Vnitřní mzdový předpis MU

(ve znění účinném od 1. dubna 2017)

Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Rozsah působnosti

(1) Vnitřní mzdový předpis stanoví, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů vydaných k jeho provedení, zejména skladbu a způsob určení mzdy zaměstnanců, kterou jsou odměňováni za práci v pracovním poměru k Masarykově univerzitě (dále jen „MU“).

(2) V případech týkajících se odměňování za práci v pracovním poměru a poskytování dalších peněžitých plnění z pracovního poměru, jež nejsou upraveny tímto vnitřním mzdovým předpisem, se postupuje podle zákoníku práce a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

(3) Tento vnitřní mzdový předpis nebrání tomu, aby kolektivní smlouvou byla sjednána mzdová práva zaměstnanců výhodněji, než jak vyplývají z tohoto vnitřního mzdového předpisu.

Článek 2
Mzda

(1) Mzda přísluší zaměstnanci za vykonanou práci nebo, jde-li o akademického pracovníka, v rozsahu stanoveném v čl. 9 též po dobu tvůrčího volna, a stanoví se podle jednotlivých složek mzdy uvedených v čl. 3 až 7, nebo se sjednává jako smluvní mzda podle čl. 8.

(2) Mzda je splatná po vykonání práce v následujícím kalendářním měsíci, pokud nejsou se zaměstnancem sjednány jiné podmínky pro vyplácení a zúčtování sjednané mzdy za delší než měsíční období. Záloha na mzdu je zaměstnanci vyplacena na jeho žádost zejména v souvislosti s dovolenou určenou na období, na něž připadá pravidelný výplatní termín.

Článek 3
Mzdový tarif

(1) Mzdový tarif se zaměstnanci stanoví v rámci mzdové třídy, do níž je zaměstnanec zařazen podle tohoto vnitřního mzdového předpisu.

(2) Mzdové třídy akademických pracovníků jsou stanoveny v Příloze č. 1. Mzdové třídy zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky, jsou stanoveny v Příloze č. 2. Mzdové tarify stanovené v Přílohách č. 1 a 2 určují nejnižší úroveň zaručené mzdy na MU pro pracovní poměr odpovídající plnému pracovnímu úvazku na MU.

(3) Zaměstnanec, který není akademickým pracovníkem je zařazen podle druhu práce vykonávané podle pracovní smlouvy do odpovídající mzdové třídy uvedené v Příloze č. 2. K ojediněle nebo výjimečně prováděným pracovním činnostem se při zařazování nepřihlíží. Pokud zaměstnanec vykonává v pracovním poměru různé práce s odlišnými charakteristikami, bere se při zařazování do mzdové třídy vždy v úvahu nejnáročnější druh práce zaměstnance a jemu odpovídající kvalifikace.

(4) Při zařazování akademických pracovníků do mzdových tříd se použijí pracovní funkce uvedené v Příloze č. 1, není-li s akademickým pracovníkem sjednáno jiné zařazení za předpokladu splnění předepsaných kvalifikačních požadavků. Akademický pracovník, který dosáhl kvalifikace odpovídající vyšší mzdové třídě podle Přílohy č. 1, je zařazen do odpovídající mzdové třídy na základě předložení dokladu o získané kvalifikaci k prvnímu dni měsíce následujícího po dosažení předepsané kvalifikace.

Článek 4
Výkonnostní příplatek

Výkonnostní příplatek je pohyblivá složka mzdy, kterou lze zaměstnanci přiznat v závislosti na dosahovaných výsledcích práce nebo zvláštním rozsahu, náročnosti pracovních činností, jeho přínosu k plnění závazků  souvisejících s projektovou činností MU a hospodářském výsledku MU nebo té její součásti, v jejímž rámci je vůči zaměstnanci vykonávána působnost zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. Rozhodnutí o snížení nebo odebrání výkonnostního příplatku nabývá účinnosti nejdříve v den, kdy bylo zaměstnanci oznámeno.

Článek 5
Funkční příplatek

(1) Funkční příplatek náleží podle stupně řízení v rámci organizační struktury MU, náročnosti řídící práce a počtu řízených zaměstnanců

a) na 3. stupni řízení vedoucímu zaměstnanci, který řídí další vedoucí zaměstnance anebo řídí práci více organizačních útvarů,

b) na 2. stupni řízení vedoucímu zaměstnanci, který v rámci svěřeného organizačního útvaru řídí práci podřízených zaměstnanců,

c) na 1. stupni řízení zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je oprávněn podle rozhodnutí příslušného vedoucího zaměstnance řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců.

