Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj. MSMT-34141/2017 Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity ke dni podpisu registrace.

(digitálně podepsáno 29. 8. 2022)
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. 1. 2023)
Verze ke stažení

Předchozí verze ŘVŘ

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity (dále „Řád“) je vnitřním předpisem Masarykovy univerzity (dále jen „MU) podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") ve spojení s čl. 44 Statutu MU.

(2) Řád se vztahuje na obsazování pracovních míst včetně pracovních míst akademických pracovníků v souladu s § 77 zákona.

(3) Výběrovým řízením se pro účely Řádu rozumí řízení, v němž jsou na základě předem stanovených podmínek zjišťovány předpoklady uchazečů pro výkon práce na konkrétním pracovním místě.

(4) Vedoucím zaměstnancem součásti MU se pro účely Řádu rozumí děkan, kvestor, ředitel vysokoškolského ústavu a ředitel univerzitního zařízení.

(5) Vedoucím zaměstnancem pracoviště se pro účely Řádu rozumí vedoucí organizační jednotky, na které je pracovní místo zřízeno, typicky katedra, ústav či odbor.

(6) Řád vymezuje zásady a postupy pro výběrová řízení. Podmínky pro vyhlášení, průběh a ukončení konkrétního výběrového řízení stanoví v souladu s Řádem vedoucí zaměstnanec součásti MU.

Článek 2
Zásady výběrových řízení

Výběrové řízení je vedeno následujícími zásadami, které vychází ze zásad OTMR (open-transparent-merit-based recruitment):

a) otevřenost: Volná pracovní místa jsou inzerována tak, aby byla přístupná pro všechny uchazeče a byl osloven co nejširší okruh možných uchazečů;

b) transparentnost: Proces výběrového řízení je jednoduchý a srozumitelný. Uchazeči, kteří nejsou zaměstnanci MU, mají stejný přístup k informacím týkajícím se výběrového řízení jako uchazeči, kteří jsou zaměstnanci MU;

c) hodnocení uchazeče založené na přínosu: Hodnocení uchazeče je založeno na jednoznačných a objektivních kritériích, která zajišťují výběr nejvhodnějšího uchazeče na pracovní místo nezávislou a proškolenou komisí pro výběrové řízení;

d) rovné příležitosti: Projevy diskriminace nebo nerovného zacházení ve výběrovém řízení jsou nepřípustné. Výběrové řízení je vedeno s respektem a úctou ke všem uchazečům, se zohledněním specifik různých sociálních skupin uchazečů a respektem ke specifickým nárokům uchazečů vyplývajícím ze zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění;

e) efektivita: Výběrové řízení probíhá bez zbytečných odkladů a představuje minimální administrativní zátěž pro uchazeče i komisi pro výběrové řízení. Při výběrovém řízení jsou přednostně využívány elektronické způsoby komunikace a dokumentace;

f) genderová vyváženost: Ve výběrovém řízení je zajištěna přiměřená genderová vyváženost komisí pro výběrová řízení a vyloučení genderových stereotypů při hodnocení uchazečů;

g) ochrana práv: Součástí výběrového řízení jsou mechanismy hodnocení a kontroly jeho kvality a postupy k podávání podnětů k prošetření jeho průběhu a výsledků. Řádem ani podmínkami výběrových řízení není dotčena jiná ochrana práv dle právních předpisů nebo předpisů MU.

Článek 3
Skupiny pracovních pozic a náležitosti výběrového řízení

(1) Jsou stanoveny následující skupiny pracovních pozic, které v sobě sdružují obdobný typ obsazovaných pracovních míst:

a) I. skupina: profesor, docent, výzkumný pracovník III a IV;

b) II. skupina: odborný asistent, výzkumník III a IV, postdoc I až III;

c) III. skupina: asistent, lektor I a II, výzkumný pracovník I a II, výzkumník I a II, manažer II až IV, specialista III až V, všechna vedoucí pracovní místa napříč všemi pozicemi vyjma pracovních míst uvedených v I. a II. skupině pozic při obsazení pracovního místa i funkce;

d) IV. skupina: mimořádný profesor I a II;

e) V. skupina: ostatní pracovní pozice výše neuvedené.

