Informace o projektu

Soukromoprávní vymáhání škody v soutěžních věcech – sci-fi, nebo blízká budoucnost? (Soukromoprávní vymáhání)

Kód projektu
MUNI/A/1321/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

EK přijala v dubnu 2014 směrnici ke zlepšení podmínek pro vymáhání náhrady škody způsobené porušením hospodářské soutěže. Tato směrnice obsahuje nástroje k implementaci do národních právních řádů do konce roku 2015. Nastala tak příležitost k funkčnímu nastavení tohoto systému v ČR. Ambicí tohoto projektu je zmapovat stav právní úpravy v oblasti v ČR a analyzovat, nakolik je využívána možnost vymáhat škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel v praxi. V další fázi řešitelé hodlají analyzovat jednotlivé problematické aspekty v této oblasti a identifikovat příčiny, proč je soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR užíváno jen omezeně. Dále řešitelé porovnají zjištěné skutečnosti se zněním navrhované směrnice a identifikují, zda její transpozice do právního řádu ČR může vést k soukromoprávnímu vymáhání soutěžního práva. Závěrečná fáze projektu bude zaměřena de lege ferenda, řešitelé formulují doporučení pro transpozici této směrnice a případně další opatření, která by měla být přijata pro rozvoj soukromoprávního vymáhání soutěžního práva v ČR. V projektu budou řešena rovněž rizika, spojená se vztahem s veřejnoprávním vymáháním.
Pramenem budou rozhodnutí soutěžních orgánů a soudů v ČR I EU. Samozřejmá je opora v literatuře, včetně ekonomických principů, na kterých stojí přístupy k vyčíslování škody způsobené porušením soutěžního práva.
Volba tématu koresponduje s akademickým i profesním zaměřením řešitelů. Projekt je koncipován mezioborově, důraz je kladen především na právo soutěžní a soukromé právo procesní, ale rovněž na ekonomické teorie a východiska využívané při kalkulaci škody.
Téma projektu bylo zvoleno v návaznosti na přijetí Směrnice na vymáhání soukromoprávní náhrady škody způsobené porušení soutěžních pravidel a s ní spojené povinnosti ji transponovat do právního řádu ČR. Pozornost bude zaměřena také na vliv činnosti soutěžních orgánů na vymáhání soukromoprávní náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel a na soudní praxi v této oblasti v ČR.
Vyústěním práce na projektu budou publikace ve sbornících či odborných periodikách, příspěvek na zahraniční konferenci shrnující zjištěné skutečnosti, možnosti a omezení přijímané směrnice pro právní praxi v ČR a zamyšlení nad možností případných zlepšení, či nástroji umožňujícími rozvoj soukromoprávního vymáhání škody způsobené porušením pravidel soutěžního práva v ČR.

Publikace

Počet publikací: 9