Stipendijní řád MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. června 2017 pod čj. MSMT-15991/2017 Stipendijní řád Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

 (ve znění účinném od 1. července 2017)

Verze ke stažení (PDF)

 

Část první
Všeobecná ustanovení

Článek 1
Předmět úpravy

Stipendijní řád Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) upravuje v souladu s § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a čl. 35 Statutu Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) podmínky a postup při poskytování stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále jen „MU“).

Článek 2
Stipendia

(1) Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“), z dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“), ze stipendijního fondu či z jiných uznatelných zdrojů.

(2) Stipendia jsou na MU přiznávána:

a) v rámci stipendijních programů vyhlašovaných podle části druhé tohoto Řádu;

b) mimo stipendijní programy jako stipendia podle části třetí tohoto Řádu;

c) jako stipendium mimořádné v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona.

Část druhá
Stipendia přiznávaná v rámci stipendijních programů

Článek 3
Stipendijní program

(1) Stipendijní program je oprávněn vyhlásit:

a) rektor,

b) děkan,

c) ředitel vysokoškolského ústavu (dále jen „správce stipendijního programu“).

(2) Stipendijní program musí obsahovat zejména určení:

a) účelu stipendijního programu,

b) doby trvání stipendijního programu,

c) okruhu studentů, jimž může být stipendium podle stipendijního programu přiznáno, případně určení podmínek, při jejichž splnění lze stipendium přiznat,

d) zdrojů financování stipendií přiznávaných podle stipendijního programu v souladu s pravidly hospodaření MU,

e) výše stipendia či způsobu určení jeho výše,

f) podrobnosti o náležitostech žádosti o přiznání stipendia, místo a způsob jejího podávání, nebo okruh oprávněných osob navrhnout přiznání stipendia z moci úřední.

(3) Má-li být zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) nebo dotace ze státního rozpočtu, je třeba to ve stipendijním programu výslovně stanovit a při jeho vyhlášení dodržet podmínky uvedené v § 91 odst. 2 a 4 zákona.

(4) Stipendijní program je vyhlášen formou opatření správce stipendijního programu, a to jeho uveřejněním ve veřejné části internetových stránek MU, nebo té součásti MU, pro níž je vyhlášen.

(5) Evidence stipendijních programů je vedena jednotně a musí být trvale přístupná prostřednictvím Informačního systému MU.

Článek 4
Přiznávání stipendií podle stipendijních programů

Stipendium podle stipendijního programu přiznává správce stipendijního programu. Je-li jím rektor či děkan, může přenést výkon pravomoci přiznat stipendium na jím pověřeného prorektora či proděkana.

Část třetí
Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy

Článek 5
Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy

Mimo stipendijní programy může být přiznáno:

a) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu,

b) stipendium na podporu tvůrčí činnosti,

c) stipendium na podporu ubytování,

d) stipendium na podporu mobility,

e) stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.

Článek 6
Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

(1) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona lze přiznat studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia. V případě, kdy po započtení všech dob předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech byla překročena standardní doba studia v aktuálním studijním programu, lze stipendium nepřiznat.

(2) Stipendium se přiznává v pravidelně se opakující měsíční výši. Nárok na stipendium zaniká ke konci kalendářního měsíce, v němž došlo k:

a) přerušení studia,

b) ukončení studia,

c) změně formy studia,

d) uplynutí doby studia, po kterou se přiznává stipendium, nebo

e) nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle čl. 13 odst. 3 tohoto Řádu. O nastoupení podmínek podle písm. a) až d) se vydává rozhodnutí, a to i v předstihu.

(3) Rozhodnutí o přiznání stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu se vydává z moci úřední, a to do 30 dnů ode dne zápisu do studia nebo ode dne opětovného zápisu do studia po přerušení.

(4) Minimální měsíční výši stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu stanoví rektor opatřením pro daný kalendářní rok poté, co Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zveřejní výši výpočtového stipendia v doktorském studijním programu, kterou použilo při stanovení příspěvku MU pro daný kalendářní rok.

(5) Tento článek nedopadá na situace, kdy bylo studentovi přiznáno MŠMT stipendium na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice a na studenty v cizojazyčných programech tam, kde není dotace na stipendium MŠMT poskytnuta.

(6) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu přiznává:

a) děkan fakulty, na níž je student oprávněný podle odstavce 1 zapsán,

b) prorektor určený rektorem, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU, nebo ředitel vysokoškolského ústavu, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU a vysokoškolským ústavem.

Článek 7
Stipendium na podporu tvůrčí činnosti

(1) Stipendium na podporu tvůrčí činnosti lze přiznat studentovi v souladu s § 91 odst. 2 písm. b) zákona za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo jiné tvůrčí výsledky a v souladu s § 91 odst. 2 písm. c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Pravidla pro přiznávání stipendií v rámci programů Grantové agentury MU stanoví dále předpisy této agentury.

