Lektor v kontaktní, hybridní a online výuce

Kurz se zaměřuje na kompetence a způsob práce (metody a techniky) vzdělavatelů ve třech formách výuky – kontaktní, hybridní a online.

Kurz je určen pro lektory v oblasti dalšího vzdělávání včetně interních firemních lektorů, akademické pracovníky vyučující v kurzech celoživotního vzdělávání a zájemce o lektorskou práci. Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou přijati na základě podané přihlášky do naplnění kapacity kurzu (max. 15 účastníků)

Termíny kurzu

Období výuky 4. 10. – 1. 11. 2024
Počet účastníků
4 až 20

Při počtu účastníků nižším než 4 se kurz nebude konat

Cena

7 000 Kč

Přihlásit se

Termín přihlášení
do 1. 9. 2024 (včetně)

Vše o studiu

Co se naučíte

Účastníci se v něm seznámí se základními rozdíly mezi těmito formami a naučí se efektivně plánovat, realizovat i vyhodnocovat výsledky učení v každé z nich tak, aby maximalizovali využití jejich výhod. Jedná se o ověřený kurz pod vedením expertů, kteří se zabývají danou problematiku, v krásných prostorách na MU. 

Uplatnění znalostí

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozumět základním lektorským dovednostem
  • Pojmenovat hlavní rozdíly mezi jednotlivými formami výuky
  • Naplánovat a realizovat vzdělávací akci v prezenční, online i hybridní formě
  • Efektivně vyhodnotit prezenční, online i hybridní vzdělávací akci
  • Rozumět proměně v přípravě vzdělávací akce v jednotlivých formách výuky

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je podání přihlášky a včasné uhrazení poplatku.

Průběh studia, lektoři

Podmínky pro ukončení

Kurz bude probíhat v podzimním semestru 2024/2025.

Rozdělení kurzu do 4 modulů:

1.Lektorské minimum: Účastníci se seznámí se základními lektorskými

dovednostmi a specifiky přípravy vzdělávací akce. Dále na účastníky čeká představení a trénink efektivního způsobu komunikace.

2.Lektor v kontaktní výuce: Účastníci se seznámí s lektorskými dovednostmi a specifiky přípravy vzdělávací akce v prezenční formě vzdělávání. Během kurzu se lektor zaměří na reálné situace, se kterými se lze během lektorování setkat a představí různé warm-up aktivity nebo aktivizační hry.

3.Lektor v online výuce: Účastníci se seznámí s lektorskými dovednostmi a specifiky přípravy vzdělávací akce v online formě vzdělávání s důrazem na aktivizaci účastníků a technickou stránku výuky.

4.Lektor v hybridní výuce: Účastníci se seznámí s lektorskými dovednostmi a specifiky přípravy vzdělávací akce v hybridní formě vzdělávání, s důrazem na práci se skupinou a využití nástrojů pro tuto formu.

Výuka je organizována prezenčně ve dnech 4.10.2024 a 1.11.2024 v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 9 hod., konec nejpozději v 17 hod). V každém dni budou probrány dva moduly. K dispozici budou online materiály a zajištěná podpora lektora.

Mezi prvním a druhým setkáním jsou pro studenty připraveny 4 povinné úkoly v e-learningu + 1 závěrečný.

Úspěšné ukončení kurzu je podmíněno docházkou, 60 % aktivní účastí na prezenčních setkáních a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Lektoři

Mgr. Barbora Nekardová

Informace o kurzu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Hodinová dotace 44
Délka vzdělávání v týdnech 2

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info