(2) Funkční příplatek podle pravidel uvedených v odstavci 1 obdobně náleží též

a) zaměstnanci, který v rámci svěřené funkce zastupuje ve vymezeném rozsahu rektora nebo vedoucího zaměstnance součásti MU,

b) zaměstnanci, který zastupuje dočasně nepřítomného zaměstnance v plném rozsahu jeho pracovních povinností po dobu nejméně 4 týdnů, pokud takové zastupování není součástí jeho běžných pracovních povinností.

(3) Funkční příplatek podle odstavce 1 písm. b) může být přiznán též zaměstnanci odpovědnému za koordinaci nebo vedení řešitelského týmu programu nebo projektu anebo jeho části.

(4) Vykonává-li zaměstnanec souběžně několik činností, za něž mu přísluší funkční příplatek, náleží mu tento příplatek pouze jeden, a to v rámci rozpětí nejvyššího jemu odpovídajícího stupně řízení.

(5) Výše funkčního příplatku je stanovena v procentech z nejvyššího mzdového tarifu podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 vnitřního mzdového předpisu.

(6) Rozpětí výše funkčního příplatku, který lze přiznat v rámci jednotlivých stupňů řízení, je uvedeno v Příloze č. 3.

Článek 6
Ostatní zákonné peněžité nároky z pracovního poměru

Poskytování příplatku za práci v noci, příplatku za práci přesčas, příplatku za práci v sobotu, v neděli a ve svátek, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, jakož i poskytování náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost se řídí zákoníkem práce a právními předpisy vydanými k jeho provedení.

Článek 7
Odměna

(1) Zaměstnanci může být přiznána odměna

a) za úspěšné splnění mimořádných, zvláště náročných nebo významných pracovních úkolů,

b) za poskytnutí pomoci při ochraně majetku MU a životů nebo zdraví zaměstnanců při předcházení požárům a jiným živelným událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků, anebo při jiných mimořádných událostech,

c) k ocenění pracovních zásluh v souvislosti s dovršením 50 a 60 let věku nebo k datu přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, kterou lze až do výše měsíčního průměrného výdělku na MU v předchozím kalendářním roce přiznat zaměstnanci, jehož pracovní poměr k MU trval před splněním rozhodné skutečnosti nejméně 12 měsíců.

(2) Právní nárok na odměnu vzniká zaměstnanci pouze v případech, kdy poskytnutí odměny:

a) vyplývá z kolektivní smlouvy nebo z rozhodnutí MU nebo její součásti o obecných podmínkách pro poskytnutí odměn vymezenému okruhu zaměstnanců za stanovené období,

b) bylo individuálně dohodnuto se zaměstnancem v návaznosti na splnění určitých pracovních úkolů nebo dosažení určitého stavu v působnosti zaměstnance (cílová odměna za stanovené období).

Článek 8
Smluvní mzda

(1) MU může se zaměstnancem sjednat po dobu výkonu sjednané pracovní funkce smluvní mzdu, která zahrnuje všechny složky mzdy (čl. 3 až 6), kromě odměny (čl. 7).

(2) Smluvní mzda se sjednává s vedoucími zaměstnanci, kteří vykonávají působnost orgánu MU nebo fakulty.

Článek 9
Mzda při tvůrčím volnu akademického pracovníka

Akademickému pracovníku, jemuž bylo poskytnuto tvůrčí volno a který není odměňován smluvní mzdou, náleží po dobu čerpání tvůrčího volno mzda v rozsahu

a) mzdového tarifu,

b) příplatku za práci ve ztíženém prostředí, pokud v tomto prostředí pracuje i po dobu čerpání tvůrčího volna,

c) výkonnostního příplatku, bylo-li rozhodnuto o jeho ponechání po dobu čerpání tvůrčího volna.

Článek 10
Společné ustanovení

(1) Pro účely použití tohoto vnitřního mzdového předpisu může MU uznat kvalifikaci předepsanou podle Příloh č. 1 a 2 za splněnou v případech, kdy osoba takovou kvalifikaci nabyla absolvováním odpovídajícího studijního programu zahraniční vysoké školy nebo, jde-li o zařazení akademického pracovníka do 4. a 5. mzdové třídy dle Přílohy č. 1, také výkonem odpovídající pracovní funkce na zahraniční vysoké škole univerzitního typu.

(2) V oblasti lékařství a zdravotnických oborů může MU uznat pro účely zařazení akademického pracovníka do 2. a 3. mzdové třídy podle Přílohy č. 1 předepsanou kvalifikaci za splněnou, jde-li o osobu, která získala specializovanou způsobilost lékaře nebo zubního lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, anebo jde-li o osobu, která získala specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Uznání kvalifikace podle odstavců 1 a 2 se provádí tím, že se ke kvalifikaci přihlédne.