(2) Stipendium na podporu tvůrčí činnosti přiznává:

a) prorektor určený rektorem, jde-li o tvůrčí činnost v rámci celé MU,

b) děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu, jde-li o tvůrčí činnost v rámci fakulty nebo vysokoškolského ústavu.

Článek 8
Stipendium na podporu ubytování

(1) Stipendium na podporu ubytování se v souladu s § 91 odst. 2 písm. e) zákona přiznává studentovi, který:

a) je zapsán ve studijním programu v prezenční formě studia;

b) je v takovém studijním programu zapsán jako ve svém prvním studijním programu na vysoké škole v České republice, ledaže je zapsán ve svém prvním magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský, jde-li o absolventa bakalářského studijního programu, nebo ve svém prvním doktorském studijním programu, jde-li o absolventa magisterského studijního programu;

c) nepřekročil standardní dobu studia stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán;

d) nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město);

e) není příjemcem stipendia podle stipendijního programu vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 91 odst. 6 zákona;

f) potvrdil splnění výše uvedených podmínek a vyjádřil svůj zájem být příjemcem ubytovacího stipendia, a to vše v určené aplikaci v informačním systému MU.

(2) Splnění podmínek nároku na stipendium na podporu ubytování podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů vedené podle čl. 34 Statutu MU. Platí, že podmínka stanovená odstavcem 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b). Při ověření splnění podmínky podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku.

(3) Stipendium na podporu ubytování se přiznává dvakrát ročně. Prvé stipendijní období začíná 1. ledna a končí 30. června, druhé stipendijní období začíná 1. července a končí 31. prosince. Studentům zapsaným v průběhu stipendijního období lze stipendium na podporu ubytování přiznat i jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného stipendia na podporu ubytování.

(4) Podrobnosti o způsobu ověření podmínek pro přiznání stipendia uvedených v odstavci 1, termíny sběru údajů, výši stipendia a uvedení dalších údajů nutných pro výplatu ubytovacího stipendia stanoví rektor opatřením.

(5) Stipendium na podporu ubytování přiznává prorektor určený rektorem. Tento je oprávněn rovněž k udělení výjimky z podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku. U žádostí o výjimku podaných studenty evidovanými ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky (dále jen „SPSSN“) bude při rozhodování o výjimce přihlédnuto ke stanovisku ředitele SPSSN.

Článek 9
Stipendium na podporu mobility

(1) Stipendium na podporu mobility lze přiznat:

a) v souladu s § 91 odst. 4 písm. a) zákona studentovi MU k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na zahraniční vysoké škole,

b) v souladu s § 91 odst. 4 písm. b) zákona studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na MU.

(2) Stipendium na podporu mobility přiznává na žádost osoby oprávněné podle odstavce 1 prorektor určený rektorem.

Článek 10
Stipendium v případě tíživé sociální situace

(1) Stipendium v případě tíživé sociální situace je studentovi přiznáno při splnění podmínek uvedených v § 91 odst. 3 zákona.

(2) Podrobnosti o způsobu ověření podmínek pro přidělení stipendia, termíny sběru a uvedení dalších údajů nutných pro výplatu stipendia udělovaného v případě tíživé sociální situace stanoví rektor opatřením.

(3) Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznává prorektor určený rektorem.

Část čtvrtá
Mimořádné stipendium

Článek 11
Mimořádné stipendium

(1) Mimořádné stipendium lze studentovi v souladu s § 91 odst. 2 písm. e) zákona přiznat v případech zvláštního zřetele hodných, a to i z moci úřední.

(2) Mimořádné stipendium přiznává rektor, děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu. Výkon pravomoci přiznat stipendium může být přenesen na pověřeného prorektora či proděkana.

Část pátá
Společná ustanovení

Článek 12
Obecná ustanovení

(1) V řízení podle tohoto Řádu se postupuje podle § 68 zákona. Pokud zákon a tento řád nestanoví jinak, postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

(2) Stipendium lze přiznat jen tomu, kdo je v době podání žádosti i v den vydání rozhodnutí studentem MU. Absolventovi lze vyplatit stipendium do 30 dnů po ukončení studia.

(3) Stipendium lze přiznat na žádost, nebo z moci úřední. Je-li vydáno rozhodnutí z moci úřední, je řízení zahájeno vydáním rozhodnutí. Je-li stipendium přiznáváno na základě žádosti, je řízení zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena rektorovi, děkanovi, či řediteli vysokoškolského ústavu.

(4) Povinnými náležitostmi žádosti jsou osobní jméno a příjmení studenta, UČO, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě korespondenční adresa pro doručování, nelze-li doručovat prostřednictvím elektronického informačního systému, číslo bankovního účtu, na nějž má být stipendium zasláno, předmět žádosti a v případě, kdy není žádost podávána prostřednictvím Informačního systému MU, podpis. Další náležitosti žádosti mohou stanovit opatření a předpisy uvedené v  čl. 7, 8 a 10. Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti či trpí jinými vadami, bude studentovi nabídnuta pomoc s odstraněním nedostatků, nebo bude vyzván k jejich odstranění a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta (§ 37 odst. 3 správního řádu).

