Co obnášelo hodnocení vědy podle M17+ na MU?

Jak vypadalo hodnocení vědy na MU a jejího společenského dopadu podle národní metodiky? Tajemník hodnotitelského panelu Petr Kalíšek představuje právě uzavřené hodnocení Masarykovy univerzity, které probíhalo v rámci evaluace všech výzkumných vysokých škol v ČR. Vytvořeno podle Metodiky 2017+ pomocí prostředků z institucionální podpory MŠMT pro výzkum a ovlivněno propuknutím globální pandemie COVID-19. Bude to napínavé čtení.

19. 3. 2021 Petr Kalíšek

M17+

Za zkratkou připomínající spíše produkt zbrojního průmyslu se skrývá nástroj hodnocení vědy, který byl implementován v roce 2017 a jehož plné nasazení proběhlo v roce 2020. Nástup metodiky znamená změnu kultury národního hodnocení vědy v ČR – efektivnější a spravedlivější užití kvantitativních indikátorů a větší orientace na kvalitativní kritéria. Toho je dosaženo pomocí 5 modulů:

 • Modul 1 Kvalita vybraných výsledků – v recenzním řízení odborné panely posuzují vybrané výsledky hodnocené instituce; zpracovává Úřad vlády.
 • Modul 2 Výkonnost výzkumu – hodnotí se soubor sledovaných indikátorů o vědecké produkci; zpracovává Úřad vlády.
 • Modul 3 Společenská relevance – zaměřený na aplikovaný výzkum organizačních jednotek hodnocené instituce a jeho přínos; zpracovává hodnocená instituce.
 • Modul 4 Viabilita – hodnotí se různé aspekty nastavení managementu vědy na úrovni VŠ (PhD studium, HR politika, internacionalizace, čerpání grantů); zpracovává hodnocená instituce.
 • Modul 5 Vize a strategie – předmětem hodnocení je vize instituce na další období hodnocení; zpracovává hodnocená instituce.

Více informací o M17+ (oficiálně Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+) se dozvíte z úvodního článku v em.muni.cz nebo z webu, který na MU metodiku do detailu představuje. A jak to celé proběhlo v praxi?

Příprava a psaní sebeevaluační zprávy

Pozornost hodnocení podle M17+ věnovala MU ještě před jeho oficiálním startem. Na začátku roku 2019 se Monika Sieberová a Michal Petr z Odboru výzkumu Rektorátu MU zúčastnili společného projektu s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého, jehož cílem bylo posoudit možnosti sběru dat podle kritérií MŠMT pro hodnocení modulů 3–5. Právě realizace těchto modulů tvoří předmět našeho článku. Řešitelé jako výstup z projektu vytvořili studii proveditelnosti se závěry pro MŠMT. Důkladná znalost kritérií rozhodně pomohla při sběru dat.

Předmětem evaluace M3–M5 bylo období 2014–2018. Oficiální start se uskutečnil v prosinci 2019 zasláním žádosti o pověření organizací hodnocení. K té bylo nezbytné předložit mimo jiné i seznam hodnotitelů, jejichž oslovení proběhlo na podzim 2019. Složení panelu se ještě dvakrát proměnilo a finální počet byl ustanoven na 12 osobách s účastí dohledu z MŠMT. Kritéria pro výběr hodnotitelů byla následující: absence společných publikací s MU a účasti na projektech s MU za posledních 5 let, seniorní akademická pozice, působení ve vedoucích orgánech fakulty či univerzity.

V lednu 2020 fakulty MU začaly sepisovat sebeevaluační zprávy (SEZ) k M3. Zde se ukázal jako velmi problematický limit v počtu znaků na jednotlivé M3 (pouze 7 200 znaků na fakultu). Podklad k M4 a M5 zpracovával rektorát. SEZ tvořila hlavní zdroj informací pro mezinárodní evaluační panel. V době jejího dokončení ke konci března propukla v Evropě naplno pandemie a všechny milníky byl odsunuty. Vrchol celého hodnocení – on-site visit – se přesunula z května na listopad. Při zpětném pohledu si nelze představit, jak by to dopadlo, kdyby hodnocení běželo podle původního plánu s veškerou logistikou (ubytování, doprava, společenský program pro hodnotitele atd.). Pravděpodobně by vše bylo mnohem méně precizní a organizátoři z MU by se také mnohem méně vyspali.

On-line jednání a evaluační zpráva

V nové realitě ovlivněné uzavíráním institucí a omezením cestování probíhala spolupráce s hodnotiteli výhradně v on-line prostředí. SEZ k M3–M5 vč. shrnutí M1 a M2 byla hodnotitelům odeslána v květnu 2020. MEP měl téměř 4 měsíce na studium zpráv. Během tohoto období zaslal panel univerzitě dotazy k obsahu i formě zprávy. Na jejich zodpovězení došlo následně během on-line jednání s vedením univerzity a zástupci fakult v listopadu 2020. Pro získání aspoň částečné orientace v univerzitním i brněnském ekosystému hodnotitelé měli možnost zhlédnout u každé fakulty krátké úvodní video vytvořené speciálně pro tento účel. Jak pro evaluátory, tak pro účastníky z MU rektorát připravil web s instrukcemi pro hodnocení a práci s podklady.

