoucí zaměstnanec té součásti MU, která program uskutečňuje, na základě předem stanovených a zveřejněných podmínek přijetí a v souladu s vnitřními přepisy a ostatními předpisy MU a příslušné součásti. Podmínky přijetí do vzdělávacího programu a počet přijímaných uchazečů stanoví vedoucí zaměstnanec součásti MU.

(2) Do vzdělávacího programu CŽV podle čl. 3 odst. 2 písm. a) mohou být přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí ke studiu podle § 48 až 50 zákona ve stejném akreditovaném studijním programu. Dále mohou být přijati uchazeči, kteří splnili podmínky stanovené v § 48 a 49 zákona a které stanoví děkan pro přijetí ke studiu v programu.

Článek 6
Organizace programu

(1) Harmonogram vzdělávání v programu CŽV podle čl. 3 odst. 2 písm. a) a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu je identický s harmonogramem akademického roku podle Studijního a zkušebního řádu MU.

(2) Harmonogram vzdělávání v programu CŽV podle čl. 3 odst. 2 písm. b) až g) určuje vedoucí zaměstnanec součásti MU, a to nejpozději k datu přijímání přihlášek do programu.

(3) Za organizaci výuky, odměňování vyučujících a ostatních zaměstnanců a za administrativní práce související se zajišťováním programu CŽV a programu vzděláván í v mezinárodně uznávaném kursu odpovídá vedoucí zaměstnanec příslušné součásti MU.

(4) Na způsob výuky a ověřování výsledků vzdělávání v program u CŽV podle čl. 3 odst. 2 písm. a) a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu se vztahuje přiměřeně platný Studijní a zkušební řád MU. Vedoucí pracovník součásti MU, která programy uvedené v předchozí větě vyhlašuje, může stanovit další podmínky upravující způsob výuky a ověření výsledků vzdělávání.

(5) Na uskutečňování programů dle tohoto Řádu se přiměřeně vztahují pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a souvisejících činností na MU.

Článek 7
Ukončení vzdělávání v CŽV

(1) Podmínkou absolvování programu je splnění požadavků jeho ukončení nebo splnění podmínek uvedených ve smlouvě o uskutečňování programu CŽV.

(2) V případě, že podmínkou řádného absolvování programu CŽV je odevzdání písemné závěrečné práce, podléhají tyto režimu zveřejňování závěrečných prací upravenému ve Studijním a zkušebním řádu MU.

(3) Předsedu, místopředsedu a členy komisí pro závěrečné zkoušky, komisí pro obhajoby závěrečných prací a členy dalších komisí či orgánů působící v programech CŽV jmenuje vedoucí té součásti MU, která program uskutečňuje.

(4) Absolventům programů celoživotního vzdělávání se vydává osvědčení.

(5) Osvědčení může být doplněno dodatkem obsahujícím seznam absolvovaných předmětů/modulů a jejich hodnocení.

(6) Osvědčení a dodatek obsahující seznam absolvovaných předmětů/modulů vydává součást MU, která program uskutečňuje. Formální a obsahová podoba osvědčení o absolvování programu CŽV a dodatku k osvědčení jsou pro součásti MU závazné.

(7) Vzdělávání může být ukončeno doručením písemného oznámení účastníka o zanechání vzdělávání.

(8) Vzdělávání může být dále součástí MU ukončeno, jestliže účastník porušil své povinnosti stanovené zákonem, vnitřními předpisy a ostatními předpisy MU nebo příslušné součásti MU nebo Smlouvou o uskutečňování programu celoživotního vzdělávání.

(9) Porušení povinností uvedených v odstavci 8 je zároveň výpovědním důvodem pro ukončení Smlouvy o uskutečňování vzdělávání.

Článek 8
Ukončení vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

(1) Podmínkou absolvování programu je splnění požadavků na jeho ukončení a splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o uskutečňování programu v mezinárodně uznávaném kursu.

(2) O absolvování programu vydá MU osvědčení.

(3) Úspěšným absolventům programu vzdělávání v mezinárodně uznávaného kursu může MU udělit mezinárodně uznávaný titul.

(4) Osvědčení podle odstavce 2 mohou být doplněn a dodatkem obsahujícím seznam absolvovaných předmětů a jejich hodnocení.

(5) Formální a obsahová podoba osvědčení o absolvování programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu a dodatku k osvědčení je pro součásti MU jednotná a závazná.

(6) Předsedu komise pro závěrečné zkoušky jmenuje na návrh vedoucího zaměstnance součásti MU rektor. Členy komise pro závěrečné zkoušky jmenuje vedoucí zaměstnanec součásti MU.

(7) Písemné práce, které jsou podmínkou pro vydání osvědčení, podléhají režimu zveřejňování závěrečných prací upravenému ve Studijním a zkušebním řádu MU.

Článek 9
Úplata

(1) Výši úplaty a způsob její úhrady za vzdělávání v programu CŽV a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu stanoví příslušná součást MU. Cena může být i smluvní.

(2) Uhrazení úplaty nebo její části stanovené podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení vzdělávání v příslušném programu.

Článek 10
Evidence účastníků programu

MU vede evidenci účastníků programů CŽV a programů vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu. Ta slouží k jejich evidenci a k rozpočtovým a statistickým účelům. Na stanovení obsahu evidence, vedení záznamů o účastnících programů, jejich aktualizaci a vystavování výpisů a opisů, respektive na pověřování zaměstnanců MU k jejímu vedení, se přiměřeně vztahuje ustanovení čl. 34 Statutu.

Článek 11
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Součást MU upraví v souladu s tímto Řádem bližší podmínky organizace a vzdělávání v programu CŽV a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu vlastním předpisem.

(2) Tento řád se nevztahuje na vzdělávání uskutečňované v rámci získávání odborné a specializované způsobilosti podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 5. června 2002 pod čj. 20 732/2002 - 30, ve znění pozdějších změn a doplňků.

(4) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 9. ledna 2017.

(5) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(6) Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info