Informace o projektu
Needle-net

Kód projektu
CZ/FMP/16/0379
Období řešení
5/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt Needle-net si klade za cíl provést pilotní studii pro projekt Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR následujícího programového období. Pilotní studie mikroprojektu bude zaměřena na stanovení celkové míry genotoxicity (kontaminace) sledovaného prostředí pomocí testu abortivity pylových zrn a na monitoring persistentních organických polutantů (POPs) a těžkých kovů v jehličí. Cílem projektu je odběr vzorků, laboratorní analýza (polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, organochlorované pesticidy a těžké kovy), vyhodnocení výsledků a jejich zpřístupnění odborné veřejnosti, místním zastupitelům, státním zákonodárcům a veřejnosti jako základ pro nápravu stavu a přijetí opatření ke snížení zatížení prostředí perzistentními organickými polutanty a těžkými kovy. Projekt poslouží k výraznému zlepšení spolupráce na regionální i evropské úrovni a k vytváření nových kontaktů mezi českými a slovenskými akademickými pracovníky. Získaná data se použijí pro zpřesnění stávajícího evropského modelu distribuce těchto typů polutantů. Lokality pro výběr biomonitoringu budou zvoleny s přihlédnutím na geologické podloží, meteorologické podmínky a nadmořskou výšku. Právě tyto faktory mají vliv na osud, sorpci polutantů a jejich následnou bioakumulaci v živých organizmech. Rovněž se projekt zaměří na porovnání dvou druhů jehličnanů, konkrétně borovice kleč (Pinus mugo) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Dílčím cílem celého mikroprojektu je transfer zkušeností a technologií mezi odborníky centra RECETOX a Výskumného ústavu vysokohorskej biológie, a tím vytvoření základu pro další spolupráci mezi oběma zeměmi.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info