Vysvětlení pojmů

Typ studia

Bakalářské (standardně 3 roky)

Do bakalářského studia (pomaturitní studium) je možné nastoupit po úspěšném složení maturitní zkoušky. Standardní délka studia jsou 3 roky. Po jeho ukončení státní závěrečnou zkouškou získá absolvent titul „bakalář“ (Bc.), uváděný před jménem.

Dlouhé magisterské (standardně 5 nebo 6 let)

Po úspěšném složení maturitní zkoušky je možné nastoupit do tzv. dlouhého magisterského studia (pomaturitní studium), jehož standardní délka je 5 let. Po jeho ukončení státní závěrečnou zkouškou získá absolvent titul „magistr“ (Mgr.), uváděný před jménem. Výjimku tvoří 2 programy lékařské fakulty. Studium Všeobecného lékařství trvá standardně 6 let a po jeho ukončení státní rigorózní zkouškou absolvent obdrží titul „MUDr.“ a studium Zubního lékařství trvá standardně 5 let a po jeho ukončení státní rigorózní zkouškou absolvent obdrží titul „MDDr.“, oba tituly uváděny před jménem.

Navazující magisterské (standardně 2 roky)

Do navazujícího magisterského studia je možné nastoupit pouze po úspěšném ukončení bakalářského nebo dlouhého magisterského studia (nejedná se o pomaturitní studium). Standardní délka studia jsou 2 roky. Po jeho ukončení státní závěrečnou zkouškou úspěšný absolvent obdrží titul „magistr“ (Mgr.), případně „inženýr“ (Ing.), uváděný před jménem. V případě některých programů je možné navázat pouze na příslušný typ bakalářského studia dle zaměření navazujícího studia.

Doktorské

Studium je určeno absolventům magisterského studia a je zaměřeno na vědecké bádání, standardní délka je čtyři roky, po úspěšném vykonání státní doktorské zkoušky je absolventům udělen akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“, uváděný za jménem.


Forma studia

Prezenční

Denní forma studia, která umožňuje studentovi pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních apod.

Kombinovaná

Forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučujícími a výuka probíhají několikrát za semestr, zkoušky absolvuje student vždy na fakultě.

Distanční

Forma studia za využití informačních prostředků, konzultace s vyučujícími a spolužáky probíhají několikrát za semestr v online prostředí, zkoušky absolvuje student online.

Nové studijní programy na MUNI

Na Masarykově univerzitě jsme pro vás připravili novou strukturu studijních programů. Můžete si vybrat z několika druhů studia na bakalářském i magisterském stupni a hlavně: studium si nastavíte podle sebe.

Studijní program

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je konkrétní studijní program, po jehož absolvování student získá příslušný titul. Programy jsou bakalářské, magisterské a doktorské. Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů – v rámci jedné přihlášky na MUNI si uchazeč může zvolit až tři studijní plány. U každého z plánů si pak nastaví prioritu podle toho, kam se chce nejvíce dostat.

Studijní plán

Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak, aby umožnil naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve standardní době studia.

Studijní plán bakalářského či magisterského programu může mít tuto podobu:

  • Jednooborové studium
  • Jednooborové studium se specializací
  • Sdružené studium hlavního a vedlejšího oboru

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si zpravidla doplní z velké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

Jednooborové studium s užším zaměřením nabízí více specializací, student si vybírá vždy pouze jednu z nich. Studium mu tak nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu. Název specializace bude též uveden jako další údaj ve vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace. Možné kombinace najdete přímo na stránkách jednotlivých programů.

Doporučené a ostatní kombinace oborů

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info