Informace o projektu
Vliv těžkých kovů na půdní streptomycety

Kód projektu
FRVS/1594/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Ke znečišťování životního prostředí těžkými kovy dochází intenzivní antropogenní činností jako je například průmyslová výroba, automobilizmus atd. Díky schopnosti akumulace kovy představují neustálou a stále se zvyšující hrozbu všem úrovním v trofickém řetezci díky svým toxickým účinkům. Zvýšené koncentrace v půdě negativně ovlivňují celkové počty, diverzitu a růst mikroorganizmů v půdě. Nedílnou a významnou součástí půdního mikrobiálního ekosystému jsou i bakterie rodu Streptomyces. Streptomycety, jakožto jedna z dominantních složek půdní mikroflóry, jsou významným článkem v koloběhu prvků jako biodegradátoři organických materiálů odumřelých rostlin a živočichů. U bakterií se v průběhu evoluce rozvinuli různé obranné mechanizmy eliminující toxické účinky zvýšených koncentrací těžkých kovů. Cílem tohto projektu je sledovat růst v přítomnosti těžkých kovů v letálních i subletálních koncentracích a identifikovat obranné mechanizmy. Srovnání růstu sbírkových kmenů a kmenů izolovaných z vnějšího prostředí a stanovení minimálních inhibičních koncentrací bude provedeno pomocí automatického spektrofotometru. Analýza kinetiky biosorpce na buněčný povrch a intracelulární koncentrace kovů metodami diferenciální pulzní voltametrie povede k charakterizování role, které hrají jednotlivé buněčné komponenty v mechanizmu obrany. K detekci, izolaci a purifikaci metallothioneinů bude použito vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Závěrečná analýza výsledků poskytne obraz o významu jednotlivých mechanizmů na míru tolerance/rezistence k těžkým kovům u bakterií rodu Streptomyces. Výsledné poznatky budou zapracovány do rychlé a přesné metodiky rozšiřující výuku a umožňující sledovat toxické působení kovů na růst bakterií a mechanizmus obrany vůči těmto toxickým činitelům.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info