Informace o projektu

Literární výchova v primární škole - minulost a současnost

Kód projektu
MUNI/41/19-B-C/2003
Období řešení
1/2003 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V rámci projektu budou zpracovány první kapitoly připravované disertační práce (pracovní název: Čítanka jako prostředek kultivace osobnosti žáka primární školy). Půjde především o historicko-srovnávací studii sumarizující dosavadní výsledky výzkumu čítanek a proměn pojetí literární výchovy v primární škole rozšířené o vlastní elementární komparativní analýzu čítanek a školských dokumentů z dosud nezkoumaných období. Tato studie zachytí proměny čítankové tvorby od konce 18. století do roku 1990. Na ni naváže část věnovaná současnému stavu tvorby čítanek (po r. 1990), v níž bude již zpracovaný projekt připravovaného výzkumu - obsahové analýzy nejužívanějších čítanek (projekt byl jedním z výstupů fakultního grantu v loňském roce) - zasazen do širších literárněvědných a pedagogicko-psychologických souvislostí tak, aby byla v plném rozsahu zdůvodněna zvolená výzkumná strategie. V návaznosti na analýzu současného stavu čítankové tvorby, pojetí literární výchovy a jejich cílů bude dále připraven učební text pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který jim poskytne základní orientaci v didaktice literární výchovy na tomto stupni školy.