Podávání oznámení
podle zákona č. 171/2023 Sb.

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“):

Masarykova univerzita v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Masarykovu univerzitu je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, apod.

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Znění Zákona

Oznámení

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,

 • které má znaky trestného činu nebo
 • přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 • porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Jak podat oznámení

 • písemně na e-mailovou schránku oznameni@muni.cz
 • telefonicky: 549 49 5089 anebo 771 279 712
 • písemně na adresu Rektorátu MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám ochránce práv MU“
 • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti Oznamovatel
 • uveřejněním (při splnění zákonných podmínek)

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

Masarykova univerzita má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

Masarykova univerzita vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Masarykovu univerzitu nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je ochránce práv.

Kontakt:

 • oznameni@muni.cz, tel. 549 49 5089 anebo 771 279 712
 • Rektorát MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Proces vyřízení oznámení

 1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 3. Do 30 musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info