Informace o projektu
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/08/0926
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
říční ekosystém, ekomorfologické procesy, mrtvé dřevo, modelování v GIS
Spolupracující organizace
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně

Cílem projektu je studium dopadů mrtvého dřeva v korytech a příbřežních zónách vodních toků na jejich hydrologické, morfologické a ekologické charakteristiky. Jako modelové vodní toky byly vybrány Bílá Opava, Lužnice a Morava. Objektem zájmu jsou jednotlivé kmeny i jejich naplavené akumulace blokující průtočný profil řeky. Pozornost bude věnována třem aspektům mrtvého dřeva v říčních ekosystému: struktuře, dynamice a funkci. Struktura bude řešena z hlediska objemu dřeva v korytě a příbřežní zóně, klasifikace individuálních kusů a dřevních akumulací a zákonitostí jejich prostorové distribuce. V rámci dynamiky budou řešeny mechanizmy přísunu dřeva do říčního koryta, jeho bilance, rozklad zbytků dřeva na místě a dendrochronologické datování. Funkce bude řešena mapováním účinků mrtvého dřeva na morfologický vývoj koryta, na charakter dnových sedimentů a diverzitu vodních habitátů. V prostředí GIS budou modelovány interakce mezi břehovými a doprovodnými porosty řek a hydromorfologickými procesy na úrovni korytovonivních jednotek. Výsledkem projektu bude poznání mechanizmů přísunu dřeva do řeky, jeho následných proměn (pohyb, rozklad), dopadů na fluviální biogeomorfologii a taktéž zhodnocení rizika vzniku povodně a destabilizace koryta, poznatky budou integrovány do biogemorfologického v GIS modelu. Závěrečným výstupem projektu bude monografie věnovaná problematice mrtvého dřeva v říčních ekosystémech.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info