JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

odborný asistent – Katedra správní vědy a správního práva


kancelář: 155
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5497
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Lukáš Potěšil
Pracoviště
 • Katedra správní vědy a správního práva
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent (od 07/2015)
 • odborný pracovník ve výzkumu (10/2012 - 06/2015)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: justiční zkouška, hodnocení výtečně způsobilý, Ministerstvo spravedlnosti
 • 2011: Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D., Individuální správní akty, PrF MU
 • 2008: Správní právo, JUDr., Nicotnost správních rozhodnutí, PrF MU
 • 2006: Právo a právní věda, Mgr., Základní zásady činnosti správních orgánů dle z. č. 500/2004 Sb., PrF MU
Přehled zaměstnání
 • 2011 - dosud: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007 - 2012: Nejvyšší správní soud, asistent soudce
Pedagogická činnost
 • garant předmětů: MP313K Úvod do studia veřejné správy, NV201K Správní trestání, NV305K Evropské správní právo, MV858K Evropské správní právo
 • přednášky a semináře v bakalářském, magisterském a doktorském studiu
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 • školitel v doktorském studijním programu
 • zkoušející u bakalářského a magisterského studia
 • člen zkušebních komisí pro státní zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • GA13-30730S, Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost, 07/2015 - 12/2016, Grantová agentura ČR
 • TL010000194, Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu (OBSTRUKT), 3/2018 - 2/2020, Technologická agentura ČR
 • Simplifications of Administrative Procedure, projekt podpořený fondem V4, 09/2019 – 2/2021
Akademické stáže
 • 2013: Széchenyi István Egytem, Györ, Central European University, Budapešť, Maďarsko (29. 1. - 20. 2. 2013)
 • 2013: Wroclaw University, Faculty of Econony, Administration and Law, Wroclaw, Polsko (14. - 27. 6. 2013)
 • 2013: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko (15. 9. - 18. 10. 2013)
 • 2014: University of Ljubljana, Faculty of Administration, Lublaň, Slovinsko (3. - 24. 10. 2014)
 • 2019: Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Law and Administration, Poznaň, Polsko (14. - 17. 11. 2019)
Univerzitní aktivity
 • Programová rada Veřejná správa (magisterské navazující studium) Disciplinární komise PrF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 - 03/2016: Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 2, člen
 • 08/2015 - dosud: člen rozkladové komise ministra zdravotnictví
 • 04/2016 - dosud: Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 3, místopředseda
Vybrané publikace
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019, roč. 17, č. 1, s. 43-68. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2019.1.03. Open access časopisu info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 862 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Anna CHAMRÁTHOVÁ, David HEJČ, Kateřina FRUMAROVÁ, Olga POUPEROVÁ, Pavel MATES, Lukáš GLASER, Miroslav MOCEK a Klára NORKOVÁ. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. Praha: Leges, 2018. 320 s. praktik. ISBN 978-80-7502-213-4. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-8450-6. info
 • SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0. info
 • POTĚŠIL, Lukáš a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 292 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3. info
 • POTĚŠIL, Lukáš. Silniční doprava. In Vetešník, P., Jemelka, L., Potěšil, L., Vetešníková, E., Adameová, Z., Bohuslav, L. Dopravní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 514 - 571. Příručky. ISBN 978-80-7400-409-4. URL info
 • POTĚŠIL, Lukáš. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016. 836 s. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-409-4. URL info
 • POTĚŠIL, Lukáš. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 517 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7830-7. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: MU, 2015. 166 s. učebnice - 522. ISBN 978-80-210-7937-3. URL info
 • POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 796 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014. s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. doi:10.1007/978-3-642-34946-1_13. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. 1152 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon. Komentář. In Rotočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M., Potěšil, L. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013. s. nestránkováno, 261 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9. info
 • BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚSIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 220 s. ISBN 978-80-7400-413-1. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013. 842 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9. info

26. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info