Článek 11
Přechodná ustanovení

(1) Zaměstnanci, kteří ke dni účinnosti tohoto vnitřního mzdového předpisů konají na MU podle pracovní smlouvy práci, se zařadí do mzdové třídy odpovídající:

a) v případě akademických pracovníků označení pracovní funkce podle Přílohy č. 1,

b) v případě zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky, podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, i když nesplňují předepsanou kvalifikaci podle Přílohy č. 2.

(2) Do 31. prosince 2010 tento vnitřní mzdový předpis nebrání tomu, aby bylo se zaměstnancem, který není akademickým pracovníkem, sjednáno prodloužení pracovního poměru, i když nesplňuje předepsanou kvalifikaci podle Přílohy č. 2.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Vnitřní mzdový předpis pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. března 2002 pod. čj. 14 224/2002-30, ve znění pozdějších změn a Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. března 2002 pod. čj. 14 224/2002-30, ve znění pozdějších změn.

(2) Tento mzdový předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 3. listopadu 2008.

(3) Tento vnitřní mzdový předpis byl projednán s Vysokoškolským odborovým svazem – Koordinační odborovou radou Masarykovy univerzity dne 17. července 2008 a dne 4. listopadu 2008.

(4) Tento vnitřní mzdový předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(5) Tento vnitřní mzdový předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
rektor


 1. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 6. března 2017.
 2. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity byly projednány s Koordinační odborovou radou Masarykovy univerzity dne 14. února 2017.
 3. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 4. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

 

 

Příloha č. 1 ke mzdovému předpisu

Mzdové třídy akademických pracovníků

a) Stanovení mzdových tříd, předepsané kvalifikace a mzdových tarifů pro jednotlivé pracovní funkce akademických pracovníků

Mzdová třída Pracovní funkce Předepsaná kvalifikace Mzdový tarif
1. (1A) Asistent
(1B) Lektor prvního stupně
(1C) Výzkumný asistent
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 20 500
2. (2A) Odborný asistent
(2B) Výzkumný pracovník prvního stupně
Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu 24 500
3. (3A) Lektor druhého stupně
(3B) Výzkumný pracovník druhého stupně
Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu a nejméně 5 let praxe nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a nejméně 10 let praxe ve výkonu relevantních činností v příslušném akademickém oboru 27 300
4. (4A) Docent
(4B) Výzkumný pracovník třetího stupně
Jmenování docentem 30 100
5. (5A) Profesor
(5B) Výzkumný pracovník čtvrtého stupně
Jmenování profesorem 35 800

 

b) Rámcová charakteristika pracovních funkcí akademických pracovníků

Článek 1
Obecná charakteristika náplně práce akademického pracovníka

Akademičtí pracovníci bez rozdílu pracovní funkce vykonávají v rámci pracovního poměru tyto rámcově vymezené činnosti:

a) výzkum a vývoj, zahrnující zejména

 1. základní nebo aplikovaný výzkum, případně vývoj,
 2. publikační činnost nebo jiné formy sdělování výsledků výzkumu a vývoje,
 3. aplikaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací formou konzultací nebo obdobnými formami,
 4. účast v akademických nebo profesních organizacích v příslušné oblasti,
 5. činnosti směřující k zabezpečení financování výzkumu, vývoje a inovací od třetích osob (vyhledávání grantových možností nebo možností smluvní spolupráce, apod.);

b) výuka a rozvoj studijních programů, zahrnující zejména:

 1. přímou výuku (přednášky, semináře a jiné formy výuky včetně praktické výuky) a její přípravu (např. formou přípravy nebo výběru studijních materiálů),
 2. účast na rozvoji studijního programu a jeho hodnocení,
 3. poskytování konzultací studentům,
 4. sledování a hodnocení plnění studijních povinností studenty (zejména přípravou, organizací a prováděním zkoušek a jiných forem ověřování znalostí a dovedností dosahovaných ve studijních programech),
 5. vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací;

c) účast na samosprávě MU, zahrnující zejména:

 1. v zákonem upraveném rozsahu účast na ustavování, případně také činnosti samosprávných akademických orgánů,
 2. přípravu a provádění správních a s nimi souvisejících odborných úkonů v přijímacím řízení do akreditovaných studijních programů,
 3. výkon funkcí vedoucích zaměstnanců v přímé řídící působnosti samosprávných akademických orgánů MU nebo fakulty, do nichž jsou tito zaměstnanci podle zákona o vysokých školách jmenování (prorektor, proděkan);

d) službu společnosti, zahrnující zejména:

 1. podporu převodu znalostí a technologií,
 2. šíření poznatků příslušného oboru vůči široké veřejnosti.

Článek 2
Rámcová charakteristika náplní práce jednotlivých funkcí akademických pracovníků

(1) Asistent se především podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech a na činnosti výzkumu, vývoje a inovací s tím spojené.

