Všeobecné informace

1. Vzdělávací činnost MU

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou univerzitního typu a uskutečňuje

  • akreditované studijní programy bakalářské, magisterské a doktorské v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia,
  • státní rigorózní zkoušky pro absolventy magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr" (Mgr.),
  • programy celoživotního vzdělávání.

2. Vysvětlení pojmů

Akreditovaný studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání zakončené státní zkouškou s udělením akademického titulu (zejm. Bc., Mgr., Ing., Ph.D.). Rozlišují se tři typy (stupně) akreditovaných studijních programů: bakalářský, magisterský a doktorský, které na sebe v uvedené posloupnosti navzájem navazují. V souladu se zákonem o vysokých školách mohou být výjimečně akreditovány a uskutečňovány i magisterské studijní programy, které nenavazují na bakalářský studijní program.

Akreditované studijní programy vždy zahrnují jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor je ucelený projekt vysokoškolského vzdělávání v rámci studijního programu. Studijní obor je vymezen soustavou předmětů a podmínek tvorby studijního plánu v rámci studijního oboru. Studijní obory se mohou dále členit na studijní směry, v jejichž rámci student získává určitou specializaci (zpravidla na základě absolvování vymezeného bloku předmětů).

Forma studia může být prezenční, kombinovaná nebo distanční. Prezenční forma studia je založena převážně na kontaktní výuce, distanční forma studia spočívá v samostudiu doplněném konzultacemi s vyučujícími. Kombinovaná forma studia slučuje základní rysy obou předešlých forem studia, kontaktní výuka je zpravidla soustředěna do bloků.

Standardní doba studia vyjadřuje dobu uvedenou v letech, v níž se předpokládá ukončení studia v akreditovaném studijním programu. Přesáhne-li skutečná doba studia daného studenta ve studijním programu stanovenou standardní dobu studia, má to pro studenta řadu následků z hlediska nároků na některé druhy stipendií, při překročení standardní doby studia o více než jeden rok i z hlediska povinnosti hradit poplatek za studium.

Průběh studia v akreditovaných studijních programech je evidován prostřednictvím kreditového systému založeného na Evropském systému převodu kreditů (ECTS). K ukončení každého typu akreditovaného studijního programu je zapotřebí dosáhnout stanoveného minimálního počtu kreditů: 180 – 240 kreditů v bakalářském studijním programu, 120 – 160 kreditů v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program, 360 kreditů v magisterském studijním programu nenavazujícím na bakalářský studijní program a 180 - 240 kreditů v doktorském studijním programu. Kredit představuje kvantitativní vyjádření studijní zátěže studenta; standardní zátěž studenta v každém semestru tak činí 30 kreditů (60 kreditů v akademickém roce).

Program celoživotního vzdělávání poskytuje vzdělání vysokoškolského typu, nemůže v něm však být udělen akademický titul. Masarykova univerzita uskutečňuje široké spektrum programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Programy celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny zájmově (akademicky) nebo na získání určité profesní způsobilosti (odborné kvalifikace).

Některé programy celoživotního vzdělávání mohou být uskutečňovány v rámci akreditovaných studijních programů. V takovém případě studium probíhá stejně jako pro studenty akreditovaného studijního programu, účastník takového programu CŽV však nemá právní postavení studenta vysoké školy a je povinen hradit úplatu za studium v CŽV.

V rámci celoživotního vzdělávání uskutečňuje Masarykova univerzita též Univerzitu třetího věku (U3V).

Státní rigorózní zkouška pro absolventy magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", je svojí povahou na pomezí celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů.

3. Kompetence při uskutečňování vzdělávacích činností MU

Akreditované studijní programy jsou uskutečňovány fakultami MU. Na uskutečňování téhož akreditovaného studijního programu se může podílet i více fakult MU. Studijní program může být uskutečňován též ve spolupráci MU a jiné právnické osoby (typicky vysoké školy), a to včetně zahraničních vysokoškolských institucí.

Tvorba nových studijních programů je garantována jejich schválením příslušnou vědeckou radou fakulty. Studijní programy jsou podle zákona o vysokých školách akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve věcech příjímání ke studia v akreditovaných studijních programech a ve věcech průběhu studia rozhoduje v prvním stupni děkan příslušné fakulty. Rektor přezkoumává na žádost uchazeče nebo studenta rozhodnutí děkana a představuje tak druhou instanci.

Programy celoživotního vzdělávání jsou uskutečňovány typicky fakultami, v některých případech též jinými součástmi MU. Univerzita třetího věku je koordinována prorektorem MU (administrativu zajišťuje Studijní odbor Rektorátu) a je uskutečňována součinností fakult MU.

Podrobnosti o působnosti a pravomocech jednotlivých orgánů MU a součástí MU ve věcech vzdělávacích činností a péče o studenty a účastníky CŽV stanoví příslušné vnitřní předpisy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info