Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017 pod čj. MSMT-34141/2017 Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 5. 1. 2018)
Verze ke stažení

Předchozí verze ŘVR

 

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity (dále „Řád“) je vnitřním předpisem Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") ve spojení s čl. 44 Statutu MU.

(2) Tento Řád se v části druhé vztahuje na obsazování pracovních míst akademických pracovníků v souladu s § 77 zákona, v části třetí na obsazování pracovních míst dalších zaměstnanců.

(3) Výběrovým řízením se pro účely tohoto řádu rozumí řízení, v němž jsou na základě předem stanovených podmínek zjišťovány předpoklady uchazečů pro výkon práce v rámci konkrétního pracovního místa.

(4) Vedoucím zaměstnancem součásti MU se pro účely tohoto předpisu rozumí děkan, kvestor, ředitel vysokoškolského ústavu a ředitel univerzitního zařízení MU.

Část druhá
Akademičtí pracovníci

Článek 2
Obsazování pracovních míst akademických pracovníků

(1) Pro obsazování pracovního místa profesora, docenta, odborného asistenta, asistenta, lektora I a II a výzkumného pracovníka I až IV podle Vnitřního mzdového předpisu MU a Katalogu pracovních pozic MU se použije výběrové řízení pro akademické pracovníky.

(2) Pro obsazování pracovního místa mimořádného profesora se použijí tato pravidla:

a) pracovní místo mimořádného profesora se standardně obsazuje na základě výběrového řízení, rektor však může na návrh děkana a po projednání v příslušné vědecké radě rozhodnout o jiném způsobu obsazení, například o přímém oslovení uchazeče v souladu s čl. 6 písm. c). Nebude-li pracovní místo obsazováno na základě výběrového řízení pro akademické pracovníky, je podmínkou pro jeho obsazení osobní představení uchazeče Vědecké radě MU,

b) o obsazení pracovního místa mimořádného profesora rozhoduje na návrh vedoucího příslušné součásti se souhlasem její vědecké rady a se souhlasem Vědecké rady MU rektor,

c) uchazeč o pracovní místo mimořádného profesora musí splňovat podmínku srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem, kterého dosáhl v zahraničí, nebo podmínku postavení významného odborníka, který v dané oblasti vzdělávání působí v praxi alespoň po dobu 20 let.

Článek 3
Vyhlášení výběrového řízení pro akademické pracovníky

(1) Výběrové řízení pro akademické pracovníky vyhlašují rektor nebo vedoucí zaměstnanci součástí MU (dále jen „vyhlašovatel“) v souladu s organizačními řády součástí MU.

(2) Na Lékařské fakultě je pro pracovní místa přednostů klinik spoluvyhlašovatelem výběrového řízení ředitel příslušné nemocnice. Podmínky výběrových řízení na přednosty může podrobněji upravit smlouva s příslušnou nemocnicí.

(3) Vyhlášení výběrového řízení pro akademické pracovníky se realizuje prostřednictvím zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU v českém i anglickém jazyce. Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místa docenta a profesora musí být současně zveřejněno v zahraničním médiu podle oborových zvyklostí.

(4) V textu vyhlášení výběrového řízení pro akademické pracovníky jsou určeny podmínky, které má uchazeč splňovat, aby mohla být jeho přihláška přijata. Nezbytnou podmínkou je specifikace mezinárodní relevance výzkumného profilu uchazeče.

(5) Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění.

(6) V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit.

Článek 4
Komise výběrového řízení pro akademické pracovníky

(1) Do konce lhůty pro podání přihlášek jmenuje vyhlašovatel komisi pro výběrové řízení pro akademické pracovníky (dále jen „komise“) a jejího předsedu. Členem, případně předsedou komise, může být i sám vyhlašovatel. Vyhlašovatel může jmenovat i stálou komisi pro výběrové řízení, která může být ad hoc doplňována v souladu s odstavcem 2.

(2) Komise musí být nejméně pětičlenná včetně předsedy a počet členů musí být lichý.

(3) Členem komise je vždy zástupce pracoviště, pro něž je výběrové řízení vyhlášeno, zpravidla jeho vedoucí. To neplatí, pokud je výběrové řízení zároveň výběrovým řízením na vedoucího zaměstnance.

(4) Členem komise pro obsazování pracovních míst docenta, profesora, výzkumného pracovníka III a IV a mimořádného profesora je současně odborník ze zahraničí.

(5) Zahraničním odborníkem v komisi se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která nepůsobí trvale v České republice (dále jen „ČR“). Ve výjimečných případech může být za zahraničního odborníka považována také osoba s českou státní příslušností, která nepůsobí v ČR.  