(2) Jsou stanoveny následující náležitosti výběrového řízení na pracovní místa v I. až IV. skupině pozic:

a) I. skupina: povinné výběrové řízení, vyhlášení ve veřejné části internetových stránek MU nejméně 30 dnů před koncem lhůty k podání přihlášky u akademických pracovníků, zveřejnění v anglickém jazyce a v zahraničním médiu, součástí podmínek je mezinárodní profil uchazeče, součástí výběrového řízení je pohovor s uchazečem konaný osobně nebo za užití prostředků komunikace na dálku.

b) II. skupina: povinné výběrové řízení, vyhlášení ve veřejné části internetových stránek MU nejméně 30 dnů před koncem lhůty k podání přihlášky u akademických pracovníků nebo minimálně 7 dnů před koncem lhůty k podání přihlášky u neakademických pracovníků, zveřejnění v anglickém jazyce a v zahraničním médiu, součástí podmínek je mezinárodní profil uchazeče, součástí výběrového řízení je pohovor s uchazečem konaný osobně nebo za užití prostředků komunikace na dálku, přičemž v případě jediného přihlášeného uchazeče, který splňuje podmínky vyhlášeného VŘ může pohovor vykonat předseda nebo člen komise pro výběrové řízení pověřený předsedou.

c) III. skupina: povinné výběrové řízení, vyhlášení ve veřejné části internetových stránek MU nejméně 30 dnů před koncem lhůty k podání přihlášky u akademických pracovníků nebo minimálně 7 dnů před koncem lhůty k podání přihlášky u neakademických pracovníků, vyhlášená délka funkčního období vedoucích pracovních míst je v souladu s předpisy MU, součástí vyhlášení vedoucích pracovních míst zastávaných akademickými pracovníky je pracovní místo i funkce.

d) IV. skupina: o obsazení pracovního místa rozhoduje rektor na návrh vedoucího zaměstnance součásti MU. Pro obsazení tohoto pracovního místa jsou stanoveny následující náležitosti:

  1. Mimořádný profesor I: výběrové řízení obdobně s I. skupinou a souhlas vědecké rady příslušné součásti MU.
  2. Mimořádný profesor II: výběrové řízení obdobně s I. skupinou, souhlas vědecké rady příslušné součásti MU a souhlas vědecké rady MU udělený na základě osobního představení uchazeče.

e) V. skupina: rozhodne-li vyhlašovatel o vyhlášení výběrového řízení, pak vyhlášení ve veřejné části internetových stránek MU minimálně 7 dnů před koncem lhůty k podání přihlášky.

Článek 4
Vyhlášení výběrového řízení

(1) Výběrové řízení vyhlašuje rektor, vedoucí zaměstnanec součásti MU nebo jiný zaměstnanec MU, který je k tomu oprávněn (dále jen „vyhlašovatel“).

(2) Na Lékařské fakultě je pro pracovní místo přednosty kliniky spoluvyhlašovatelem výběrového řízení ředitel příslušného zdravotnického zařízení. Podmínky takového výběrového řízení může upravit smlouva s příslušným zdravotnickým zařízením.

(3) Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit.

Článek 5
Komise pro výběrové řízení

(1) Do konce lhůty pro podávání přihlášek jmenuje vyhlašovatel komisi pro výběrové řízení (dále jen „komise“) a jejího předsedu. Vyhlašovatel může být členem i předsedou komise. Vyhlašovatel může jmenovat i stálou komisi, která může být vyhlašovatelem pro jednotlivá výběrová řízení doplňována dle odstavce 2.

(2) Členem komise je vždy:

a) zástupce pracoviště, pro něž je výběrové řízení vyhlášeno, zpravidla jeho vedoucí zaměstnanec. To neplatí v případě výběrového řízení na vedoucího zaměstnance pracoviště. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3;

b) jde-li o výběrové řízení na pracovní místo přednosty kliniky, mezinárodně uznávaný odborník, který nepůsobí na Masarykově univerzitě ani na příslušném zdravotnickém zařízení;

c) jde-li o výběrové řízení na pracovní místo I. a IV. skupiny, mezinárodně uznávaný odborník, který nepůsobí trvale v České republice a není občanem České republiky. V odůvodněném případě může být členem komise při splnění ostatních podmínek dle předchozí věty občan České republiky.

(3) Členem komise nemůže být uchazeč, osoba blízká uchazeči ani osoba, u níž je z jiného důvodu vyloučena její nestrannost. Skutečnosti dle předchozí věty je člen komise nebo ten, komu vyhlašovatel oznámil svůj úmysl jmenovat jej členem komise, povinen bezodkladně oznámit vyhlašovateli.

(4) Člen komise je vázán mlčenlivostí vzhledem ke skutečnostem, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výběrovým řízením vyjma komunikace s ostatními členy komise. Této mlčenlivosti jej může zbavit vyhlašovatel nebo rektor.

Článek 6
Ukončení výběrového řízení a hodnocení uchazečů

(1) Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím vyhlašovatele o výsledku výběrového řízení.

