Informace o projektu

Informace o projektu
Environmentální a zdravotní rizika toxických látek v prostředí (TOXRISK2013)

Kód projektu
MUNI/A/0923/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Integrující částí posuzování účinků toxických látek v životním prostředí je proces analýzy rizik, který umožňuje kvantitativně prioritizovat a modelovat jak dopady na zdraví člověka tak i dopady na společenstva v ekosystémech. V této vědecké oblasti s velkým praktickým dopadem existuje řada doposud málo rozpracovaných témat, na která se zaměří předkládaný projekt specifického výzkumu. Projekt podpoří systematický rozvoj a posilování zapojení studentů PřF MU (doktorského studia oboru Chemie životního prostředí a také oboru Ekotoxikologie) do výzkumu v několika směrech: (i) hodnocení lidské expozice, (ii) modelování humánních rizik, (iii) rizika kontaminantů ve fluviálních ekosystémech a půdě. Zapojením doktorských studentů do výzkumu v centru RECETOX PřF MU budou vyvíjeny a validovány nové přístupy a modely pro zmíněné oblasti, značná část aktivit bude zaměřena na zpracování a efektivní vytěžování dostupných dat z monitoringu a biomonitoringu včetně pokročilých metodik zpracování dat. Výstupy výzkumu z projektu budou především kvalitní publikace v zahraničních časopisech s impaktním faktorem. Výsledky budou využity pro přípravy vlastních dizertačních prací. Dílčím cílem je podpora aktivního zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity, podpora mobility a účasti na národních i mezinárodních konferencích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info