(6) Členem komise nemůže být osoba, která je osobou blízkou přihlášenému uchazeči, nebo která se sama o pracovní místo uchází. Nesplňuje-li osoba, která má být členem komise, předpoklad podle věty první, musí to bezodkladně sdělit vyhlašovateli.

(7) Členové komise dbají na důvěrnost skutečností vztahujících se k výběrovému řízení.

Článek 5
Postup při výběrovém řízení pro akademické pracovníky

(1) Vlastní výběrové řízení pro akademické pracovníky je zahájeno a ukončeno bez zbytečných odkladů.

(2) Předseda komise má právo vyřadit přihlášky, které zjevně nesplňují podmínky výběrového řízení pro akademické pracovníky. O vyřazení informuje dodatečně komisi. Sporné případy ponechá na rozhodnutí celé komise.

(3) Předseda komise může rozhodnout, zda se výběrové řízení pro akademické pracovníky uskuteční za osobní účasti uchazeče nebo bez ní.

(4) Výběrové řízení na pracovní místo docenta, profesora a mimořádného profesora se musí vždy nejpozději v posledním kole výběrového řízení pro akademické pracovníky realizovat prostřednictvím osobního pohovoru, ať již za osobní účasti nebo prostřednictvím elektronických komunikačních nástrojů umožňujících vedení pohovoru.

(5) Při rozhodování o uchazečích, kteří splňují podmínky výběrového řízení pro akademické pracovníky, vychází komise zejména z předložených materiálů a pohovoru s uchazeči. Při posuzování způsobilosti uchazečů může komise uchazeče dodatečně požádat o předložení i jiných dokumentů nebo dokladů, než bylo požadováno v oznámení o zahájení výběrového řízení pro akademické pracovníky.

(6) Komise může uchazeče vyzvat k uskutečnění veřejné přednášky.

(7) Komise rozhoduje hlasováním, které není tajné, pokud se nedohodne jinak. Výsledek hlasování je součástí zápisu.

(8) Komisi nezbavuje usnášeníschopnosti absence některého člena, která způsobí sudý počet přítomných.

(9) Komise je způsobilá jednat za přítomnosti nejméně tří členů včetně předsedy; vždy však musí jít o nadpoloviční většinu všech členů komise.

(10) Komise rozdělí hlasováním uchazeče na ty, kteří jsou zahrnuti mezi úspěšné kandidáty, a na ty, kteří nejsou zahrnuti mezi úspěšné kandidáty.

(11) K přijetí rozhodnutí o úspěšnosti uchazeče je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů komise.

(12) Z úspěšných uchazečů komise hlasováním sestaví pořadí, přičemž na první pozici je umístěn nejvhodnější uchazeč. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda komise. Komise může rozhodnout, že žádný z uchazečů není vhodný pro obsazované místo.

(13) O jednání komise se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové komise. Zápis je neveřejný.

(14) V odůvodněných případech může předseda komise rozhodnout o hlasování per rollam. V takovém případě předseda komise předloží členům komise podklady v elektronické podobě s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření o úspěšných a neúspěšných uchazečích a o pořadí úspěšných uchazečů. K přijetí rozhodnutí o úspěšnosti uchazeče je třeba souhlasu nejméně tří členů komise; vždy však musí jít o nadpoloviční většinu všech členů komise. Předseda komise poté oznámí výsledky hlasování v zápise, který podepisuje jen předseda komise. Součástí zápisu jsou vyjádření členů komise. Povinností předsedy je se zápisem seznámit ostatní členy komise.

(15) Vyhlašovatel uzavře výběrové řízení pro akademické pracovníky rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí uchazeče do pracovního poměru. Není-li vhodný uchazeč, rozhodne o opakování výběrového řízení pro akademické pracovníky nebo o jiném řešení.

(16) Vyhlašovatel je při svém rozhodování vázán závěry komise týkajícími se výběru úspěšných a neúspěšných uchazečů. Vyhlašovatel není vázán pořadím úspěšných uchazečů vyplývajícím ze závěrů komise.

(17) Výsledek výběrového řízení pro akademické pracovníky se uchazečům oznámí bez odkladu.

(18) Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení pro akademické pracovníky v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.

(19) Výběrové řízení pro akademické pracovníky je v odůvodněných případech možné realizovat v alternativním režimu, spočívajícím ve využití online komunikačních technologií. O uskutečnění a konkrétním postupu při alternativním řízení rozhoduje předseda komise.

