Informace o projektu
Ekologické a evoluční zákonitosti v systémech parazit-hostitel a v systémech vodných bezobratlých (EcolEvolPaHoAquaInv)

Kód projektu
MUNI/A/1379/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na studium evolučních a ekologických zákonitostí a vysvětlení jejích příčin ve vybraných systémech prostředí a u vybraných organizmů žijících v tomto prostředí. Předmětem studia budou jednak organizmy žijící ve vodním prostředí, kde budou zejména studovány ekologické procesy ve společenstvech vodních bezobratlých, ale i parazitické organizmy, kde budou studovány ekologické zákonitosti v parazito-hostitelských systémech a evoluční mechanizmy vybraných zákonitostí. Realizační tým je složen z 5 školiteli a 9 studentů DSP zapsaných v prezenční formě studia oboru Evoluční a ekologická biologie specializace parazitologie a specializace hydrobiologie. V průběhu realizace budou do projektu rovněž zapojení studenti magisterského studia. Témata lze shrnout do několika okruhů, kterým odpovídají stanovené cíle projektu. Parazitologická témata jsou orientována na studium evolučně-ekologických procesů a mechanizmů v systémech parazit-hostitel, a to zejména na studium evolučně-ekologických fenoménů hybridizace hostitelů i jejich parazitů, ochranářskou biologii – zhodnocení impaktu parazitů na kriticky ohrožené druhy hostitelů, a impaktu parazitů na kondiční stav hostitele žijícího v antropogenně znečištěném prostředí. Hydrobiologická témata jsou věnována studiu antropogenních vlivů na akvatické ekosystémy a jejich společenstva, především vlivů klimatických změn, eutrofizace a acidifikace, revitalizací a plošných změn v povodích. Studie mají přesahy do aplikační sféry ve vodním hospodářství a ochranářském managementu. Základní výzkum se věnuje abiotickým a biotickým faktorům ovlivňujícím diverzitu a koexistenci druhů na různých prostorových škálách na stanovištích s různou heterogenitou prostředí a vztahům organismů k teplotě a stabilitě biotopů v kontextu jejich ohrožení klimatickými změnami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info