Informace o projektu

Akutní efekt silových intervencí na dynamiku změn vybraných ukazatelů zotavných procesů v intervalu 48 hodin

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/10/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je primárně koncipován s cílem podpořit výzkumné a publikační aktivity akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu FSpS MU v oblasti výzkumu akutního efektu tří silových intervencí odlišného charakteru. Projekt navazuje na výzkumné a publikační aktivity řešitelů projektu (SV MU: Cacek a kol., 2012, 2013, 2014) a je v souladu s aktuálně platným dlouhodobým záměrem FSpS MU.
Obsahová náplň projektu reaguje na požadavek zpřesnění teoretických východisek v oblasti periodizace sportovního tréninku na základě monitoringů vybraných fyziologických, kinematických aj. parametrů. Konkrétně se jedná o optimalizaci v oblasti identifikace a komparace aplikačně využitelných ukazatelů dynamiky zotavných procesů po aplikaci tří různých typů silových intervencí (realizace u subelitních atletů – vytrvalců).

Výzkumným cílem předloženého projektu je:

  • identifikovat signifikantní diference v časové dynamice změn u jednotlivých parametrů, kterými lze popsat úroveň zotavných procesů (kreatinkináza, běžecká ekonomika, Pmax, izokinetická síla, změna délky a frekvence kroku) po aplikaci tří odlišných silových intervencí (trénink maximální síly, hypertrofický trénink, plyometrický trénink) v intervalu 12, 24, 36 a 48 h od intervence;
  • analýza postintervenčních diferencí v časové dynamice změn mezi jednotlivými sledovanými parametry ve vymezených časových intervalech (12, 24, 36 a 48 h);
  • komparace a validace metod určení doby opory u běhu v laboratorních a terénních podmínkách (zařízení: Garmin Fenix3 Performer).

Na základě studia dosavadních poznatků předpokládáme, že bezprostředně po aplikaci explozivně-silového (plyometrického), maximálně silového a tzv. hypertrofického tréninku bude dynamika změn jednotlivých ukazatelů zotavných procesů odlišná. Největší změny v úrovni jednotlivých sledovaných parametrů v porovnání s pretestem očekáváme po hypertrofické, popř. maximálně-silové intervenci. Stejně tak předpokládáme, že časový interval zotavných procesů, chápaný jako návrat k pretestovým hodnotám po aplikaci intervence, bude nejdelší po aplikaci hypertrofického tréninku. Předpokládáme, že budou prokazatelné signifikantní diference v dynamice změn zotavných procesů mezi jednotlivými parametry.