Pojmy

Základní dělení studia

studijní program

je ucelená část studia, do níž si uchazeč podává přihlášku (ke studiu) a po jejímž úspěšném zakončení státní závěrečnou zkouškou získá diplom absolventa vysoké školy (bakalářský, magisterský nebo doktorský); studijní program může být jednooborový nebo dvouoborový

studijní obor

je tvořen skladbou předmětů, která je stanovena akreditací studijního programu nebo oboru (nebo akreditací MŠMT)

předmět

Předměty tvoří obsahovou náplň studijního oboru, resp. programu a dělí se na předměty povinné (student musí absolvovat všechny předepsané předměty), povinně volitelné (student si volí předměty z nabídky podle stanovených kritérií) a volitelné (student si volí z nabídky nejen svého studijního programu, ale i celé univerzity). Seznam předmětů seřazených podle studijních programů, event. oborů najdete ve Studijním katalogu.

Počet oborů ve studiu

jednooborové studium

bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání vysokoškolského diplomu v jednom studijním oboru.

dvouoborové studium

bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání jednoho vysokoškolského diplomu pro dva obory. Studijní zátěž obou oborů v průběhu studia je rovnocenná. Student plní i shodný počet kreditů, jako v případě jednooborového studia. Student si kombinaci oborů volí z nabídky studijního katalogu fakulty.
Chcete-li studovat ve dvouoborovém studiu, kde je alespoň jeden obor realizován na FSS, PřF, FSpS, FI, PdF nebo ESF, zakládáte přihlášku přímo do dvouoborového studia. Všechny možné kombinace, na které je možné se přihlásit, najdete v e-přihlášce. Jelikož se jedná jen o jednu přihlášku (byť na dvouoborové studium), platíte jen jeden poplatek za přijímací řízení. Pokud není uvedeno jinak, je potřeba uspět v přijímacím řízení ve všech částech předepsaných jednotlivými fakultami. Příklad: Hlásíte se na kombinaci Politologie-Mezinárodní vztahy na FSS. Nesplníte-li přijímací řízení na Politologii, nemůžete být přijati ani na jednoobor Mezinárodní vztahy.
Pokud se oba obory realizují na FF, zakládáte dvě jednooborové přihlášky (tzn. platíte i dva poplatky za přijímací řízení). Pokud uspějete v obou oborech, můžete si je u zápisu nechat spojit do dvouoboru. Výhodou je, že neúspěch v přijímacím řízení do jednoho oboru nebrání přijetí do oboru druhého. Přesné podmínky pro přijetí do oborů realizovaných na FF naleznete na webových stránkách FF. V případě pochybností se můžete obrátit na studijní oddělení nebo na e-mail prihlaska@muni.cz.

Typ studia

bakalářské studium

do programu mohou být přijati absolventi SŠ po úspěšném vykonání maturity (jedná se o pomaturitní studium), standardní délka programu jsou 3 roky, po úspěšném zakončení programu státní zkouškou získá absolvent bakalářský diplom a titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“, uváděný před jménem.

magisterské studium

do programu mohou být přijati absolventi SŠ po úspěšném vykonání maturity (jedná se o pomaturitní studium), standardní délka studia je pět, na Lékařské fakultě až šest let, po úspěšném zakončení programu státní zkouškou získá absolvent magisterský diplom a titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“) nebo „inženýr“ („Ing.“), resp. „MUDr.“ a nebo „MDDr.“, uváděný před jménem.

navazující magisterské studium

studium navazuje na bakalářské programy a je tedy určeno absolventům bakalářského, popř. magisterského studia (nejedná se o pomaturitní studium), standardní délka studia je 2 až 3 roky (podle zvoleného oboru), úspěšní absolventi získají po vykonání státní zkoušky titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“) nebo „inženýr“ („Ing.“), uváděný před jménem.

doktorské studium

studium je určeno absolventům magisterského, resp. magisterského navazujícího studia a je zaměřeno na vědecké bádání, standardní délka je čtyři roky, po úspěšném vykonání státní doktorské zkoušky je absolventům udělen akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“, uváděný za jménem.

celoživotní vzdělávání

forma vzdělání vysokoškolského typu, obecně orientováno zájmově nebo na výkon povolání. Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách, z CŽV nelze udělit akademický titul. Některé programy celoživotního vzdělávání mohou být uskutečňovány v rámci akreditovaných studijních programů. V takovém případě studium probíhá stejně jako studium akreditovaného studijního programu a za splněních určitých podmínek může mít účastník možnost přestoupit do řádného studia. Mezi programy celoživotního vzdělávání se řadí i univerzita třetího věku.

Forma studia

prezenční studium

denní forma studia, která umožňuje studentovi pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních apod.

kombinované studium

forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučujícími a výuka probíhají několikrát za semestr, zkoušky koná student vždy na fakultě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info