(2) Vyhlašovatel je při rozhodování o výsledku výběrového řízení vázán závěry komise o výběru úspěšných a neúspěšných uchazečů. Vyhlašovatel není vázán závěry komise o pořadí úspěšných uchazečů. Pokud se rozhodnutí vyhlašovatele o výsledku výběrového řízení odlišuje od závěrů komise o pořadí úspěšných uchazečů, je vyhlašovatel povinen takové rozhodnutí písemně zdůvodnit.

(3) Vyhlašovatel informuje uchazeče o výsledku výběrového řízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od ukončení výběrového řízení.

(4) Vyhlašovatel zveřejní informaci o obsazení pracovního místa ve veřejné části internetových stránek MU v rozsahu názvu pracovního místa a jména vybraného uchazeče, a to nejpozději do 10 dnů od platnosti právního jednání zakládajícího nebo měnícího příslušný pracovněprávní vztah.

Článek 7
Upuštění od výběrového řízení

(1) Vyhlašovatel může u pracovních míst I. – III. skupiny rozhodnout o upuštění od výběrového řízení ve smyslu čl. 3:

a) je-li sjednán nebo prodloužen pracovní poměr se zaměstnancem, který již zastává obsazované místo;

b) je-li pracovní místo obsazeno uchazečem, který úspěšně absolvoval výběrové řízení na obdobné pracovní místo na MU nejvýše před 12 měsíci;

c) je-li pracovní místo obsazeno zaměstnancem MU na základě dosažení příslušné/požadované kvalifikace a v souladu s jeho kariérním plánem;

d) je-li pracovní místo obsazeno na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, splnění nabídkové povinnosti po vzdání se pracovního místa, odvolání z funkce nebo při převedení zaměstnance na jinou práci;

e) na základě odůvodněného návrhu vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště na obsazení pracovního místa konkrétním uchazečem. U pracovních míst I. skupiny se vyžaduje předchozí schválení takového návrhu vědeckou radou příslušné součásti MU.

(2) Nerozhodne-li vyhlašovatel jinak, nevyhlašuje se výběrové řízení na obsazení pracovních míst V. skupiny.

(3) V odůvodněném případě může vedoucí zaměstnanec součásti MU navrhnout rektorovi obsazení pracovního místa IV. skupiny bez výběrového řízení. Tím nejsou dotčeny další náležitosti obsazení pracovního místa dle čl. 3 odstavce 2 písm. d).

(4) Upuštěním od výběrového řízení není dotčena povinnost dle čl. 6 odstavce 4.

Článek 8
Podmínky výběrových řízení

Vedoucí zaměstnanec součásti MU vyhlásí jednotné podmínky výběrových řízení na příslušné součásti MU, v nichž v souladu s Řádem stanoví zejména:

a) formální náležitosti vyhlášení výběrového řízení;

b) způsob stanovení formálních podmínek a výběrových kritérií a způsob hodnocení jejich splnění;

c) pravidla pro ustavení komise včetně stanovení minimálního počtu členů a požadavků na jejich způsobilost;

d) povinnosti člena komise včetně proškolení v oblasti pravidel a procesu výběrového řízení. Tím nejsou dotčeny povinnosti člena komise dle tohoto Řádu;

e) pravidla pro jednání a rozhodování komise;

f) způsob a lhůtu pro informování uchazeče o přijetí přihlášky do výběrového řízení;

g) postup komise při hodnocení, který obsahuje přinejmenším jedno kolo hodnocení formálních podmínek přihlášky, včetně postupu pro vyřazení přihlášky nesplňující formální podmínky, a jedno kolo hodnocení uchazeče komisí dle výběrových kritérií;

h) způsob a lhůtu pro informování uchazeče, jehož přihláška úspěšně prošla hodnocením formálních podmínek, o dalším postupu výběrového řízení a složení komise;

i) způsob dokumentace průběhu výběrového řízení a důvodů, na jejichž základě rozhodovala komise a vyhlašovatel, včetně náležitostí zápisu z jednání komise;

j) způsob uchování zápisu z jednání komise a rozhodnutí vyhlašovatele v souladu se spisovým a skartačním řádem;

k) způsob podávání stížností uchazečů na průběh nebo výsledek výběrového řízení;

l) způsob použití prostředků komunikace na dálku ve výběrovém řízení.

Článek 9
Přechodné ustanovení

Pro výběrová řízení vyhlášená před nabytím účinností tohoto Řádu se použije dosavadní Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. prosince 2017 pod čj. MSMT-34141/2017.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 6. června 2022.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info