(5) Zjistí-li rozhodující orgán, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení (§ 66 správního řádu), bez dalšího je usnesením zastaví.

Článek 13
Odnětí a snížení stipendia

(1) Oprávnění přiznat stipendium zahrnuje rovněž oprávnění rozhodnout o jeho odnětí nebo o jeho snížení.

(2) Orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o jeho odnětí či snížení tam, kde student přestane splňovat podmínky přiznání stipendia, nebo podmínky jeho realizace uvedené v rozhodnutí, v opatření vyhlašujícím stipendijní program či v opatřeních a předpisech uvedených v tomto Řádu.

(3) U stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu podle čl. 6 lze rozhodnout o jeho odnětí pro neplnění individuálního studijního plánu v případě, kde odnětí navrhne děkanovi oborová rada doktorského studijního programu.

(4) Řízení o odnětí a snížení stipendia je zahájeno oznámením o zahájení řízení. Student má právo nahlédnout do podkladů rozhodování (§ 38 správního řádu).

Článek 14
Rozhodnutí

(1) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Musí obsahovat výrok o přiznání/nepřiznání/snížení/odnětí stipendia (§ 68 odst. 2 správního řádu), odůvodnění (§ 68 odst. 3 správního řádu) a poučení o možnosti podat odvolání (§ 68 odst. 5 správního řádu). V případě přiznání stipendia obsahuje rozhodnutí i jeho výši, způsob vyplacení a termín či termíny výplaty.

(2) Rozhodnutí se doručuje způsobem uvedeným v čl. 36 Statutu MU.

(3) Rozhodnutí nabývá právní moci:

a) den poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí,

b) den poté, kdy se student písemně vzdal práva podat odvolání proti rozhodnutí,

c) den poté, kdy student vzal zpět podané odvolání, nebo

d) den poté, kdy bylo studentovi doručeno rozhodnutí rektora o odvolání proti rozhodnutí.

Článek 15
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí může student podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po jeho oznámení (§ 68 odst. 4 zákona). V odvolání musí být kromě náležitostí uvedených v čl. 12 odst. 4 větě první uvedeno, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy MU nebo její součásti. Další náležitosti odvolání upravuje § 81 správního řádu.

(2) Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

(3) Orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání. Pokud neshledá důvody pro postup podle věty první, předá spis bez zbytečného odkladu odvolacímu správnímu orgánu. Odvolacím správním orgánem je rektor (§ 68 odst. 5 zákona).

(4) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat.

Článek 16
Výplata stipendia

(1) Stipendium se po nabytí právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí jednorázově nebo ve splátkách, jejichž počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou stanoveny rozhodnutím o přiznání stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně studenta vyplatit ve stanoveném termínu, rozhodne orgán, který stipendium přiznal o stanovení náhradního termínu splatnosti, o odnětí stipendia nebo jeho snížení.

(2) Stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet určený studentem. Stipendium se vyplácí v českých korunách.

(3) Při přiznání stipendia, nejde-li o stipendium podle čl. 8 a podle čl. 10, lze na žádost studenta rozhodnout o způsobu výplaty odlišném od ustanovení odstavce 2.

Článek 17
Zveřejňování informací o stipendiích

MU, fakulty i vysokoškolské ústavy zveřejní ve veřejné části internetových stránek do 31. března každého roku zprávu o stipendiích za uplynulý kalendářní rok. Ta obsahuje zejména vyhlášené stipendijní programy, počet studentů, kteří obdrželi stipendium včetně stipendia mimořádného a celkovou částku vyplacenou v kalendářním roce na stipendia. Akademický senát MU, nebo akademický senát fakulty mohou s ohledem na ochranu osobních údajů určit některé další zveřejňované údaje o poskytnutí stipendií.

Část šestá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 18
Přechodná ustanovení

(1) Stipendia přiznaná podle dosavadních předpisů jsou i po dni nabytí účinnosti tohoto Řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.

(2) Stipendijní programy vyhlášené podle Stipendijního řádu Masarykovy univerzity registrovaného MŠMT dne 13. dubna 2006 pod čj. 8 096/2006-30, ve znění pozdějších změn a doplňků, zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto Řádu.

(3) Započtení neúspěšně absolvovaného doktorského studia do standardní doby studia dle čl. 6 odst. 1 se uplatní u studentů zapsaných ke studiu od 1. 9. 2017.

Článek 19
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Masarykovy univerzity registrovaný MŠMT dne 13. dubna 2006 pod čj. 8 096/2006-30, ve znění pozdějších změn a doplňků.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem MU dne 15. května 2017.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT.

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info