Článek 6
Upuštění od výběrového řízení pro akademické pracovníky

Od výběrového řízení pro akademické pracovníky lze upustit:

a) je-li opakovaně sjednáván pracovní poměr s týmž zaměstnancem, který obsazované místo zastává,

b) v případě obsazování pracovního místa hostujícím profesorem,

c) v případě mimořádné realizace přímého oslovení uchazeče o pracovní místo, zejména ze zahraničí. V tomto případě je podmínkou schválení formy takového postupu u pracovních míst docenta, profesora, výzkumného pracovníka III a IV a mimořádného profesora Vědeckou radou MU. Další podmínky pro obsazení pracovního místa touto formou stanoví rektor nebo vedoucí zaměstnanec součásti MU,

d) v případě obsazení pracovního místa akademického pracovníka uchazečem, který úspěšně absolvoval výběrové řízení na obdobnou pozici na MU nejvýše před 12 měsíci,

e) v dalších případech zejména při obsazování pracovního místa na základě dosažení příslušné akademické kvalifikace zaměstnance za podmínky výkonu pracovní činnosti náležející do vyšší pracovní pozice a při změně pracovní pozice v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem MU.

Část třetí
Další zaměstnanci

Článek 7
Obsazování pracovních míst dalších zaměstnanců

(1) Pro obsazování pracovních míst dalších zaměstnanců, zejména kvestora, tajemníka rektorátu, tajemníka fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu a ředitele univerzitního zařízení MU a jiných obdobných pracovních míst se použije výběrové řízení pro další zaměstnance.

(2) Vyhlašovatel může podle vlastního uvážení přiměřeně použít tento postup k obsazování dalších uvolněných nebo nově vzniklých pracovních míst.

Článek 8
Vyhlášení výběrového řízení pro další zaměstnance

(1) Výběrové řízení pro další zaměstnance podle čl. 7 vyhlašují rektor, kvestor, vedoucí zaměstnanci součástí MU nebo jimi pověřené osoby v souladu s jejich organizačními řády.

(2) Vyhlášení výběrového řízení pro další zaměstnance se realizuje prostřednictvím zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

(3) V textu vyhlášení výběrového řízení pro další zaměstnance jsou určeny podmínky, které má uchazeč splňovat, aby mohla být jeho přihláška přijata.

(4) Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 14 dnů od zveřejnění.

(5) V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení pro další zaměstnance zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit.

Článek 9
Komise pro výběrové řízení pro další zaměstnance

(1) Na jmenování komise pro výběrové řízení pro další zaměstnance se vztahuje čl. 4 odst. 1 až 3 a odst. 6 a 7.

(2) Členem komise pro výběrové řízení pro další zaměstnance je vždy přímý nadřízený příslušného pracovního místa.

Článek 10
Postup při výběrovém řízení pro další zaměstnance

Na postup při výběrovém řízení pro další zaměstnance se vztahuje čl. 5 odst. 1 až 3, odst. 5 a odst. 7 až 19.

Článek 11
Upuštění od výběrového řízení pro další zaměstnance

Od výběrového řízení pro další zaměstnance lze upustit:

a) je-li opakovaně sjednáván pracovní poměr s týmž zaměstnancem, který obsazované místo zastává,

b) v případě obsazování pracovního místa uchazečem, který úspěšně absolvoval výběrové řízení pro další zaměstnance na obdobnou pozici na MU nejvýše před 12 měsíci,

c) v případě mimořádné realizace přímého oslovení uchazeče o pracovní místo, zejména ze zahraničí. Další podmínky pro obsazení pracovního místa touto formou stanoví rektor nebo vedoucí zaměstnanec součásti MU.

Část čtvrtá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 12
Společná ustanovení

(1) Administrativní činnost spojenou s výběrovým řízením pro akademické pracovníky i pro další zaměstnance zabezpečuje personální oddělení příslušné součásti MU.

(2) Při procesu výběrového řízení pro akademické pracovníky i pro další zaměstnance a obsazování pracovních míst na základě tohoto Řádu jsou respektovány požadavky rovných příležitostí, včetně zohlednění specifik jednotlivých sociálních skupin osob a specifik osob se smyslovým a pohybovým postižením.

(3) Při aplikaci tohoto Řádu nesmí docházet k diskriminaci a nerovnému zacházení a k neoprávněnému nakládání s osobními údaji uchazečů.

Článek 13
Přechodná ustanovení

Pro všechna výběrová řízení vyhlášená před nabytím účinností tohoto Řádu se uplatní dosavadní Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Masarykovy univerzity.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Masarykovy univerzity v Brně registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. února 1999 pod čj. 15 484/99-30.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 4. prosince 2017.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.  

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info