Informace o projektu

Inovace předmětu Bilingvismus

Kód projektu
FRVS/1275/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
bilingvismus, výuka cizích jazyků, jazykové postoje, jazyk a identita, jazyková prestiž, jazykový kontakt, osvojování jazyka, jazyk a společnost;

Jak dokládají různé publikace v češtině a slovenštině, roste v poslední době i ve střední Evropě zájem o otázky spojené s užíváním dvou nebo více jazyků. Řešitel předloženého projektu se domnívá, že zejména budoucí učitel cizích jazyků, který bude ve své profesní praxi vychovávat k dvojjazyčnosti, měl by mít jasné představy o jistých souvislostech, které jsou přímo předmětem bádání o bilingvismu. K tomu patří například: (i) souvislosti mezi prestiží jistého jazyka a sociálním postavením příslušné skupiny mluvčích; (ii) souvislosti mezi jazykem a skupinovou identitou; (iii) souvislosti mezi jazykovým postojem a využitím daného jazyka v jistých sociálních kontextech; (iv) souvislosti mezi jazykovým postojem a úspěchem při osvojování cizího jazyka; (v) postavení vyučovaného jazyka v mezinárodním komunikačním prostoru.
Současný stav výuky v předmětu Bilingvismus, který řešitel nabízí jako volitelný předmět od jarního semestru 2006, není uspokojující. Bylo by zapotřebí zapracovat do sylabu aktuální stav bádání a především podrobněji rozpracovat část kurikula věnovanou otázkám jazykových postojů a souvislostí mezi jazykem a identitou mluvčího, které řešitel považuje za zvlášť relevantní pro budoucí učitele cizích jazyků. Tento záměr však naráží na nedostatek odborné literatury k dané tématice v knihovnách MU.
Projekt má tedy za cíl získat finanční prostředky pro nákup novějších standardních příruček o bilingvismu a několika dílčích studií k otázkám jazykových postojů a skupinové identity vázané na jazyk. Na základě této literatury by posléze bylo možné aktualizovat a rozšířit výuku předmětu tak, aby vyhovovala evropským standardům. Dostupnost odborné literatury na katedře by kromě toho umožňovala samostudium zainteresovaných studentů a vypracování diplomových, resp. bakalářských prací s danou tématikou.

Výsledky

V rámci projektu Inovace studijního předmětu Bilingvismus byl aktualizován sylabus tohoto volitelného předmětu. Díky finančním příspěvkům FRVŠ bylo možné získat novou odbornou literaturu k tématu bilingvismu, která umožnila vytvořit podklady k výuce, referáty studentů, diplomové práce a odborný článek publikovaný v časopisu Brünner Hefte. Nakoupená literatura, která obsahuje i mnoho jinak těžce dostupných zahraničních publikací, je nyní k dispozici jak studentům, tak i vyučujícím MU.