(2) Lektor prvního stupně se především podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech; může se též podílet na jednotlivých činnostech výzkumu, vývoje a inovací s tím spojených.

(3) Výzkumný asistent se především podílí na jednotlivých činnostech výzkumu, vývoje a inovací; může se podílet též na přenosu jejich výsledků do výuky v bakalářských a magisterských studijních programech.

(4) Odborný asistent se především podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech, nebo ve výjimečných případech jako školitel v doktorských studijních programech, a na činnosti výzkumu, vývoje a inovací; připravuje se též ke splnění podmínek pro jmenování docentem.

(5) Výzkumný pracovník prvního stupně se především podílí na zabezpečování činností výzkumu, vývoje a inovací; může se též podílet na přenosu jejich výsledků do výuky v bakalářských nebo magisterských studijních programech, nebo ve výjimečných případech jako školitel v doktorských studijních programech.

(6) Lektor druhého stupně se především podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech nebo ve výjimečných případech jako školitel v doktorských studijních programech; může se též podílet na činnostech výzkumu, vývoje a inovací.

(7) Výzkumný pracovník druhého stupně se především podílí na zabezpečování činností výzkumu, vývoje a inovací; může se též podílet na přenosu jejich výsledků do výuky v bakalářských, magisterských a jako školitel v doktorských studijních programech.

(8) Docent se především podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech a jako školitel v doktorských studijních programech a na zabezpečování výzkumu, vývoje a inovací zejména iniciováním a vedením výzkumných, případně vývojových nebo inovačních programů nebo projektů. Docent se připravuje ke splnění podmínek pro jmenování profesorem.

(9) Výzkumný pracovník třetího stupně se podílí na zabezpečování výzkumu, vývoje a inovací zejména iniciováním a vedením výzkumných, případně vývojových nebo inovačních programů nebo projektů; může se podílet na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech nebo jako školitel v doktorských studijních programech.

(10) Profesor se podílí na určování směru vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v příslušném oboru a v rámci toho též na výuce ve všech typech studijních programů a na zabezpečování výzkumu, vývoje a inovací zejména formováním zaměření této činnosti a iniciováním a vedením zásadních programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací.

(11) Výzkumný pracovník čtvrtého stupněvykonává obdobné činnosti jako profesor s tím, že na výuce ve studijních programech se podílí v zásadě v úzké vazbě na činnosti výzkumu, vývoje a inovací nebo jako školitel v doktorském studijním programu.

 

 

Příloha č. 2 ke mzdovému předpisu

Stanovení mzdových tříd, rámcové charakteristiky pracovní funkce, předepsané kvalifikace a mzdových tarifů zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky

Mzdová třída Rámcová charakteristika pracovní funkce Předepsaná kvalifikace Mzdový tarif
1. Zaměstnanci vykonávající jednoduché, pomocné a méně kvalifikované práce stejného druhu podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy. Základní vzdělání 11 800
2. Zaměstnanci vykonávající práce technického nebo administrativního charakteru podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí, se stanovenými výstupy a vazbami na další procesy. Střední odborné vzdělání 15 300
3. Zaměstnanci vykonávající řemeslné, technicko-provozní nebo hospodářsko-správní činnosti v rámci ucelené agendy. Střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání 18 300
4. Zaměstnanci vykonávající specializované odborné práce nebo samostatně zajišťující odborné agendy ekonomického nebo správního charakteru. Úplné střední odborné vzdělání nebo Vyšší odborné vzdělání 20 500
5. Zaměstnanci vykonávající komplexní správní, specializované a odborné činnosti, nebo dílčí činnosti na podporu výzkumu a vývoje, s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností, způsobu řešení a postupu. Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 22 300
6. Zaměstnanci vykonávající odborné, systémové, metodické a koordinační činnosti v oblasti specializovaných agend nebo podpory výuky, výzkumu a vývoje, se širokými vazbami na další procesy. Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 24 600
7. Zaměstnanci vykonávající složité systémové práce, řídící a koordinační činnosti s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, s vysokou mírou odpovědnosti za hmotné škody, se značnými nároky na schopnost řešit složité situace. Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 27 200
8. Zaměstnanci vykonávající systémové činnosti související s řízením a koordinací systémů, s odpovědností za hmotné škody, které mohou vzniknout činností přímo řízených i navazujících systémů Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 30 100

 

 

Příloha č. 3 ke mzdovému předpisu

Funkční příplatek

Stupeň Výše funkčního příplatku v % z nejvyššího mzdového tarifu dle Přílohy 1 a Přílohy 2
3 30 až 60
2 15 až 50
1 10 až 30

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info