Na konci čtyřdenní série intenzivních schůzek, kdy panel v plném složení diskutoval sebeevaluační zprávu každé fakulty, vznikl draft evaluační zprávy (EZ) vč. známkování podle oborové kalibrace MŠMT (různé váhy známek podle oboru). EZ byla následně předána v prosinci 2020 vedení MU ke komentáři. Po ukončení sběru připomínek na konci ledna 2021 hodnotitelé zprávu finalizovali a připravili k odeslání na MŠMT. Tímto krokem bylo hodnocení na straně MU uzavřeno. MŠMT nyní zajišťuje konsolidaci a posouzení EZ u všech škol.

Závěry hodnocení

MEP jednohlasně ocenil organizačně-technické zajištění celého hodnocení ze strany MU. Připravenost jednotlivých zástupců hodnocených jednotek a jasné instrukce přispěly k hladkému průběhu jednání s fakultami, kdy se v místnostech v aplikaci Zoom za 4 dny vystřídalo kolem 100 lidí. Hodnotitelé vyjádřili poměrně důrazný nesouhlas s netransparentním váhováním MŠMT u konečných známek u M3, které bylo založeno na výpočtu z dílčích známek u 11 kritérií u každé hodnocené fakulty. Nebylo totiž jasné, proč byly zvoleny zrovna tyto váhy u jednotlivých oborů FORD (OECD Fields of Research and Development), podle nichž MŠMT určovalo zařazení hodnocených fakult MU. Vyplňování SEZ i EZ by jistě bylo snazší pro všechny zapojené, kdyby probíhalo v uživatelsky přívětivém on-line rozhraní s možností editovat texty, sledovat změny nebo vložit odkazy.

Na finální výsledky si nicméně musíme počkat kvůli dalšímu projednávání výsledků na ministerstvu. Budou doručeny univerzitě na konci května 2021 a evaluační panel do nich již nebude zasahovat.

Využití výsledků hodnocení

Fakulty i univerzita můžou závěry z evaluační zprávy a jednání s MEP implementovat ihned, jelikož jim byly předány již v listopadu 2020 (a po úpravách letos v lednu). Evaluační zprávy M3–M5 tvoří součást podkladů každoročních interních evaluací fakult s vedením MU, které probíhají v těchto dnech (leden-únor 2021).

Z hlediska rozvoje univerzity výsledky hodnocení poslouží k implementaci opatření v nastavení řízení vědy. Doporučení MU projeví do svých strategických dokumentů . Realizovaná opatření a jejich dopad budou předmětem dalšího kompletního hodnocení po 5 letech. Závěry použije rovněž Národní akreditační úřad.

Co se týče financování MU, výsledky hodnocení v segmentu vysokých škol tvoří jeden z podkladů, ze kterého vychází Rada pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě návrhu výdajů na vědu a výzkum pro jednotlivé poskytovatele (vč. MŠMT). Výsledek kompletního hodnocení (M1–M5) bude tedy podkladem pro stanovení výše institucionální podpory na období dalších pěti let.

Závěr

Průběh národního hodnocení v modulech M3–M5 na Masarykově univerzitě ukázal, že úspěšné zajištění celého procesu se neobejde bez dlouhodobého plánování, důkladné přípravy podkladů a výjimečného osobního nasazení hodnotitelů, zástupců hodnocené univerzity a dalších stakeholderů. Pro zjednodušení organizace práce by bylo vhodné adresovat problémy zmíněné v tomto článku.

Hodnocení vědy, ať už obecně nebo v rámci M17+, rozhodně není jednoduchý proces o pár krocích či proměnných. I přes komplexitu, potenciální informační přehlcení a politický tlak je však cenným nástrojem, který je nezbytné užít v souladu s pravidly a udržet nestranným. Jen tak se lze dopátrat výsledků, díky nimž se akademická obec může poučit a zlepšit svou pozici v mezinárodním kontextu.

Fakta o hodnocení MU

 • 3 moduly z 5 zmíněné metodiky, které byly předmětem této evaluace.
 • 6 lidí v úzkém přípravném týmu z Odboru výzkumu Rektorátu MU.
 • 8 přípravných a finalizačních on-line meetingů s 12 členy a členkami mezinárodního evaluačního panelu (MEP) ze 7 evropských zemí a Izraele.
 • Limit 7 200 znaků (4 normostrany) na sebeevaluační zprávu za jednu fakultu/institut. Sebeevaluační zpráva obsahovala 12 kritérií k vyjádření.
 • 100+ lidí z MU zapojených do přípravy 1 sebeevaluační zprávy dlouhé celkem 277 stran.
 • 12 on-line meetingů s vedením MU, fakultami a instituty (CEITEC a ÚVT) během „on-line visit“ MEP v listopadu 2020.
 • 1 finální evaluační zpráva zaslaná MŠMT na konci ledna 2021.

Autor tohoto článku zastával během příprav a v průběhu hodnocení pozici tajemníka mezinárodního evaluačního panelu. Pohled člena hodnotitelského panelu si můžete přečíst zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info