Informace o projektu
Vznik Mithrových mystérií ve světle nových nálezů a interpretací

Kód projektu
MUNI/21/CHA/2015
Období řešení
2/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Okolnosti vzniku římského kultu boha Mithry (Mithrova mystéria) zůstávají doposud jednou ze zásadních badatelských otázek novodobých mithraistických studií. Tradiční bádání chápalo tento kult jako přímé pokračování autentické perské náboženské tradice, který pronikl na území Římské říše v důsledku příhodných historických okolností a působil zde v téměř nezměněné podobě. V 70. letech 20. století však byla tato vize vystavena zvýšené kritice a opuštěna jako historicky nevěrohodná. Ke slovu se dostaly i jiné hypotetické scénáře vzniku římského kultu boha Mithry, které zohledňovaly zjevnou diskontinuitu mezi perským uctíváním tohoto božstva a jeho římskou formou. Tyto scénáře buďto chápaly vznik římského kultu boha Mithry jako diskontinuitní proces, ve kterém byla autentická perská tradice pod vlivem helénistického myšlení radikálně přeznačena a přetransformována do podoby již římského kultu, nebo dokonce popisovaly jeho vznik jako důsledek invence nám neznámého zakladatele nebo úzké zakladatelské skupiny. Projekt usiluje o důkladnou revizi všech dostupných archeologických, epigrafických a ikonografických pramenů, které jsou datovány do rané fáze existence římského kultu boha Mithry (75-125 n. l.), a sekundárních studií, které se problematikou vzniku římského kultu boha Mithry až doposud zabývaly. Výsledkem bude aktuální přehledová studie, která bude shrnovat naše současné poznatky k problematice původu Mithrových mystérií a po patřičném zvážení se přikloní k možnému historickému scénáři vzniku Mithrových mystérií, který v současné době nejlépe odpovídá úrovni našeho poznání.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info